Books in SHU Library’s Asian Studies Collection

Books in Asian Studies Collection Located on the 4th Floor of Walsh Library

Call Number 书名与作者 Title
AC 149 郭璞,276-324. 山海經 (Chinese classic) 山海經箋疏 /[郭璞傳 Shan hai jing jian shu /Guo Pu zhuan ; Hao Yixing jian shu].
AC149 趙爽,active 3rd century 周髀算經 :附李籍音義一卷 /(漢)趙君卿[趙爽]注   (北周漢)甄鸞重述. 文子纘義 / (宋)杜道堅撰. Zhou bi suan jing :fu Li Ji yin yi yi juan /(Han) Zhao Junqing Zhao Shuang] zhu ; (Beizhou Han) Zhen Luan chong shu. Wen zi zuan yi / (Song) Du Daojian zhuan.
AC149 馮浩,1719-1801. 玉谿生詩箋注 :[(唐) 李商隱 撰   (淸)馮浩 注]. Yuxisheng shi jian zhu :nian pu : shi hua : lei bu : 6 juan /Li shangyin zhuan ; Feng Hao jian zhu ; Hu Zhong can jiao].
AC149 賈島,779-843. 長江集 :[10卷 /(唐)賈島撰] . 樊川詩集注 : [4卷, 別集, 外集, 補遺 / (唐)杜牧撰   (淸)馮集梧注]. Changjiang ji :10 juan /(Tang) Jia Dao zhuan] . Fanchuan shi ji zhu : 4 juan, bie ji, wai ji, bu yi / (Tang) Du Mu zhuan ; (Qing) Feng Jiwu zhu].
AC149 吳文英,1200-1260. 夢窗詞集.  [Taipei, Formosa] :[中華書局],[1963] Meng chuang ci ji.
AC149 林逋,967-1028. 和靖詩集.  [Taipei, Formosa] :[中華書局],[1965] He jing shi ji.
AC149 章學誠,1738-1801. 文史通義. 校讐通義.  [Taipei, Formosa] :[中華書局],[1965] Wen shi tong yi. Xiao chou tong yi.
AC149 周密,1232-1308. 絶妙好詞箋.  [Taipei, Formosa] :[中華書局],[1965] Jue miao hao ci jian.
AC149 厲鶚,1692-1752. 樊榭山房全集.  [Taipei, Formosa] :中華書局,[1968?] Fan xie shan fang quan ji.
AC149 袁桷,1266-1327. 清容居士集.  [Taipei, Formosa] :中華書局,[1968?] Qing rong ju shi ji.
AC149 歸有光,1506-1571. 震川文集.  [Taipei, Formosa] :中華書局. Zhen chuan wen ji.
AC149 孟浩然,689-740. 孟襄陽集 :[4 卷] /孟浩然撰.  [台北] :[台灣中華書局],[民國55 i.e. 1966] Meng Xiangyang ji :4 juan] /Meng Haoran zhuan.
AC149 傳世藏書.集库.文艺论评 /[主编徐中玉]. 文艺论评  [海口] :海南国际新闻出版中心 :诚成文化出版有限公司,1996. Chuan shi cang shu.Ji ku.Wen yi lun ping /Zhu bian Xu Zhongyu].
AC149 呂氏春秋. 呂氏春秋,莊適選注.  [臺3版. Lü shi chun qiu,Zhuang Shi xuan zhu.
AC149 詩經. 毛詩注疏 /commentary by 毛亨   annotated by 鄭玄, 孔穎達]. Mao shi zhu shu /commentary by Mao Heng ; annotated by Cheng Hsüan, Kʻung Ying-ta].
AC149 詩經. 毛詩 /[commentary by 毛亨   annotated by 鄭玄]. Mao shi /commentary by Mao Heng ; annotated by Cheng Hsüan.
AC149 王陽明,1472-1529. 陽明全集 :[38卷 /(明)王陽明撰].  Cover and running title:陽明全書 Yangming quan ji :38 juan /(Ming) Wang Yangming zhuan].
AC149 易經. 周易 /[王弼, 韓康伯注].  On cover:尚書孔傳 Zhou yi /Wang Bi, Han Kangbo zhu].
AC149 倪璠,ju ren 1705. 庾開府全集 /[倪璠註釋].  Title on cover and spine:庾子山集注 Yu Kaifu quan ji :16 juan /(Bei Zhou) Yu Xin zhuan ; (Qing) Ni Fan zhu shi].
AC149 何休,129-182. 公羊注疏 :[28卷 /何休撰].  Title on cover and spine:春秋公羊傳注疏 Gongyang zhu shu :28 juan /(Han) He Xiu jie gu ; (Tang) Xu Yan shu].
AC149 歐陽修,1007-1072. 新五代史 :[74卷 /歐 陽修撰].  五代史 Xin Wu dai shi :74 juan /Ouyang Xiu zhuan].
AC149 王夫之,1619-1692. 薑齋文集 :[10卷 /王夫之撰]. 儀鄭堂駢體文 / [孔廣森撰]. 茗柯文編 / [張惠言撰].  儀鄭堂駢體文 Jiang zhai wen ji :10 juan /Wang Fuzhi zhuan]. Yi zheng tang pian ti wen / Kong Guangsen zhuan]. Mingke wen bian / Zhang Huiyan zhuan].
AC149 曾鞏,1019-1083. 南豐先生元豐類藁 :[51卷 /曾鞏撰].  元豐類藁 Nanfeng xian sheng Yuanfeng lei gao :51 juan /Zeng Gong zhuan.
AC149 黄宗羲,1610-1695. 宋元學案 :[100卷 /黄宗羲   全祖望補訂]. Song Yuan xue an :100 juan /(Qing) Huang Zongxi yuan ben ; Nan Baijia zuan ji ; Quan Zuwang xiu ding].
AC149 李兆洛,1769-1841. 歷代地理志韻編今釋 :[20卷 /李兆洛輯   六嚴等編集]. Li dai di li zhi yun bian jin shi :20 juan /Li Zhaoluo ji ; Liu Yan deng bian ji].
AC149 陸游,1125-1210. 陸放翁全集 :[85, 50, 18卷 /陸游].  劍南詩稿 Lu Fangweng quan ji :85, 50, 18 juan /Lu Yu].
AC149 吳起,440-381 B. C. 吳子 /[吳起撰].孫子/[孫武撰   十家注]. Wuzi /(Zhou) Wu Qi zhuan] . Sunzi / (Zhou) Sun Wu zhuan ; shi jia zhu ; (Qing) Sun Xingyan deng jiao].
AC149 鄧析,545-501 B. C. 鄧析子 /鄧析撰. 鬼谷子 : [篇目考   卷上, 中, 下 : 附錄 / 鬼谷子撰 Deng Xizi /Deng Xi zhuan. Guiguzi : pian mu kao : juan shang, zhong, xia : fu lu / Guiguzi zhuan ; Tao Hongjing zhu ; Qin Enfu jiao]. Wenzi : shang, xia / Qian Xizuo jiao].
AC149 王勃,650-675. 初唐四傑集.  台1版. Chu Tang si jie ji.
AC149 段長基,active 18th century-19th century. 歷代沿革表 /[段長基撰].  台2版. Li dai yan ge biao /Duan Changji zhuan].
AC149 李商隱,812-858. 樊南文集補編 /李商隱撰, 錢振倫, 錢振常箋註.  台北 :中華書局,1966. Fan nan wen ji bu bian /Li Shangyin zhuan, Qian Zhenlun, Qian Zhenchang jian zhu.
AC149 陳, 立,1809-1869. 公羊義疏 /陳立撰.  台北 :中華書局,民國55 [1966] Gong yang yi shu,Chen, Li.
AC149 楚辭. 楚辭補注王逸注釋 洪興祖補注.  台北中華書局民國55 [1966] Chu ci bu zhuWang Yi zhu shi Hong Xingzu bu zhu.
AC149 玉臺新詠 :[10卷] /徐陵撰.  台1版.  台北市 :台灣中華書局,民國55 [1966] Yu tai xin yong :10 juan] /Xu Ling zhuan.
AC149 阮元,1764-1849. 四庫未收書目提要 /阮元編.  台北市 :臺灣商務印書館,民國60 [1971] Si ku wei shou shu mu ti yao /Ruan Yuan bian.
AC149 司馬光,1019-1086. 司馬文正集 /司馬光撰.  司馬温公集 Sima Wen’gong ji :14 juan /(Song) Sima Guang zhuan].
AC149 吳榮光,1773-1843. 吾學錄 :[24卷 /吳榮光恭述].  吾學錄初編 Wu xue lu :24 juan /Wu Rongguang gong shu].
AC149 朱熹,1130-1200. 參同契考異 /[朱熹撰]. 弘明集 / [僧佑編].  周易參同契考異 Can tong qi kao yi /(Song) Zhu Xi zhuan ; Qian Xizuo jiao] . Hong ming ji / (Liang) Shi Sengyou zhuan].
AC149 歐陽修,1007-1072. 新唐書 :[225卷 /歐陽修撰].  唐書 Xin Tang shu :225 juan /Ouyang Xiu zhuan].
AC149 唐鑑,1778-1861. 唐確愼公集 /[唐鑑撰].  唐確愼集 Tang Queshen gong ji /Tang Jian zhuan].
AC149 侯方域,1618-1655. 壯悔堂集 /[侯方域著].  壯悔堂文集 Zhuang hui tang ji /Hou Fangyu zhu].
AC149 顧野王,519-581. 玉篇 /[顧野王撰].  大廣益會玉篇 Yu pian /Gu Yewang zhuan].
AC149 孟郊,751-814. 孟東野集 /[孟郊著].  孟東野詩集 Meng Dongye ji /Meng Jiao zhu].
AC149 桓譚,approximately 40 B.C.-approximately 32 A.D. 桓子新論 /桓譚撰   孫馮翼輯]. 風俗通義 : [10卷 / 應劭撰]. 中說 : [10卷 / 王通撰 Huanzi Xin lun /Huan Tan zhuan ; Sun Fengyi ji]. Feng su tong yi : 10 juan / Ying Shao zhuan]. Zhong shuo : 10 juan / Wang Tong zhuan ; Ruan Yi zhu].
AC149 唐鑑,1778-1861. 國朝學案小識 :[14卷 : 卷末 /唐鑑撰].  學案小識 Guo chao xue an xiao shi :14 juan : juan mo /Tang Jian zhuan].
AC149 蘇舜欽,1008-1048,author. 蘇學士集 :[16卷 /蘇舜欽撰   宋犖鑒定]. 后山集 : [24卷 / 陳師道撰]. Su xue shi ji :16 juan /Su Shunqin zhuan ; Song Luo jian ding]. Houshan ji : 24 juan / Chen Shidao zhuan].
AC149 孔穎達,574-648. 尚書注疏 /孔穎達疏.  尚書正義 Shang shu zhu shu /Kong Yingda shu.
AC149 曹植,192-232. 曹子建集 /[曹植撰]   嵇中散集 / [嵇康撰]. Cao Zijian ji :10 juan /(Wei) Cao Zhi zhuan] . Ji Zhongsan ji : 10 juan / (Jin) Ji kang zhuan].
AC149 桓寬,active 1st. century B.C. 鹽鐵論 :附考證 /框 [i.e. 桓]寬撰   張敦仁考證. Yan tie lun :fu kao zheng /Huan Kuan zhuan ; Zhang Dunren kao zheng.
AC149 吳雯,1644-1704. 蓮洋詩鈔 :[附錄 : 20卷 /吳雯著   張體乾校]. Lianyang shi chao :fu lu : 20 juan /Wu Wen zhu ; Zhang Tiqian jiao].
AC149 許慎,-120? 說文解字真本 /[許慎記   徐鉉等校定]. Shuo wen jie zi zhen ben /Xu Shen ji ; Xu Xuan deng jiao ding].
AC149 姚鼐,1732-1815. 惜抱軒全集 /[姚鼐撰].  惜抱軒集 Xibao xuan quan ji /Yao Nai chuan].
AC149 管仲,d. 645 B. C. 管子 /[管仲撰   房玄齡注]. Guanzi /Guan Zhong zhuan ; Fang Xuanling zhu].
AC149 李善,-689. 文選李善注 :[60卷 /梁昭明太子撰].  文選 Wen xuan Li Shan zhu :60 juan /Liang Zhaoming tai zi zhuan ; Li Shan zhu].
AC149 方孝儒,1357-1402. 遜志齋集 /[方孝孺撰].  方正學先生遜志齋集 Xun zhi zhai ji /Fang Xiaoru zhuan].
AC149 左傳. 春秋經傳集解 :[30卷 /杜氏註].  春秋左氏傳杜氏集解 Chun qiu jing zhuan ji jie :30 juan /(Jin) Du Yu ji jie].
AC149 老子. 老子 /[周李耳撰   晉王弼注]. 莊子 / [周莊周撰 Laozi /(Zhou) Li Er zhuan ; (Jin) Wang Bi zhu] . Zhuangzi / (Zhou) Zhuan Zhou zhuan ; (Jin) Guo Xiang zhu].
AC149 朱熹,1130-1200. 朱子大全 :[100卷 : 續集 : 別集 /朱熹撰].  晦庵先生朱文公文集 Zhuzi da quan :100 juan : xu ji : bie ji /Zhu Xi zhuan].
AC149 許Lien,1787-1862. 六朝文絜 :[4卷 /許 [Lien]評選   朱鈞參校]. 駢體文鈔 : [31卷 / 李兆洛輯]. Liu chao wen jie :4 juan /Xu Lian ping xuan ; Zhu Jun can jiao]. Pian ti wen chao : 31 juan / Li Zhaoluo ji].
AC149 韓愈,768-924. 昌黎先生集 /[韓愈著   李漢編]. Changli xian sheng ji /Han Yu zhu ; Li Han bian].
AC149 范曄,398-445. 後漢書 /[范曄撰   李賢注]. Hou Han shu /Fan Ye zhuan ; Li Xian zhu].
AC149 揚雄,53 B.C.-18 A.D,author. 法言 :揚子法言 /[揚雄撰   李軌注].太玄經/[揚雄撰 Fa yan (Yangzi fa yan) /(Han) Yang Xiong zhuan ; (Jin) Li Gui zhu] . Tai xuan jing / (Han) Yang Xiong zhuan ; (Song) Sima Guang ji zhu].
AC149 查為仁,1694-1749. 絶妙好詞箋 :[7卷 續鈔 /周密編   查為仁, 厲鶚箋 Jue miao hao ci jian :7 juan, xu chao /(Song) Zhou Mi bian ; (Qing) Zha Weiren, Li E jian] . Baixiang ci pu : 4 juan / (Qing) Shu Menglan yuan ji ; Xie Chaozheng jian ; Zhang Yinhuan jiao].
AC149 桓寬,active 1st century B. C. 鹽鐵論 :[10卷 /桓寬撰]. 人物志 : [卷上, 中, 下 / 劉邵撰].  校勘小識 Yan tie lun :10 juan /Huan Kuan zhuan]. Ren wu zhi : juan shang, zhong, xia / Liu Shao zhuan].
AC149 李兆洛,1769-1841. 歷代紀元編 /李兆洛撰. 歷代帝王年表/齊召南撰. 歷代帝王廟諡年諱譜/陸費 墀撰.  歷代帝王年表 Li dai ji yuan bian /Li Zhaoluo zhuan. Li dai di wang nian biao / Qi Shaonan zhuan. Li dai di wang miao shi nian hui pu / Lufei Chi zhuan.
AC149 汪曰楨,1813-1881. 長術輯要 :[10卷 /汪曰楨撰].  歷代長術輯要 Chang shu ji yao :10 juan /Wang Yuezhen zhuan].
AC149 段長基,active 18th century-19th century. 歷代統紀表 :[13卷 /段長基述   段搢書編次 Li dai tong ji biao :13 juan /Duan Changji shu ; Duan Jinshu bian ci ; Sun Dingyao, Sun Dingjun jiao kan].
AC149 蕭統,501-531. 昭明太子集 :[5卷 /蕭統撰]. 江文通集 : [4卷 / 江淹撰]. 何水部集 / [何遜著].  江文通集 Zhaoming tai zi ji :5 juan /Xiao Tong zhuan]. Jiang Wentong ji : 4 juan / Jiang Yan zhuan]. He Shuibu ji / He Xun zhu].
AC149 周敦頤,1017-1073. 周子通書 :附清李光地榕村通書篇 /[周敦頤撰].近思錄集注/[朱熹, 呂祖謙撰   江永集注].小學集注/[朱熹撰 Zhouzi tong shu :(fu Qing Li Guangdi Rongcun tong shu pian) /(Song) Zhou Dunyi zhuan] . Jin si lu ji zhu / (Song) Zhu Xi zhuan ; Jiang Yong ji zhu] . Xiao xue ji zhu / (Song) Zhu Xi zhuan ; (Ming) Chen Xuan ji zhu].
AC149 書經. 尚書古今文注疏 /(清) 孫星衍撰.  注疏 Shang shu jin gu wen zhu shu /(Qing) Sun Xingyan zhuan.
AC149 龔鼎孳,1616-1673. 定山堂詩餘 :[10卷 /龔鼎孳撰]. 湖海樓詞集 : [30卷 / 陳維崧撰].  湖海樓詞集 Ding shan tang shi yu :10 juan /Gong Dingzi zhuan]. Hu hai lou ci ji : 30 juan / Chen Weisong zhuan].
AC149 張仲景,active 168-196. 金匱要略 /[張仲景述   王叔和集 Jin gui yao lue /(Han) Zhang Ji zhuan ; (Jin) Wang Shuhe ji ; (Song) Lin Yi deng chuan ci] . Ling shu ching / (Tang) Wang Bing zhu].
AC149 王念孫,1744-1832. 廣雅疏證 /[張揖撰   王念孫疏]. Guang ya shu zheng /Zhang Yi zhuan ; Wang Niansun shu].
AC149 李白,701-762. 李太白全集 /李白撰   王琦輯註. Li Taibai quan ji /Li Bo zhuan ; Wang Qi ji zhu.
AC149 邵雍,1011-1077. 皇極經世書 /[邵雍著].  皇極經世緖言 Huang ji jing shi shu /Shao Yong zhu].
AC149 樂府詩集 :[100卷 /(宋)郭茂倩輯]. 樂府詩集  第2版. Yue fu shi ji :100 juan /(Song) Guo Maoqian ji].
AC149 穆天子傳 :[6卷 /郭璞注   洪頤煊校]. 列女傳校注 : [8卷 / 劉向撰   粱端校注]. 高士傳 : [卷上, 中, 下 / 皇甫謐著 Mu tian zi zhuan :6 juan /Guo Pu zhu ; Hong Yixuan jiao]. Lie nü zhuan jiao zhu : 8 juan / Liu Xiang zhuan ; Liang Duan jiao zhu]. Gao shi zhuan : juan shang, zhong, xia / Huangfu Mi zhu ; Zhang Sihan jiao].
AC149 張惠言,1761-1802. 詞選 :[2卷, 附錄 /張惠言錄]. 續詞選 : [2卷 / 董毅錄.  續詞選 Ci xuan :2 juan, fu lu /Zhang Huiyan lu]. Xu ci xuan : 2 juan / Dong Yi lu.
AC149 陳與義,1090-1138. 簡齋詩集 :[30卷 : 外集 : 附錄 /陳與義撰   胡[chih]箋]. Jian zhai shi ji :30 juan : wai ji : fu lu /Chen Yuyi zhuan ; Hu Zhi jian].
AC149 司馬光,1019-1086. 資治通鑑 :[294卷, 附表1卷 /司馬光選   胡三省註]. Zi zhi tong jian :294 juan, fu biao 1 juan /Sima Guang xuan, Hu Sanxing zhu].
AC149 陳亮,1143-1194. 龍川文集 :[卷首 : 30卷 : 補遺 : 附錄 /陳亮撰   胡鳳丹校]. Longchuan wen ji :juan shou : 30 juan : bu yi : fu lu /Chen Liang zhuan ; Hu Fengdan jiao].
AC149 馬可波羅遊記 /馬可波羅著   張星烺譯.  臺1版. Makeboluo you ji /Makeboluo zhu ; Zhang Xinglang yi.
AC149 說文通檢 /[黎永椿編]. 說文繫傳/[徐鍇傳釋   朱翱反切].  臺1版. Shuo wen tong jian /(Qing) Li Yongchun zhuan] . Shuo wen xi zhuan / (Nan Tang) Xu Kai zhuan].
AC149 程頤,1033-1107. 二程全書 /[程頤, 程顥撰].  臺1版. Er Cheng quan shu /Cheng Yi, Cheng Hao zhuan].
AC149 陳弘謀,1696-1771. 五種遺規 /[陳弘謀輯].  臺1版. Wu zhong yi gui /Chen Hongmou ji].
AC149 顧炎武,1613-1682. 亭林詩文集 /[顧炎武撰].  臺1版. Tinglin shi wen ji /Gu Yanwu zhuan].
AC149 胡培翬,1782-1849. 儀禮正義 /(清)胡培翬撰.  臺1版. Yi li zheng yi /(Qing) Hu Peihui zhuan.
AC149 賈公彥,active 7th century. 儀禮注疏 :[50卷 /賈公彥等撰].  臺1版. Yi li zhu shu :50 juan /(Tang) Jia Gongyan deng zhuan].
AC149 元稹,779-831. 元氏長慶集 /[元稹撰].  臺1版. Yuan shi Changqing ji /Yuan Zhen zhuan].
AC149 崔鴻,active 496-525. 十六國春秋 :[16卷 /崔鴻撰]. 華陽國志 : [12卷 / 常璩撰]. 長春真人西遊記 : [卷上, 下 / 李志常述].  臺1版. Shi liu guo chun qiu :16 juan /Cui Hong zhuan]. Huayang guo zhi : 12 juan / Chang Qu zhuan]. Changchunzhenren xi you ji : juan shang, xia / Li Zhichang shu].
AC149 黃宗羲,1610-1695. 南雷文定 /[黃宗羲撰].  臺1版. Nanlei wen ding /Huang Zongxi zhuan].
AC149 趙曄,active 40-80. 吳越春秋 :[10卷 /趙曄撰]. 晏子春秋[8卷 / 晏嬰撰].  臺1版. Wu Yue chun qiu :10 juan /Zhao Ye zhuan]. Yanzi chun qiu 8 juan / Yan Ying zhuan].
AC149 呂氏春秋. 呂氏春秋 /[呂不韋撰].  臺1版. Lü shi chun qiu /(Qin) Lü Buwei ji ; (Han) Gao You zhu].
AC149 易經. 周易注疏 /[王弼, 韓康伯, 孔穎逹等注].  臺1版. Zhou yi zhu shu /Wang Bi, Han Kangbo, Kong Yingda deng zhu].
AC149 惠棟,1697-1758. 周易述 /[惠棟著].  臺1版. Zhou yi shu :21 juan /(Qing) Hui Dong zhu.
AC149 令狐德棻,583-666. 周書 /[令狐德棻等撰].  臺1版. Zhou shu /Linghu Defen deng zhuan].
AC149 孫詒讓,1848-1908. 周禮正義 /孫詒讓撰.  臺1版. Zhou li zheng yi /Sun Yirang zhuan.
AC149 黄燮清,1805-1864. 國朝詞綜續編 /[黄燮清輯].  臺1版. Guo chao ci zong xu bian /Huang Xieqing ji].
AC149 焦循,1763-1820. 孟子正義 /(清)焦循撰.  臺1版. Mengzi zheng yi /(Qing) Jiao Xun zhuan.
AC149 王夫之,1619-1692. 宋論 :[15 卷 /(明)王夫子譔].  臺1版. Song lun :15 juan /(Ming) Wang Fuzhi zhuan].
AC149 徐宏祖,1586-1641. 徐霞客遊記 /著作者徐宏祖.  臺1版. Xu Xiake you ji /zhu zuo zhe Xu Hongzu.
AC149 性理精義 /李光地等撰. 御纂性理精義  臺1版. Xing li jing yi :12 juan /(Qing) Li Guangdi deng ji].
AC149 黄宗羲,1610-1695. 明夷待訪錄 /[黄宗羲著]. 國朝漢學師承記/[江藩纂].  臺1版. Ming yi dai fang lu /(Qing) Huang Zongxi zhu] . Guo chao Han xue shi cheng ji / (Qing) Jiang Fan zuan].
AC149 董仲舒,active 2nd century B. C. 春秋繁露 /[董仲舒撰].  臺1版. Chun qiu fan lu :17 juan /(Han) Dong Zhongshu zhuan].
AC149 張九齡,678-740. 曲江集 /[張九齡撰].  臺1版. Qu jiang ji /Zhang Jiuling zhuan].
AC149 洪亮吉,1746-1809. 更生齋集 /[洪亮吉撰].  臺1版. Geng sheng zhai ji /Hong Liangji zhuan].
AC149 陳澧,1810-1882. 東塾讀書記 :[21卷 /陳澧撰.  臺1版. Dong shu du shu ji :21 juan /Chen Li zhuan].
AC149 歐陽修,1007-1072. 歐陽文忠全集 /[歐陽修撰].  臺1版. Ouyang Wenzhong quan ji /Ouyang Xiu zhuan].
AC149 孔穎達,574-648. 禮記正義 /[孔穎達等撰].  臺1版. Li ji zheng yi /Kong Yingda deng zhuan].
AC149 王夫之,1619-1692. 讀通鑑論 :[30卷, 卷末 /王夫之撰].  臺1版. Du Tong jian lun :30 juan, juan mo /(Ming) Wang Fuzhi zhuan].
AC149 羅泌,active 13th century. 路史 /[羅泌纂].  臺1版. Lu shi /(Song) Luo Bi cuan ; Nan Ping zhu ; (Ming) Qiao Kechuan jiao].
AC149 脫脫,1313-1355. 金史 /[脫脫 [and others]等撰].  臺1版. Jin shi /Tuotuo and others] deng zhuan].
AC149 丁度,990-1053. 集韻 :[10卷] /丁度等撰.  臺1版. Ji yun :10 juan] /Ting Tu teng chuan.
AC149 韓非,-233 B.C. 韓非子.  臺1版. Han Feizi /(Zhou) Han Fei zhuan ; Qing] Gu Shiqi shi wu.
AC149 顏真卿,709-785. 顏魯公集 :[卷首 : 30卷 : 補遺 /顏真卿撰].  臺1版. Yan Lugong ji :juan shou : 30 juan : bu yi /Yan Zhenqing zhuan].
AC149 國朝詞綜   國朝詞綜二集 /[王昶纂].  臺2版. Guo chao ci zong ; Guo chao ci zong er ji /Wang Chang zuan].
AC149 宋濂,1310-1381. 元史 :[210卷 /宋濂等修].  臺2版. Yuan shi :210 juan /Song Lian deng xiu].
AC149 李延壽,active 7th century. 北史 :[100卷 /李延壽撰].  臺2版. Bei shi :100 juan /Li Yanshou zhuan].
AC149 李百藥,565-648. 北齊書 :[50卷 /李百藥撰].  臺2版. Bei Qi shu :50 juan /Li Baiyao zhuan].
AC149 錢大昕,1728-1804. 十駕齋養新錄 /[錢大昕撰].  臺2版. Shijiazhai yang xin lu :20 juan /(Qing) Qian Daxin zhuan].
AC149 李延壽,active 7th century. 南史 :[80卷 /李延壽撰].  臺2版. Nan shi :80 juan /Li Yanshou zhuan].
AC149 蕭子顯,489-537. 南齊書 :[59卷 /蕭子顯撰].  臺2版. Nan Qi shu :59 juan /Xiao Zixian zhuan].
AC149 蘇洵,1009-1066. 嘉祐集 /蘇洵撰.  臺2版. Jiayou ji /Su Xun zhuan.
AC149 李元度,1821-1887. 國朝先正事略 :[60 卷 /李元度纂].  臺2版. Guo chao xian zheng shi lue :60 juan /Li Yuandu zuan].
AC149 宋濂,1310-1381. 宋文憲公全集 :[卷首 : 53卷 /宋濂撰].  臺2版. Song Wenxian gong quan ji :juan shou : 53 juan /Song Lian zhuan].
AC149 沈約,441-513. 宋書 :[100卷 /沈約撰].  臺2版. Song shu :100 juan /Shen Yue zhuan].
AC149 龔自珍,1792-1841. 定庵全集 /[龔自珍撰].  臺2版. Ding’an quan ji /Gong Zizhen zhuan].
AC149 鄭珍,1806-1864. 巢經巢集 :[文集6卷 : 詩集9卷 : 後集4卷 : 遺詩 : 附錄 : 逸詩 /鄭珍].  臺2版. Chao jing chao ji :wen ji 6 juan : shi ji 9 juan : hou ji 4 juan : yi shi : fu lu : yi shi /Cheng Chen].
AC149 查愼行,1650-1727. 敬業堂詩集 /[查愼行撰].  臺2版. Jing ye tang shi ji /Zha Shenxing zhuan].
AC149 陸賈,approximately 216-approximately 172 B. C. 新語 :[卷上, 下 /陸賈撰].潛夫論 : [10卷/王符撰].  臺2版. Xin yu /(Han) Lu Jia zhuan] . Qian fu lun / (Hou Han) Wang Fu zhuan ; (Qing) Wang Jipei jian].
AC149 黄宗羲,1610-1695. 明儒學案 /[黄宗羲撰].  臺2版. Ming ru xue an :62 juan /(Qing) Huang Zongxi zhuan].
AC149 張廷玉,1672-1755. 明史 :[332卷 /張廷 玉等奉勑修].  臺2版. Ming shi :332 juan /Zhang Tingyu deng feng chi xiu].
AC149 焦延壽,active 1st century B. C. 易林 /[焦延壽撰].  臺2版. Yi lin :16 juan /(Han) Jiao Yanshou zhuan].
AC149 晉書 :[130卷 /唐太宗御撰]. 晉書音義  臺2版. Jin shu :130 juan /Tang Taizong yu zhuan].
AC149 周濟,1781-1839. 晉略 :[65卷 /周濟撰].  臺2版. Jin lue :65 juan /Zhou Ji chuan].
AC149 姚思廉,557-637. 梁書 :[56卷 /姚思廉撰].  臺2版. Liang shu :56 juan /Yao Silian zhuan].
AC149 萬斯同,1638-1702. 歷代史表 /[萬斯同撰].  臺2版. Li dai shi biao /Wan Sitong zhuan].
AC149 王引之,1766-1834. 經義述聞 :[32卷 /王引之撰].  臺2版. Jing yi shu wen :32 juan /Wang Yinzhi zhuan].
AC149 畢沅,1730-1797. 續資治通鑑 :[220卷 /畢沅編集].  臺2版. Xu zi zhi tong jian :220 juan /Bi Yuan bian ji].
AC149 劉昫,887-946. 舊唐書 :[200卷 /劉昫撰].  臺2版. Jiu Tang shu :200 juan /Liu Xu zhuan].
AC149 蔡邕,133-192. 蔡中郎集 :[10卷 : 外集4卷 : 卷末 /蔡邕撰].  臺2版. Cai zhong lang ji :10 juan : wai ji 4 juan : juan mo /Cai Yong zhuan].
AC149 虞集,1272-1348. 道園學古錄 /虞集撰.  臺2版. Daoyuan xue gu lu /Yu Ji zhuan.
AC149 脫脫,1313-1355. 遼史 :[附考證](116卷) /脫脫等撰.  臺2版. Liao shi :fu kao zheng] (116 juan) /Tuotuo deng zhuan.
AC149 姚思廉,557-637. 陳書 :[36卷 /姚思廉 撰].  臺2版. Chen shu :36 juan /Yao Silian zhuan].
AC149 魏徵,580-643. 隋書 :[85卷 /魏徵上].  臺2版. Sui shu :85 juan /Wei Cheng shang].
AC149 魏收,506-572. 魏書 :[114卷 /魏收撰].  臺2版. Wei shu :114 juan /Wei Shou chuan].
AC149 賈思勰,active 6th century. 齊民要術 :[10卷 /賈思勰撰].農桑輯要 : [7卷 / 司農司撰].  臺2版. Qi min yao shu /(Hou Wei) Jia Sixie zhuan] . Nong sang ji yao (fu Qing Zhang Xingfu Can shi yao lue 1 juan) / Yuan Si nong si zhuan].
AC149 劉寶楠,1791-1855. 論語正義 /[劉寶楠撰].  臺3版. Lun yu zheng yi /(Qing) Liu Baonan zhuan].
AC149 王定保,870 approximately-954. 摭言 /[(五代) 王定保撰]. 洛陽伽藍記/ [(後魏) 楊衒之撰]. 荊楚歲時記/ [(北周) 宗懍撰].  臺一版. Zhi yan /(Wudai) Wang Dingbao zhuan] . Luoyang qie lan ji / (Houwei) Yang Xuanzhi zhuan] . Jing Chu sui shi ji / (Beizhou) Zong Lin zhu ; Xiong Lan jiao].
AC149 宋六十名家詞. 四部備要集部  臺北 :臺灣中華書局,民國 59 [1970] Song liu shi ming jia ci.
AC149 黎庶昌,1837-1897. 續古文辭類篹 /[黎庶昌輯].  臺北 :臺灣中華書局,民國55 [1966] Xu Gu wen ci lei zuan /Li Shuchang ji].
AC149 王應麟,1223-1296. 小學紺珠,[10卷]王應麟撰 (明)毛晉訂.  臺北,商務印書館,民國60 [1971] Xiao xue gan zhu,10 juan]Wang Yinglin zhuan (Ming) Mao Jin ding.
AC149 歷代職官表 /[永瑢等奉敕修纂].  臺1版.  臺北市 :臺灣中華書局,民國54 [1965] Li dai zhi guan biao /Yong Rong deng feng qi xiu zuan].
AC149 逸周書 /孔晁注.竹書紀年.越絶書/袁康撰.  臺1版.  臺北市 :臺灣中華書局,民國55 [1966] Yi Zhou shu /Kong Chao zhu].
AC149 陳壽,233-297. 三國志 /[陳壽撰].  臺北市 :臺灣中華書局,民國55 [1966] San guo zhi /(Jin) Chen Shou zhuan ; (Song) Pei Songzhi zhu].
AC149 詞綜 :[38卷 /朱彝尊, 汪森輯]. 明詞綜 : [12卷 / 王昶簒].  臺2版.  臺北市 :臺灣中華書局,民國59 [1970] Ci zong :38 juan /Zhu Yizun, Wang Sen ji]. Ming ci zong : 12 juan / Wang Chang zuan].
AC149 今體詩鈔 :[五言9卷 : 七言9卷 /姚鼐編選].  臺2版.  臺北市 :臺灣中華書局,民國60 [1971] Jin ti shi chao :wu yan 9 juan : qi yan 9 juan /Yao Nai bian xuan].
AC149 十五家詞 :[37卷 /孫默編].  臺2版.  臺北市 :臺灣中華書局,民國60 [1971] Shi wu jia ci :37 juan /Sun Mo bian].
AC149 古文辭類纂 /姚鼐輯.  臺2版.  臺北市 :臺灣中華書局,民國60 [1971] Gu wen ci lei zuan /Yao Nai ji.
AC149 宋史 :[496卷 /脫脫等修].  臺2版.  臺北市 :臺灣中華書局,民國60 [1971] Song shi :496 juan /Tuotuo deng xiu].
AC149 夏文彦,active 14th century. 圖繪寶鑑 /夏文彦撰.  臺北市 :臺灣商務印書館,民國59 [1970] Tu hui bao jian /Xia Wenyan zhuan.
AC149 孫星衍,1753-1818. 漢官六種[孫星衍校集] 王隆等撰.  臺北臺灣中華書局民國56 [1967] Han guan liu zhongSun Xingyan jiao ji] Wang Long deng zhuan.
AC149 榖梁赤. 春秋榖梁傳注疏 /[榖梁赤撰   范寧集解 Chun qiu Guliang zhuan zhu shu /Guliang Chi zhuan ; Fan Ning ji jie ; Yang Shixun shu ; Lu Te-ming yin yi].
AC149 刘安,d. 122 B. C. 淮南子 :[21卷] /汉刘安撰, 高誘注.  薹1版. Huainan zi. :21 juan] /Han Liu An zhuan, Gao You zhu.
AC149 公孫龍,active 3rd century B. C. 公孫龍子 /[公孫龍撰   謝希深注]. 尸子/[孫星衍校集]. 荀子/[楊倞注]. Gongsun Longzi /(Zhou) Gongsun Long zhuan ; (Song) Xie Xishen zhu] . Shizi / (Zhou) Shi Jiao zhuan ; (Qing) Sun Xingyan jiao ji] . Xunzi / (Zhou) Xun Kuang zhuan ; (Tang) Yang Liang zhu].
AC149 司馬光,1019-1086. 通鑑目錄 :[30卷 /司馬光奉勑編集].  資治通鑑目錄 Tong jian mu lu :30 juan /Sima Guang feng chi bian ji].
AC149 鄭玄,127-200. 周禮注疏 /[鄭玄注   賈公彥等疏]. Zhou li zhu shu /Zheng Xuan zhu ; Jia Gongyan … et al. shu].
AC149 趙殿成,1683-1756. 王右丞集箋注 :[卷首 : 28卷 : 卷末 /王維撰   趙殿成箋註]. Wang Youcheng ji jian zhu :juan shou : 28 juan : juan mo /(Tang) Wang Wei zhuan ; (Qing) Zhao Diancheng jian zhu].
AC149 戴震,1724-1777. 方言疏證 :[13卷 /戴 震疏證]. 小爾雅義證 : [13卷 / 胡承珙].  輶軒使者絶代語釋別國方言 Fang yan shu zheng :13 juan /Dai Zhen shu zheng]. Xiao er ya yi zheng : 13 juan / Hu Chenggong].
AC149 汪中,1745-1794. 述學內外編 [i.e. 篇] :[內篇3卷 : 外篇1卷 : 補遺 : 別錄 /汪中撰]. 東原集 : [12卷 : 年譜 / 戴震撰].  述學 Shu xue nei wai bian i.e. pian] :nei pian 3 juan : wai pian 1 juan : bu yi : bie lu /Wang Zhong zhuan]. Dongyuan ji : 12 juan : nian pu / Dai Zhen zhuan].
AC149 柳宗元,773-819. 柳河東集 :[45卷 : 外集5卷   遺文 Liu Hedong ji :45 juan ; wai ji 5 juan ; yi wen : fu lu /Liu Zongyuan zhuan ; Jiang Zhiqiao ji zhu].
AC149 邢昺,932-1010. 爾雅注疏 /[郭璞注   邢昺疏]. Er ya zhu shu /Guo Pu zhu ; Xing Bing shu].
AC149 杜甫,712-770. 杜工部集 /[杜甫撰   鄭雲編]. Du gong bu ji /Du Fu zhuan ; Zheng Yun bian].
AC149 何晏,-249. 論語 :[20卷 /何晏集解   金蟠校訂]. 孝經 : [9卷 / 鄭氏注 Lun yu :20 juan /He Yan ji jie ; Jin Pan jiao ding. Xiao jing : 9 juan / Zheng shi zhu ; Jin Pan ding].
AC149 尹文,approximately 360 B.C.-approximately 280 B.C. 尹文子 /[尹文撰   錢氏校本]. 關尹子/[尹喜撰]. 列子/[張湛注]. Yin Wenzi /(Zhou) Yin Wen zhuan] . Guanyinzi / (Qin) Yin Xi zhuan] . Liezi / (Zhou) Lie Yukou zhuan ; (Hou Wei) Zhang Zha zhu].
AC149 孔平仲,1044-1111. 續世說 :[12卷 /孔平仲撰   錢熙祚校]. Xu Shi shuo :12 juan /Kong Pingzhong zhuan ; Qian Xizuo jiao].
AC149 朱彝尊,1629-1709. 曝書亭全集 /朱彝尊撰   附朱昆田笛漁小稿. Bao shu ting juan ji /Zhu Yizun zhuan ; Fu Zhu Kun-tʻian di yu xiao gao.
AC149 周邦彥,1056-1121. 片玉集 :[10卷 /周邦彥撰   陳元龍集注]. 石湖詞 / [范成大]. 稼軒詞 : [12卷 : 補遺 / 辛棄疾]. Pian yu ji :10 juan /Zhou Bangyan zhuan ; Chen Yuanlong ji zhu]. Shihu ci / Fan Chengda]. Jiaxuan ci : 12 juan : bu yi / Xin Qiji].
AC149 鄭樵,1104-1162. 通志略 :[52卷 /鄭樵著   陳宗虁校]. Tong zhi lue :52 juan /Zheng Qiao zhu ; Chen Zongkui jiao].
AC149 陶潛,372?-427? 靖節先生集 /[陶潛撰   陶澍集注]. Jingjie xian sheng ji /Tao Qian zhuan ; Tao Shu ji zhu].
AC149 趙崇祚,active 934-965. 花間集 :[10卷 /趙崇祚輯]. 草堂詩餘 : [4卷 / 武陵逸史編   隱湖小隱訂]. Hua jian ji :10 juan /Zhao Chongzu ji]. Cao tang shi yu : 4 juan / Wulingyishi bian ; Yinhuxiaoyin ding].
AC149 吳偉業,1609-1672. 吳詩集覽 :[20卷 : 談藪 上下卷 : 補註20卷 /吳偉業撰   靳榮藩 輯]. Wu shi ji lan :20 juan : tan sou shang xia juan : bu zhu 20 juan /Wu Weiye zhuan ; Jin Rongfan ji].
AC149 吳偉業,1609-1672. 吳詩集覽 /[吳偉業撰   靳榮藩輯]. Wu shi ji lan /Wu Weiye zhuan ; Jin Rongfan ji].
AC149 左丘明. 國語 /[左丘明著   韋昭注]. Guo yu /Zuoqiu Ming zhun ; Wei Zhao zhu].
AC149 趙執信,1662-1744. 飴山堂詩文集 /趙執信.  飴山堂集 Yi shan tang shi wen ji /Zhao Zhishen.
AC149 荀悦,148-209. 申鑒 /[荀悦撰]. 古今注 : 附中華古今注 / [崔豹撰   馬縞附撰]. Shen jian /Xun Yue zhuan ; Wu Dao zhuan xiao].
AC149 徐鉉,916-991. 徐公集 :[30卷, 補遺, 校記 /徐鉉].  騎省集 Xu gong ji :30 juan, bu yi, jiao ji /Xu Xuan].
AC149 中興將帥別傳 :[30卷 /朱孔彰撰   陆費逵總勘   高时顯, 吴汝霖輯校 Zhong xing jiang shuai bie zhuan :30 juan /(Qing) Zhu Kongzhang zhuan].
AC149 鮑照,405-466. 鮑氏集 :[10卷 /鮑照撰]. 謝宣城集 : [5卷 / 謝朓撰].  鮑參軍集 Bao shi ji :10 juan /Bao Zhao zhuan]. Xie Xuancheng ji : 5 juan / Xie Tiao zhuan].
AC149 〓應物,737- 〓穌州嫄. [Taipei, Formosa] :[中華書局],[1965] Wei Suzhou ji :10 juan /(Tang) Wei Yingwu zhuan] . Li Changji ge shi : shou juan, 4 juan, wai ji / (Tang) Li He zhuan ; Wang Qi bian ji].
AC149 神農本草經 /[吳普等述   孫星衍, 孫馮翼同輯]. [台北] :自由出版社,[1966] Shennong ben cao jing /Wu Pu deng shu ; Sun Xingyan, Sun Fung-yi tong ji].
AC149 傳世藏書.子库.小说 /[主编郭豫适, 黄钧]. [第1版]. [海口] :海南国际新闻出版中心 :诚成文化出版有限公司,[1996] Chuan shi cang shu.Zi ku.Xiao shuo /Zhu bian Guo Yushi, Huang Jun].
AC149 傳世藏書.集库.别集 /[主编张撝之et al.]. 第1版. [海口] :海南国际新闻出版中心,1996. Chuan shi cang shu.Ji ku.bie ji /Zhu bian Zhang Huizhi et al.].
AC149 元曲選 /明臧懋循輯.  臺1版. 臺北 :臺灣中華書局,民國55 [1966] Yuan qu xuan /Ming Zang Jinshu ji.
AC149 四部備要索引 /諸家駿編 = A guide to the Ssŭ-pu-pei-yao / by William C. Ju.  初版. 臺北市 :臺灣中華書局,民國60 [1971] Si bu bei yao suo yin /Zhu Jiajun bian = A guide to the Ssŭ-pu-pei-yao / by William C. Ju.
AC149 古史鈎奇錄A Wonder-book [for girls and boys](美)[霍觴]著 周越然註釋. 臺北,商務印書館,民國59 [1970] 人人文庫,1440-1441 Gu shi gou qi luA Wonder-book for girls and boys](Mei) Huo Shang] zhu Zhou Yueran zhi shi.
AC149 孔子家語 /[Annotated by 王肅]. [Taipei, Formosa] :[中華書局],[1965] 四部備要 Kong zi jia yu /Annotated by Wang Su].
AC149 孟子注疏 /[Annotated by 趙岐 and 孫奭]. [Taipei, Formosa] :[中華書局],[1965] 四部備要 Meng zi zhu shu /Annotated by Chao chʻi and Sun Shih].
AC149 臺1版. 台北市 :臺灣中華書局,民國55 [1966] 四部備要. Luan Cheng ji /Lu Fei Da Zong Kan.
AC149 貞觀政要 :[10 卷 /吳兢 撰]. 臺北市 :臺彎中華書局,民國 79 [1990] 四部備要. 史部 Zhen guan zheng yao :10 juan /Wu Jing zhuan].
AC149 傳世藏書.子库.术数 /[主编刘周堂]. [海口] :海南国际新闻出版中心 :诚成文化出版有限公司,[1996] v. 1. 宅经 — 灵棋经 — 易林 — 太玄经 — 葬书 — 李虛中命书 — 灵城精义 — 玉管照神局 — 太清神鉴 — 月波洞中记 — 皇极经世书 — 六壬大全 — v. 2. 遁甲演义 — 三命通会 — 卜法详考 — 协纪辨方书. Chuan shi cang shu.Zi ku.Shu shu /Zhu bian Liu Zhoutang].
AC149 傳世藏書.集库.总集 /[主编王利器]. [海口] :海南国际新闻出版中心,[1996] v. 1-3. 全上古三代秦汉三国六朝文 — v. 4. 楚辞补注, 文选, 玉台新咏 — v. 5-6. 全唐诗 — v. 7-12. 全唐文 — v. 13. 乐府诗集, 中州集, 全金元散曲 — v. 14-15. 彊村丛书 — v. 16. 雍熙乐府, 盛明杂剧, 明代吴歌集 — v. 17. 明词汇 Chuan shi cang shu.Ji ku.Zong ji /Zhu bian Wang Liqi].
AC149 傳世藏書.子库.科技 /[主编汪前进]. [海口] :海南国际新闻出版中心,[1996] 汪前进. Chuan shi cang shu.Zi ku.Ke ji /Zhu bian Wang Qianjin].
AC149 劉禹錫,772-842. 劉賓客文集 /[劉禹鍚撰]. 劉賓客集 Liu Binke wen ji :30 juan : wai ji 10 juan /(Tang) Liu Yuxi zhuan].
AC149 梅堯臣,1002-1060. 宛陵集. 台北 :中華書局,1965. Wanling ji :60 juan /Mei Yaochen zhuan].
AC149 周禮鄭注 臺1版. 台北市 :臺灣中華書局,民國55 [1966] Chou i Wang Han Chu /Lu Fei Da Zong Kan.
AC149 周禮. 周禮 /[鄭玄註]. 周禮鄭注 Zhou li /Zheng Xuan zhu].
AC149 惲敬,1757-1817. 大雲山房集 /[惲敬撰]. 大雲山房文稿 Da yun shan fang ji /(Qing) Yun Jing zhuan].
AC149 孟子 :[14卷 /趙岐註   金蟠訂]. 孟子趙注 Mengzi :14 juan /Zhao Qi zhu ; Jin Pan ding].
AC149 蘇軾,1036-1101. 東坡七集. 東坡集 Dongpo qi ji.
AC149 四庫全書總目 /[永瑢等總裁   紀昀等總纂]. 欽定四庫全書總目 Si ku quan shu zong mu /Yongrong deng zong cai ; Ji Yun deng zong zuan].
AC149 秦觀,1049-1100. [Taipei, Formosa] :中華書局,1965. 淮海集 :[17卷 : 後集卷 上, 下 : 補遺 : 續補遺 /秦 !X2!UN]. Huaihai ji :17 juan : hou ji juan shang, xia : bu yi : xu bu yi /Qin Guan zhu].
AC149 段長基,active 1814. 歷代疆域表 /段長基撰. 臺2版. Li dai jiang yu biao /Duan Changji zhuan.
AC149 明史藝文志廣編. 明史藝文志 臺北市 :世界書局,民國52 [1963] Ming shi yi wen zhi guang bian.
AC149 張先,990-1078. 張子野詞 /[張先撰]. 臺北市 :臺灣中華書局,民國54 [1965] Zhang Ziye ci :2 juan : bu yi /Zhang Xian zhuan]. Shan zhong bai yun : 8 juan : fu lu : jiao ji / Zhang Yan zhuan]. Hua wai ji : 1 juan : fu lu / Wang Yisun].
AC149 古詩源 /[沈德潛選輯]. 臺1版. 臺北市 :臺灣中華書局,民國55 [1966] Gu shi yuan :14 juan /(Qing) Shen Deqian xuan]. Gu shi xuan : wu yan 17 juan, qi yan 15 juan / (Qing) Wang Shizhen xuan].
AC149 廣韻,陳彭年等修. 臺1版. 臺北市,臺灣中華書局,民國55 [1966] Guang yun /(Song) Chen Pengnian deng xiu].
AC149 段玉裁,1735-1815. 說文解字段注 /[段玉裁注]. 說文解字注 Shuo wen jie zi Duan zhu /Duan Yucai zhu].
AC149 鍾嶸,active 502-519. 詩品 鍾嶸司空詩品. 苕溪漁隱叢話 /[胡仔簒集]. Zhong Rong, Sikong shi pin. Tiaoxiyuyin cong hua /Hu Zi zuan ji].
AC149 Anyatang shi ji /(Qing) Song Wan zhu] . Lingfen’guan ci si zhong / (Qing) Guo Lin zhu].
AC149 Bai Xiangshan shi ji :nian pu : ben zhuan : Changqing ji 20 juan : hou ji 17 juan : bie ji : bu yi shang, xia juan /(Tang) Bai Juyi zhuan ; (Qing) Wang Liming bian ding].
AC149 Baopu zi :nei pian 20 juan : wai pian 50 juan : fu pian 1 juan /Ge Hong zhuan].
AC149 Bo wu zhi /(Jin) Zhang Hua zhuan] . Shi shuo xin yu / (Song) Liu Yijing zhuan ; (Liang) Liu Xiaobiao zhu].
AC149 Chengzhai ji :42 juan : bu yi /(Song) Yang Wanli zhuan].
AC149 Chʻuan shih tsʻang shu.Ching kʻu.Ching hsüeh shih /chu pien Chu Wei-cheng].
AC149 Chʻuan shih tsʻang shu.Ching kʻu.Shih san ching chu shu /chu pien Chʻen Chin-sheng].
AC149 Chʻuan shih tsʻang shu.Ching kʻu.Yü yen wen tzu /chu pien Hsü Fu].
AC149 Chʻuan shih tsʻang shu.Shih kʻu.Erh shih liu shih /chu pien Li Hsüeh-chʻin].
AC149 Chʻuan shih tsʻang shu.Shih kʻu.Hsü tzu chih tʻung chien /Pi Yüan chuan].
AC149 Chʻuan shih tsʻang shu.Shih kʻu.Ssu kʻu chʻüan shu tsung mu /chu pien Chou Jen].
AC149 Chʻuan shih tsʻang shu.Shih kʻu.Ti li /chu pien Chi Hsien-lin, Hou Jen-chih, Shih Nien-hai].
AC149 Chʻuan shih tsʻang shu.Shih kʻu.Tsa shih /cheng li che Liu Yu-pʻing and others].
AC149 Chʻuan shih tsʻang shu.Shih kʻu.Tʻung chih lüeh /Cheng chʻiao chuan].
AC149 Chʻuan shih tsʻang shu.Shih kʻu.Tʻung tien /Tu Yu chuan].
AC149 Chʻuan shih tsʻang shu.Shih kʻu.Tzu chih tʻung chien /Ssu-ma Kuang teng pien tsuan ; Hu San-hsing chu].
AC149 Chʻuan shih tsʻang shu.Shih kʻu.Wen hsien tʻung kʻao /Ma Tuan-lin chuan].
AC149 Chʻuan shih tsʻang shu.Tzu kʻu.Chu tzu /chu pien Chu Wei-cheng, Li Kuo-chün].
AC149 Chʻuan shih tsʻang shu.Tzu kʻu.Fo tien /chu pien Yang Wu-hu].
AC149 Chʻuan shih tsʻang shu.Tzu kʻu.I pu /chu pien Ho Chʻing-hu].
AC149 Chʻuan shih tsʻang shu.Tzu kʻu.Ping shu /chu pien Liu Le-hsien, Pʻeng Ming-che].
AC149 Chʻuan shih tsʻang shu.Tzu kʻu.Tao tien /chu pien Wang pʻing].
AC149 Chʻuan shih tsʻang shu.Tzu kʻu.Tsa chi /chu pien Hsiung Yüeh-chih, Chʻien Hang].
AC149 Chʻuan shih tsʻang shu.Tzu kʻu.Wen shih pi chi /chu pien Hsiung Yüeh-chih, Chʻien Hang].
AC149 Chun qiu Gongyang zhuan :28 juan /(Han) He Xiu jie gu].
AC149 Chun qiu Zuo zhuan gu /Hong Liangji zhu.
AC149 Ci lin yun shi . Pei wen shi yun shi yao :5 juan /(Qing) Zhou Zhaoji ji] . Mingyuantang lun wen : 2 juan / (Qing) Zeng Guofan ji].
AC149 Er ya :11 juan /(Jin) Guo Pu zhu ; (Ming) Jin Pan ding].
AC149 Er ya yi shu /(Qing) Hao Tixing zhuan].
AC149 Fannan wen ji xiang zhu :8 juan /(Tang) Li Shangyin zhuan ; (Qing) Feng Hao bian ding ; Zhu Tian’gao can jiao].
AC149 Gao Qingqiu shi ji zhu /(Ming) Gao Qi zhuan ; (Qing) Jin Tan ji zhu].
AC149 Gu wen xu lun /(Qing) Lü Huang zhuan] . Shuo shi zui yu / (Qing) Shen Deqian zhuan] . Wen xin diao long ji zhu / (Liang) Liu Xie zhuan ; (Qing) Huang Shulin zhu].
AC149 Guang Hong ming ji :40 juan /(Tang) Shi Daoxuan ji].
AC149 Guliang bu zhu /Qing Zhong Wenzheng zhuan].
AC149 I li :17 juan /(Han) Zheng Xuan zhu].
AC149 Jing shi bai jia za chao :26 juan /(Qing) Zeng Guofan zuan ; Li Hongzhang jiao kan].
AC149 Jiu Wu dai shi /Song Xue Juzheng zhuan.
AC149 Ke xue ci :2 juan, bu yi /(Qing) Cao Zhenji zhu] . Nalan ci : 5 juan / (Qing) Xingde zhu] . Tan zhi ci : 2 juan / (Qing) Gu Zhen’guan zhu].
AC149 Kong cong zi /(Qin) Kong Fu zhuan ; (Song) Song Xian zhu] . Shenzi / (Zhou) Shen Dao zhuan] . Heguanzi / zhuan ren bu xiang ; (Song) Lu Dian jie].
AC149 Li chi :20 juan /(Han) Zheng Xuan zhu].
AC149 Li ji xun zuan :49 juan /(Qing) Zhu Bin ji].
AC149 Lu Shiheng ji :10 juan /(Jin) Lu Ji zhu] . Lu Shilong ji : 10 juan / (Jin) Lu yun zhu].
AC149 Lu Xuan’gong ji /(Tang) Lu Zhi zhuan].
AC149 Lun heng :30 juan /(Han) Wang Chong zhu ; (Ming) Cheng Rong jiao].
AC149 Lun yu zhu shu /He Yan ji jie ; Xing Bing shu . Xiao jing zhu shu / Xing Bing zhu shu].
AC149 Mao shi zhu shu :20 juan /(Han) Zheng Yuan jian ; (Tang) Kong Yingda shu].
AC149 Mao shi zhuan jian tong shi :32 juan /(Qing) Ma Ruichen zhu].
AC149 Ming ji.
AC149 Nei jing su wen :24 juan : yi pian /(Tang) Wang Bing zhu].
AC149 Qian Han shu :100 juan /(Han) Ban Gu zhuan ; (Tang) Yan Shigu zhu].
AC149 Ri zhi lu ji shi :32 juan /(Qing) Gu Yanwu zhuan ; Huang Rucheng ji shi].
AC149 Shang han lun :10 juan /(Han) Zhang Zhongjing zhu ; (Jin) Wang Shuluo zhuan ci ; (Ming) Cheng Wuji jiao zheng].
AC149 Sheng wu ji /(Shaoyang) Wei Yuan zhuan].
AC149 Shi ba jia shi chao :28 juan /(Qing) Zeng Guofan ji].
AC149 Shi ji :130 juan /(Han) Sima Qian zhuan ; (Nanchao) Pei Yin ji jie ; (Tang) Sima Zhen suo yin ; (Tang) Zhang Shoujie zheng yi].
AC149 Shi tong tong shi :20 juan /(Tang) Liu Zhiji zhuan ; (Qing) Pu Qilong shi ; Fang Maofu, Cai Zhuo, Cai Longsun can shi].
AC149 Shuixin ji :ben zhuan : 29 juan /Ye Shi zhuan].
AC149 Shuo yuan :20 juan /(Han) Liu Xiang zhuan].
AC149 Si bu bei yao shu mu ti yao /Taiwan Zhonghua shu ju bian ji bu chong jiao ding].
AC149 Si shu ji zhu /(Song) Zhu Xi ji zhu].
AC149 Sima fa /(Qi) Sima Rangju zhuan] . Shang jun shu / (Chïn) Shang Yang zhuan] . Xin shu / (Han) Jia Yi zhuan].
AC149 Tieya gu yue fu zhu :10 juan : yong shi zhu 8 juan : yi bian zhu 8 juan /(Yuan) Yang Weizhen zhu ; Wu Fu bian ; (Qing) Lou Buchan zhu ; Yang Weixin ding].
AC149 Wang Linchuan quan ji :100 juan /(Song) Wang Anshi zhuan].
AC149 Wang shi he jiao Shui jing zhu :juan shou, 40 juan, fu lu /(Hou Wei) Li Daoyuan zhu ; (Qing) Wang Xianqian he jiao].
AC149 Wangxi xian sheng quan ji :18 juan : ji wai wen 10 juan : bu yi 2 juan /(Qing) Fang Bao zhuan].
AC149 Weng chu Kʻun hsüeh chi wen /Sung] Wang Ying-lin chuan ; Chʻing] Weng Yüan-chʻi chu.
AC149 Xiangshan quan ji :36 juan /(Song) Lu Xiangshan zhuan ; Zhou Yuling chong jiao].
AC149 Xiaocangshanfang shi wen ji :shi ji 37 juan : bu yi 2 juan : wen ji 35 juan : wai ji 8 juan /(Qing) Yuan Mei zhuan].
AC149 Xu Xiaomu ji jian zhu /Xu Ling zhuan ; Wu Zhaoyi zhu] . Yu Xuanji shi / Yu Xuanji zhuan] . Nan Tang er zhu ci / Li Jing, Li Yu zhuan].
AC149 Yan Danzi /zhu zhuan ren bu xiang ; (Qing) Sun Xingyan jiao] . Mozi / (Zhou) Mo Di zhuan].
AC149 Yan shi jia xun /Yan Zhitui zhuan ; Zhao Ximing zhu ; Lu Wenchao bu].
AC149 Yuan Yishan shi jian zhu :14 juan : fu lu : bu zai /(Yuan) Yuan Haowen zhuan ; (Qing) Shi Guoqi jian].
AC149 Yuyangshanren jing hua lu xun zuan :10 juan /Wang Shizhen zhuan ; Hui Dong zhu].
AC149 Zeng Wenzheng gong shi wen ji :shi ji 3 juan : wen ji 3 juan /(Qing) Zeng Guofan zhuan].
AC149 Zhan guo ce /(Han) Liu Xiang jiao ; Gao You zhu].
AC149 Zhangzi quan shu :15 juan /(Song) Zhang Zai zhuan ; Zhu Xi zhu].
AC149 Zuo zhuan zhu su,Kong, Yingda.
AC149.P3342 藝文印書館 百部叢書集成索引. [Taipei] :藝文印書館,民國60 [1971] Bai bu cong shu ji cheng suo yin.
AC149.P3342 藝文印書館 百部叢書集成分類目錄. [臺北] :[藝文印書舘],[1972?] Bai bu cong shu ji cheng fen lei mu lu.
AC149.S73 紀昀,1724-1805. 欽定四庫全書總目 /永瑢等總裁   紀昀等總纂. Qin ding Si gu quan shu zong mu /Yong Rong deng zong cai ; Ji Yun deng zong zuan.
AC149.S73 楊立誠,1888-1931. 四庫目略 /楊立誠編.  臺1版. Si ku mu lue /Yang Licheng bian.
AC149.S73 阮元,1764-1849. 四庫未收書目 /阮元編. 四庫未收書目提要 Si ku wei shou shu mu /Ruan Yuan bian.
AC149.S75 楊家駱著 四庫大辭典 /楊家駱著  四庫全書提要敘箋注 Si ku da ci dian /yang jia luo zhu.
AC149.S76 郭伯恭. 四庫全書簒修考 /郭伯恭著.  台1版. Si ku quan shu zuan xiu kao /Guo Bogong zhu.
AC149.S77 黄庭堅,1045-1110. 山谷全集 /[annotated by 任淵, 史容].  [Taipei, Formosa] :中華書局,[1968?] Shan’gu quan ji /annotated by Jen Yüan, Shih Jung].
AC149.T762 四部分類叢書集成三編目錄索引 /[著作者藝文印書館].  初版.  板橋市 :藝文印書館,民國62 [1973] Si bu fen lei cong shu ji cheng san bian mu lu suo yin /zhu zuo zhe Yi wen yin shu guan].
AC149.T762 四部分類叢書集成續編目錄索引 /藝文印書舘[編]印.  初版.  臺北 :藝文印書館,民國60 [1971] Si bu fen lei cong shu ji cheng xu bian mu lu suo yin /Yi wen yin shu guan bian] yin.
AC150 曾昭旭. 且聽一首樵歌 /曾昭旭著.  初版. Qie ting yi shou qiao ge /Zeng Zhaoxu zhu.
AC150 郭立誠. 問耕一得 /郭立誠著.  初版. Wen geng yi de /Guo Licheng zhu.
AC150 余英時. 歷史與思想 /余英時著.  初版. Li shi yu si xiang /Yu Yingshi zhu.
AC150 朱介凡. 泡沫 /朱介凡著.  初版. Pao mo /Zhu Jiefan zhu.
AC150 劉麟生,1894- 燕居脞語 /劉麟生著.  初版. Yan ju cuo yu /Liu Linsheng zhu.
AC150 喬鵬書,1907-1963. 雲塵遊記 /喬鵬書[雲塵]遺著.  初版. Yunchen you ji /Qiao Pengshu Yunchen] yi zhu.
AC150 陳之藩,1924- 陳之藩散文集 /陳之藩著.  旅美小簡 Chen Zhifan san wen ji /Chen Zhifan zhu.
AC150 曾小英. 五千年的月亮 /曾小英著.  第1版. Wu qian nian de yue liang /Zeng Xiaoying zhu.
AC150 熊秉元. 寻找心中那把尺 /熊秉元著.  第1版. Xun zhao xin zhong na ba chi /Xiong Bingyuan zhu.
AC150 闾丘露微. 我已出发 /著闾丘露微.  第1版. Wo yi chu fa /zhu Lüqiu Luwei.
AC150 廖英鳴. 多難興邦集 /廖英鳴著.  臺北 :正中書局 Duo nan xing bang ji /Liao Yingming zhu.
AC150 曹聚仁,1903-1972. 文壇五十年 /曹聚仁著.  香港 :新文化出版社,[1955-1956] Wen tan wu shi nian /Cao Juren zhu.
AC150 吴敬敷,1910-2003. 吴敬敷先生时事论文集 /吴敬敷著. “原載中美週報聯合日報. 由1942年7月1日至1998年12月12日”–Disc. Wu Jingfu xian sheng shi shi lun wen ji /Wu Jingfu zhu.
AC150 王集叢. 民族文學與時代精神,王集叢著. 初版. Min zu wen xue yu shi dai jing shen,Wang Jicong zhu.
AC150 He lin yu lu /Luo Dajing zhu].
AC95.C5 四部備要書目提要 /[臺灣中華書局編輯部重校訂].  臺1版.  臺北市 :臺灣中華書局,民國54 [1965] Si bu bei yao shu mu ti yao /Taiwan Zhonghua shu ju bian ji bu chong jiao ding].
AE17 中華百科全書 /張其昀監修   中國文化大學, 中華學術院編行   [編輯者中國文化大學, 中華學術院中華百科全書編纂委員會]. Zhonghua bai ke quan shu /Zhang Qiyun jian xiu ; Zhongguo wen hua da xue, Zhonghua xue shu yuan bian xing ; bian ji zhe Zhongguo wen hua da xue, Zhonghua xue shu yuan Zhonghua bai ke quan shu bian zuan wei yuan hui.
AE17 郭伯恭. 宋四大書考 /郭伯恭著.  臺一版. Song si da shu kao /Guo Bogong zhu.
AE17 李石曾,1882-1973. 世界學典與四庫全書 =World encyclopedia and the complete works of the four libraries /李煜瀛 [i.e. 李石曾], 楊家駱著.  臺初版. Shi jie xue dian yu Si ku quan shu =World encyclopedia and the complete works of the four libraries /Li Yuying i.e. Li Shizeng], Yang Jialuo zhu.
AE17 佩文韻府106卷[張玉書等纂修] 東京鳳文館明治18 [1885] Vol.s 57-62: 韻府拾遺 106卷 [張廷玉等纂修] Pei wen yun fu106 juanZhang Yushu deng zuan xiu]
AE17 中国大百科全书.语言, 文字 /(中国大百科全书出版社编辑部编). 北京 :中国大百科全书出版社,1988. Zhongguo da bai ke quan shu. Yu yan, wen zi = 中国大百科全书. 语言, 文字. Zhongguo da bai ke quan shu.Yu yan, wen zi /(Zhongguo da bai ke quan shu chu ban she bian ji bu bian).
AE2 郭伯恭. 永樂大典考 /著作者郭伯恭.  臺1版. Yongle da dian kao /zhu zuo zhe Guo Bogong.
AE2 高承,active 11th century. 事物紀原[10卷]高承撰, 李果訂. 臺1版. Shi wu ji yuan10 juan]Gao Cheng zhuan, Li Guo ding.
AE35.2 國民百科大辭典 /[編纂者冨山房百科辭典編纂部]. 東京 :冨山房,昭和 9-13 [1934-1938] 東京 :冨山房,昭和9-12 [1934-1938] Kokumin hyakka daijiten /hensansha Fuzanbō Hyakka Jiten Hensanbu].
AE35.2 世界大百科事典.第4,エンケーカイス /平凡社編 東京 :平凡社,1955. 507 p. 図版19枚地図 Sekai daihyakka jiten.4,Enkēkaisu.
AE35.2 世界大百科事典. 東京 :平凡社,1955-1963. 特製版. Sekai dai hyakka jiten.
AE35.4 새百科事典 =Dong-A’s new encyclopedia /[편자동아출판사편집부].  新版.  서울특별시 :동아출판사,1962. Sae paekkwa sajŏn =Dong-A’s new encyclopedia /p’yŏnja Tonga Ch’ulp’ansa p’yŏnjippu].
AF149 朱彝尊,1629-1709. 經義考 /朱彝尊撰.  臺2版. Jing yi kao /Zhu Yizun zhuan].
AG17 漢聲小百科 /漢聲雜誌社編寫, 繪圖.  初版.  台北市 :英文漢聲出版有限公司 :總經銷台灣英文雜誌社,民國73-74 [1984-1985] Han sheng xiao bai ke /Han sheng za zhi she bian xie, hui tu.
AG17 漢聲愛的小小百科 /漢聲雜誌社編寫, 繪圖.  5版.  台北市 :英文漢聲出版有限公司 :總經銷台灣英文雜誌社,民國77 [1988] Han sheng ai de xiao xiao bai ke /Han sheng za zhi she bian xie, hui tu.
AG17 王三聘. 古今事物考 :[8卷] /王三聘輯.  臺1版. Gu jin shi wu kao :8 juan] /Wang Sanpin ji.
AG17 中華兒童百科全書 /主編臺灣省政府教育廳兒童讀物編輯小組. [中興新村] :臺灣省政府教育廳  台北市 :發行臺灣書店,<民國67-74 [1978-1985> Zhonghua er tong bai ke quan shu /zhu bian Taiwan sheng zheng fu jiao yu ting er tong du wu bian ji xiao zu.
AG17 幼獅少年百科全書 /[幼獅文化事業股份有限公司]. 初版. 臺北市 :幼獅文化事業公司,民國74 [1985] You shi shao nian bai ke quan shu.
AI19.C5 李晉華. 明代勅撰書考附引得 /李晉華編著   [哈佛燕京大學圖書館引得編纂處 Ming dai chi zhuan shu kao fu yin de /Li jinhua bian zhu ; Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye … (et al.)].
AI19.C5 周易引得 : 附標校經文 =A concordance to Yi ching /[哈佛燕京大學圖書館引得編纂處   洪業 … (et al.)].  Harvard-Yenching Institute sinological index series. Supplement Zhou yi yin de : fu biao xiao jing wen =A concordance to Yi ching /Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian cuan chu ; Hong Ye … (et al.)].
AI19.C5 趙貞信. 封氏聞見記校證附引得 =Miscellaneous notes of Feng Yen.  Harvard-Yenching Institute sinological index series. Supplement Feng shi wen jian ji jiao zheng fu yin de =Miscellaneous notes of Feng Yen.
AI19.C5 于式玉. 日本期刊三十八種中東方學論文篇目附引得 =A bibliography of orientological contributions in thirty-eight Japanese periodicals with indices /[于式玉編   Yin te pien tsuan ch’u chiao ting]. Riben qi kan san shi ba zhong dong fang xue lun wen pian mu fu yin de =A bibliography of orientological contributions in thirty-eight Japanese periodicals with indices /Yu Shiyu bian ; Yin de bian zuan chu jiao ding].
AI19.C5 房兆楹,1908-1985. 增校清朝進士題名錄附引得 =Chin shih tʻi ming pei lu of Chʻing Dynasty.  哈佛燕京學社引得特刊 Zeng jiao Qing chao jin shi ti ming bei lu fu yin de =Chin shih tʻi ming pei lu of Chʻing Dynasty.
AI19.C5 墨子引得 =A concordance to Mo Tzu /[引得編纂處]. Reprint. Originally published: 東京 : 東方學硏究日本委員會, 1961. (引得特刋   第21號). Mozi yin de =A concordance to Mo Zi /Yin de bian zuan chu].
AI19.C5 馮續昌. 六藝之一錄目錄附引得 =A table of contents of Liu yi chih yi lu with index. 哈佛燕京學社引得特刊 Liu yi zhi yi lu mu lu fu yin de =A table of contents of Liu yi chih yi lu with index.
AI19.C5 毛詩引得 = A concordance to Shih ching :附標校經文 /引得編纂處   洪業 [and others]. 毛亨,active 2nd century B. C.毛詩Indexes. Mao shi yin de = A concordance to Shih ching :fu biao jiao jing wen /Yin de bian zuan chu ; Hong Ye and others].
AI19.C5 于式玉. 一百七十五種日本期刊中東方學論文篇目附引得 /于式玉, 劉選民編 = A bibliography of Orientological contributions in one hundred and seventy-five Japanese periodicals with indices. 劉選民. Yi bai qi shi wu zhong Riben che kan zhong Dong fang xue lun wen pian mu fu yin de /Yu Shiyu, Liu Xuanmin bian = A bibliography of Orientological contributions in one hundred and seventy-five Japanese periodicals with indices.
AI19.C5 爾雅引得 :附標校經文 = Index to Er ya /[引得編纂處   洪業 and others]. Harvard-Yenching Institute Sinological index series. Supplement Er ya yin de :fu biao jiao jing wen = Index to Er ya /Yin de bian zuan chu ; Hong Ye and others].
AI19.C5 孟子引得 :附標校經文 = A Concordance to Meng Tzu /[哈佛燕京大學圖書館引得編纂處]. Harvard-Yenching Institute sinological index series. Supplement  no. 17 =引得. 特刋 Mengzi yin de :fu biao jiao jing wen = A Concordance to Meng Tzu /Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu].
AI19.C5 引得說 =On indexing. Harvard-Yenching Institute sinological index series. Supplement  no. 4 =引得. 特刋 Yin te shuo =On indexing.
AI19.C5 勺園圖錄考 =The Mi Garden.  Harvard-Yenching Institute sinological index series. Supplement  no. 5 =引得. 特刋 Shao yuan tu lu kao =The Mi Garden.
AI19.C5 清畫傳輯佚三種附引得 =Biographies of Chʻing dynasty painters in three collections /洪業輯校.  Harvard-Yenching Institute sinological index series. Supplement  no. 8 =引得. 特刋 Qing hua zhuan ji yi san zhong fu yin de =Biographies of Chʻing dynasty painters in three collections /Hong Ye ji jiao.
AI19.C5 哈佛燕京學社引得 =Harvard-Yenching Institute sinological index series /[哈佛燕京大學圖書館引得編纂處   洪業 and others]. Reprint. Originally published: 引得 / [引得編纂處]. Peking : Yenching University, 1931. Hafo Yanjing xue she yin de =Harvard-Yenching Institute sinological index series /Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye and others].
AI19.C5 春秋經傳引得 :附標校經傳全文 = Combined Concordances to Chʻun-chʻiu, Kung-yang, Ku-liang and Tso-chuan /[哈佛燕京大學圖書館引得編纂處   洪業 and others]. 哈佛燕京學社引得特刊 Chun qiu jing zhuan yin de :fu biao jiao jing zhuan quan wen = Combined Concordances to Chʻun-chʻiu, Kung-yang, Ku-liang and Tso-chuan /Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye and others].
AI19.C5 荀子引得 =A concordance to Hsün-tzu /[哈佛燕京大學圖書館引得編纂處   洪業 and others]. 哈佛燕京學社引得特刊 Xunzi yin de =A concordance to Xunzi /Hafo Yanjing da xue tu shu guan yin de bian zuan chu ; Hong Ye and others].
AI19.C5 杜大珪. 名臣碑傳琬琰集.Selections 琬琰集删存附引得 =Yuan yen chi abridged. Yuan yan ji shan cun fu yin de =Yuan yen chi abridged.
AI19.C5 杭世駿,1696-1773. 諸史然疑 諸史然疑校訂附引得 =諸史然疑. Zhu shi ran yi jiao ding fu yin de =Zhu shi ran yi.
AI19.C5 哥倫比亞大學.東亞圖書館. 中國學術期刊索引 Index to learned Chinese periodicals.
AI19.C5 清畫傳輯佚三種 =Biographies of Ch’ing Dynasty painters in three collections. Qing hua zhuan ji yi san zhong =Biographies of Ch’ing Dynasty painters in three collections.
AM101 那志良. 故宮博物院三十年之經過,那志良著.  臺北,中華叢書委員會,1957. Gu gong bo wu yuan san shi nian zhi jing guo,Na Zhiliang zhu.
AM101 吳瀛. 故宮博物院前後五年經過記 :2卷 /吳景周[灜]著. 故宮博物院創始五年記 Gu gong bo wu yuan qian hou wu nian jing guo ji :2 juan /Wu Jingzhou Ying] zhu.
AM101.K95 历代艺术館 /故宮博物院編.  第1版.  北京 :文物出版社,1959. Li dai yi shu guan /Gu gong bo wu yuan bian.
AP149 趙翼,1727-1814. 廿二史箚記 /趙翼撰.  二十二史箚記 Nian er shi zha ji /Zhao Yi zhuan.
AP95.C4 文藝復興 (Yangmingshan, Taiwan) 文藝復興 =Renaissance monthly.  文藝復興月刊 Wen yi fu xing =Renaissance monthly.
AS2 大韓民國國會圖書館. 國際學術團體便覽.  [서울]大韓民國國會圖書館[1967] Kukche haksul tanche pyŏllam.
AS452 清華學報 =The Tsing hua journal. 台北市 :東方文化書局,民國68 [1979] 第1卷第1期 (民國13年6月 [June 1924])- Qing hua xue bao =The Tsing hua journal.
AS452.C8 中山學術文化集刊. 臺北 :中山學術文化基金董事會,1968- 第1集(民國57年3月 [1968])- Zhongshan xue shu wen hua ji kan.
AS455.C5 中華學術文化基金會. 中華學術文化基金董事會五十五年度工作報告.  [台北] :[publisher not identified],[1966] Zhonghua xue shu wen hua ji jin dong shi hui wu shi wu nian du gong zuo bao gao.
AS552.K92 京都外国語大学. 京都外国語大学研究論叢.  京都市 :京都外国語大学 Kyōto Gaikokugo Daigaku kenkyū ronsō.
AS552.K92 京都外国語大学創立30周年記念号 /京都外国語大学総合硏究所編集. 京都 :京都外国語大学,昭和53 [1978] 京都外国語大学.総合硏究所. Kyōto Gaikokugo Daigaku sōritsu 30-shūnen kinengō /Kyōto Gaikokugo Daigaku Sōgō Kenkyūjo henshū.
AS559 高麗大學校. 高麗大學校五十周年記念論文集.  서울 :高麗大學校,1955. Koryŏ Taehakkyo osipchunyŏn kinyŏm nonmunjip.
AS559 創立十周年紀念論文集 /[編輯人論文集編纂委員會]. [대구] :青丘大學,檀紀4291 [1958] 青丘大學Dissertations. Ch’angnip sipchunyŏn kinyŏm nonmunjip /p’yŏnjibin Nonmunjip P’yŏnch’an Wiwŏnhoe].
AS559 Theses collection in commemoration of Dr. Pyung Kan Koh’s sixtieth birthday.
AS559.A1 慶北 大學校. 慶北 大學校 論文集.  [大邱,慶北 大學校]4289 [1956]-1962. Kyŏngbuk Taehakkyo nonmunjip.
AS559.A1 延世 論叢. 延世 論叢.人文 科學 篇  延世 論叢.社會 科學 篇 Yŏnse nonch’ong.
AS559.A1 論文集.自然科學篇 (Kyŏngbuk Taehakkyo) 論文集.自然科學篇.  慶北大學校論文集.自然科學篇 Nonmunjip.Chayŏn kwahak p’yŏn.
AS559.S455 論文集 (Kyŏnghŭi Taehakkyo) 論文集.  Seoul, Korea :慶熙 大學校. Nonmunjip.
AS559.S49 成均館大學校論文集. Title varies:成均學報v. 1-2  서울 :成均館大學校 Sŏnggyun’gwan Taehakkyo nonmunjip.
AS559.T27 論文集 (Ch’ŏnggu Taehak) 論文集.  Taegu, Korea :靑丘大學,檀紀4291 [1958]- Nonmunjip.
AS559.T277 慶北 大學校 碩士 論文 拔萃集. 대구, Korea :慶北 大學校 大學院,4293 [1959]-1967. 第 1輯 (4292.3 [Mar. 1959)-第 10輯 (1967.12). Kyŏngbuk Taehakkyo sŏksa nonmun palch’wejip.
AY1142 中華年報. Zhong hua nian bao.
AZ791 林尹,1909 or 1910- 中國學術思想大綱 /林尹著.  10版. Zhongguo xue shu si xiang da gang /Lin Yin chu.
AZ791 黄宗羲,1610-1695. 宋元學案 :[100卷] /黄宗羲撰   全祖望補, 王梓材, 馮雲濠, 何紹基校. Song Yuan xue an :100 juan] /Huang Zongxi zhuan ; Quan Zuwang bu ; Wang Zicai, Feng Yunhao, He Shaoji jiao.
AZ791 梁啓超,1873-1929. 中國學術思想變遷之大勢 /梁啓超著.  台5版. Zhongguo xue shu si xiang bian qian zhi da shi /Liang Qichao zhu.
AZ791 震鈞,1857-1920. 兩漢三國學案 /(清) 唐晏[震鈞]撰.  台北 :世界書局,1967. Liang Han San guo xue an /(Qing) Tang Yan Zhenjun] zhuan.
AZ791 黄宗羲,1610-1695. 明儒學案 :[62卷] /黄宗羲撰.  台北市 :世界書局,1965. Ming ru xue an :62 juan] /Huang Zongxi zhuan.
AZ791 王梓材,1792-1851. 宋元學案補遺 :[100卷] /王梓材, 馮雲濠撰   張壽鏞校補. Song Yuan xuan an bu yi :100 juan] /Wang Zicai, Feng Yunhao zhuan ; Zhang Shouyong jiao bu.
AZ791 江藩,1761-1831. 漢學師承記 /江藩撰.  清朝漢學師承記 Han xue shi cheng ji /Jiang Fan zhuan.
AZ791 江藩,1761-1831. 漢學師承記 :[8卷] /江藩著.  臺1版. Han xue shi cheng ji :8 juan] /Jiang Fan zhu.
AZ791 六十年來之國學 /程發軔主編   國立編譯館編輯.  臺2版. Liu shi nian lai zhi guo xue /Cheng Faren zhu bian ; Guo li bian yi guan bian ji.
AZ791 梁啓超,1873-1929. 中國近三百年學術史 /梁啓超著.  臺6版. Zhongguo jin san bai nian xue shu shi /Liang Qichao zhu.
AZ791 魏晉思想論 /[編著者本局編輯部].  臺3版.  臺北市 :臺灣中華書局,民國59 [1970] Wei Jin si xiang lun /bian zhu zhe ben ju bian ji bu].
AZ791 錢穆,1895- 中国思想史 /錢穆著.  臺北市 :臺灣學生書局,民國66 [1977] Zhongguo si xiang shi /Qian Mu zhu.
AZ791 黄宗羲,1610-1695. 明儒學案 /[黄宗羲撰]   選註者 繆天綬. Ming ru xue an /Huang Zongxi zhuan] ; xuan zhu zhe Miao Tianshou.
AZ791 黄宗羲,1610-1695. 重編明儒學案 :[45卷, 卷首 /黄宗羲著]   重編者 李心莊. Chong bian Ming ru xue an :45 juan, juan shou /Huang Zongxi zhu] ; chong bian zhe Li Xinzhuang.
AZ791 錢穆,1895- 國學槪論 /錢穆著.  香港 :國學出版社,1966. Guo xue gai lun /Qian Mu zhu.
AZ791 香港中文大學中國文化硏究所學報 =The journal of the Institute of Chinese Studies of the Chinese University of Hongkong. 中國文化研究所學報 [香港] :[香港中文大學出版社],[1968-1991.] Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo wen hua yan jiu suo xue bao =The journal of the Institute of Chinese Studies of the Chinese University of Hongkong.
AZ791 郭湛波. 中國中古思想史 /郭湛波. 初版. Zhongguo zhong gu si xiang shi /Guo Zhanbo.
AZ791 錢穆,1895- 國學概論,錢穆著. 臺4版. Guo xue gai lun,Qian Mu zhu.
AZ791 黄宗羲,1610-1695. 宋元學案 重編宋元學案 /[黄宗羲撰] Chong bian Song Yuan xue an /Huang Zongxi zhuan] ; Chong bian zhe Chen Shuliang, Li Xinzhuang.
B121 Asian philosophies /John M. Koller.
B125 吳汝綸,1840-1903. 諸子集評 /吳汝綸點勘.  臺1版. Zhu zi ji ping /Wu Rulun dian kan.
B125 胡懷琛,1886- 中國先賢學說 /胡懷琛著.  臺2版. Zhongguo xian xian xue shuo /Hu Huaichen zhu.
B125 中國哲學思想論集 /項維新, 劉福增主編. 再版. 台北 :牧童出版社,1976-1978. Zhongguo zhe xue si xiang lun ji /Xiang Weixin, Liu Fuzeng zhu bian.
B125 呂”  t,1479-1542. 宋四子抄釋 /周惇頤, 程顥, 程頤, 張載, 朱熹, 呂柟抄釋. Song si zi chao shi /Zhou Dunyi, Cheng Hao, Cheng Yi, Zhang Zai, Zhu Xi zhuan ; Lü Nan chao shi.
B125 Zhong guo xian xian xue shuo.
B126 吳康,1895-1976. 諸子學概要,吳康編著.  [台北]正中書局[民國58 i.e. 1969] Zhu zi xue gai yao,Wu Kang bian zhu.
B126 高維昌. 周秦諸子槪論,高维昌著.  [臺北]臺灣商務印書館[1966] Zhou Qin zhu zi gai lun,Gao Weichang zhu.
B126 周紹賢. 魏晉清談述論 /周紹賢著.  2 版. Wei Jin qing tan shu lun /Zhou Shaoxian zhu.
B126 蔡仁厚. 孔門第子志行考述 /蔡仁厚著.  2版. Kong men di zi zhi xing kao shu /Cai Renhou zhu.
B126 韋政通,1923- 中國哲學思想批判 /韋政通著.  4版. Zhongguo zhe xue si xiang pi pan /Wei Zhengtong zhu.
B126 牟宗三. 中國哲學的特質 /牟宗三著.  6版. Zhongguo zhe xue de te zhi /Mou Zongsan zhu.
B126 勞思光. 中國哲學史 /勞思光著.  再版. Zhongguo zhe xue shi /Lao Siguang zhu.
B126 羅光,1911- 中國哲學大綱 /羅光著.  再版. Zhongguo zhe xue da gang /Luo Guang zhu.
B126 勞思光. 中國哲學史 /勞思光著.  初版. Zhongguo zhe xue shi /Lao Siguang zhu.
B126 吳康,1895-1976. 孔孟荀哲學 /吳康著.  初版. Kong Meng Xun zhe xue /Wu Kang zhu.
B126 中國哲學史資料選輯 /中國社會科學院哲學硏究所中國哲學史硏究室編.  第1版.  北京 :中華書局 :新華書店北京發行所發行,1962- Zhongguo zhe xue shi zi liao xuan ji /Zhongguo she hui ke xue yuan zhe xue yan jiu suo Zhongguo zhe xue shi yan jiu shi bian.
B126 中國哲學史資料選輯 /中國社會科學院硏究所中國哲學史硏究室編.  第1版.  北京 :中華書局,1961- Zhongguo zhe xue shi zi liao xuan ji /Zhongguo she hui ke xue yuan zhe xue yan jiu suo Zhongguo zhe xue shi yan jiu shi bian.
B126 俞樾,1821-1906. 諸子平議 /俞樾撰.  台北 :世界書局,[1967] Zhu zi ping yi /Yu Yue zhuan.
B126 俞樾,1821-1906. 諸子平議補錄 /俞樾撰. 諸子管見 / 金巨山撰.  台北 :世界書局,[1967] Zhu zi ping yi bu lu /Yu Yue zhuan. Zhu zi guan jian / Jin Jushan zhuan.
B126 嵇哲. 先秦諸子學嵇哲.  台北,樂天出版社[1970] Xian Qin zhu zi xueJi, Zhe.
B126 隋唐子書十種 /楊家駱主編.  再版.  台北市 :世界書局,民國56 [1967] Sui Tang zi shu 10 zhong /Yang Jialuo zhu bian.
B126 徐復觀. 中國人性論史.先秦篇 /徐復觀著.  台北市 :台灣商務印書館,民國58 [1969] Zhongguo ren xing lun shi.Xian Qin pian /Xu Fuguan zhu.
B126 容肇祖,1899- 魏晉的自然主義 /容肇祖著.  台北市 :臺灣商務印書館,民國59 [1970](民國69 i.e. 1980 printing) Wei Jin de zi ran zhu yi /Rong Zhaozu zhu.
B126 徐復觀,author. 兩漢思想史 /徐復觀著.  增訂版. Liang Han si xiang shi /Xu Fuguan zhu.
B126 武內義雄,1886-1966. 中国思想史 /武內義雄著.  改版. Chūgoku shisōshi /Takeuchi Yoshio cho.
B126 東京大學.文學部.中國哲學中國文學研究室. 東京大學文學部中國哲學中國文學研究室藏書目錄 :坿 書名人名通検 /[編輯者 東京大學文學部中國哲學中國文學研究室].  東京 :東京大學文學部,昭和40 [1965] Tōkyō Daigaku Bungakubu Chūgoku Tetsugaku Chūgoku Bungaku Kenkyūshitsu zōsho mokuroku :tsuketari shomei jinmei tsūken /henshūsha Tōkyō Daigaku Bungakubu Chūgoku Tetsugaku Chūgoku Bungaku Kenkyūshitsu].
B126 陶鴻慶,1859-1918. 讀諸子札記 /陶鴻慶撰   楊家駱主編. Du zhu zi zha ji /Tao Hongqing zhuan ; Yang Jialuo zhu bian.
B126 王符,approximately 76-approximately 157. 潛夫論箋 /王符著   汪繼培箋 . 申鑒注/荀悦撰 Qian fu lun jian /Wang Fu zhu ; Wang Jipei jian. Shen jian zhu / Xun Yue zhuan ; Huang Xingzeng zhu. Zhong lun / Xu Gan zhuan. Dian lun / Cao Pi zhuan ; Sun Fengyi ji.
B126 宇野哲人,1875-1974. 中國哲學概論 /[宇野哲人]著   王璧如譯. Zhongguo zhe xue gai lun /Yuye Zheren] zhu ; Wang Biru yi.
B126 汤一介. 郭象与魏晋玄学 /汤一介著.  第1版. Guo Xiang yu Wei Jin xuan xue /Tang Yijie zhu.
B126 杨荣国. 中國古代思想史 /杨荣国著.  第2版. Zhongguo gu dai si xiang shi /Yang Rongguo zhu.
B126 徐崑生. 中國哲學思想要論 /徐崑生編著.  臺1版. Zhongguo zhe xue si xiang yao lun /Xu Kunsheng bian zhu.
B126 中國哲學史概論 /(日)杜邊秀方原著   劉侃元譯述.  臺2版. Zhongguo zhe xue shi gai lun /(Ri) Dubian Xiufang yuan zhu ; Liu Kanyuan yi shu.
B126 蔣伯潛. 理學纂要 /蔣伯潛編著.  臺2版. Li xue zuan yao /Jiang Boqian bian zhu.
B126 梁啓超,1873-1929. 諸子考釋 /梁啓超著.  臺4版. Zhu zi kao shi /Liang Qichao zhu.
B126 蔣維喬,1874- 中國哲學史綱要 /蔣維喬著.  臺二版. Zhongguo zhe xue shi gang yao /Jiang Weiqiao zhu.
B126 韓逋仙. 中國中古哲學史要 /韓逋仙著.  臺初版. Zhongguo zhong gu zhe xue shi yao /Han Buxian zhu.
B126 蔣維喬,1874- 中國近三百年哲學史 /蔣維喬編著.  臺北 :中華書局,民 國60 [1971] Zhongguo jin san bai nian zhe xue shi /Jiang Weiqiao bian zhu.
B126 諸子通考 /蔣伯濳編.  臺4版.  臺北 :正中書局,民國59 [1970] Zhu zi tong kao /Jiang Boqian bian.
B126 胡適,1891-1962. 中國古代哲學史 /胡適著.  臺北 :臺灣商務印書館,民國60 [1971] Zhongguo gu dai zhe xue shi /Hu Shi zhu.
B126 熊賜履,1635-1709. 學統 /熊賜履撰.  臺北市 :臺灣商務印書館,民國56 [1967] Xue tong /Xiong Cili zhuan.
B126 黎嬰. 中國古代大思想家 /黎嬰編.  香港 :上海書局,1956. Zhongguo gu dai da si xiang jia /Li Ying bian.
B126 高維昌. 周秦諸子槪論. [臺1版. Zhou Qin zhu zi gai lun.
B126 吳錫澤,1914- 中國學術思想論叢 /吳錫澤著. 2版. Zhongguo xue shu si xiang lun cong /Wu xize zhu.
B126 杨荣国. 簡明中国晢学史 /杨荣国主編. 中国哲学史 Jian ming Zhongguo zhe xue shi /Yang Rongguo zhu bian.
B126 服部宇之吉,1867-1939. 儒教と現代思想.Chinese 儒敎與現代思潮 /服部宇之吉著 Ru jiao yu xian dai si chao /Fubu Yuzhiji zhu ; Zheng Ziya yi.
B126 甲凱,1925- 宋明心學評述 /甲凱著. 初版. Song Ming xin xue ping shu /Jia Kai zhu.
B126 馮友蘭,1895-1990,author. 新原道. 初版. Xin yuan dao /Feng Youlan zhu.
B126 鍾泰. 中國哲學史,鍾泰編. 臺7版. Zhongguo zhe xue shi,Zhong Tai bian.
B126 魏徵,580-643. 羣書治要.卷 31-50 諸子治要 :即羣書治要, 卷 31-50 /魏徴, 蕭德言撰. Zhu zi zhi yao :ji Qun shu zhi yao, juan 31-50 /Wei Zheng, Xiao Deyan zhuan.
B126 兒島獻吉郎,1866-1931. 支那諸子百家考.Chinese 諸子百家考 /兒島獻吉郎著 Zhu zi bai jia kao /Erdao Xianjilang zhu ; Chen Qingquan yi.
B126 黃宗羲,1610-1695. 明儒學案 重編明儒學案 /[黃宗羲原著] Chong bian Ming ru xue an /Huang Zongxi yuan zhu] ; Li Xinzhuang chong bian.
B126 Zhongguo gu dai she hui yu gu dai si xiang yan jiu.
B126.C48 中國哲學史論集黃建中等著. 初版. 台北中華文化出版事業社民國47 [1958] Zhongguo zhe xue shi lun jiHuang Jianzhong deng zhu.
B127.C65 王邦雄. 儒道之間 /王邦雄著.  初版. Ru dao zhi jian /Wang Bangxiong zhu.
B127.C65 顧兆駿. 儒家倫理思想 /顧兆駿編著.  臺初版. Ru jia lun li si xiang /Gu Zhaojun bian zhu.
B127.M65 良生. 非儒 :新墨學 = Against confucianism : neo-Mohism /良生.  新墨學 Fei ju :xin Mo xue = Against confucianism : neo-Mohism /Liang Sheng.
B127.M65 良生. 非命 :新墨學 = Against Fatalism : Neo-Mohism /良生.  第 1 版. Fei ming :xin Mo xue = Against Fatalism : Neo-Mohism /Liang Sheng.
B127.N4 賈豐臻. 中國理學史 /賈豐臻著   主編王雲五, 傅緯平. Zhongguo li xue shi /Jia Fengzhen zhu ; zhu bian Wang Yunwu, Fu Weiping.
B127.Y56 沈默士. 隂陽學衡 /沈默士 著.  修訂版. Yinyang xue heng /Shen Moshi zhu.
B128 徐世昌,1858-1939. 清儒學案 /徐世昌撰.  再版. Qing ru xue an /Xu Shichang zhuan.
B128 王先謙,1842-1918. 荀子集解 /(淸) 王先謙注釋.  初版. Xunzi ji jie /(Qing) Wang Xianqian zhu shi.
B128 汪吟龍. 文中子考信錄 /汪吟龍著.  台1版. Wenzhongzi kao xin lu /Wang Yinlong zhu.
B128 朱熹,1130-1200. 朱子語類 /張伯行輯訂.  台1版. Zhuzi yu lei /Zhang Boxing ji ding.
B128 孔鮒,approximately 264-208 B. C. 孔叢子 /孔鮒著   宋咸注. Kong cong zi /Kong Fu zhu ; Song Xian zhu.
B128 張傚彬,1882- 孔子眞諦之一孔觀,張傚彬著, 黄開祿編.  星加坡,南洋孔敎會,1960. Kongzi zhen di zhi yi Kong guan,Zhang Xiaobin zhu, Huang Kailu bian.
B128 管仲,d. 645 B.C. 管子今詮.  臺1版. Guanzi jin quan.
B128 荀子,340-245 B. C. 荀子 /選註者葉衡.  臺1版. Xunzi /xuan zhu zhe Ye Heng.
B128 黄暉. 論衡校釋 /黄暉撰.  臺1版. Lun heng jiao shi /Huang Hui zhuan.
B128 錢穆,1895-1990,author. 陽明學述要 /錢穆編著.  臺初版. Yangming xue shu yao /Qian Mu bian zhu.
B128 曽子,505-437 or 436 B. C. 曽子家語[6卷曽參撰] 曽國荃審定 王定安編輯.  臺北臺灣商務印書館民國57 [1968] Zengzi jia yu6 juanZeng Shen zhuan] Zeng Guoquan shen ding Wang Ding’an bian ji.
B128 王充,27-97? 王充論衡 /王充著.  香港 :廣智書局,[1974?] Wang Chong lun heng /Wang Chong zhu.
B128 論衡通檢 /[中法漢學研究所編]. 臺北 :成文出版社,民國57 [1968] 中法漢學研究所通檢叢刊 Lun heng tong jian /Zhong Fa Han xue yan jiu suo bian].
B128 荀子,340-245 B. C. 荀子,葉衡選註. 臺1版. Xunzi,Ye Heng xuan zhu.
B128 張嘉森,1886-1969. 比較中日陽明學 /張君勱先生遺著編輯委員會編輯. 臺北 :臺灣商務印書館,民國 59 [1970]1976 printing) Bi jiao Zhong Ri Yangming xue /Zhang Zhunmai xian sheng yi zhu bian ji wei yuan hui bian ji.
B128 王充,27-97? 論衡.Selections 論衡選 /「漢」王充著 Lun heng xuan /”Han” Wang Chong zhu ; Jiang Zuyi xuan zhu.
B128 Ming jia liu shu.
B128 .T4 王愷鑾. 鄧析子校正 /王愷鑾校.  臺1版. Deng Xizi jiao zheng /Wang Kailuan jiao.
B128.C3 張載,1020-1077. 张子正蒙注 :[9卷] /張載撰   王夫之注. Zhang zi zheng meng zhu :9 juan] /Zhang Zai zhuan ; Wang Fuzhi zhu.
B128.C388 譚鳴. 朱熹 /譚鳴編寫.  星洲 :世界書局,[1960?] Zhu Xi /Tan Ming bian xie.
B128.C4 林泰輔,1854-1922. 周公 /林泰輔著   錢穆譯. Zhou Gong /Hayashi Taisuke chu ; Jian Mu yi.
B128.C53 朱熹,1130-1200. 近思錄集解14卷 序 目錄朱熹編 張伯行集解.  [臺北]世界書局[1967] Jin si lu ji jie14 juan xu mu luZhu Xi bian Zhang Boxing ji jie.
B128.C53 張伯行,1652-1725. 續近思錄 :14卷   廣近思錄: 14卷 /張伯行編. Xu jin si lu :14 juan ; guang jin si lu : 14 juan /Zhang Boxing bian.
B128.C53 周大同. 朱熹 /周大同著.  臺1版. Zhu Xi /Zhou Datong zhu.
B128.C53 近思錄 /朱熹編   張伯行集解.  臺4版. Jin si lu /Zhu Xi bian ; Zhang Boxing ji jie.
B128.C53 朱熹,1130-1200. 近思錄 近思錄集解 :14卷 /朱熹編 Jin si lu ji jie :14 juan /Zhu Xi bian ; Zhang Boxing ji jie. Beixi zi yi : 2 juan juan shou 1 juan bu yi 1 juan Yanling jiang yi 1 juan fu lu 2 juan / Chen Chun zhuan ; Wang Jun bian ; Gu Xiuhu bu yi.
B128.C54 王懋竑,1668-1741. 朱子年譜 :[4卷], 卷首, [考異4卷, 朱子論學切要語2卷] /王懋竑撰.  3版. Zhuzi nian pu :4 juan], juan shou, kao yi 4 juan, Zhuzi lun xue qie yao yu 2 juan] /Wang Maohong zhuan.
B128.C54 王懋竑,1668-1741. 朱子年譜 :考異附錄.  臺北 :臺灣商務印書館,民國60 [1971] Zhuzi nian pu :kao yi fu lu.
B128.C54 范壽康,1896- 朱子及其哲學 /范壽康著. 初版. Zhuzi ji qi zhe xue /Fan Shoukang zhu.
B128.C6 孔孟學報. 臺北 :中華民國孔孟學會,1961- 第1期 (民國50年4月[1961])- Kong Meng xue bao.
B128.C8 陳士珂. 孔子家語疏證[10卷]陳士珂輯.  [臺1版. Kongzi jia yu shu zheng10 juan]Chen Shike ji.
B128.C8 康有為,1858-1927. 孔子改制考 /康有為著.  初版. Kongzi gai zhi kao /Kang Youwei zhu.
B128.C8 家語等五十七種 /楊家駱主編. 家語等57種  初版. Jia yu deng wu shi qi zhong /Yang Jialuo zhu bian.
B128.C8 陳健夫. 孔子學說新論 /陳健夫著.  台北 :文源書局,民國54 [1965] Kongzi xue shuo xin lun /Chen Jianfu zhu.
B128.C8 冠禮昏禮儀式 /邱恕鑑編.  初版.  台北 :正大印書館,民 國65 [1976] Guan li hun li yi shi /Qiu, Shujian bian.
B128.C8 孔子集語,17卷,孫星衍輯. 孔子世家補訂  孔門師弟年表 Kongzi ji you,17 juan,Sun Xingyan ji.
B128.C8 陳大齊,1886- 孔子學說論集 /陳大齊著.  臺 4 版. Kongzi xue shuo lun ji /Chen Daqi zhu.
B128.C8 江恆源,1885- 孔子 /江恆源著.  臺1版. Kongzi /Jiang Hengyuan zhu.
B128.C8 梁啓超,1873-1929. 孔子 /梁啓超著.  臺3版. Kongzi /Liang Qichao zhu.
B128.C8 熊公哲. 孔學發微 :原名仰止詹言 /熊公哲著.  臺初版. Kong xue fa wei :yuan ming Yang zhi zhan yan /Xiong Gongzhe zhu.
B128.C8 方覺慧,1885- 孔子編年記,方覺慧著.  臺北 :中華叢書委員會,民國47 [1958] Kongzi bian nian ji,Fang Juehui zhu.
B128.C8 張其昀,1901- 孔子學說與現代文化 /張其昀著.  臺北 :中華文化出版事業社,民國48 [1959] Kongzi xue shuo yu xian dai wen hua /Zhang Qiyun zhu.
B128.C8 張其昀,1901-1985. 孔子學說與現代文化張其昀著.  臺北,中國書刊儀器社,民國47 [1958] Kongzi xue shuo yu xian dai wen huaZhang Qiyun zhu.
B128.C8 孔子學說與蔣總統思想論文 集 /中國孔學會編印. 臺北 :該會,民國65 [1976] 孔學叢書. 甲類 Kongzi xue shuo yu Jiang zong tong si xiang lun wen ji /Zhongguo Kong xue hui bian yin.
B128.C8 服部宇之吉,1867-1939. 儒教と現代思想.Chinese 儒敎與現代思潮 /服部宇之吉著 Ru jiao yu xian dai si chao /Fubu Yuzhiji zhu ; Zheng Ziya yi.
B128.C8 劉真,1913- 儒家倫理思想述要 /劉真著. 臺3版. Ru jia lun li si xiang shu yao /Liu Zhen zhu.
B128.C8 陳大齊,1886- 孔子學說論集 /陳大齊著. 臺初版. Kongzi xue shuo lun ji /Chen Daqi zhu.
B128.C8 孔學論集,陳大齊等著. 再版. 臺北,中華文化出版事業委員會,民國46 [1957] Kong xue lun ji,Chen Daqi deng zhu.
B128.H3 韓非,-233 B.C. 韓非子校釋,陳啓天著.  增訂版. Han Feizi jiao shi,Chen Qitian zhu.
B128.H3 韓非子集解等九種 /楊家駱主編.  5版.  臺北市 :世界書局,民國60 [1971] Han Feizi ji jie deng jiu zhong /Yang Jialuo zhu bian.
B128.H34 容肇祖,1899- 韓非子考證 /容肇祖著.  影印1版. Han Feizi kao zheng /Rong Zhaozu zhu.
B128.H34 趙海金. 韓非子研究 /趙海金編著.  第1版. Han Feizi yan jiu /Zhao Haijin bian zhu.
B128.H34 荊知仁,author. 韓非子政治思想 /荊知仁著. 初版. Han Feizi zheng zhi si xiang /Jing Zhiren zhu.
B128.H65 姜尚賢. 荀子思想體系 /姜尚賢著.  初版. Xunzi si xiang ti xi /Jiang Shangxian zhu.
B128.H66 荀子,340-245 B. C. 荀子.Japanese & Chinese.Selections 荀子 /杉本達夫訳 Jun-shi /Sugimoto Tatsuo yaku ; Matsueda Shigeo, Takeuchi Yoshimi kanshū.
B128.H7 韋政通,1929- 荀子與古代哲學 /韋政通著.  [臺北] :臺灣商務印書館,[1966] Xunzi yu gu dai zhe xue /Wei Zhengtong zhu.
B128.H7 熊公哲. 荀卿學案,熊公哲著.  臺2版. Xun qing xue an,Xiong Gongzhe zhu.
B128.H7 揚筠如. 荀子研究 /楊筠如著.  臺二版. Xun Zi yan jiu /Yang Yunru zhu.
B128.H7 梁叔任. 荀子約注 [32篇] :附荀子傳徵1卷   荀子行歷繫年表1卷 /梁叔任(啓雄)撰. Xunzi yue zhu 32 pian] :fu Xunzi zhuan zheng 1 juan ; Xunzi xing li xi nian biao 1 juan /Liang Shuren (Qixiong) zhuan.
B128.H7 劉子靜. 苟子哲學綱要,劉子靜著. 臺3版. Xunzi zhe xue gang yao,Liu Zijing zhu.
B128.H814 馮愛群. 胡適之先生紀念集 /[馮愛群編輯].  初版. Hu Shizhi xian sheng ji nian ji /Feng Aiqun bian ji].
B128.H84 胡適思想批判 :[論文彙輯] /生活・讀書・新知三聯書店輯. 北京 :生活・讀書・新知三聯書店,1955. 胡適,1891-1962. Hu Shi si xiang pi pan :lun wen hui ji] /Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian bian ji.
B128.K8 尹熹,active 6th century B. C. 關尹子 /尹熹撰.  臺1版. Guan Yinzi /Yin Xi zhuan.
B128.K831 管仲,d. 645 B. C. 管子 /選註者 唐敬杲.  [臺北] :臺灣商務印書館,民國61 [1972] Guanzi /xuan zhu zhe Tang Jinggao.
B128.K838 鬼谷子等九種. 鬼谷子等9種  再版. Guiguzi deng jiu zhong.
B128.K88 何啓民. 公孫龍與公孫龍子 /何啓民 著.  初版. Gongsun Long yu Gongsun Longzi /He Qimin zhu.
B128.K88 胡道靜. 公孫龍子考 /胡道靜著.  臺1版. Gongsun Longzi kao /Hu Daojing zhu.
B128.K88 胡道靜. 公孫龍子考 /胡道靜著.  臺1版. Gongsun Longzi kao /Hu Daojing zhu.
B128.K88 王獻唐,1896-1960. 公孫龍子懸解,王琯[獻唐]著. 臺初版. Gongsun Longzi xuan jie,Wang Guan Xiantang] zhu.
B128.M32 温晉城. 孟子會箋 /温晉城選注.  臺 2 版. Mengzi hui jian /Wen Jincheng xuan zhu.
B128.M32 孫云遐. 孟子分類選注 /敎育部大學用書編審委員會主編.  臺北 :正中書局,民國44 [1955] Mengzi fen lei xuan zhu /Jiao yu bu da xue yong shu bian shen wei yuan hui zhu bian.
B128.M32 胡毓寰. 孟子本義.  臺北 :正中書局,民國47 [1958] Mengzi ben yi.
B128.M32 胡毓寰. 孟學大旨 /胡毓寰編著. 臺3版. Meng xue da zhi /Hu Yuhuan bian zhu.
B128.M35 金谷治,1920-2006. 孟子 /金谷治著, 李君奭譯.  [彰化] :專心企業有限公司,民國63 [1974] Mengzi /Jin’gu Zhi zhu, Li Junshi yi.
B128.M35 康有為,1858-1927. 孟子微 :[8卷] /康有為撰.  [臺1版. Mengzi wei :8 juan] /Kang Youwei zhuan.
B128.M35 羅根澤,1903- 孟子傳論 /羅根澤著.  臺1版. Mengzi zhuan lun /Luo Genze zhu.
B128.M35 陳大齊,1886- 孟子的名理思想及其辯說實況.  臺北 :臺灣商務印書館,[1972] Mengzi de ming li si xiang ji qi bian shuo shi kuang.
B128.M35 羅根澤,1903- 孟子傳論 /羅根澤著.  臺北市 :台灣商務印書館,民國58 [1969] Mengzi zhuan lun /Luo Genze zhu.
B128.M35 史次耘. 孟子 孟子今註今譯 /史次耘註譯 Mengzi jin zhu jin yi /Shi Ciyun zhu yi ; Wang Yunwu zhu bian].
B128.M6 嚴靈峯,1903 or 1904- 墨子簡編 /嚴靈峯編著.  2版. Mozi jian bian /Yan Lingfeng bian zhu.
B128.M6 墨經哲學 /正中書局編審委員會著.  臺2版.  臺北 :正中書局,民國57 [1968] Mo jing zhe xue /Zheng zhong shu ju bian shen wei yuan hui zhu.
B128.M8 梁啓超,1873-1929. 墨子學案 /梁啓超著.  三版. Mo-tzu hsüeh an /Liang Chʻi-chʻao chu.
B128.M8 王讚源. 墨子 /王讚源著.  初版. Mo-tzu /Wang Tsan-yüan chu.
B128.M8 李紹崑,1928- 墨子硏究 /李紹崑著.  初版. Mozi yan jiu /Li Shaokun zhu.
B128.M8 方授楚. 墨學源流 /方授楚著.  臺2版. Mo xue yuan liu /Fang Shouchu zhu.
B128.M8 孫詒讓,1848-1908. 墨子閒詁 :[15卷].  臺北 :臺灣商務印書館,民國60 [1971] Mozi xian gu :15 juan].
B128.M8 孫廣德. 墨子政治思想之研究 /孫廣德著. [初版. Mozi zheng zhi si xiang zhi yan jiu /Sun Guangde zhu.
B128.M8 墨子閒詁箋等七種 /張純一[等]撰. 3 版. 臺北 :世界書局,民國56 [1967] Mozi xian gu jian deng qi zhong /Zhang Chunyi deng] zhuan.
B128.S4 蔡汝堃. 愼子集說 /蔡汝堃編著.  臺1版. Shenzi ji shuo /Cai Rukun bian zhu.
B128.T75 曾子,505-437 or 6 B. C. 曾子十篇 :[4卷 /曾參[曾子]著]   阮元注釋. Zengzi shi pian :4 juan /Zeng Shen Zengzi] zhu] ; Ruan Yuan zhu shi.
B128.W25 王充,27-97? 論衡集解 /王充撰, 劉盼遂集解.  台北 :世界書局,1967. Lun heng ji jie /Wang Chong zhuan, Liu Pansui ji jie.
B128.W25 黄暉. 論衡校釋 :[30卷] /黄暉撰.  王充年譜 Lun heng jiao shi :30 juan] /Huang Hui chuan.
B128.W32 王陽明,1472-1529. 傳習錄 /點註者葉鈞.  台3版. Chuan xi lu /dian zhu zhe Ye Jun.
B128.W35 張西堂,1902- 王船山學譜 /張西堂著.  臺1版. Wang Chuanshan xue pu /Zhang Xitang zhu.
B128.W6 梁啓超,1873-1929. 王陽明知行合一之教 /梁啓超著.  知行合一之教 Wang Yangming zhi xing he yi zhi jiao /Liang Qichao zhu.
B128.Y3 汪榮寶,1878-1933. 法言義疏 /汪榮寶撰.  再版. Fa yan yi shu /Wang Rongbao zhuan.
B128.Y4 戴望,1837-1873. 顏氏學記 /戴望著.  台北市 :臺灣商務印書館,民國59 [1970] Yan shi xue ji /Dai Wang zhu.
B128.Y4 顔元,1635-1704. 四存編 /顔元撰. 原善   孟子字義疏證 / 戴震著. Si cun bian /Yan Yuan zhuan. Yuan shan ; Mengzi zi yi shu zheng / Dai Zhen zhu.
B128.Y42 戴望,1837-1873. 顏氏學記. 再版. Yan shi xue ji.
B128.Y5 王愷鑾. 尹文子校正 /王愷鑾校正.  臺1版. Yin Wenzi jiao zheng /Wang Kailuan jiao zheng.
B130 Indo shisō shi.
B138.I82 石田一良,1913-2006. 伊藤仁斎 /石田一良著   日本歴史学会編集. Itō Jinsai /Ishida Ichirō cho ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
B162.7 牟宗三. 才性與玄理 /牟宗三著.  四版(台再版). Cai xing yu xuan li /Mou Zongsan zhu.
B2525.C5 马克思・恩格斯・列宁・斯大林论德国古典哲学 /北京大学哲学系哲学史组编.  再版.  北京 :商务印书馆 :新华书店北京发行所发行,1972. Makesi, En’gesi, Liening, Sidalin lun Deguo gu dian zhe xue /Beijing da xue zhe xue xi zhe xue shi zu bian.
B28.J3 現代の思想的状況. 東京 :岩波書店,1956. 岩波講座現代思想 Gendai no shisōteki jōkyō.
B29 謝扶雅,1892- 唯中論集 /謝扶雅著.  初版. Wei zhong lun ji /Xie Fuya zhu.
B29 景昌極. 哲學論文集 /景昌極. 2版. Zhe xue lun wen ji /Jing Changji.
B3138.C6 意志和表象的世界亞圖・叔本華著 林建國譯. [台北]民國63 [1974] 林建國,translator. Yi zhi he biao xiang de shi jieYatu, Shubenhua zhu Lin Jian’guo yi.
B48.C6 樊炳清. 哲學辭典.  臺北 :臺灣商務印書館,[1971] Zhe xue ci dian.
B5231 宋峨卿. 國父哲學思想與中國傳統文化,宋峨卿編著.  [初版]. Guo fu zhe xue si xiang yu Zhongguo chuan tong wen hua,Song Eqing bian zhu.
B5231 方東美. 中國人生哲學槪要 中國人生哲學 /方東美著. Zhongguo ren sheng zhe xue /Fang Dongmei zhu ; bian ji zhe Fang Dongmei xian sheng quan ji bian zuan wei yuan hui].
B5233.N45 張藝曦. 社群, 家族與王學的鄉里實踐 :以明中晚期江西吉水, 安福兩縣為例 /張藝曦.  初版. She qun, jia zu yu Wang xue de xiang li shi jian :yi Ming zhong wan qi Jiangxi Jishui, Anfu liang xian wei li /Zhang Yixi.
B5234.F42 馮友蘭,1895-1990. 新理學 /馮友蘭著. 香港初版. Xin li xue /Feng Youlan zhu.
B5234.H684 郭齐勇,1947- 熊十力及其哲学 /郭齐勇著.  北京第1版. Xiong Shili ji qi zhe xue /Guo Qiyong zhu.
B5234.H77 楊承彬. 胡適哲學思想 /楊承彬著.  4版. Hu Shi zhe xue si xiang /Yang Chengbin zhu.
B5234.H792 謝國楨,1901- 黃棃洲學譜 /謝國楨著.  臺2版. Huang Lizhou xue pu /Xie Guozhen zhu.
B5234.K84 謝國楨,1901- 顧寧人學譜,謝國楨著.  [臺北]臺灣商務印書館,[1967] Gu Ningren xue pu,Xie Guozhen zhu.
B5234.T3 胡適,1891-1962. 戴東原的哲學,胡適[著].  臺北,臺灣商務印書館,民國56 [1967] Dai Dongyuan de zhe xue,Hu Shi zhu].
B5234.W33 張西堂,1902- 王船山學譜 /張西堂著.  臺北 :臺灣商務印書館,民國56 [1967] Wang Chuanshan xue pu /Zhang Xitang zhu.
B5234.W34 王陽明,1472-1529. 王陽明傳習錄 :3卷, 附錄1卷.  台北 :正中書局,民國43 [1954] Wang Yangming chuan xi lu :3 juan, fu lu 1 juan.
B5234.W34 張希之. 陽明學傳 /張希之編著.  臺北 :臺灣中華書局,民國50 [1961] Yangming xue zhuan /Zhang Xizhi bian zhu.
B5234.W35 錢穆,1895- 王守仁 /錢穆著.  臺2版. Wang Shouren /Qian Mu zhu.
B5234.W35 杨天石. 王阳明 /杨天石[編寫]. 第1版. Wang Yangming /Yang Tianshi bian xie].
B5234.Y5 殷海光. 殷海光最後的話語 :春蠶吐絲 /陳鼓應著.  3版. Yin Haiguang zui hou de hua yu :chun can tu si /Chen Guying zhu.
B5234.Y52 殷海光先生紀念集 /殷海光先生紀念集編委會編.  初版.  香港 :友聯書報發行公司,1971. Yin Haiguang xian sheng ji nian ji /Yin Haiguang xian sheng ji nian ji bian wei hui bian.
B5240 文学の思想 /編集解說, 中村光夫.  初版.  東京 :筑摩書房,1965. Bungaku no shisō /henshū kaisetsu, Nakamura Mitsuo.
B5240 現代日本思想大系 /編集・解說 松本三之介 [and others]. 東京 :筑摩書房,1963-1968(1967-1969 printing) 総索引 (15 p.) inserted in v.35. Gendai Nihon shisō taikei /henshū, kaisetsu Matsumoto Sannosuke and others].
B5244.K26 井上忠,1915- 貝原益軒 /井上忠   日本歴史学会編集. Kaibara Ekiken /Inoue Tadashi ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
B53 劉強,1893- 哲學階梯,劉強編.  [台北]台湾商務印書館[1966] Zhe xue jie ti,Liu Qiang bian.
B53 田邊元,1885-1962. 哲學入門 /田邊元.  東京 :筑摩書房,昭和24- [1949-] Tetsugaku nyūmon /Tanabe Hajime.
B53 陳拱. 人之本質與真理 /陳拱著.  臺北 :臺灣商務印書館,[1972] Ren zhi ben zhi yu zhen li /Chen Gong zhu.
B721 中世哲學 /[著者에띠엔느질송   譯者李孝祥]. [Seoul] :文豪社,1968. Chungse ch’ŏrhak /chŏja Ettiennŭ Chilsong ; yŏkcha Yi Hyo-sang].
B741 回敎哲學史 /第・博雅著   臺灣商務印書館編審部譯.  臺1版. Hui jiao zhe xue shi /Di, Boya zhu ; Tai wan shang wu yin shu guan bian shen bu yi.
B775 ルネッサンス期の哲学. 東京 :筑摩書房,1958. 哲学通史 Runessansuki no tetsugaku.
B798.J3 西洋近世哲学史.1 /桂寿一著. 改版. 東京 :岩波書店,1982. Seiyō kinsei tetsugakushi.1.
B8.C5 哲學論集 /輔仁大學哲學硏究所. 臺北縣新莊 :輔仁出版社,[民國61年i.e. 1972]- 第1期 (民國61年12月[Dec. 1972])- Zhe xue lun ji /Fu ren da xue zhe xue yan jiu suo.
B804 現代思想講座. 서울 :東洋出版社,檀紀4293-94 [1960-61] 第1卷. 現代人의世界觀 — 第2卷. 知性과모랄 — 第3卷. 讀書와學問에의길 — 第4卷. 現代藝術에의招待 — 第5卷. 懷疑와宗敎 — 第6卷. 現代社會의構造 — 第7卷. — 二〇世紀文明과科學 — 第8卷. 現代文化와人間 — 第9卷. 現代思想家三〇人 — 第10卷. 轉換하는現代思想. Hyŏndae sasang kangjwa.
B804 哲學槪論 /戴明我譯. 台1版. 臺北 :商務印書館,民國57 [1968] Zhe xue gai lun /Dai Mingwo yi.
B809.8 張君勱,1886-1969. 辯證唯物主義駁論[張君勱著] 張君勱先生遺著編輯委員會編輯.  [台北]台湾商務印書館[民國60 i.e. 1971] Bian zheng wei wu zhu yi bo lunZhang Junmai zhu] Zhang Junmai xian sheng yi zhu bian ji wei yuan hui bian ji.
B809.8 張君勱,1886-1969. 辯證唯物主義駁論 /張君勱著.  香港 :友聯出版社,1958. Bian zheng wei wu zhu yi bo lun /Zhang Junmai zhu.
B809.8 毛沢東の哲学 /新島淳良著. 東京 :勁草書房,1966. AA叢書 Mō Takutō no tetsugaku /Niijima Atsuyoshi cho.
B809.8 Hachiokunin no tetsugaku.
B840 劉述先. 語意學與眞理 /劉述先著.  台北 :廣文書局,民國52 [1963] Yu yi xue yu zhen li /Liu Shuxian zhu.
B855.C45 美國思想史,向高著. 初版. [臺北],[臺灣學生書局],[民國61 i.e. 1972] Meiguo si xiang shi,Xiang Gao zhu.
B945.D43 哲學之改造 /許志 [i.e. 崇]淸譯. 臺北 :臺灣商務印書館,民國55 [1966]  人人文庫 Zhe xue zhi gai zao /Xu Zhi i.e. Chong]-qing yi.
B99.C52 柯璜. 人生基礎哲學 /柯璜著.  臺北 :臺灣商務印書館,民國58 [1969] Ren sheng ji chu zhe xue /Ke Huang zhu.
BC117 吳俊升,1901- 理則學 /吳俊升, 邊振方編著.  初版. Li ze xue /Wu Junsheng, Bian Zhenfang bian zhu.
BC117 蔣伯潛. 理學纂要 /蔣伯潛著.  初版. Li xue cuan yao /Jiang Boqian zhu.
BC9 中譯邏輯學詞彙 /香港中文大學哲學系編譯   何秀煌主編.  初版. Zhong yi luo ji xue ci hui /Xianggang Zhong wen da xue zhe xue xi bian yi ; He Xiuhuang zhu bian.
BD162 認識論 /Fernand van Steenberghen著   이효상譯. [Seoul] :文豪社,1967. Insingnon /Fernand van Steenberghen chŏ ; Yi Hyo-sang yŏk.
BD168.C5 牟宗三. 智的直覺與中國哲學 /牟宗三著.  初版. Zhi de zhi jue yu Zhongguo zhe xue /Mou Zongsan zhu.
BD28 費海璣. 西洋哲學硏究,費海璣著.  [臺北]臺灣商務印書館[1966] Xi yang zhe xue yan jiu,Fei Haiji zhu.
BD28 田中美知太郎,1902- 哲學初步.  東京,岩波書店,1951. Tetsugaku shoho.
BD312 存在論 /페르낭・봔・슈텐벨겐著   이효상역. [Seoul] :文豪社,1968. Chonjaeron /P’erŭnang, Pwan, Syut’enbelgen chŏ ; Yi Hyo-sang yŏk.
BD312 哲學叢書,작크・마리때等著 李孝祥譯. 서울,東亜出版社,1967-69. [1] 芸術과道德 작크・마리때著–[2] 有의哲學 루이드・라아메케르著–[3-4] 存在論・認識論 페르낭・반 슈테멜겐著–[5] 中世哲學 에띠엔느질송著. Ch’ŏrhak ch’ongsŏ,Chakk’ŭ Marittaeng tŭng chŏ Yi Hyo-sang yŏk.
BD331 蔣一安,1914- 本體思想史綱 /蔣一安著.  初版. Ben ti si xiang shi gang /Jiang Yi’an zhu.
BD426 五井昌久. 霊性の開発.  市川 :白光真宏会出版本部,1997. Reisei no kaihatsu.
BD431 論人生理想 /唐擘黄 [i.e. 鉞]譯. 臺北 :臺灣商務印書館,民國57 [1968]  人人文庫 Lun ren sheng li xiang /Tang Bohuang i.e. Yue] yi.
BD431 方永來. 踏上人生 /方永來著.  初版. Ta shang ren sheng /Fang Yonglai zhu.
BD431 御木徳近,1900- 人生は芸術である /御木徳近.  東京 :東西五月社,昭和 35 [1960] Jinsei wa geijutsu de aru /Miki Tokuchika.
BD431 李石岑,1892-1934. 人生哲學 /[李石岑著].  臺北 :地平綫出版社,[1972] Ren sheng zhe xue /Li Shicen zhu].
BD431 謝扶雅,1892- 人生哲學 /謝扶雅編著. 2版. Ren sheng zhe xue /Xie Fuya bian zhu.
BD431 人生之體驗 /唐君毅撰 臺北市 :臺灣學生書局,民71 330 面 Ren sheng zhi ti yan /tang jun yi zhuan.
BD518 譚琪添. 能物演變論 /譚琪添著.  Los Angeles, Calif. (1029 North Broadway, Los Angeles 90012) :精細印刷公司,©1985. Neng wu yen pien lun /Tʻan Chʻi-tʻien chu.
BF126 范壽康,1896- 中國哲學史綱要 /范壽康著.  臺七版. Zhongguo zhe xue shi gang yao /Fan Shoukang zhu.
BF1714.C5 高景炎. 陰陽五行命理學 /高景炎著.  第1版. Yin yang wu xing ming li xue /Gao Jingyan zhu.
BF1715 費鴻年,1901- 迷信 /費鴻年編.  臺1版. Mi xin /Fei Hongnian bian.
BF1770.C5 吳汝綸,1840-1903. 周易大義[2卷] /吳汝綸撰.  [臺北] :臺灣中華書局,[民國59 i.e. 1970] Zhou yi da yi2 juan] /Wu Rulun zhuan.
BF1770.C5 鄭燦. 易經來註圖解 /鄭燦訂正   李寰附考. Yi jing Lai zhu tu jie /Zheng Can ding zheng ; Li Huan fu kao.
BF1770.C5 [大清道光時憲書. [China] :欽天監 … [et al.],清, [between 1821 and 1850] 《大清道光十八年 … 時憲書》為朱墨鈔本. Da Qing Daoguang shi xian shu.
BF1770.C5 占卜占卦測字. 香港 :香港崑崙出版公司,1972. Zhan bu zhan gua ce zi.
BF1868.J3 黄小娥. 易入門 自分で自分の運命開く法,黄小娥著. Eki nyūmon;jibun de jibun no unmei o hiraku hō,Kō Shōga cho.
BF31 中譯心理學詞彙 /《中譯心理學詞彙》編譯組與社會硏究中心編譯.  初版.  香港 :中文大學出版社,1982. Zhong yi xin li xue ci hui /”Zhong yi xin li xue ci hui” bian yi zu yu She hui yan jiu zhong xin bian yi.
BF575.L8 沈錦� 愛情面面觀 :愛情心理學 /Ignatius Lepp 著  沈錦惠譯 Ai qing mian mian guan :ai qing xin li xue /Ignatius Lepp zhu; chen jin hui yi.
BF637.S8 文勇. 逆境・立志・成才 /文勇, 泉福.  第1版. Ni jing, li zhi, cheng cai /Wen Yong, Quan Fu.
BF721 朱智贤,1908-1991,author. 儿童心理学 /朱智贤著. [北京] :人民教育出版社,1979. Er tong xin li xue /Zhu Zhixian zhu.
BF789.D4 柳田邦男,1936- 「死の医学」への序章 /柳田邦男. 東京 :新潮社,1986. Shi no igaku e no josho. /Yanagida Kunio.
BF928.J3 浅野八郎,1931- 手相術 :自分で自分の成功が予知できるか /浅野八郎著.  東京 :光文社,昭和 37 [1962] Tesōjutsu :jibun de jibun no seikō ga yochi dekiru ka /Asano Hachirō cho.
BJ10.M6 世界道德重整運動和龍劇,中華民國道德重整聯誼會編. [臺北]何氏宗親會,民國58 [1969] 世界道德重整運動 — 龍劇 — 何應欽将軍道德重整講詞. Shi jie dao de chong zheng yun dong he Long ju,Zhonghua Minguo dao de chong zheng lian yi hui bian.
BJ1012 社會變遷下的宗教角色 :池田大作與B. 威爾遜對談錄 /池田大作, B.威爾遜著   梁鴻飛, 王健譯.  香港第1版. She hui bian qian xia de zong jiao jiao se :Chitian Dazuo yu B. Wei’erxun dui tan lu /Chitian Dazuo, B. Wei’erxun zhu ; Liang Hongfei, Wang Jian yi.
BJ117 廖英鳴. 齊家之道 /廖英鳴, 廖宗明, 廖季藩合著.  6版. Qi jia zhi dao /Liao Yingming, Liao Zongming, Liao Jifan he zhu.
BJ117 余家菊,1898-1976. 中國倫理思想,余家菊編著.  台北,商務印書館,民國61 [1972] Zhongguo lun li si xiang,Yu Jiaju bian zhu.
BJ117 朱用純,1617-1689. 朱子治家格言 :附正氣歌 /陳照旗編   挿圖 陳士侯. Zhuzi zhi jia ge yan :fu zheng qi ge /Chen Zhaoqi bian ; cha tu Chen Shihou.
BJ117 Dao de yu dao de shi jian /Zeng Zhao-hs̈u zhu.
BJ117.H84 中法漢學硏究所. 申鑒通檢 /[中法漢學硏究所編輯].  台北 :成文出版社,1968. Shen jian tong jian /Zhong Fa Han xue yan jiu suo bian ji].
BJ1185.C5 張定宇. 中國道德思想精義 /張定宇著.  臺初版. Zhongguo dao de si xiang jing yi /Zhang Dingyu zhu.
BJ1558 黃和平. 菜根譚心得 /黃和平撰.  初版. Cai geng tan xin de /Huang Heping zhuan.
BJ1558.C5 洪自誠,active 1596. 菜根譚 /[編著者 華一書局編輯委員會   總編輯 鄭昆]. Cai gen tan /bian zhu zhe Hua yi shu ju bian ji wei yuan hui ; cong bian ji Zheng Kun].
BJ1558.C5 朱熹,1130-1200. 小學集解 /朱熹撰 張伯行集解. 四書集注/朱熹撰. Xiao xue ji jie /Zhu Xi zhuan ; Zhang Boxing ji jie. Si shu ji zhu / Zhu Xi zhuan.
BJ1588.C5 藍蔭鼎. 鼎廬小語 /[藍蔭鼎著].  再版. Ding lu xiao yu /Lan Yinding zhu].
BJ1588.C5 黄和平. 昔時賢文心得 /黄和平撰.  初版. Xi shi xian wen xin de /Huang Heping zhuan.
BJ1588.C5 黃和平. 素書心得 /黃和平著.  初版. Su shu xin de /Huang Heping zhu.
BJ1588.C5 劉宗周,1578-1645. 人譜 /劉宗周撰.  台1版. Ren pu /Liu Zongzhou zhuan.
BJ1588.C5 曾昭旭. 情与理之間 /曾昭旭著.  台北市 :漢光文化事業股份有限公司,民國71 [1982] Qing yu li zhi jian /Zeng Zhaoxu zhu.
BJ1588.C5 余心言,1930- 道德鼓吹录 /余心言.  第1版. Dao de gu chui lu /Yu Xinyan.
BJ1588.C5 羅家倫,1897-1969. 新人生觀 /羅家倫著.  第23版. Xin ren sheng guan /Luo Jialun zhu.
BJ1588.C5 曾昭旭. 人生書簡 /曾昭旭著.  臺北市 :漢光文化事業股份有限公司,民國71 [1982] Ren sheng shu jian /Zeng Zhaoxu zhu.
BJ1588.C5 王牧之,1930- 人生指向 /王牧之著. [初版. Ren sheng zhi xiang /Wang Muzhi zhu.
BJ1588.C5 王鼎鈞. 人生三書 /王鼎鈞著. 臺北市 :四季出版公司 :爾雅出版社,民國67 [1978] Ren sheng san shu /Wang Dingjun zhu.
BJ1588.C6 林大椿. 倫理生活,林大椿著.  [台北]新中國出版社[1968] Lun li sheng huo,Lin Dachun zhu.
BJ1588.C8 盧湘父,1868-1970. 經訓讀本 /原著人盧湘父   編註人莫儉溥. Jing xun du ben /yuan zhu ren Lu Xiangfu ; bian zhu ren Mo Jianpu.
BJ1631 三十六孝 /華一書局編   [主編陳照旗]. 36孝 San shi liu xiao /Hua yi shu ju bian ; zhu bian Chen Zhaoqi].
BJ1638.C6 吳延環. 三十六孝悌忠信 /吳延環著.  初版. San shi liu xiao ti zhong xin /Wu Yanhuan zhu.
BJ1639 二十四孝・千字文 /[主編楊允文, 彭素芳]. 千字文  台北市 :人類文化事業有限公司,[民國74 [1985]?] Er shi si xiao . qian zi wen /Chu pien Yang Yun-wen, Pʻeng Su-fang].
BJ1668.C5 陳月琴. 點一盞燈 :孫姐姐信箱專輯 /陳月琴著.  初版. Dian yi zhan deng :Sun jie jie xin xiang zhuan ji /Chen Yueqin zhu.
BJ1668.J3 池田大作. 青春対話.Chinese 青春對話 :與二十一世紀的主人翁傾談 /池田大作. Qing chun dui hua :yu er shi yi shi ji de zhu ren weng qing tan /Zhitian Dazuo.
BJ972.I8 柴田実,1906- 石田梅岩 /柴田実[著]   日本歴史学会編集. Ishida Baigan /Shibata Minoru cho] ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
BL1403 A Dictionary of Chinese Buddhist terms :with Sanskrit and English equivalents and a Sanskrit-Pali index /compiled by William Edward Soothill and Lewis Hodous.
BL1432.Z4 南懷謹. 佛敎禪宗道敎道家與中國文化 /南懷謹講述.  禪與道槪論 Fo jiao chan zong dao jiao dao jia yu Zhongguo wen hua /Nan Huaijin jiang shu.
BL1442.S6 央忠邦. 日本の潮流 :創価学会発展の步み /央忠邦著.  初版. Nihon no chōryū :Sōka Gakkai hatten no ayumi /Nakaba Tadakuni cho.
BL1442.S6 創価学会. 創価学会四十年史 /[編者 創価学会四十年史編纂委員会].  創価学会40年史 Sōka Gakkai yonjūnenshi /Hensha Sōka Gakkai Yonjūnenshi Hensan Iinkai].
BL1442.S6 創価学会の思想 /[柏原ヤス … et al. 共編]. 東京 :鳳書院,昭和 41- [1966]- 創価学会. Soka Gakkai no shisō /Kashiwabara Yasu … et al. kyōhen].
BL1442.Z4 禪宗集成.  初版.  臺北市 :藝文印書館,民國57 [1968] Chan zong ji cheng.
BL1451.2 佛陀的啓示 /羅睺羅, 化普樂著   顧法嚴譯. 臺北市 :妙心,民國75 [1986] Fo tuo di qi shi /Luohouluo, Huapule zhu, Gu Fayan yi.
BL1473 Du lun shan shi shi ji.
BL1473.H27 剩人和尚,1612-1660. 千山剩人和尚語錄 :[6卷 /函可撰].  Cover and spine title:千山剩人禪師語錄 Qianshan Shengren he shang yu lu :6 juan /Hanke zhuan].
BL1473.H86 陳慧劍. 弘一大師傳 /陳慧劍著.  初版. Hongyi da shi zhuan /Chen Huijian zhu.
BL1473.Y7 靈巖山寺(Suzhou, Jiangsu Sheng, China) 印光大師畫傳. 香港 :香港佛經流通處,佛曆2513 [1970] Yin’guangdashi hua zhuan.
BL1588.C6 朱光潛,1898- 給青年的十二封信 /朱光潛著.  港版. Gei qing nian de shi er feng xin /Zhu Guangqian zhu.
BL1801 王治心,1881-1968. 中國宗教思想史大綱. 第1版. Zhongguo zong jiao si xiang shi da gang.
BL1802 胡耐安. 邊疆宗教 /胡耐安編著.  [臺北] :蒙藏委員會,民國50 [1961] Bian jiang zong jiao /Hu Naian bian zhu.
BL1802 宋佩韋. 東漢宗敎史 /宋佩韋編.  臺1版. Dong Han zong jiao shi /Song Peiwei bian.
BL1802 宋佩韋. 東漢之宗敎 東漢宗敎史 /宋佩韋編纂. Dong Han zong jiao shi /Song Peiwei bian zuan.
BL1812.G63 郭立誠. 行神硏究 /著者葉郭立誠.  臺北市 :中華叢書編審委員會 :臺灣書店經銷,民國56 [1967] Hang shen yan jiu /zhu zhe Ye Guo Licheng.
BL1852 羅光,1911- 儒家形上學 /羅光著. 再版. Ru jia xing shang xue /Luo Guang zhu.
BL1852 林科棠. 宋儒與佛敎. 臺1版. Song ru yu fo jiao.
BL1855 陳大齊,1886- 孔學論集陳大齊等著.  臺北中華文化出版事業委員會民國46 [1957] Kong xue lun jiChen Daqi deng zhu.
BL1900 列子,active 4th century B. C. 列子,唐敬杲選註.  [臺北]臺灣商務印書館[民國59 i.e. 1970] Liezi,Tang Jinggao xuan zhu.
BL1900 道藏 :5485卷. 台北 :藝文印書館,民國51 [1962] Facsimile reproduction of 北京白雲觀藏明正統中刊續萬曆中刊本. Dao zang :5485 juan.
BL1900.A1 嚴一萍. 道敎硏究資料 /嚴一萍編.  初版. Dao jiao yan jiu zi liao /Yan Yiping bian.
BL1900.C45 莊子. 校正莊子集釋 /郭慶藩撰.  台北 :世界書局,1971. Jiao zheng Zhuangzi ji shi /Kuo chʹing-fan chuan.
BL1900.C45 胡遠濬. 莊子詮詁 /胡遠濬著.  臺1版. Zhuangzi quan gu /Hu Yuanjun zhu.
BL1900.C48 莊子. 莊子集解[8卷]王先謙撰.  [臺北]臺灣商務印書館[1967] Zhuangzi ji jie8 juan]Wang Xianqian zhuan.
BL1900.C48 莊子. 南華經 莊子集解 /王先謙撰. Zhuangzi ji jie /Wang Xianqian zhuan.
BL1900.C492 莊子. 南華經.Selections 莊子 /沈洪選註. Zhuangzi /Shen Hong xuan zhu.
BL1900.C492 莊子. 南華經 莊子集釋 /[郭象注 Zhuangzi ji shi /Guo Xiang zhu ; Cheng Xuanying shu ; Lu Deming shi ; Guo Qingfan ji shi].
BL1900.C5 高亨,1900- 莊子今箋 /高亨著.  台北市 :臺灣中華書局,民國60 [1971] Zhuangzi jin jian /Gao Heng zhu.
BL1900.C5 蕭純伯. 莊子治要 /蕭純伯著. 二版. Zhuangzi zhi yao /Xiao Chunbo zhu.
BL1900.C5 Zhuang zi :Toaist philosopher and Chinese Mystic /translatedfrom the Chinese by Herbert A Giles.
BL1900.C576 張成秋. 莊子篇目考 :[33篇 /張成秋撰].  [臺北] :臺灣中華書局,[民國60 i.e. 1971] Zhuangzi pian mu kao :33 pian /Zhang Chengqiu zhuan].
BL1900.C576 郭慶藩,1844-1896? 莊子集釋 /郭象注   成玄英疏 Zhuangzi ji shi /Guo Xiang zhu ; Cheng Xuanying shu ; Lu Deming shi wen ; Guo Qingfan ji shi.
BL1900.C576 张恒寿. 庄子新探 /张恒寿.  第1版. Zhuangzi xin tan /Zhang Hengshou.
BL1900.C576 郭慶藩,1844-1896? 莊子集釋 /郭慶藩輯   附馬夷初莊子天下篇述義及莊子年表. Zhuangzi ji shi /Guo Qingfan ji ; fu Ma Yichu Zhuangzi Tian xia pian shu yi ji Zhuangzi nian biao.
BL1900.C576 葉國慶. 莊子研究 /葉國慶著. [臺2版. Zhuangzi yan jiu /Ye Guoqing zhu.
BL1900.C576 封思毅,1921- 莊子詮言,封思毅著. 初版. Zhuangzi quan yan,Feng Siyi zhu.
BL1900.H6 陸佃,1042-1102. 鶡冠子解 /陸佃解.  初版. Heguanzi jie /Lu Dian jie.
BL1900.H85 淮南子,d. 122 B. C. 淮南子 /沈德鴻選註.  臺1版. Huainan zi /Shen Dehong xuan zhu.
BL1900.K593 施博爾. 抱朴子內篇通檢 /施博爾主編, 陳嘉然等助編.  巴黎 :巴黎大學漢學硏究所,1955. Bao pu zi nei pian tong jian /Shi Boer zhu bian, Chen Jiaran deng zhu bian.
BL1900.L25 朱謙之,1899-1972,author. 老子校釋 :二卷, 圖片一卷, 序及引用書目一卷, 老子韻例附後記一卷 /朱晴園著.  再版. Laozi jiao shi :er juan, tu pian yi juan, xu ji yin yong shu mu yi juan, Laozi yun li fu hou ji yi juan /Zhu Qingyuan zhu.
BL1900.L28 魏源,1794-1857. 老子本義 /魏源撰.  台北 :臺灣商務印書館,[1967] Laozi ben yi /Wei Yuan zhuan.
BL1900.L3 老子. 老子注,陳澧著.  初版. Laozi zhu,Chen Li zhu.
BL1900.L35 老子. 老子正解 /紀敦詩編著.  [臺北] :臺灣商務印書館,[民國60 i.e. 1971] Laozi zheng jie /Ji Dunshi bian zhu.
BL1900.L35 王弼,226-249. 老子道德經注 /王弼撰, 陸德明釋文. 老子本義/ 魏源. 老子新考述略/ 楊家駱. 文子(通玄真經)注/ 徐靈府.  再版. Laozi Dao de jing zhu /Wang Bi zhuan ; Lu Deming shi wen. Laozi ben yi / Wei yuan. Laozi xin kao shu lue / Yang Jialuo. Wenzi (Tong xuan zhen jing) zhu / Xu Lingfu.
BL1900.L35 王淮. 老子探義 /王淮注釋.  初版. Laozi tan yi /Wang Huai zhu shi.
BL1900.L35 嚴靈峰,1904- 馬王堆帛書老子試探 /嚴靈峰撰.  初版. Mawangdui bo shu Laozi shi tan /Yan Lingfeng zhuan.
BL1900.L35 朱謙之,1899-1972. 老子校釋 /朱謙之撰.  第1版. Laozi jiao shi /Zhu Qianzhi zhuan.
BL1900.L35 陳柱,1889-1944. 老子 /陳柱選註.  臺1版. Laozi /Chen Zhu xuan zhu.
BL1900.L35 封思毅,1921- 老子述義,封思毅著. 3版. Laozi shu yi,Feng Siyi zhu.
BL1910 傅勤家. 道敎史概論 /傅勤家著.  臺北 :臺灣商務印書館,民國57 [1968] Dao jiao shi gai lun /Fu Qinjia zhu.
BL1910 傅勤家. 中國道教史 /傅勤家著.  臺灣 :臺灣商務印書館,民國61[1972] Zhong guo dao jiao shi /Fu Qinjia zhu.
BL1920 小柳司氣太,1870-1940. 道敎槪說 /小柳司氣太原著   陳斌和譯. Dao jiao gai shuo /Xiaoliu Siqitai yuan zhu ; Chen Binhe yi.
BL1920 淮南子通檢 /[中法漢學研究所編]. 臺北 :成文出版社,民國57 [1968] 中法漢學研究所通檢叢刊 Huainan zi tong jian /Zhong Fa Han xue yan jiu suo bian].
BL1920 淮南子,d. 122 B. C. 淮南子 淮南子注 :[21卷] /高誘注. Huainan zi zhu :21 juan] /Kao Yu chu.
BL1920.H835 鄭良樹,1940- 淮南子斠理 /鄭良樹著.  初版. Huainan zi jiao li /Zheng Liangshu zhu.
BL1925 李叔還. 道敎要義問答集成 /李叔還編撰.  [高雄] :李叔還,民 國60 [1971] Dao jiao yao yi wen da ji cheng /Li Shuhuan bian zhuan.
BL1930 蔡志忠,1948- 漫畫老子 :智者的低語 /蔡志忠.  3版. Man hua Laozi :zhi zhe de di yu /Cai Zhizhong.
BL1930 嚴靈峯,1910- 老莊研究 /嚴靈峯著.  初版. Lao Zhuang yan jiu /Yan Lingfeng zhu.
BL1930 陳鼓應. 老子今註今譯及評介 /陳鼓應註譯   王雲五主編. Laozi jin zhu jin yi ji ping jie /Chen Guying zhu yi ; Wang Yunwu zhu bian.
BL1930 胡哲敷. 老莊哲學 /胡哲敷著.  臺5版. Lao Zhuang zhe xue /Hu Zhefu zhu.
BL1930 張起鈞,1916- 老子哲學 /張起鈞著.  臺初版. Laozi zhe xue /Zhang Qijun zhu.
BL1930 吳康,1895-1976. 老莊哲學 /吳康著.  臺北市 :臺灣商務印書館,民國58 [1969] Lao Zhuang zhe xue /Wu Kang zhu.
BL1940.C48 郎擎霄. 莊子學案 /郎擎霄著.  初版. Zhuangzi xue an /Lang Qingxiao zhu.
BL1940.C48 錢基博,1887- 讀莊子天下篇疏記 /錢基博著.  臺2版. Du Zhuangzi Tian xia pian shu ji /Qian Jibo zhu.
BL1940.C5 陳鼓應. 莊子哲學,陳鼓應著.  [臺北]臺灣商務印書館[1973] Zhuangzi zhe xue,Chen Guying zhu.
BL1940.L5 列子,active 4th century B. C. 列子沖虛至德眞經 :[8卷] /張湛注.  沖虛至德眞經 Liezi chong xu zhi de zhen jing :8 juan] /Chang Chan chu.
BL1975 丸井圭治郎. 臺灣的宗敎 /丸井圭治郎著 = Survey of Taiwanese religions in 1919 / by Marui Keijiro.  台北市 :東方文化書局,民國63 [1974] Taiwan de zong jiao /Wanjing Guizhilang = Survey of Taiwanese religions in 1919 / by Marui Keijiro.
BL2003 インド神話 /ヴェロニカ・イオンズ   酒井傳六著. 東京 :青土社,1990(1997 printing) Indo shinwa /Veronika Ionzu ; Sakai Denroku yaku.
BL2202 高木宏夫,1922-2005,author. 日本の新興宗教 :大衆思想運動の歴史と理論 /高木宏夫著. 264-03東京 :岩波書店,昭和 34 [1959] Nihon no shinkō shūkyō :taishū shisō undō no rekishi to riron /Takagi Hiroo cho.
BL2222.T4 椿知義. ひとすじの道.  丹波市 :道友社,昭和 28 [1953] Hitosuji no michi.
BL2222.T4 高野友治,1909- 天理教伝道史 :調查資料として /高野友治著.  天理 :天理教道友社,昭和35- [1960-] Tenrikyō dendō shi chōsa shiryō to shite /Takano tomoharu cho.
BL2222.T4 陸壹画錄 :’61 年度真柱海外巡敎記錄写真集 /[編者天理敎敎會本部真柱室]. 61 年度真柱海外巡敎記錄写真集  天理市 :天理敎道友社,昭和 37 [1962] Rokuichi garoku :’61 nendo shinbashira kaigai junkyō kiroku shashinshū /henja Tenrikyō Kyōkai Honbu Shinbashirashitsu].
BL2222.T4 松岡囯雄. 教えと生活 /松岡囯雄.  天理市 :天理教道友社,昭和 42 [1967] Oshie to seikatsu /Matsuoka Kunio.
BL2222.T4 天理教教典 /[編纂者天理教教会本部].  51版.  奈良県天理市 :天理教道友社,昭和53 [1978] Tenrikyō kyōten /hensansha Tenrikyō Kyōkai Honbu].
BL2222.T4 橋本武. おさしずを拝す /橋本武.  奈良縣丹波市 :天理敎道友社,昭和 42- [1967]- Osashizu o haisu /Hashimoto Takeshi.
BL2222.T4 山崎省吾. 信仰の價値 :若き天理敎徒のために /山崎省吾.  奈良縣丹波市町 :天理敎道友社 :發賣所天理時報社販賣部,昭和 24 [1949] Shinkō no kachi :wakaki Tenrikyōto no tame ni /Yamazaki Shōgo.
BL2222.T4 岩井孝一郎. 樂しき人生 /岩井孝一郎著.  奈良縣丹波市町 :天理教道友社,昭和 25 [1950] Tanoshiki jinsei /Iwai Kōichirō cho.
BL2222.T4 生駒藤雄. 天理敎要義 /生駒藤雄著.  奈良縣丹波市町 :天理時報社,昭和 23 [1948] Tenrikyō yōgi /Ikoma Fujio cho.
BL2222.T4 高野友治,1909- 火盞 /高野友治著.  奈良縣丹波市町 :天理時報社,昭和24 [1949] Hozara /Takano Tomoji cho.
BL2222.T4 青山禮作. ほそ道 /青山禮作著.  奈良縣丹波市町 :道友社,昭和 22 [1947] Hosomichi /Aoyama Reisaku cho.
BL2222.T4 橋本正治. 信仰を求める人々へ /橋本正治.  奈良縣天理市 :養德社,昭和30 [1955] Shinkō o motomeru hitobito e /Hashimoto Masaharu.
BL2222.T4 山本久二夫,1927- おさしづ研究 /山本久二夫, 中島秀夫著.  改訂版. Osashizu kenkyū /Yamamoto Kunio, Nakajima Hideo cho.
BL2222.T4 芹澤光治郎,1897- 懺悔紀 /芹澤光治郎.  東京 :新潮社,[1974] Zangeki /Serizawa Kōjirō.
BL2222.T4 上田理太郎. 長崎の土 :肥長大教会初代会長橋本梅太郎伝 /上田理太郎著.  肥長大教会初代会長橋本梅太郎伝 Nagasaki no tsuchi :Hinaga Daikyōkai shodai kaichō Hashimoto Umetarō den /Ueda Ritarō cho.
BL2222.T4 親の声 /十倉一雄著 天理 :天理教道友社,1960. 175 p. 図版 Oya no koe /Tokura Kazuo.
BL2222.T4 信心十話 /氷川寬編. 奈良縣丹波市町 :天理敎道友社,昭和 23 [1948] 天理教. Shinjin jūwa /Hikawa Hiroshi hen.
BL2222.T4 信の生涯 /安藤正吉述 丹波市町(奈良縣) :天理教道友社,1950  丹波市町(奈良縣) :天理時報社(発売) Shin no shōgai /Andō Masayoshi.
BL2222.T4 諸井慶徳,1915-1961. 天理教の神観人間観  陽気ぐらし論. Tenrikyō no shinkan to ningenkan ;Yōki-gurashi ron.
BL2222.T4 天理敎.敎會本部. みかぐらうた. Mikagura uta.
BL2222.T4 Gekiryū ni ikiru.
BL2222.T4 Hiseki.
BL2222.T4 The doctrine of Tenrikyō.
BL240.2 河合隼雄,1928- 宗教と科学の接点 /河合隼雄著.  東京 :岩波書店,1986. Shūkyō to kagaku no setten /Kawai Hayao cho.
BL240.2 渡辺正一郎,1916- 宗教と科学 /渡辺正一郎.  東京 :翼書院,昭和42 [1967] Shūkyō to kagaku /Watanabe Shōichirō.
BL240.2 Darwin’s vision and Christian perspectives /edited with an introduction by Walter J. Ong ; and a foreword by John Wright.
BL311 林惠祥,1901- 神話論 /林惠祥著.  臺1版. Shen hua lun /Lin Huixiang zhu.
BL50 文芸と宗教 :神々は歌いたまう /関口野薔薇著 東京 :精神科学社,1963. 447 p. 図版 Bungei to shūkyō :Kamigami wa utaitamau /Sekiguchi Nobara.
BL50 関口野薔薇. 科学と宗敎 宇宙と愛への祈禱,関口野薔薇著. Kagaku to shūkyō;uchū to ai e no kitō,Sekiguchi Nobara cho.
BL55 進步與宗教 /道森[C. Dawson]著   柳明譯. 台北 :臺灣商務印書館,民國55 [1966] Jin bu yu zong jiao /Daosen C. Dawson] zhu ; Liu Ming yi.
BL65.P4 世界宗敎者平和会議会議記錄. 第 3版. 東京 :世界宗敎者会議日本委員会,昭和47 [1972] Sekai Shūkyōsha Heiwa Kaigi kaigi kiroku.
BM155.2 袁定安,1901- 猶太敎槪論 /袁定安著.  臺北 :臺灣商務印書館,民國 58 [1969] Youtai jiao gai lun /Yuan Ding’an zhu.
BM155.2 イスラエル宗敎文化史 /関根正雄著. 東京 :岩波書店,1952. 岩波全書 Isuraeru shūkyō bunkashi /Sekine Masao cho.
BP104.3 國語古蘭經 /時子周譯述   熊振宗, 定中明, 常子萱校正   隋承禮速記 Guo yu Gulan jing /Shi Zizhou yi shu ; Xiong Zhenzong, Ding Zhongming, Chang Zixuan jiao zheng ; Sui Chengli su ji ; Ma Jisheng jiao dui.
BP161.2 馬鄰翼,1874-1938. 伊斯蘭敎槪論 /馬鄰翼著.  臺1版. Yisilan jiao gai lun /Ma Linyi zhu.
BP573.C7 Concentration :an approach to meditation /by Ernest Wood.
BP63.C5 傅統先,1910- 中國回敎史 /傅統先著.  [臺北] :臺灣商務印書館,[民國58 i.e. 1969] Zhongguo hui jiao shi /Fu Tongxian zhu.
BQ8349.N57 大野達之助,1910- 日蓮 /大野達之助   日本歴史学会編集. Nichiren /Ōno Tatsunosuke ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
BQZ1170 窩棱. 原始佛典選譯 /華倫[英譯]   顧法嚴[漢]譯. Yuan shi fo dian xuan yi /Hualun Ying yi] ; Gu Fayan Han]yi.
BQZ1210 大藏經. 中華大藏經.  [台北?] :修訂中華大藏經會,民國57- [1968-] Zhonghua da zang jing.
BQZ1210 大藏經 (Japanese version).Selections.Japanese & Chinese. 大藏經 /edited by Zōkyō Shoin.  日本校訂. Daizōkyō /edited by Zōkyō Shoin.
BQZ2053 Myobŏp yŏnhwagyŏng /Sŏ Sŏng-un p’yŏnjŏ.
BQZ2057 池田大作. 法華經的幸福生命觀 :方便品・壽量品現代詮釋 /池田大作著   [譯者創價學會]. Fa hua jing de xing fu sheng ming guan :fang bian pin, shou liang pin xian dai quan shi /Chitian Dazuo zhu ; yi zhe Chuang jia xue hui].
BQZ2057 苅谷定彦,1937- 法華経一仏乗の思想 :インド初期大乗仏教研究 /苅谷定彦.  初版. Hokekyō ichi butsujō no shisō :Indo shoki Daijō Bukkyō kenkyū /Kariya Sadahiko.
BQZ4020 謝无量,1884-1964. 佛學大綱 /謝蒙 [无量] 編著.  台北市 :臺彎中華書局,民國58 [1969] Fo xue da gang /Xie Meng Wuliang] bian zhu.
BQZ4023 黃士復. 佛敎概論,黃士復著.  臺1版. Fo jiao gai lun,Huang Shifu zhu.
BQZ4110 木村泰賢,1881-1930. 原始佛敎思想論.Chinese 原始佛敎思想論 /木村泰賢著 Yuan shi fo jiao si xiang lun /Mucun Taixian zhu ; Ouyang Hancun yi.
BQZ4110 木村泰賢,1881-1930. 原始佛敎思想論.Chinese 原始佛教思想論 /[木村泰賢著 Yuan shi fo jiao si xiang lun /Mucun Daixian zhu ; Ouyang Hancun yi].
BQZ4133 杜而未. 揭示佛經原義,杜而未著.  [臺北]臺灣商務印書館,[1969] Jie shi fo jing yuan yi,Du Erwei zhu.
BQZ4165 山本空外,1902-2001. いのちの讃歌 :山本空外講義錄 /龍飛水編. 山本空外講義錄 Inochi no sanka :Yamamoto Kūgai kōgiroku /Ryū Hisui hen.
BQZ4570.M4 池田大作. 佛法與醫學 :邁向健康新紀元 : 池田大作與醫學代表對談 /[著者池田大作   譯者創價學會]. Fo fa yu yi xue :mai xiang jian kang xin ji yuan : Chitian Dazuo yu yi xue dai biao dui tan /zhu zhe Chitian Dazuo ; yi zhe chuang jia xue hui].
BQZ622 紀志昌. 兩晉佛教居士研究 /紀志昌.  初版. Liang Jin fo jiao ju shi yan jiu /Ji Zhichang.
BQZ624 李紹昌,1891-1977. 中國民間佛教 =Popular Buddhism in China /李紹昌.  臺1版. Zhongguo min jian fo jiao =Popular Buddhism in China /Li Shaochang.
BQZ626 Zhanghua xian di tu /bian zhe, Zhen Yiren.
BQZ628 任继愈,1916- 汉唐佛教思想论集 /任继愈著.  第2版. Han Tang fo jiao si xiang lun ji /Ren Jiyu zhu.
BQZ628 馮承均,1885-1946. 歷代求法翻經錄,馮承均著.  臺北,臺灣商務印書館,民國59 [1970] Li dai qiu fa fan jing lu,Feng Chengjun zhu.
BQZ628 孫廣德. 晉南北朝隋唐俗佛道爭論中之政治課題,孫廣德著. 初版. Jin Nan Bei chao Sui Tang su fo dao zheng lun zhong zhi zheng zhi ke ti,Sun Guangde zhu.
BQZ636 湯用彤,1893-1964. 漢魏兩晉南北朝佛敎史 /[湯用彤撰].  臺1版. Han Wei liang Jin Nan bei Chao fo jiao shi /Tang Yongdong zhuan].
BQZ636 湯用彤,1893-1964. 漢魏兩晉南北朝佛敎史 /湯用彤撰.  臺北 :商務印書館,1968. Han Wei liang Jin Nan Bei chao fo jiao shi /Tang Yongtong zhuan.
BQZ682 Book guide 宗教は面白い /[編集人藤原成一]. 宗教は面白い  京都市 :法蔵館,1991. Book guide Shūkyō wa omoshiroi /henshūnin Fujiwara Shigekazu].
BQZ7042 入德之門 /李紹崑譯. 臺中 :光啓出版社,民國55 [1966] 李紹崑. Ru de zhi men /Li Shaokun yi.
BQZ7422 梁啓超,1873-1929. 大乘起信論考證,梁啓超著.  台北,商務[1973] Da sheng qi xin lun kao zheng,Liang Qichao zhu.
BQZ7452 紐曼選集 /徐慶譽, 趙世澤, 戴盛虞譯   許牧世, 趙世澤編. 香港 :金陵神學院托事部 :基督敎輔僑出版社,1957. Niuman xuan ji /Xu Qingyu, Zhao Shize, Dai Shengyu yi ; Xu Mushi, Zhao Shize bian.
BQZ8649.H667 田村円澄,1917- 法然 /田村円澄[著]   日本歴史学会編集. Hōnen /Tamura Enchō cho] ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
BQZ8749.R463 笠原一男,1916- 蓮如 /笠原一男   日本歴史学会編集. Rennyo /Kasahara Kazuo ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
BQZ8749.S557 赤松俊秀,1907-1979. 親鸞 /赤松俊秀著   日本歴史学会編集. Shinran /Akamatsu Toshijide cho ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
BQZ8999.K857 渡辺照宏,1907- 沙門空海 /渡辺照宏, 宮坂宥勝著.  東京 :筑摩書房,昭和47 [1972] Shamon Kūkai /Watanabe Shōkō, Miyasaka Yūshō cho.
BQZ9299.H854 惠能,638-713. 六祖惠能大師法寳壇經 =Sutra spoken by the Sixth Patriarch on the high seat of “The treasure of the law.”  Running title in the Chinese text:壇經 Liu zu Huineng da shi fa bao tan jing =Sutra spoken by the Sixth Patriarch on the high seat of “The treasure of the law.”
BQZ9299.I5 平久保章,1909- 隱元 /平久保章[著]   日本歴史学会編集. Ingen /Hirakubo Akira cho] ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
BQZ9449.D654 道元,1200-1253. 正法眼蔵隨聞記 /[道元述   懐奘筆錄] Shōbō genzō zuimonki /Dōgen jutsu ; Ejō hitsuroku] ; Mizuno Yaoko yaku.
BQZ9449.D657 竹內道雄,1922- 道元 /竹內道雄[著]   日本歴史学会編集. Dōgen /Takeuchi Michio cho] ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
BQZ960.Y6 井上薰,1917- 行基 /井上薰著   日本歴史学会編. Gyōki /Inoue Kaoru cho ; Nihon Rekishi Gakkai hen.
BR121 袁定安,1901- 基督敎槪論.  臺北 :臺灣商務印書館,民國57 [1968] Jidu jiao gai lun.
BR128.C43 呂實強. 中國官紳反教的原因.  臺北 :中國學術著作 奬助 委員會,[1966] Zhongguo guan shen fan jiao de yuan yin.
BR1285 林治平,1938- 基督敎與中國近代化論集 /林治平著.  3版. Jidu jiao yu Zhongguo jin dai hua lun ji /Lin Zhiping zhu.
BR1306 木下杢太郎,1885-1945. 日本吉利支丹史鈔 /太田正雄著.  初版. Nihon Kirishitan shishō /Ōta Masao cho.
BR1310.G67 五島キリシタン史 /浦川和三郎著. 東京 :国書刋行会,1973. 昭和26年刋の複製. Gotō kirishitanshi /Urakawa Wasaburō cho.
BR1315.N3 浦川和三郎,1876-1955. 浦上切支丹史 /浦川和三郎著. 復刻. Urakami Kirishitan shi /Urakawa Wasaburō cho.
BR160 波多野精一,1877-1950. 原始キリスト敎 /波多野精一著.  東京 :岩波書店,1950. Genshi Kirisutokyō /Hatano Seiichi cho.
BS1245.53 Exodus through the centuries /Scott M. Langston.
BS315.C53 聖詠譯義 /吳經熊譯註.  修訂版. 臺北市 :臺灣商務印書館,2011. Sheng yong yi yi /Wu Jingxiong yi zhu.
BS315.C55 新經全集 /蕭靜山譯. 臺中 :光啓出版社,民國46 [1957] 蕭靜山. Xin jing quan ji /Xiao Jingshan yi.
BS315.J3 The New Testament :revised standard version and Japanese colloquial version.
BS475.2 韶波. 聖經入門.  [Place of publication not identified] :巴色傳道會,1889. Sheng jing ru men.
BTZ13169.C6 劉宇聲. 天主敎會敎理問答.  臺中 :光啓出版社,1963. Tian zhu jiao hui jiao li wen da.
BTZ217 The faith of our fathers :being a plain exposition and vindication of the church founded by our Lord Jesus Christ /by James Cardinal Gibbons.
BTZ227 荊劉月恆. 愛與淚 /荊劉月恆著.  台北 :[publisher not identified],[1962?] Ai yu lei /Jingliu Yueheng zhu.
BTZ2535.M67 聖學精義 /曼麗德蘭修女原著   薛光前譯 = Greater perfection / by Sister Miriam Teresa.  初版. Sheng xue jing yi /Manli Delan xiu nü yuan zhu ; Xue Guangqian yi = Greater perfection / by Sister Miriam Teresa.
BTZ2597 Mary in our life.
BTZ315.2 顔路裔. 聖誕故事選.  [3版]. Sheng dan gu shi xuan.
BTZ6 Catholic great encyclopedia,edited by] Sophia University and] German Herder.
BTZ83.597 后现代公共政策 :重塑宗敎, 文化, 敎育, 性, 阶级, 种族, 政治和经济 /[美] 小约翰・B.科布著   李标, 张晨译   曲跃厚校. Hou xian dai gong gong zheng ce :chong su zong jiao, wen hua, jiao yu, xing, jie ji, zhong zu, zheng zhi he jing ji /Mei] Xiao Yuehan B. Kebu zhu ; Li Biao, Zhang Chen yi ; Qu Yuehou jiao.
BVZ2623.A1 Walls are crumbling;seven Jewish philosophers discover Christ.Foreword by Jacques Maritain.
BVZ3427.S88 吳華民. 蘇道使憶華 /吳華民 [= Henry Wu] 著.  初版. Su Daoshi yi Hua /Wu Huamin = Henry Wu]  zhu.
BVZ3457.H4 高谷道男,1891- ヘボン /高谷道男[著]   日本歴史学会編集. Hebon /Takaya Michio cho] ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
BVZ3457.T3 海老沢有道,1910- 高山右近 /海老沢有道 [著]   日本歴史学会編集. Takayama Ukon /Ebisawa Arimichi cho] ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
BXZ154.C6 馮承鈞,1887-1946. 景敎碑考 /馮承鈞著.  臺1版. Jing jiao bei kao /Feng Chengjun zhu.
BXZ1665 中國天主教傳教史 /德禮賢著.  臺1版.  臺北市 :臺灣商務印書館,民國57 [1968] Zhongguo tian zhu jiao chuan jiao shi /De Lixian zhu.
BXZ1667.5.A2 陳方中,1963- 中梵外交關係史 /陳方中江國雄著.  初版. Zhong Fan wai jiao guan xi shi /Chen Fangzhong, Jiang Guoxiong zhu.
BXZ1667.7.P56 黄子寧. 天主教在屏東萬金的生根發展, 1861-1962 /黄子寧.  初版. Tianzhu jiao zai Pingdong Wanjin de sheng gen fa zhan,1861-1962 /Huang Zining.
BXZ3149 趙賓實. 唯道集 /趙賓實著.  台北 :恒毅月刊社,民國55 [1966] Wei dao ji /Zhao Binshi zhu.
BXZ3195 篤默. 中國大陸天主教眞象 :上下集 /篤默著.  初版. Zhongguo da lu Tian zhu jiao zhen xiang :shang xia ji /Du Mo zhu.
BXZ3199.M3 范韻詩. 毛振翔傳,范韻詩著.  香港,新聞天地社,民國46 [1957] Mao Zhenxiang zhuan,Fan Yunshi zhu.
BXZ3324.Y78 于斌,1901-1978. 于樞機最近言論集 文化敎育與宗敎[于斌著. Yu shu ji zui jin yan lun ji;wen hua jiao yu yu zong jiaoYu Bin zhu.
BXZ3324.Y8 Life of archbishop Paul Yu Pin.
BXZ3324.Y81 Yu Bin zong zhu jiao xiao shiLife of archbishop Paul Yu Pinby Raymond J. de Jaegher.
BXZ4700.F8 吉田小五郎,1902- ザヴィエル /吉田小五郎   日本歴史学会編集. Zabieru /Yoshida Kogorō ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
BXZ4705.M3236 毛振翔,1913- 孤軍苦鬭記 /毛振翔著.  初版. Gu jun ku dou ji /Mao Zhenxiang zhu.
BXZ4705.N5 趙爾謙. 紐曼樞機傳 /趙爾謙著.  初版. Niuman shu ji zhuan /Zhao Erqian zhu.
BXZ4811 張鶴琴. 基督教中幾個較大的宗派 /張鶴琴著.  再版. Jidu jiao zhong ji ge jiao da de zong pai /Zhang Heqin zhu.
BXZ4827.T7 大林浩,1934- トレルチと現代神学 :歴史主義的神学とその現代的意義 /大林浩著.  初版. Toreruchi to gendai shingaku :rekishi shugiteki shingaku to sono gendaiteki igi /Ōbayashi Hiroshi cho.
BXZ8625 モルモン經 /英譯者ジョセフ・スミス二代目.  初版.  東京 :末日聖徒イエス・キリスト教会,1957(1966 printing) Morumon kei /eiyakusha Josefu Suisu nidaime.
BXZ8625 摩門經.Chinese. 摩門經.  第6次版. Mo Men Ching.
BXZ958 羅光,1911- 敎廷與中國使節史 /羅光著.  臺初版. Jiao ting yu Zhongguo shi jie shi /Luo Guang zhu.
CB113 .J3 比較文化.No. 4. 東京 :東京女子大学附属比較文化研究所,1958. 內容:宇津保物語俊蔭卷と仏敎(笹淵友一) 独步と英文学(海老池俊治) パスカルと綱島梁川(由木康) 土田麦僊のイタリヤ通信(金井徳子). Hikaku bunka.4.
CB113.C6 黃文山,1889- 文化學及其在科學體系中的位置 /黃文山著.  初版. Wen hua xue ji qi zai ke xue ti xi zhong de wei zhi /Huang Wenshan zhu.
CB113.K6 文化 史觀 :世界史 大觀 /李 海南 著. 서울 :景文社,1955. Munhwa sakwan :segyesa taekwan /Yi Hae-nam chŏ.
CB151 中谷宇吉郎,1900-1962. 科學と社會 /中谷宇吉郎著.  東京 :岩波書店,昭和24 [1949] Kagaku to shakai /Nakaya Ukichirō cho.
CB19 朱謙之,1899-1972. 文化哲學 /朱謙之著.  [臺北] :臺灣商務印書館,[1968] Wen hua zhe xue /Zhu Qianzhi zhu.
CB245 西方文化史略 /桑達克主編   陳守一譯. 再版. Xi fang wen hua shi lüe /Sangdake zhu bian ; Chen Shouyi yi.
CB251 梁漱溟,1893- 東西文化及其哲學 /梁漱溟著.  [香港] :朗敏書局,[1975?] Dong xi wen hua ji qi zhe xue /Liang Shuming zhu.
CB251 謝康,1901- 中西文明及文化論叢 /謝康著.  3版. Zhong xi wen ming ji wen hua lun cong /Xie Kang zhu.
CB251 唐君毅,1909-1978. 人文精神之重建 /唐君毅著.  再版. Ren wen jing shen zhi chong jian /Tang Junyi zhu.
CB251 深田祐介,1931- 西洋交際始末 /深田祐介.  東京 :文藝春秋,1976. Seiyō kōsai shimatsu /Fukada Yūsuke.
CB251 石田英一郎,1903-1968. 東西抄 :日本・西洋・人間 /石田英一郎.  東京 :筑摩書房,昭和42 [1967] Tōzai shō :Nihon, Seiyō, ningen /Ishida Eiichirō.
CB251 梁伯華,1950- 全球化下中西文化的交流 :回顧與前瞻 /梁伯華 = Modernizing China, globalizing the world : Sino-Western cultural exchanges in retrospective and prospective / Edwin Pak-wah Leung.  第1版. Quan qiu hua xia Zhong xi wen hua de jiao liu :hui gu yu qian zhan /Liang Bohua = Modernizing China, globalizing the world : Sino-Western cultural exchanges in retrospective and prospective / Edwin Pak-wah Leung.
CB430 《展望廿一世紀論文集》編輯委員會 展望廿一世紀論文集 /[編輯《展望廿一世紀論文集》編輯委員會]. 展望二十一世紀論文集 Zhan wang nian yi shi ji lun wen ji /bian ji “Zhan wang nian yi shi ji lun wen ji” bian ji wei yuan hui].
CB63 歷史之硏究 /陶尹皮著   鍾建閎譯.  初版. Li shi zhi yan jiu /Taoyinpi zhu ; Zhong Jianhong yi.
CB7 黄文山,1889- 當代文化論叢 /黄文山著.  九龍 :香港珠海書院出版委員會,1971. Dang dai wen hua lun cong /Huang Wenshan zhu.
CC250.C6 中華五千年文物集刊.樂器篇 /[總編輯吳哲夫   主編陳萬鼐   美術編輯黃秀碧]. Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan.Yue qi pian /zong bian ji Wu Zhefu ; zhu bian Chen Wannai ; mei shu bian ji Huang Xiubi].
CD2030 國立故宮博物院. 故宮文獻.  臺北 :國立故宮博物院,1969- Gu gong wen xian.
CD6172 中華五千年文物集刊.璽印篇 /[總編輯吳哲夫   主編袁旃   美術編輯劉玉芬]. Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan.Xi yin pian /zong bian ji Wu Zhefu ; zhu bian Yuan Zhan ; mei shu bian ji Liu Yufen].
CD6173 篆刻學 :18種36卷.  3版.  臺北市 :世界書局,民國62 [1973] Zhuan ke xue :18 zhong 36 juan.
CD6173 孔雲白. 篆刻入門 /孔雲白著.  臺北市 :臺灣商務印書館發行,民國56 [1967] Zhuan ke ru men /Kong Yunbai zhu.
CD6173 王北岳. 篆刻藝術 /王北岳先生著. 台北市 :漢光文化事業股份有限公司,民國75 [1986] Zhuan ke yi shu /Wang Beiyue xian sheng zhu.
CE37 陳垣,1880-1971. 中西回史日曆 /陳垣撰.  [臺北縣板橋鎮] :藝文印書館,[民國61 i.e. 1972] Zhong xi hui shi ri li /Chen Yuan zhuan.
CE37 陳垣,1880-1971. 增補二十史朔閏表 /編者陳垣   增補者董作賓. Zeng bu er shi shi shuo run biao /bian zhe Chen Yuan ; zeng bu zhe Dong Zuobin.
CE37 薛仲三. 兩千年中西曆對照表 =A Sino-western calendar for two thousand years, 1-2000 A.D. /薛仲三, 歐陽頤合編.  香港 :商務印書館,1961. Liang qian nian Zhong xi li dui zhao biao =A Sino-western calendar for two thousand years, 1-2000 A.D. /Xue Zhongsan, Ouyang Yi he bian.
CJ3495 丁福保,1874-1952. 古錢大辭典 /丁福保編.  再版. Gu qian da ci dian /Ding Fubao bian.
CJ3496 林素清. 篆刻 /林素清著   [主編何寄澎]. Zhuan ke /Lin Suqing zhu ; zhu bian He Jipeng].
CR4480 王宇淸. 冕服服章之硏究 /[著者王宇淸].  臺北 :中華叢書編審委員會,民國55 [1966] Mian fu fu zhang zhi yan jiu /zhu zhe Wang Yuqing].
CS1239 陳荊和,1917- 承天明鄉社陳氏正譜 /陳荊和撰.  英文書名:Brief study of the family register of the Trans, a Min refugee family in Minh-huong-xa, Thuathien (Central Vietnam) Chengtian Mingxiang she Chen shi zheng pu /Chen Jinghe zhuan.
CS2990 陳澄之,1919- 中日姓氏彙編 /陳澄之著.  Hong Kong :South Sky Book Co. = 香港南天書業公司,1971 [i.e. 1972] Zhong Ri xing shi hui bian /Chen Chengzhi zhu.
CS2990 東京女子大学.中国史ゼミ. 中国人物別名索引.  Title in colophon:中國字號索引 Chūgoku jinbutsu betsumei sakuin.
CS2990 歷代人物別署居處名通檢. 別署居處名通檢  再版. Li dai ren wu bie shu ju chu ming tong jian.
CS2990 陳德芸. 古今人物别名索引 /陳德芸著.  再版. Gu jin ren wu bie ming suo yin /Chen Deyuan zhu.
CS2990 周法高. 周秦名字解詁彙釋補編 /[著者周法高].  臺北市 :中華叢書編審委員會,民國53 [1964] Zhou Qin ming zi jie gu hui shi bu bian /zhu zhe Zhou Fagao].
CS2998.C4 趙族簡史 /趙英榮編纂.  初版.  San Francisco, Calif. :趙家公所,民國54 [1965] Zhao zu jian shi /Zhao Yingrong bian zhuan.
CT1821 郭登峯. 歷代自敘傳文鈔 /郭登峯編.  臺1版. Li dai zi xu zhuan wen chao /Guo Dengfeng bian.
CT1823 陳鐵凡. 宋元明清四朝學案索引 /陳鐵凡主編及校訂   總纂陳王之萍 Song Yuan Ming Qing si chao xue an suo yin /Chen Tiefan zhu bian ji jiao ding ; zong zuan Chen Wang Zhiping ; bian ji Chen Jing and others].
CT1828.C5 楊步偉,1889-1981. 一个女人的自傳 /楊步偉著.  台北市 :傳記文學出版社,1967. Yi ge nu ren de zi zhuan /Yang Buwei zhu.
CT1828.C5225 金雲銘. 陳第年譜 /金雲銘著.  福州 :協和大學中國文化研究會,民國25 [1936] Chen Di nian pu /Jin Yunming zhu.
CT1828.C523 陳寅恪,1890-1969. 陳寅恪先生文史論集.  香港 :文文出版社,1972-1973. Chen Yinke xian sheng wen shi lun ji.
CT1828.H76 袁國藩. 元許魯齋評述 /袁國藩著.  初版. Yuan Xu Luzhai ping shu /Yuan Guofan zhu.
CT1828.H8 唐德剛,1920- 胡適雜憶 /唐德剛著.  再版. Hu Shi za yi /Tang Degang zhu.
CT1828.H8 費海璣. 胡適著作硏究論文集 /費海璣著.  初版. Hu Shi zhu zuo yan jiu lun wen ji /Fei Haiji zhu.
CT1828.H8 胡頌平,1905- 胡適先生年譜簡編 /[胡頌平著.  台北 :大陸雜誌社,1971] Hu Shi xian sheng nian pu jian bian /Hu Songping zhu.
CT1828.L4 李書華,1889-author. 碣廬集 /李書華著. 初版. Jie lu ji /Li Shuhua zhu.
CT1828.Y315 楊却俗,1909-1973. 楊却俗先生全集 /[編輯者 楊松偉]. 台北 :[publisher not identified],[民國66 i.e. 1977](台北 :中興印刷廠) Yang Quesu xian sheng quan ji /bian ji zhe Yang Songwei].
CT1838.K86 黒柳朝,1910- チョッちゃんが行くわよ /黒柳朝著.  初版. Chotchan ga yuku wa yo /Kuroyanagi Chō.
CT275.C3 卡尼基自傳 /卡尼基著   于樹生譯.  臺1版. Kaniji zi zhuan /Kaniji zhu ; Yu Shusheng yi.
CT3710 梅自芳. 梅氏雙烈 /[彙楫者梅自芳].  再版. Mei shi shuang lie /hui ji zhe Mei Zifang].
CT3990.H78 胡适,1891-1962. 胡适留學日记 /胡适著.  第1版. Hu Shi liu xue ri ji /Hu Shi zhu.
CT3990.H78 罗志田,1952- 再造文明的尝试 :胡适传, 1891-1929 /罗志田著.  胡适传, 1891-1929 Zai zao wen ming de chang shi :Hu Shi zhuan, 1891-1929 /Luo Zhitian zhu.
CT3990.J48 季羡林. 学海泛槎 :季羡林自述 /季羡林.  季羡林自述 Xue hai fan cha :Ji Xianlin zi shu /Ji Xianlin.
CT3990.J48 季羡林. 另一种回忆录 /季羡林著.  第 1 版. Ling yi zhong hui yi lu /Ji Xianlin zhu.
D1060 王皓昱. 欧洲合众国 :欧洲政治统合理想之实践 = The United States of Europe /王皓昱著.  台北 :扬智文化事业,1997. “Ou zhou he zhong guo” :ou zhou zheng zhi tong he li xiang zhi shi jian = The United States of Europe /Wang hao yu zhu.
D11 模範最新世界年表 /森田銕三郎, 妻木忠太担任   三省堂編輯所編纂.  4訂版. Mohan saishin sekai nenpyō /Morita Kanesaburō, Tsumaki Chūta tannin ; Sanseidō Henshūjo hensan.
D16 伯倫漢,1850- 史學方法論 /陳韜譯.  臺1版. Shi xue fang fa lun /Chen Tao yi.
D16 新史學 /[原著人魯賓孫   譯述人胡宏仁]. 初版. Xin shi xue /yuan zhu ren Lubinsun ; yi shu ren Hu Hongren].
D16.2 金基雄,1923- 歷史學槪論,金基雄著.  서울,正音社,1961. Yŏksahak kaeron,Kim Ki-ung chŏ.
D16.8 歷史的教訓 /Will and Ariel Durant著   鄭緯民譯.  3版. Li shi de jiao xun /Will and Ariel Durant chu ; Zheng Weimin yi.
D16.8 歴史之科學與哲學 /施亨利著   黎東方譯.  臺1版. Li shi zhi ke xue yu zhe xue /Shihengli zhu ; Li Dongfang yi.
D20 初中歷史 /[勞幹主編]   中學標準敎科書歷史科編輯委員會編. 臺北 :臺灣省政府教育廳,民國51 [1962]- Chu zhong li shi /Lao Gan zhu bian] ; Zhong xue biao zhun jiao ke shu li shi ke bian ji wei yuan hui bian.
D20 Daisekaishi /Mikasa Takichito and others].
D443 現代歐洲外交史 /莫瓦特著   王逢時譯.  臺1版. Xian dai Ouzhou wai jiao shi /Mowate zhu ; Wang Fengshi yi.
D443 世界地略學鮑曼著 陸鴻圖等譯. 臺北中華文化出版事業委員會民國46 [1957] 現代國民基本知識叢書. 第4輯 Shi jie di lüe xueBaoman zhu Lu Hongtu deng yi.
D443 現代政治의考察,粱好民著. 서울,思想界社出版部,1962. Hyŏndae chŏngch’i ŭi koch’al,Yang Ho-min chŏ.
D558 細谷千博,1920-2011. シベリア出兵の史的硏究 /細谷千博著.  [東京] :有斐閣,[昭和30 i.e. 1955] Shiberia shuppei no shiteki kenkyū /Hosoya Chihiro cho.
D644 黄正銘. 巴黎和會簡史 /黄正銘著.  [臺北] :臺灣商務印書館,民國59 [1970] Bali he hui jian shi /Huang Zhengming zhu.
D767.2 服部卓四郎,1901-1960. 大東亜戦爭全史 /服部卓四郎著.  第6版. Dai Tōa Sensō zenshi /Hattori Takushirō cho.
D767.2 実錄太平洋戦争,監修 伊藤正徳, 富岡定俊, 稲田正純. 東京,中央公論社,昭和35 [1960] 1. 真珠湾奇襲から珊瑚海海戦まで–2. ミッドウェー海空戦からガダルカナル撤退まで–3. アッツ島玉砕からインパール壊滅まで–4. マリアナ沖海戦からレイテ特攻まで–5. 硫黄島血戦から沖繩玉砕まで–6. 銃後篇–7. 開戦前夜と敗戦秘話. Jitsuroku Taiheiyō Sensō,kanshū Itō Masanori, Tomioka Sadatoshi, Inada Masasumi.
D785 空權與戰爭 /泰德著   謝力中譯.  初版. Kong quan yu zhan zheng /Taide zhu ; Xie Lizhong yi.
D804.J3 林逸郎,1892- 敗者 :東条英機婦人他戦犯遺族の手記 /林逸郎編著.  東京 :二見書房,昭和 35 [1960] Haisha :Tōjō Hideki fujin hoka senhan izoku no shuki /Hayashi Itsurō hencho.
D810.P6 第二次世界大戰心理作戰理論與實際 /林奈爾著   余鐘瑗譯. 臺北 :中華文化出版事業委員會,民國45 [1956] Di er ci shi jie da zhan xin li zuo zhan li lun yu shi ji /Linnai’er zhu ; Yu Zhongyuan yi.
D815 美蘇外交祕錄 /貝爾斯著   王芒等譯.  再版. Mei Su wai jiao mi lu /Bei’ersi zhu ; Wang Mang deng yi.
D821.J3 終戦外史 :無条件降伏までの経緯 /ロバート・J. C.ビュートー著   大井篤訳. 東京 :時事通信社,昭和33 [1958] Shūsen gaishi :mujōken kōfuku madeno keii /Robāto J.C. Byūtō cho ; Ōi Atsushi yaku.
D840.J3 岐路に立つ現代 :歴史的論考 /ハロルド・J.ラスキ著   大內兵衛, 大內節子訳. 東京 :法政大学出版局,1960. Kiro ni tatsu gendai :rekishiteki ronkō /Harold Joseph Laski cho ; Ōuchi Hyōe ; Ōuchi Setsuko yaku.
D843 賴景瑚,1900- 國際問題論叢,賴景瑚[賴璉]著.  [臺北],[中國時報],[民國59- 1970-] Guo ji wen ti lun cong,Lai Jinghu Lai Lian] zhu.
D843 李其泰,1918- 國際政治論集續篇 /李其泰.  初版. Guo ji zheng ji lun ji xu bian /Li Qitai.
D843 アジア・アフリカ問題入門 /岡倉古志郎著.  2版.  東京 :岩波書店,1967. Ajia Afurika mondai nyūmon /Okakura Koshirō cho.
D843 李兴,1966- 转型时代俄罗斯与美欧关系研究 =Zhuanxing shidai Eluosi yu Mei Ou guanxi yanjiu /李兴著.  第1版. Zhuan xing shi dai Eluosi yu Mei Ou guan xi yan jiu =Zhuanxing shidai Eluosi yu Mei Ou guanxi yanjiu /Li Xing zhu.
D843 陳茹玄,1894-1955. 陳茹玄政論集 /徐照編輯.  臺北 :中華叢書委員會,民國46 [1957] Chen Ruxuan zheng lun ji /Xu Zhao bian ji.
D843 頼景瑚,1900- 國際問題論叢 /頼景瑚著. 台北 :時報文化出版事業公司,民國67 [1978] Guo ji wen ti lun cong /Lai Jinghu zhu.
D844 李其泰,1918- 國際政治論集 /李其泰著.  [初版. Guo ji zheng zhi lun ji /Li Qitai zhu.
D849.5 唐凱莉. 世界往何處去? /唐凱莉編著.  初版. Shi jie wang he chu qu? /Tang Kaili bian zhu.
D849.5 陳咸森. 政治與公道 /陳咸森著.  初版. Zheng zhi yu gong dao /Chen Xiansen zhu.
D849.5 米中ソを步く :中国はいつ国連に復帰するか /川崎秀二著. 東京 :仙石出版社,1971. 国際政治. Bei-Chū-So o aruku :Chūgoku wa itsu kokuren ni fukki suru ka /Kawasaki Hideji cho.
D907 歐洲地理 /喬治. 侯夫曼著   鄒豹君譯   敎育部世界名著譯述委員會主編. Ouzhou di li /Qiaozhi Houfuman zhu ; Zou Baojun yi ; Jiao yu bu shi jie ming zhu yi shu wei yuan hui zhu bian.
D922 犬養道子,1921- お嬢さん放浪記.Chinese 千金流浪記 /犬養道子著 Qian jin liu lang ji /Quanyang Daozi zhu ; Chen Pengren yi.
DA566.9.C5 わが半生 /ウィンストン・チャーチル著   中村祐吉訳. 大阪 :誠光社,1960. Waga hansei /Winston Leonard Spencer Churchill cho ; Nakamura Yūkichi yaku.
DAW1045.E87 朱晓中,1957- 中东欧与欧洲一体化 /朱晓中著.  第1版. Zhong Dong Ou yu Ouzhou yi ti hua /Zhu Xiaozhong zhu.
DD199 菲希德對德意志國民演講 /菲希德講   張君勱[嘉森]譯.  初版. Feixide dui Deyizhi guo min yan jiang /Feixide jiang ; Zhang Junmai Jiasen] yi.
DD247.E5 捕えた :虐殺者アイヒマンの人生と墓場 /Q・レイノルズ   伊達暁訳. 東京 :新潮社,1961. Toraeta :Gyakusatsusha Aihiman no jinsei to hakaba /Q Reinoruzu ; Date Gyō yaku.
DD290.3 迈入 21世纪的德国与中国 /主编顾俊礼, 刘立群 = Deutschland und China : Gemeinsam in das 21. Jahrhundert / hrg. von Gu Junli und Liu Liqun.  第1版.  北京 :社会科学文献出版社,2000. Mai ru 21 shi ji de Deguo yu Zhongguo /zhu bian Gu Junli, Liu Liqun = Deutschland und China : Gemeinsam in das 21. Jahrhundert / hrg. von Gu Junli und Liu Liqun.
DD290.3 The New Germany and the new Europe /Paul B. Stares, editor.
DF77 黄俊傑. 古代希臘城邦與民主政治 /黄俊傑著.  初版. Gu dai Xila cheng bang yu min zhu zheng zhi /Huang Junjie zhu.
DG450 劉文!  y,1893- 中義文化論集 /劉文島等著. Zhong Yi wen hua lun ji /Liu Wendao deng zhu.
DG577 義大利的重建 /格林諾德著   楚崧秋譯   敎育部世界名著譯述委員會主編. Yidali de chong jian /Gelinnuode zhu ; Chu Songqiu yi ; Jiao yu bu shi jie ming zhu yi shu wei yuan hui zhu bian.
DK113 ロシア史を読む /マルク・ラエフ著   石井規衛訳 名古屋 :名古屋大学出版会,2001. Roshiashi o yomu /Raeff Marc ; Ishii Norie.
DK189 荒畑寒村,1887- ロシア革命前史,荒畑寒村[著.  東京]筑摩書房[1967] Roshia Kakumei zenshi,Arahata Kanson cho.
DK267 張君勱,1886-1969. 史泰林治下之蘇俄 /[張嘉森 i.e. 君勱著]   張君勱先生遺著編輯委員會編輯. Shitailin zhi xia zhi Su E /Zhang Jiasen i.e. Junmai zhu] ; Zhang Junmai xian sheng yi zhu bian ji wei yuan hui bian ji.
DK268.B65 宋美齡,1897- 與鮑羅廷談話的回憶 /蔣宋美齡= Conversations with Mikhail Borodin / by Madame Chiang Kai-shek. 英文書名:Conversations with Mikhail Borodin Yu Baoluoting tan hua de hui yi /Jiang Song Meiling = Conversations with Mikhail Borodin / by Madame Chiang Kai-shek.
DK274 蘇俄全體主義六解,吳爾夫著, 王聿修譯. 臺北,中華文化出版事業委員會,民國48 [1959] 現代國民基本知識叢書,第6輯 Su E quan ti zhu yi liu jie,Wu’erfu zhu, Wang Jinxiu yi.
DK28 大宅壮一,1900-1970. 世界の旅 /編集委員・大宅壮一・桑原武夫・阿川弘之   執筆者・阿川弘之[等]. Sekai no tabi /henshū iin, Ōya Sōichi, Kuwabara Takeo, Agawa Hiroyuki ; shippitsusha Agawa Hiroyuki tō].
DK28 今日のソ連 :一科学者の印象記 /S.M.マントン著   皆藤幸蔵訳. 東京 :岩波書店,1954. Konnichi no soren :ichi kagakusha no inshōki /S.M. Manton cho ; Kaitō Kōzō yaku.
DK40 蘇俄及其附庸 /[鄒宇光 … et al. 著]. [台北] :[國際關係研究所],[1967] 國際關係研究所叢書 Su E ji qi fu yong /Zou Yuguang … et al. zhu].
DK42 ロシヤ :過去と現在.下 /バーナード・ペアズ著   內山敏訳. 東京 :岩波書店,1952. Roshiya :kako to genzai.Ge.
DK68.7.C5 李鴻章遊俄紀事 /王光祈譯.  臺2版.  臺北市 :臺灣中華書局,民國59 [1970] Li Hongzhang you E ji shi /Wang Guangqi yi.
DK753 王蘇,active 1977- 西伯利亞中國領土考 /王蘇編著.  解卑地方中國領土考 Xiboliya Zhongguo ling tu kao /Wang Su bian zhu.
DK755 洞富雄,1906- 間宮林藏 /洞富雄 [著]   日本歴史学会編集. Mamiya Rinzō /Hora Tomio cho] ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
DK857.75.C6 邢广程,1961- 中国与中亚 /薛君度, 邢广程主编   邢广程, 赵常庆, 孙壮志著. Zhongguo yu zhong Ya /Xue Jundu, Xing Guangcheng zhubian ; Xing Guangcheng, Zhao Changqing, Sun Zhuangzhi zhu.
DR1313 郝時遠. 帝國霸權與巴爾幹 “火藥桶” :從南斯拉夫的歷史解讀科索沃的現實 /郝時遠著.  北京 :社會科學文獻出版社,1999. Di guo ba quan yu Ba’ergan “huo yao tong” :cong Nansilafu de li shi jie du Kesuowo de xian shi /Hao Shiyuan zhu.
DR440 土耳其史論 /哈雷路克著   包遵彭譯. 臺北 :中華文化出版事業委員會,民國47 [1958] Tu’erqi shi lun /Halei Luke zhu, Bao Zunpeng yi.
DS 799 臺灣光復三十年 /臺灣省政府新聞處編. 臺灣光復30年  臺中 :臺灣省政府新聞處,民國64 [1975] Taiwan guang fu san shi nian /Taiwan Sheng zheng fu xin wen chu bian.
DS12 アジア・アフリカ言語文化研究. 東京 :東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所,1968- 東京外国語大学.アジア・アフリカ言語文化研究所. Ajia Afurika gengo bunka kenkyū.
DS135.G3 ナチスとユダヤ人 :600万人虐殺の記錄 /W.シェフラー著   朝広正利訳. 東京 :講談社,昭和36 [1961] Nachisu to yudayajin :roppyakumannin gyakusatsu no kiroku /W Shefurā cho ; Asahiro Masatoshi yaku.
DS19 屠寄,1856-1921. 蒙兀兒史記 :[160卷] /屠寄撰.  蒙史 Mengwuer shi ji :160 juan] /Tu Ji zhuan.
DS19.Y78 元朝祕史 /陳彬龢選註. 臺北 :臺灣商務印書館,民國57 [1968] 人人文庫 Yuan chao mi shi /Chen Binhe xuan zhu.
DS22 馮承鈞,1887-1946. 成吉思汗傳 /馮承鈞著.  臺北 :臺灣商務印書館,民國58 [1969] Chengjisihan zhuan /Feng Chengjun zhu.
DS316 马克思, 恩格斯, 列宁, 斯大林论巴黎公社 /中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局編譯. 论巴黎公社  第1版. Makesi, En’gesi, Liening, Sidalin lun Bali gong she /Zhong gong zhong yang Makesi Engesi Liening Sidalin zhu zuo bian yi ju bian yi.
DS326 刘月琴. 冷战后海湾地区国际关系 /刘月琴著.  第1版. Leng zhan hou hai wan di qu guo ji guan xi /Liu Yueqin zhu.
DS327 西域 /井上靖, 岩村忍著. 東京 :筑摩書房,1963. グリーンベルト・シリーズ Seiiki /Inoue Yasushi ; Iwamura Shinobu cho.
DS327.7 玄奘,approximately 596-664. 大唐西域記 /玄奘譯   [辯機撰]. Da Tang xi yu ji /Xuanzang yi ; Bianji zhuan].
DS33 王國維,1877-1927. 蒙古史料四種 /王國維編著.  臺初版. Menggu shi liao si zhong /Wang Guowei bian zhu.
DS33 中央 アジア史 /江上波夫編. 東京 :山川出版社,1987(1988 printing) 世界各国史 Chūō Ajia shi /Egami Namio hen.
DS371.33.S457 哭泣的阿富汗 /丝芭. 沙克布著   潘娟等译.  第1版. Ku qi de Afuhan /Siba Shakebu zhu ; Pan Juan deng yi.
DS38 白瑞昌.editor,author. 回敎世界 /白瑞昌編著.  臺北 :中華文化出版事業社,民國48 [1959] Hui jiao shi jie /Bai Ruichang bian zhu.
DS4 アジア歴史事典.第1卷,アーエ /平凡社編 東京 :平凡社,1959. 426 p. 図版 Ajia rekishi jiten.1,Āe.
DS413 李樹青. 天竺遊踪瑣記,李樹青著.  [臺北]臺灣商務印書館[1969] Tianzhu you zong suo ji,Li Shuqing zhu.
DS414.2 吉岡昭彥,1927- インドとイギリス /吉岡昭彥著.  東京 :岩波書店,1975(1980 printing) Indo to Igirisu /Yoshioka Akihiko cho.
DS481.N35 張君勱,1886-1969. 尼赫魯傳,張君勱著. [臺1版. Nihelu zhuan,Zhang Junmai zhu.
DS505 費信,1388-1436? 星槎勝覽校注 /[費信著]   馮承鈞校注. Xing cha sheng lan jiao zhu /Fei Xin zhu] ; Feng Chengjun jiao zhu.
DS505 馬歡,active 1414-1451. 瀛涯勝覽校注 /[馬歡著]   馮承鈞校注. Ying ya sheng lan jiao zhu /Ma Huan zhu] ; Feng Chengjun jiao zhu.
DS505 Voyage du marchand arabe Sulaymân en Inde et en Chine, rédigé en 851 /suivi de remarques par Abû Zayd Ḥasan (vers 916) ; trad. de l’arabe avec introd … par Gabriel Ferrand, …
DS509.3 馮承鈞,1887-1946,translator. 史地叢考 /馮承鈞編譯.  臺1版. Shi di cong kao /Feng Chengjun bian yi.
DS509.5.C5 劉繼宣,1895- 中華民族拓殖南洋史 /劉繼宣, 束世澂著.  台1版. Zhonghua min zu tuo zhi Nanyang shi /Liu Jixuan, Shu shicheng zhu.
DS511 朱鶴賓. 東南亞新興國家 /朱鶴賓著.  再版. Dongnan Ya xin xing guo jia /Zhu Hebin zhu.
DS514 王儀,active 1967- 隋唐與後三韓關係及日本遣隋使遣唐使運動 /王儀著.  初版. Sui Tang yu hou san Han guan xi ji Riben qian Sui shi qian Tang shi yun dong /Wang Yi zhu.
DS514.3 張爕,1574-1640. 東西洋考[12卷]張爕著.  [臺1版. Dong xi yang kao12 juan]Zhang Xie zhu.
DS514.3 張燮,1574-1640. 東西洋考[12卷]張燮撰. 臺初版. Dong xi yang kao12 juan]Zhang Xie zhuan.
DS518.1 东北亚国家对外战略 /高连福主编.  第1版.  北京 :社会科学文献出版社,2002. Dong bei Ya guo jia dui wai zhan lüe /Gao Lianfu zhu bian.
DS522.6 馬中欣,1942- 馬中欣天涯歷險 /馬中欣著.  第1版. Ma Zhongxin tian ya li xian /Ma Zhongxin zhu.
DS550 劉元章. 荒島祖國戀 :中華民國留越國軍奮鬥別記 /劉元章著.  台北 :民族正氣社,民國47 [1958] Huang dao zu guo lian :Zhonghua Minguo liu Yue guo jun fen dou bie ji /Liu Yuanzhang zhu.
DS557.7 People’s war against U.S. aero-naval war /Vo Nguyen Giap.
DS557.A5 國史遺編 /潘叔直輯. 國朝大南紀  初版. Guo shi yi bian /Pan Shuzhi ji.
DS557.A5 秦代初平南越考 /鄂盧梭著   馮承钧譯. 臺1版. Qin dai chu ping Nan Yue kao /Elusuo zhu ; Feng Chengjun yi.
DS557.A6 潘朝英,1908- 越南危機 /潘朝英, 賴丹尼[Daniel Lyons]合著.  台北 :徴信新聞報,民國55 [1966] Yuenan wei ji /Pan Zhaoying, Laidanni Daniel Lyons] he zhu.
DS557.V5 郭垣. 越南行 /郭垣著.  初版. Yuenan xing /Guo Yuan zhu.
DS589.S6 吳翊麟. 宋卡誌 /吳翊麟著.  初版. Songka zhi /Wu Yilin zhu.
DS595.2.C5 楊建成. 華人與馬来亞之建國, 1946年-1957年 /楊建成著.  初版. Hua ren yu Malaiya zhi jian guo, 1946 nian-1957 nian /Yang Jiancheng zhu.
DS598.P38 檳榔嶼開闢史 /顧因明, 王旦華譯. 臺北 :臺灣商務印書館,民國59 [1970] 人人文庫 Binlangyu kai pi shi /Gu Yinming, Wang Danhua yi.
DS610.73.L45 李光耀对话录 :新加坡建国之路 /汤姆 普雷特著   张立德译. 新加坡建国之路 Li guang yao dui hua lu :Xinjiapo jian guo zhi lu /Tom Plate zhu ; Zhang Lide yi.
DS62 甲斐静馬,1908- 中近東 /甲斐静馬著.  東京 :岩波書店,昭和 32 [1957](1958 printing) Chūkintō /Kai Shizuma cho.
DS62.8 中东政治現代化 :理论与历史经验的探索 /陈德成主编   陈德成 [and others] 著.  第1版. Zhong dong zheng zhi xian dai hua :li lun yu li shi jing yan de tan suo /Chen Decheng zhu bian ; Chen Decheng and others] zhu.
DS63.1 中东非洲发展报告. 北京 :社会科学文献出版社 中东非洲黄皮书 Zhong dong Feizhou fa zhan bao gao.
DS644 肌の色を越えて :太平洋戦争のかげの女性の手記 /K.タントリ著   工藤昭雄訳. 東京 :新潮社,1961. Hada no iro o koete :taiheiyō sensō no kage no josei no shuki.
DS644 インドネシアの独立と革命 /スバルジョ著   奥源造編訳. 東京 :龍渓書舎,1973. Indoneshia no dokuritsu to kakumei /Subarujo cho ; Oku Genzō hen’yaku.
DS646.1 蘇門答剌古國考 /費瑯著   馮承鈞譯. [臺北]臺灣商務印書館[民國59 i.e. 1970] Sumendala gu guo kao /Fei Lang zhu ; Feng Chengjun yi.
DS655 菲律賓槪觀 /穆超譯.  初版.  臺北市 :發行所新動力雜誌社,民國48 [1959] Feilübin gai guan /Mu Chao yi.
DS665 劉芝田. 菲律賓民族的淵源 /劉芝田著.  初版. Feilübin min zu de yuan yuan /Liu Zhitian zhu.
DS666.I2 劉芝田. 菲律賓伊戈律族 /劉芝田著. 初版. Feilübin Yigelü zu /Liu Zhitian zhu.
DS701 史學集刋(Beijing, China) 史學集刋 /國立北平研究院.  臺北市 :臺灣學生書局,民國 58 [1969] Shi xue ji kan /Guo li Beiping yan jiu yuan.
DS701 史學年報. 臺北 :臺灣學生書局,1969. [第1卷]第1期 (民國18年5月 [May 1929])-第3卷第2期 (民國29年12月 [Dec. 1940]). Shi xue nian bao.
DS701 中國大陸硏究. 臺北市 :中國大陸問題硏究所,1971-1974. 創刊號(民國60年3月10日[Mar. 10, 1971]-第84期(民國63年8月25日[Aug. 25, 1974]). Zhongguo da lu yan jiu.
DS701 新亞學報. [九龍] :新亞硏究所,1955- 第1卷第1期 (1955年8月)- Xin Ya xue bao.
DS701 Zhongguo shi xue lun wen xuan ji /Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui.
DS703 郭廷以,1904-1975,author. 近代中國史 /郭廷以編.  臺三版. Jin dai Zhongguo shi /Guo Tingyi bian.
DS703 Problems and methods in Chinese linguistics.
DS703 Sources of Chinese tradition /compiled by Wm. Theodore de Bary, Wing-tsit Chan, Burton Watson.
DS703.4 華學月刊. 陽明山]中華學術院國際華學會議秘書處. 創刊號- 民國61年1月- [1972- Hua xue yue kan.
DS703.5 劉振東,1901?- 新中國建設方案 /劉振東著.  再版. Xin Zhongguo jian she fang an /Liu Zhendong zhu.
DS705 馬端臨. 通考序箋 /[馬端臨撰] 陳志憲著.  [台北] :台灣商務印書館,1967. Tong kao xu jian /Ma Duanlin zhuan] ; Chen Zhixian zhu.
DS705 中國地名辭典. 香港 :大中書局,[1962?] Zhongguo di ming ci dian.
DS706 許立羣. 中國史話 /許立羣著.  [北京] :人民出版社 :發行者, 新華書店,[1952] Zhongguo shi hua /Xu Liqun zhu.
DS706 美麗秋海棠 /[總編輯郭震唐]. 臺北市 :圖文出版社,民國76 [1987] 中國孩子的百寶箱系列 Mei li qiu hai tang /zong bian ji Guo Zhentang].
DS706 中共講話 /日本外政学会編[訳]. 東京 :日本外政学会,昭和32 [1957] 內容: 軍事(ロバート B. リッグ)ほか. Chūkyō kōwa /Nihon Gaisei Gakkai hen yaku].
DS706 梁容若. 現代日本漢學研究槪觀 /梁容若撰. 初版. Xian dai Riben Han xue yan jiu gai guan /Liang Rongruo zhuan.
DS706.5 樂史,930-1007. 太平寰宇記 :[200卷] /樂史撰.  初版. Taiping huan yu ji :200 juan] /Yue Shi zhuan.
DS706.5 樂史,930-1007. 影宋本太平寰宇記補闕 :[113-118卷] /[樂史撰].  初版. Ying Song ben Taiping huan yu ji bu que :113-118 juan] /Yue Shi zhuan].
DS706.5 王象之,chin shih 1196. 輿地紀勝 :[199卷, 卷首] /王象之編.  初版. Yü ti chi sheng :199 chüan, chüan shou] /Wang Hsiang-chih pien.
DS706.5 蔣廷錫,1669-1732. 尚書地理今釋 /蔣廷錫撰.  台北 :台灣商務印書館,民國60 [1971] Shang shu di li jin shi /Jiang Tingxi zhuan.
DS706.5 童書業. 中國疆域沿革略 /童書業著.  臺2版. Zhongguo jiang yu yan ge lue /Tong Shuye zhu.
DS706.5 中國歷史地圖集 /程光裕, 徐聖謨編著. 臺北 :中華文化出版事業委員會,民國44 [1955] 現代國民基本知識叢書 Zhongguo li shi di tu ji /Cheng Guangyu, Xu Shengmo bian zhu.
DS706.5 新華書店, 西安, 陕西 中国历史地理論丛 /史念海主編. 西安 :陕西人民出版社,1981- Zhongguo li shi di li lun cong /Shi Nianhai zhu bian.
DS707 山海經. 山海經 箋疏 :[18卷, 圖讃1卷 /郭璞 傳   郝 懿行 箋疏]. Shan hai jing jian shu :18 juan, tu zan 1 juan /Guo Pu zhuan ; Hao Yixing jian shu].
DS707.S43 山海經通檢 /[中法漢學硏究所編]. 臺北 :成文出版社,民國57 [1968] 中法漢學研究所通檢叢刊 Shan hai jing tong jian /Zhong Fa Han xue yan jiu suo bian].
DS707.S473 袁珂. 山海經校注 /袁[珂]注.  台北市 :里仁書局,民國71 [1982] Shan hai jing jiao zhu /Yuan Ke] zhu.
DS707.Y77 王恢. 禹貢釋地,王恢著. [初版. Yu gong shi di,Wang Hui zhu.
DS708 顧炎武,1613-1682. 天下郡國利病書 /[顧炎武].  [台北] :四庫善本叢書館,[1959] Tian xia jun guo li bing shu /Gu Yanwu].
DS708 顧祖禹,1624-1680. 讀史方輿紀要[130卷]顧祖禹著.  臺北,新興書局,民國56 [1967] Du shi fang yu ji yao130 juan]Gu Zuyu zhu.
DS709 陶保廉. 辛卯侍行記 :[6卷] /陶保廉著.  臺北 :中華叢書委員會,民國46 [1957] Xin mao shi xing ji :6 juan] /Tao Baolian zhu.
DS709 China in old photographs, 1860-1910 /Burton F. Beers.
DS710 伍稼青,1901- 遊踪處處,伍稼青著.  [臺北]臺灣商務印書館[民國61 i.e. 1972] You zong chu chu,Wu Jiaqing zhu.
DS710 中國新聞出版公司, Taipei. 祖國風光中國新聞出版公司編.  臺北中華文化出版事業委員會民國46 [1957] Zu guo feng guangZhongguo xin wen chu ban gong si bian.
DS711 江山如此多娇 /上海人民出版社.  第1版.  上海 :上海人民出版社,1976. Jiang shan ru ci duo jiao /Shanghai ren min chu ban she.
DS711 海外出版社. 還鄉見聞錄 /海外出版社編.  初版. Huan xiang jian wen lu /Hai wai chu ban she bian.
DS711 北川休,1918- 近くて遠い国 :中国北朝鮮に旅して /北川休著.  東京 :全国商業労働組合協議会,昭和35 [1960] Chikakute tōi kuni :Chūgoku, Kita Chōsen ni tabishite /Kitagawa Yasumi cho.
DS711 加地信,1908- 中国留用十年,加地信著.  東京,岩波書店,昭和32 [1957] Chugoku ryūyō jūnen,Kachi Shin cho.
DS712 林藜,1918- 壯遊大江南北 /[作者林藜].  初版. Zhuang you da jiang nan bei /zuo zhe Lin Li].
DS712 朱君逸. 大陸去來 /朱君逸.  初版. Da lu qu lai /Zhu Junyi zhu.
DS714 包遵彭,author. 中國博物館史 /著者包遵彭.  台北市 :中華叢書編審委員會,民國53 [1964] Zhongguo bo wu guan shi /zhu zhe Bao Zongpeng.
DS714 國立歷史博物館 (China) 國立歷史博物館展覽器物舉隅 :參加紐約世界博覽會展品簡介 /包遵彭主編   高去尋等著. Guo li li shi bo wu guan zhan lan qi wu ju yu :can jia Niuyue shi jie bo lan hui zhan pin jian jie /Bao Zunpeng zhu bian ; Gao Quxun deng zhu.
DS715 朱劍心. 金石學,朱建新[劍心]著.  [臺北]臺灣商務印書館[1968] Jin shi xue,Zhu Jianxin Jianxin] zhu.
DS715 李濟,1896-1979. 李濟考古學論文集.  李濟考古學論文選集 Li Ji kao gu xue lun wen ji.
DS715 衛聚賢,1898- 中國考古學史 /衛聚賢著.  臺3版. Zhongguo kao gu xue shi /Wei Juxian zhu.
DS721 張嘉森,1886- 明日之中國文化,張君勱[嘉森]著.  [再版. Ming ri zhi Zhongguo wen hua,Zhang Junli Jiasen] zhu.
DS721 China.禮俗硏究委員會. 禮儀規範.  [台北] :[中華民俗改進協會],[1964] Li yi gui fan.
DS721 梁潄溟,1893- 中國文化要義 /梁潄溟著.  [台北] :正中書局,[1963] Zhongguo wen hua yao yi /Liang Shuming zhu.
DS721 張其昀. 中國抗共之精神基礎 /張其昀著.  [陽明山] :陽明山莊印,民國47 [1958] Zhongguo kang gong zhi jing shen ji chu /Zhang Qiyun zhu.
DS721 中國之科學與文明 /李約瑟著   陳立夫主譯   [黃文山 … et al. 譯] Zhongguo zhi ke xue yu wen ming /Li Yuese zhu ; Chen lifu zhu yi ; Huang Wenshan … et al. yi] ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui “Zhongguo zhi ke xue yu wen ming” bian yi wei yuan hui bian yi.
DS721 唐君毅,1909-1978. 中國文化之精神價值 /唐君毅著.  修訂臺初版. Zhongguo wen hua zhi jing shen jia zhi /Tang Junyi zhu.
DS721 柳詒徴,1879- 中國文化史 /柳詒徴編著.  初版. Zhongguo wen hua shi /Liu Yizheng bian zhu.
DS721 陳登原,1900-1975. 中國文化史 /陳登原撰.  初版. Zhongguo wen hua shi /Chen Dengyuan zhuan.
DS721 郭立誠. 中國民俗史話 /郭立誠.  初版. Zhongguo min su shi hua /Guo Licheng.
DS721 錢穆,1895-1990. 從中國歷史來看中國民族性及中國文化 /錢穆著.  初版. Cong Zhongguo li shi lai kan Zhongguo min zu xing ji Zhongguo wen hua /Qian Mu zhu.
DS721 薛光前,1910- 東西文化研究集 /薛光前著.  初版. Dong xi wen hua yan jiu ji /Xue Guangqian zhu.
DS721 費海璣. 漢學反哺集 /費海璣編著.  初版. Han xue fan bu ji /Fei Haiji bian zhu.
DS721 梁啓超,1873-1929. 清代學術概論 /梁啓超著.  台6版. Qing dai xue shu gai lun /Liang Qichao zhu.
DS721 慶祝李濟先生七十嵗論文集編輯委員會. 慶祝李濟先生七十嵗論文集 /慶祝李濟先生七十嵗論文集編輯委員會編輯.  慶祝李濟先生70歲論文集 Qing zhu Li Ji xian sheng qi shi sui lun wen ji /Qing zhu Li Ji xian sheng qi shi sui lun wen ji bian ji wei yuan hui bian ji.
DS721 鄭德坤,1907-2001. 中國文化人類學 /鄭德坤.  新加坡 :南洋大學,1968. Zhongguo wen hua ren lei xue /Zheng Dekun.
DS721 鄭德坤,1908- 中國的傳統文化 :星馬學術講演選錄 /鄭德坤.  新加坡 :南洋學會,1963. Zhongguo de chuan tong wen hua :Xing Ma xue shu jiang yan xuan lu /Zheng Dekun.
DS721 胡滨. 中国近代改良主义思想 /胡滨著.  第1版. Zhongguo jin dai gai liang zhu yi si xiang /Hu Bin zhu.
DS721 殷海光. 中國文化的展望 /殷海光著 = Reappraisal of cultural change in modern China / by Yin Haiguang.  第1版. Zhongguo wen hua de zhan wang /Yin Haiguang zhu = Reappraisal of cultural change in modern China / by Yin Haiguang.
DS721 錢穆,1895- 中國近三百年學術史 /錢穆著.  第2版. Zhongguo jin san bai nian xue shu shi /Qian Mu zhu.
DS721 瞿蛻園,1892- 中國社會史料叢鈔.甲集 /瞿宣頴纂輯.  臺1版. Zhongguo she hui shi liao cong chao.Jia ji /Qu Xuanying zuan ji.
DS721 羅香林,1905-1978. 唐代文化史硏究 /羅香林著.  臺1版. Tang dai wen hua shi yan jiu /Luo Xianglin zhu.
DS721 張其昀. 民族思想 /張其昀著.  臺2版. Min zu si xiang /Zhang Qiyun zhu.
DS721 張其昀. 東西文化 /張其昀著.  臺3版. Dong xi wen hua /Zhang Qiyun zhu.
DS721 梁啓超,1873-1929. 中國文化史 :附國文語原解, 中國古代幣材考 /梁啓超著.  臺4版. Zhongguo wen hua shi :fu guo wen yu yuan jie, Zhongguo gu dai bi cai gao /Liang Qichao zhu.
DS721 中國學術史論集 /錢穆等著.  初版.  臺北 :中華文化出版事業委員會,民國45 [1956] Zhongguo xue shu shi lun ji /Qian Mu deng zhu.
DS721 孫克寬. 元代漢文化之活動 /孫克寬著.  臺北 :臺灣中華書局,1968. Yuan dai Han wen hua zhi huo dong /Sun Kekuan zhu.
DS721 傅隸樸. 國學槪論,傅隸樸著.  臺北,中華叢書委員會,民國47 [1958] Guo xue gai lun,Fu Lipu zhu.
DS721 李曰剛. 國學概論著作人李曰剛.  訂正版. Guo xue gai lunzhu zuo ren Li Yuegang.
DS721 中學敎師論中華文化 /[敎育部文化局主編]. 台北 :幼獅書店,1969- 全國中等學校敎師復興中華文化論文競賽「金雞獎」得獎作品集. Zhong xue jiao shi lun Zhonghua wen hua /Jiao yu bu wen hua ju zhu bian].
DS721 中國文化論文集 /東海大學哲學系. 臺北 :幼獅文化事業公司 Taiwan.教育廳. Zhongguo wen hua lun wen ji /Dong hai da xue zhe xue xi.
DS721 唐君毅,1909-1978. 中國文化之精神價值 /唐君毅著. 初版. Zhongguo wen hua zhi jing shen jia zhi /Tang Junyi zhu.
DS721 柳存仁. 和風堂讀書記 /柳存仁著. 初版. Hefengtang du shu ji /Liu Cunren zhu.
DS721 石 峻. 中國近代思想史講授提綱 /石峻, 任繼愈, 朱伯崑編. 北京 :人民出版社,1957. Zhongguo jin dai si xiang shi jiang shou ti gang /Shi Jun, Ren Jiyu, Zhu Bokun bian.
DS721 中国自然文化遗产资源管理 /张晓, 郑玉歆主编.  第1版. 北京 :社会科学文献出版社,2001. Zhongguo zi ran wen hua yi chan zi yuan guan li /Zhang Xiao, Zheng Yuxin zhu bian.
DS721 伍稼青. 武進禮俗謠諺集 武進禮俗謠諺 /伍稼青著 = Folklore, folkliterature of Wu-chin, Chiang-su / [i.e. by] Wu Chia-chʻing. Wujin li su yao yan /Wu Jiaqing zhu = Folklore, folkliterature of Wu-chin, Chiang-su / i.e. by] Wu Jiaqing.
DS721 吳主惠,1907- 漢民族の研究.Chinese 漢民族的硏究 /吳主惠著 Han min zu de yan jiu /Wu Zhuhui zhu ; Cai Maofeng yi.
DS721 張君勱,1886-1969. 義理學十講綱要張君勱先生遺著編輯委員會編輯. 義理學10講綱要 Yi li xue shi jiang gang yaoZhang Junmai xian sheng yi zhu bian ji wei yuan hui bian ji.
DS721 中國學術論著集要. 初版. 臺北 :臺灣學生書局,民國59 [1970] Zhongguo xue shu lun zhu ji yao.
DS721 中國之文化復興 /主編 朱重聖   [編著者 中國文化大學中國之文化復興編纂委員會]. 臺北市陽明山華岡 :中國文化大學出版部,民國70 [1981] Zhongguo zhi wen hua fu xing /zhu bian Zhu Chongsheng ; bian zhu zhe Zhongguo wen hua da xue Zhongguo zhi wen hua fu xing bian zuan wei yuan hui].
DS721 Symposium on Chinese Culture.Edited by Sophia H. Chen Zen.
DS721 Village life in China;a study in sociology.
DS721.L35 中國的文化 /拉圖萊著   周咸堂譯.  初版. Zhongguo de wen hua /Latulai zhu ; Zhou Xiantang yi.
DS723 郭沫若,1892- 中國古代社會研究.  [Peking] :科學出版社,[1964] Zhong guo gu dai she hui yan jiu.
DS723 吕振羽,1900- 殷周时代的中国社会 /吕振羽著.  第1版. Yin Zhou shi dai de Zhongguo she hui /Lü Zhenyu zhu.
DS723 孟世傑. 先秦文化史 /孟世傑著.  臺灣影印初版. Xian Qin wen hua shi /Meng Shijie zhu.
DS723 李濟,1896-1979. 中國文明的開始 /李濟著   萬家保譯 Zhongguo wen ming de kai shi /Li Ji zhu ; Wan Jiabao yi ; Zhongshan xue shu wen hua ji jin dong shi hui bian yi.
DS723 胡適,1891-1962. 中國中古思想史長編 :[手稿本] /胡適著. 中古思想史長編 Zhongguo zhong gu si xiang shi chang bian :shou gao ben /Hu Shi zhu.
DS724 金耀基,1935- 金耀基社會文選 /金耀基著.  臺北市 :幼獅文化事業公司,民國74 [1985] Chin Yao-chi she hui wen hsüan /Chin Yao-chi chu.
DS730 張其昀,1901-1985. 中國民族志張其昀撰述.  [臺北]臺灣商務印書館[1969] Zhongguo min zu zhiZhang Qiyun zhuan shu.
DS730 羅香林,1905-1978. 中國民族史 /羅香林著.  4版. Zhongguo min zu shi /Luo Xianglin zhu.
DS730 劉義棠. 中國邊疆民族史 /劉義棠著.  初版. Zhongguo bian jiang min zu shi /Liu Yitang zhu.
DS730 陳垣,1880-1971. 元西域人華化考 :八卷, 序一卷, 目錄一卷, 徵引書目一卷 /陳新會撰.  西域人華化考 Yuan Xi yu ren Hua hua kao :8 juan, Xu 1 juan, Mu lu 1 juan, Zheng yin shu mu 1 juan /Chen Xinhui zhuan.
DS730 林惠祥,1901- 中國民族史. 中國文化史叢書 Zhong guo min zu shi.
DS730 Chung-kuo min tsu chi chʻi wen hua lun kao /Jui I-fu chu = China: The nation and some aspects of its culture ; a collection of selected essays with anthropological approaches / by Ruey Yih-fu.
DS731.M35 彭國棟. 清史開國前紀 /彭國棟纂修.  初版. Qing shi kai guo qian ji /Peng Guodong zuan xiu.
DS732 China (Republic : 1949- ).僑務委員會. 華僑經濟導論.(第2集)僑務委員會第三處編.  [臺北]僑務委員會第三處,民國46 [1957] Hua qiao jing ji dao lun.(Di 2 ji)Qiao wu wei yuan hui di san chu bian.
DS732 華僑志編纂委員會. 華僑志 :總志 /華僑志編纂委員會編.  臺北 :華僑志編纂委員會,民國45 [1956] Hua qiao zhi :zong zhi /Hua qiao zhi bian zuan wei yuan hui bian.
DS732 海外出版社. 中共怎樣刼奪華僑.  臺北,海外出版社,民國44 [1955] Zhong gong zen yang jie duo Hua qiao.
DS732 黄正銘. 中國人在英美各國的法律地位 /黄正銘著. [初版. Zhongguo ren zai Ying Mei ge guo de fa lü di wei /Huang Zhengming zhu.
DS732 華僑經濟年鑑 /華僑經濟年鑑編輯委員會編. 臺北市 :僑務委員會,民國47-89 [1958-2000] 民國47 [1958]-民國88年版[1999]. Hua qiao jing ji nian jian /Hua qiao jing ji nian jian bian ji wei yuan hui bian.
DS732 李長傅,-1966. 中國殖民史. 中國文化史叢書 Zhongguo zhi min shi.
DS732 華僑問題論叢.第1- 輯 /僑務委員會僑務硏究室編輯. [臺北] :僑務委員會僑務硏究室,民國57- [1968- China (Republic : 1949- ).僑務委員會.僑務硏究室. Hua qiao wen ti lun cong.Di 1- ji /Qiao wu wei yuan hui qiao wu yan jiu shi bian ji.
DS732.C48 張淵揚. 紐約來鴻 /張淵揚著.  紐約 :中美文化公司,民國47[1958序] Niuyue lai hong /Zhang Yuanyang zhu.
DS733 龍倦飛,editor. Dictionary of Chinese history and geography.中國史地詞典,ed. by 龍倦飛.  中國史地詞典 Dictionary of Chinese history and geography.Zhongguo shi di ci dian,ed. by Long Juanfei.
DS733 何步超,editor. 淸史年表,何步超編.  台北,華聯出版社,民國55 [1966] Qing shi nian biao,He Buchao bian.
DS733 歷代建元考 /[陶棟編].  台1版.  台北市 :中華書局,民國52 [1963] Li dai jian yuan kao /Tao Dong bian].
DS733 鄭鶴聲,1903?- 近世中西史日對照表 /鄭鶴聲編, 國立編譯館編訂.  臺3版. Jin shi Zhong Xi shi ri dui zhao biao /Zheng Hesheng bian, Guo li bian yi guan bian ding.
DS733 國史年表四種.  再版.  臺北市 :世界書局,民國54 [1965] Guo shi nian biao si zhong.
DS733 劉士心. 十二朝代帝王年表,劉士心編. 12朝代帝王年表 Shi er chao dai di wang nian biao,Liu Shixin bian.
DS733 吳民. 從五四到中華人民共和國的誕生(中國新民主主義革命史年表)吳民, 蕭楓合編. 中國新民主主義革命史年表 Cong wu si dao Zhonghua Renmin Gongheguo de dan sheng(Zhongguo xin min zhu zhu yi ge ming shi nian biao)Wu Min, Xiao Feng he bian.
DS733 Chung-kuo li shih chi nien piao /Wan Kuo-ting pien ; Wan Ssu-nien, Chʻen Meng-chia pu ting.
DS734 姜亮夫. 歷代名人年里碑傳總表 /姜亮夫撰.  [增訂重版], 臺一版. Li dai ming ren nian li bei zhuan zong biao /Jiang Liangfu zhuan.
DS734 禚夢庵,1912- 三國人物論集 /禚夢庵著.  [臺北] :臺灣商務印書舘,民國 62-64 [1973-75] San guo ren wu lun ji /Zhuo Men’an zhu.
DS734 區建芝. 中國歷代女政治家 /區建芝編著.  3版. Zhongguo li dai nü zheng zhi jia /Ou Jianzhi bian zhu.
DS734 龔士烱. 歷代帝王世系圖[等六種] /龔士烱[等]撰   Wang shih-shu hsü Li dai di wang shi xi tu deng liu zhong] /Gong Shijiong deng] zhuan ; Wang shishu xu ; Yang Jialuo bian.
DS734 梁啟超,1873-1929. 中國之武士道 /梁啟超著.  上海 :中華書局,民國 25 [1936] Zhongguo zhi wu shi dao /Liang, Qichao zhu.
DS734 唐祖培. 民國名人小傳 /唐祖培著.  九龍 :自聯出版社,民國50 [1961] Minguo ming ren xiao zhuan /Tang Zupei zhu.
DS734 陳岡. 中華民族故事連環圖 /陳岡主編   朱傳譽編輯 Zhonghua min zu gu shi lian huan tu /Chen Gang zhu bian ; Zhu Chuanyu bian ji ; Hua qiao she hui jiao yu jiao cai bian ji wei yuan hui bian ; Liu Zhonggai yi.
DS734 賈虎臣. 中國歷代帝王譜系彙編 /賈虎臣編著.  臺初版. Zhongguo li dai di wang pu xi hui bian /Jia Huchen bian zhu.
DS734 阮毅成,1905- 前輩先生 /阮毅成著.  臺初版. Qian bei xian sheng /Ruan Yicheng zhu.
DS734 阮毅成,1905- 彼岸 /阮毅成著.  臺初版. Bi an /Ruan Yicheng zhu.
DS734 柳籬. 中國古代名將故事 /柳籬著.  香港 :上海書局,1965. Zhongguo gu dai ming jiang gu shi /Liu Li zhu.
DS734 易君左,1898- 中國民族英雄 /易君左編著.  香港 :亞洲出版社,民國43 [1954] Zhongguo min zu ying xiong /Yi Junzuo bian zhu.
DS734 胡懷琛. 五忠集 /胡懷琛選註. 2版. Wu zhong ji /Hu Huaichen xuan zhu.
DS734 中国近代人物論丛 /[生活・讀書・新知三联书店編輯]. 九龍 :燎原出版社,1971. Reprint of the 1965 ed. published by 生活. 讀書. 新知三联书店, 北京. Zhongguo jin dai ren wu lun cong /Sheng huo, du shu, xin zhi san lian shu dian bian ji].
DS734 姜亮夫. 歷代名人年里碑傳總表 歷代人物年里通譜 :附述例・索引 /[姜亮夫纂定 Li dai ren wu nian li tong pu :fu shu li, suo yin /Jiang Liangfu zuan ding ; Tao Jiuying jiao xiu bu] ; Yang Jialuo zhu bian.
DS734 皇甫謐,215-282. 帝王世紀輯存,[10 juan][皇甫謐撰] 徐宗元輯. 第1版. Di wang shi ji ji cun,10 juan]Huangfu Mi zhuan] Xu Zongyuan ji.
DS734 中國六大政治家,梁啟超等編著. 臺初版. 臺北,正中書局,民國52 [1963] Zhongguo liu da zheng zhi jia,Liang Qichao deng bian zhu.
DS734 中國人名大辭典 /臧勵龢等編. 臺4版. 臺北市 :臺灣商務印書館,民國55 [1966] Zhongguo ren ming da ci dian /Zang Lihe deng bian.
DS734.7 張須,1895-1968. 通鑑学 /張須著.  [臺北] :臺灣開明書店,民國47 [1958] Tong jian xue /Zhang Xu zhu.
DS734.7 徐浩,active 1947- 廿五史論綱 /徐浩著.  二十五史論綱 Nian wu shi lun gang /Xu Hao zhu.
DS734.7 范文瀾,1891-1969. 中國通史簡編.第3編第1冊 /范文瀾著.  修訂本, 第1版. Zhongguo tong shi jian bian.Di 3 bian di 1 ce /Fan Wenlan zhu.
DS734.7 余乃shu. 現代中國新史學 /余乃[shu]著.  初版. Xian dai Zhongguo xin shi xue /Yu Naishu zhu.
DS734.7 杜維運. 與西方史家論中國史學 /杜維運著.  初版. Yu xi fang shi jia lun Zhongguo shi xue /Du Weiyun zhu.
DS734.7 中國科學院.歷史硏究所. 歷史論叢 /中國科學院歴史研究所編.  北京 :中華書局,1964- Li shi lun cong /Zhongguo ke xue yuan Li shi yan jiu suo bian.
DS734.7 柳 詒徵,1879- 國史 要義 /柳 詒徵 著.  台4版. Guo shi yao yi /Liu Yizheng zhu.
DS734.7 蔣祖怡. 史學纂要 /蔣祖怡編著.  台北 :正中書局,民國53 [1964] Shi xue zuan yao /Jiang Zuyi bian zhu.
DS734.7 章學誠,1738-1801. 文史通義 /[章學誠著]   本館編審部選註. Wen shi tong yi /Zhang Xuecheng zhu] ; ben guan bian shen bu xuan zhu.
DS734.7 劉知幾,661-721. 史通通釋 /劉知幾撰   浦起龍釋. Shi tong tong shi /Liu Zhiji zhuan ; Pu Qilong shi.
DS734.7 刘大年,1915-1999. 中國近代史諸問題 /刘大年 著.  第1版. Zhongguo jin dai shi zhu wen ti /Liu Danian zhu.
DS734.7 金毓黻,1887- 中國史學史 /[金毓黻著].  臺1版. Zhongguo shi xue shi /Jin Yufu zhu].
DS734.7 李泰棻,1896- 方志學 /李泰棻著.  臺1版. Fang zhi xue /Li Taifen zhu.
DS734.7 王葆心,1867-1944. 通志條議 /王葆心著.  臺北 :中華叢書委員會,民國 46 [1957] Tong zhi tiao yi /Wang Baoxin zhu.
DS734.7 胡秋原,1910- 中西歷史之理解 /胡秋原著.  臺北 :中華雜誌社,1966. Zhong xi li shi zhi li jie /Hu Qiuyuan zhu.
DS734.7 呂思勉,1884-1957. 史通評 /呂思勉著.  臺北 :臺灣商務印書館,[1967] Shi tong ping /Lü Simian zhu.
DS734.7 張詒言,active 1830-1840. 讀史諍言 /張詒言著.  臺北 :臺灣商務印書館,民國61 [1972] Du shi zheng yan /Zhang Yiyan zhu.
DS734.7 史略 /高似孫輯.  臺1版.  臺北市 :臺灣商務印書館,民國60 [1971] Shi lue /Gao Sisun ji.
DS734.7 呂思勉,1884-1957. 史通評 /呂思勉著.  香港 :太平書局,1964. Shi tong ping /Lü Simian zhu.
DS734.7 浦起龍,1679-approximately 1762. 史通通釋 /浦起龍著.  香港 :太平書局,1964. Shi tong tong shi /Pu Qilong zhu.
DS734.7 劉知幾,661-721. 史通通釋  20卷 /劉知幾著撰, 浦起龍釋, 蔡焯擧例擧要. Shi tong tong shi ;20 juan /Liu Zhiji zhuan, Pu Qilong shi, Cai Zhuo ju li ju yao.
DS734.7 李宗侗,1895-1974. 史學槪要 /李宗侗編著. 臺4版. Shi xue gai yao /Li Zongtong bian zhu.
DS734.7 章學誠,1738-1801. 文史通義 /章學誠著. 香港 :太平書局,1964. Wen shih tung i.
DS734.7 Wén shih t’ung i.
DS734.7.L5822 Shi tong yu Shi tong xiao fan tong jian.(Vols 1-2).
DS734.9.C3 胡適,1891-1962. 章實齋先生年譜 /胡適著   姚名達訂補. Zhang Shizhai xian sheng nian pu /Hu Shi zhu ; Yao Mingda ding bu.
DS734.9.C54 費海璣,author. 錢竹汀傳記硏究. 初版. Qian Zhuting zhuan ji yan jiu /Fei Haiji zhu.
DS734.9.L5 許冠三. 劉知幾的實錄史學 /許冠三撰.  初版. Liu Zhiji di shi lu shi xue /Xu Guansan zhuan.
DS734.9.L5 傅振倫. 劉知幾年譜 /傅振倫編.  臺北 :臺灣商務印書館,民國57 [1968] Liu Zhiji nian pu /Fu Zhenlun bian.
DS734.9.S8 李長之. 司馬遷之人格與風格 /[李長之著].  臺1版. Sima Qian zhi ren ge yu feng ge /Li Changzhi zhu.].
DS734.9.S8 司馬遷,approximately 145-approximately 86 B. C. 史記 史記集評 /[司馬遷撰] Shi ji ji ping /Sima Qian zhuan] ; Wu Rulun ping dian.
DS734.9.S8 李長之. 司馬遷之人格與風格[李長之著. 臺14版. Sima Qian zhi ren ge yu feng geLi Changzhi zhu.
DS734.95 梁啓超,1873-1929. 中國歴史硏究法 /著作者 梁啓超.  台1版. Zhongguo li shi yan jiu fa,zhu zuo zhe Liang Qichao.
DS734.95 梁啓超,1873-1929. 國史研究六篇 :[附錄三篇] /梁啓超著.  台3版. Guo shi yan jiu liu pian :fu lu san pian] /Liang Qichao zhu.
DS734.95 張舜徽. 中國古代史籍校讀法 /張舜徽著.  第1版. Zhongguo gu dai shi ji jiao du fa /Zhang Shunhui zhu.
DS734.95 梁啓超,1873-1929. 中國歷史硏究法 :附補編 /梁啓超著.  臺8版. Zhongguo li shi yan jiu fa :fu bu bian /Liang Qichao zhu.
DS734.95 梁啓超,1873-1929. 中國歴史硏究法補編,梁啓超著.  臺北,臺灣商務印書館,民國55 [1966] Zhongguo li shi yan jiu fa bu bian,Liang Qichao zhu.
DS734.C4 姜亮夫. 歷代人物年里通譜 /[姜亮夫纂定   陶秋英校修補] Li dai ren wu nian li tong pu /Jiang Liangfu zuan ding ; Tao Qiuying jiao xiu bu] ; Yang Jialuo zhu bian.
DS734.Y36 Liao Jin Yuan shi jiang yi.
DS735 張元濟,1867-1959. 校史隨筆,張元濟著.  [臺北]臺灣商務印書館[1972] Jiao shi sui bi,Zhang Yuanji zhu.
DS735 余 遜. 中國史 /余 遜編著.  4 版. Zhongguo shi /Yu Hsun bian zhu.
DS735 呂振羽,1901-1980. 史學硏究論文集 /呂振羽著.  上海 :華東人民出版社,[1951?] Shi xue yan jiu lun wen ji /Lü Zhenyu zhu.
DS735 中央研究院歷史語言研究所集刋 /國立中央研究院歷史語言研究所. 國立中央研究院歷史語言研究所集刋  中央研究院歷史語言研究所 Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo ji kan /Guo li zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo.
DS735 慶祝李方桂先生六十五歲論文集 /中央硏究院歷史語言硏究所集刊編輯委員會編輯. 台北 :中央硏究院歷史語言硏究所,民國58 [1969]  中央研究院歷史語言研究所集刊 = Bulletin of the Institute of History and Philology, Academia Sinica Qing zhu Li Fanggui xian sheng liu shi wu sui lun wen ji /Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo ji kan bian ji wei yuan hui bian ji.
DS735 范文瀾,1891-1969. 中國通史簡編.第1編 /范文瀾著.  修訂本, 第4版. Zhongguo tong shi jian bian.Di 1 bian /Fan Wenlan zhu.
DS735 訄書 /章炳麟著.  再版.  台北 :世界書局,民國60 [1971] Chʻiu shu /Chang Ping-lin chu.
DS735 賴榕祥. 中國歷代治亂興亡史 /賴榕祥編著.  台北 :五洲出版社,民國64 [1975] Zhongguo li dai zhi luan xing wang shi /Lai Rongxiang bian zhu.
DS735 翦伯贊,1898- 历史問題論丛 /翦伯贊著.  增訂本. Li shi wen ti lun cong /Jian Bozan zhu.
DS735 鈴木俊,1904- 中国史 /鈴木俊編.  新版. Chūgoku shi /Suzuki Shun hen.
DS735 貝塚茂樹,1904- 中国の歴史 /貝塚茂樹著.  東京 :岩波書店,1964-1970. Chūgoku no rekishi /Kaizuka Shigeki cho.
DS735 有高巌,1884- 中國社會史 /有高巖著.  東京 :開成館,昭和23 [1948] Chūgoku shakaishi /Aritaka Iwao cho.
DS735 錢大昕,1728-1804. 廿二史攷異 /錢大昕著.  臺北 :樂天出版社,民國60 [1971] Nian er shi kao yi /Qian Daxin zhu.
DS735 羅香林,1905-1978. 中國通史 /羅香林著.  臺北 :正中書局,民國43 [1954] Zhongguo tong shi /Luo Xianglin zhu.
DS735 錢大昕,1728-1804. 十駕齋養新錄 :[20卷   附十駕齋養新餘錄 : 上中下卷] /錢大昕撰. Shi jia zhai yang xin lu :20 juan ; fu Shi jia zhai yang xin yu lu : shang zhong xia juan] /Qian Daxin zhuan.
DS735 松庭. 中國史自習卅題 /松庭著.  香港 :上海書局,1958. Zhongguo shi zi xi sa ti /Song Ting zhu.
DS735 鄧之誠,b. 1887- 中華二千年史 /鄧之誠著.  香港 :太平書局,1964. Zhonghua er qian nian shi /Deng Zhicheng zhu.
DS735 慶祝趙元任先生六十五歲論文集 /中央硏究院歷史語言硏究所集刊編輯委員會. 台北 :中央硏究院歷史語言硏究所,民國46-47 [1957-1958] 中央硏究院歷史語言硏究所集刊 Qing zhu Zhao Yuanren xian sheng liu shi wu sui lun wen ji /Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo ji kan bian ji wei yuan hui.
DS735 傅斯年先生紀念論文集 /國立中央研究院歷史語言研究所集刊編輯委員會. 臺北 :中央研究院歷史語言研究所,民國40-41 [1951-1952] 歷史語言研究所集刊 Fu Sinian xian sheng ji nian lun wen ji /Guo li Zhong yang yan jiu yuan Li shi yu yan yan jiu suo ji kan bian ji wei yuan hui.
DS735 歷史語言硏究所集刊三十週年紀念專號 /編輯 委員會李濟 [and others]. 臺北縣南港鎮 :中央硏究院歷史語言硏究所,1959. At head of title: 中央硏究院歷史語言硏究所集刊第30本. Li shi yu yan yan jiu suo ji kan san shi zhou nian ji nian zhuan hao /bian ji wei yuan hui Li Ji and others].
DS735 張其昀,1901-1985. 中華五千年史,張其昀著. 初版. Zhonghua wu qian nian shi,Zhang Qiyun zhu.
DS735 吕思勉,1884-1957. 中國通史 /吕思勉著. 香港版. Zhongguo tong shi /Lü Simian zhu.
DS735 Synopses of monographical studies on Chinese history and social sciences.
DS735 Zhongguo chú̈an shi =Zhong guo quan shi /Wang Túng-ling.
DS735 .C58 慶祝董作賓先生六十五歲論文集 /[編輯者中央硏究院歷史語言硏究所集刊編輯委員會]. 臺北縣南港鎮 :中央硏究院歷史語言硏究所 :經銷處臺灣商務印書館,民國50 [1961]  中央硏究院歷史語言硏究所集刊外篇 Qing zhu Dong Zuobin xian sheng liu shi wu sui lun wen ji /Bian ji zhe Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo ji kan bian ji wei yuan hui].
DS735.A2 梁啓雄. 廿四史傳目引得 /[梁啓雄編].  二十四史傳目引得 Nian si shi zhuan mu yin de /Liang Qixiong bian].
DS735.A2 趙翼,1727-1814. 陔餘叢考 :43卷目錄1卷 /趙翼撰.  再版. Gai yu cong kao :43 juan mu lu 1 juan /Zhao Yi zhuan.
DS735.A2 听毛泽东讲史 /薜泽石主编.  北京第1版.  北京 :中央文献出版社,2003. Ting Mao Zedong jiang shi /Bi Zeshi zhu bian.
DS735.A2 廿四史傳目引得 /粱啓雄編.  臺3版.  台北 :台灣中華書局,民國62 [1973] Nian si shi zhuan mu yin de /Liang Qixiong bian.
DS735.A2 崔適. 史記探源 /[崔適].  台北縣板橋鎮 :廣城出版社,民國 66 [1977] Shi ji tan yuan /Cui Shi].
DS735.A2 趙翼,1727-1814. 二十二史剳記 /清・趙翼著.  廿二史箚記考證 Er shi er shi zha ji /Qing, Zhao Yi zhu.
DS735.A2 桂馥,1736-1805. 札樸 :10卷 /桂馥. 札迻 : 12卷, 序目1卷 / 孫詒讓撰. 東塾讀書記 : 16 卷 / 陳澧撰.  札迻 Zha pu :10 juan] /Gui Fu. Zha yi : 12 juan, xu mu 1 juan / Sun Yirang zhuan. Dong shu du shu ji : 16 juan / Chen Li zhuan.
DS735.A2 趙翼,1727-1814. 廿二史剳記 :17卷附補遺 /趙翼著   楊家駱主編. Nian er shi zha ji :17 juan fu bu yi /Zhao Yi zhuan ; Yang Jialuo zhu bian.
DS735.A2 吳見思,active 17th century. 史記論文 /吳見思評點.  臺2版. Shi ji lun wen /Wu Jiansi ping dian.
DS735.A2 楊家駱. 史記今釋 /楊家駱編著.  臺初版. Shi ji jin shi /Yang Jialuo bian zhu.
DS735.A2 林旅芝. 中國歷史林旅芝 郭霖沅編著.  香港藝美圖書公司1960. Zhongguo li shiLin Lüzhi Guo Linyuan bian zhu.
DS736 中學標準敎科書.歷史科編 輯委員會. 歷史.  [Taipei, Formosa] :台灣省政府敎育廳.,[1965] Li shi.
DS736 林廷橋. 二十五史探奇 /林廷橋著.  25史探奇 Er shi wu shi tan qi /Lin Tingqiao zhu.
DS736 崔述,1740-1816. 考信錄 /[崔述著]   楊家洛主編. Kao xin lu /Cui Shu zhu] ; Yang Jialuo zhu bian.
DS736 陳文燭. 歷代小史 /陳文燭撰   王雲五主編. Li dai xiao shi /Chen Wenzhu zhuan ; Wang Yunwu zhu bian.
DS736 彭國棟. 藝文掌故叢談 /彭國棟著.  臺初版. Yi wen zhang gu cong tan /Peng Guodong zhu.
DS736 彭友生. 新民族史觀,彭友生著.  臺北市,臺灣商務印書館,民國60 [1971] Xin min zu shi guan,Peng Yousheng zhu.
DS736 孔平仲,active 11th century. 續世說 :[12卷 /孔平仲撰   錢熙祚校]. Xu Shi shuo :12 juan /Kong Pingzhong zhuan ; Qian Xizuo jiao].
DS736 唐宋傳奇選,吕蘋 [and others]譯. 香港,一新書店[1972?] 吕蘋,compiler. Tang Song chuan qi xuan,Lü Ping and others] yi.
DS736 慶祝胡適先生六十五歲論文集 /中央硏究院歷史語言硏究所集刊編輯委員會. 慶祝胡適先生65歲論文集 台北市 :中央硏究院歷史語言硏究所,民國45 [1956] Qing zhu Hu Shi xian sheng liu shi wu sui lun wen ji /Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo ji kan bian ji wei yuan hui.
DS736 歷代小史 /[李栻輯   主編人王雲五]. 明刊本歷代小史 Li dai xiao shi /Li Shi ji ; zhu bian ren Wang Yunwu].
DS736 高中歷史 /中學標準敎科書歷史科編輯委員會編輯   郭廷以主編. 歷史 Gao zhong li shi /Zhong xue biao zhun jiao ke shu li shi ke bian ji wei yuan hui bian ji ; Guo Tingyi zhu bian.
DS736 A new account of Tales of the world /by Liu I-chʻing ; with commentary by Liu Chün ; translated with introduction and notes by Richard B. Mather.
DS736.L5363 詹秀惠. 世說新語語法探究,[詹秀惠撰. 初版. Shi shuo xin yu yu fa tan jiuZhan Xiuhui zhuan.
DS737 高長柱. 邊疆與國防 /高長柱編著.  [台北] :蒙藏委員會,民國50 [1961] Bian jiang yu guo fang /Gao Changzhu bian zhu.
DS737 陶晉生,1933- 邊疆史研究集.宋金時期 /陶晉生著.  初版. Bian jiang shi yan jiu ji.Song Jin shi qi /Tao Jinsheng zhu.
DS737 張遐民. 邊疆問題與邊疆建設 /張遐民編著.  臺北 :中華文化出版事業委員會,民國46 [1957] Bian jiang wen ti yu bian jiang jian she /Zhang Xiamin bian zhu.
DS737 蔣君章,1906- 邊疆地理 /蔣君章編著.  臺北 :蒙藏委員會,民國50 [1961] Bian jiang di li /Jiang Junzhang bian zhu.
DS737.7 苏双碧. 朝夕集 /苏双碧.  第1版. Zhao xi ji /Su Shuangbi.
DS738 張其昀,1901-1985. 中國軍事史略 /張其昀著.  初版. Zhongguo jun shi shi lüe /Zhang Qiyun zhu.
DS738 辛鍾珂. 共匪武裝建設之研究[辛鍾珂編著.  臺北陽明山莊印1957] Gong fei wu zhuang jian she zhi yan jiuXin Zhongke bian zhu.
DS740 張星烺,1887- 中西交通史料彙編 /張星烺著.  再版. Zhong xi jiao tong shi liao hui bian /Zhang Xinglang zhu.
DS740 李劍農. 中國近百年政治史 /李劍 農.  臺7版. Zhongguo jin bai nian zheng zhi shi /Li Jiannong.
DS740 徐復觀. 周秦漢政治社會結構之硏究 /徐復觀著.  臺再版. Zhou Qin Han zheng zhi she hui jie gou zhi yan jiu /Xu Fuguan zhu.
DS740.2 方豪. 中西交通史 /方豪著.  初版. Zhong xi jiao tong shi /Fang Hao zhu.
DS740.2 根本誠,1906-1976. 中国, 歴史意識と階級闘争 /根本誠, 古賀登, 小林多加士著.  東京 :現代アジア出版会,[1968] Chūgoku, Rekishi ishiki to kaikyū tōsō,Nemoto Makoto, Koga Noboru, Kobayashi Takashi.
DS740.4 錢泰,1888-1962. 中國不平等條約之緣起及其廢除之經過 /錢泰著.  [陽明山] :國防硏究院,民國50 [1961] Zhongguo bu ping deng tiao yue zhi yuan qi ji qi fei chu zhi jing guo /Qian Tai zhu.
DS740.4 黄正铭. 中国 外交 史论 集 /黄正铭 著.  台北 :中华文化出版事业委员会,1957. Zhongguo waijiao shilun ji /Huang Zhengming deng zhu.
DS740.4 China (1927- ).國防部.第2廳. 匪軍戰畧戰術之研究 /陳倬主編   國防部第二廳編印. Fei jun zhan lue zhan shu zhi yan jiu.
DS740.4 傅啓學,1903-1993. 中國外交史 /傅啓學編著.  改訂本. Zhongguo wai jiao shi /Fu Qixue bian zhu.
DS740.4 中國外交史論集 /黄正銘等著.  初版.  臺北 :中華文化出版事業委員會,民國 46 [1957] Zhongguo wai jiao shi lun ji /Huang Zhengming deng zhu.
DS740.4 近代中國外交史資料輯要 /蔣廷黻編.  臺2版.  臺北市 :台灣商務印書館,民國55 [1966] Jin dai Zhongguo wai jiao shi zi liao ji yao /Jiang Tingfu bian.
DS740.4 中共與鄰國邊境問題文件彙編(1949-1970) /[錢康知編]. Hong Kong :當代中國硏究所,[1971] 錢康知,compiler. Zhong gong yu lin guo bian jing wen ti wen jian hui bian (1949-1970) /Qian Kangzhi bian].
DS740.4 王曾才,author. 清季外交史論集 /王曾才著. 初版. Qing ji wai jiao shi lun ji /Wang Zengcai zhu.
DS740.4 Shū On-rai no kihon.
DS740.5 彭國棟. 中越緬泰詩史 /彭國棟著.  初版. Zhong Yue Mian Tai shi shi /Peng Guodong zhu.
DS740.5 王儀,active 1967- 古代中韓關係與日本 /王儀著.  初版. Gu dai Zhong Han guan xi yu Riben /Wang Yi zhu.
DS740.5 匪俄爭執原始資料彙編 /國際關係硏究所編. [臺北] :國際關係硏究所,民國52-57 [1963-1968] 蘇聯外交中國(中華人民共和國) Fei E zheng zhi yuan shi zi liao hui bian /Guo ji guan xi yan jiu suo bian.
DS740.5 桑原隲藏,1870-1931. 提舉市舶西域人蒲壽庚の事跡.Chinese 中國阿剌伯海上交通史 :原唐宋元時代中西通商史 /桑原隲藏著 Zhongguo Alabo hai shang jiao tong shi :yuan Tang Song Yuan shi dai Zhong xi tong shang shi /Sangyuan Zhicang zhu ; Feng You yi.
DS740.5 郭廷以,1904-1975. 中越文化論集郭廷以等著. 初版. Zhong Yue wen hua lun jiGuo Tingyi deng zhu.
DS740.5.G5 王曾才. 英國對華外交與門戶開放政策,王曾才著.  臺北,中國學術著作奬助委員會,臺灣商務印書館總經銷,1967. Yingguo dui Hua wai jiao yu men hu kai fang zheng ce,Wang Zengcai zhu.
DS740.5.G5 姜渭水. 英國侵華史,姜渭水著.  陽明山,中國生命線雜誌社,民國42 [1953] Yingguo qin Hua shi,Jiang Weishui zhu.
DS740.5.J3 李則芬. 中日關係史 /李則芬.  初版. Zhong Ri guan xi shi /Li Zefen.
DS740.5.J3 王輯五,1899- 中國日本交通史 /王輯五著.  臺2版. Zhongguo Riben jiao tong shi /Wang Jiwu zhu.
DS740.5.J3 梁容若. 中國文化東漸研究 /梁容若著. 初版. Zhongguo wen hua dong jian yan jiu /Liang Rongruo zhu.
DS740.5.J3 余又蓀. 隋唐五代中日關係史 /余又蓀著. 臺1版. Sui Tang Wudai Zhong Ri guan xi shi /Yu Yousun zhu.
DS740.5.J3 張其昀. 中日文化論集續編 /張其昀等著. 臺北 :中華文化出版事業委員會,民國47 [1958] Zhong Ri wen hua lun ji xu bian /Zhang Qiyun deng zhu.
DS740.5.K6 王儀,active 1967- 朱明與李氏朝鮮 /王儀著.  [臺北] :臺灣商務印書館,[民國60 i.e. 1971] Zhu Ming yu Li shi Chaoxian /Wang Yi zhu.
DS740.5.M65 孙一先. 在大漠那边 :林彪坠机真相 /孙一先著.  林彪坠机真相 Zai da mo na bian :Lin Biao zhui ji zhen xiang /Sun Yixian zhu.
DS740.5.R8 于鴻霖. 俄侵華實錄于鴻霖編著.  台北臺灣書店民國43 [1954] E qin Hua shi luYu Honglin bian zhu.
DS740.5.R8 匪俄爭執原始資料彙編 /國際關係硏究所編. [臺北] :國際關係硏究所,民國52-57 [1963-68] 國際關係硏究所. Fei E zheng zhi yuan shi zi liao hui bian /Guo ji guan xi yan jiu suo bian.
DS740.5.R8 中囯人 :苦悩する社会主義 /ルチャ-ノ・バスコ-ニ著   大石敏雄訳. 東京 :弘文堂,昭和41 [1966] Chūgokujin :kunō suru shakai shugi /Luciano Vasconi cho ; Ōishi Toshio yaku.
DS740.5.S65 王永祥,1945- 雅爾達密約與中蘇日蘇關係 /王永祥著.  初版. Ya’erda mi yue yu Zhong Su Ri Su guan xi /Wang Yongxiang zhu.
DS740.5.S65 三原. 毛澤東思想與中蘇関係 /三原著 = Mao Tzetung thought and the Sino-Soviet relations / by San Yuan.  香港 :信達出版社,1972. Mao Zedong si xiang yu Zhong Su guan xi /San Yuan zhu = Mao Tzetung thought and the Sino-Soviet relations / by San Yuan.
DS740.5.T48 凌纯声. 中泰文化論集 /凌純聲等著.  初版. Zhong Tai wen hua lun ji /Ling Chunsheng deng zhu.
DS740.5.T8 中土文化論集,周宏濤等著. 初版. 臺北,中華文化出版事業委員會,民國46 [1957] Zhong Tu wen hua lun ji,Zhou Hongtao deng zhu.
DS740.5.U5 李定一,1919- 中美外交史 /李定一著.  初版. Zhong Mei wai jiao shi /Li Dingyi zhu.
DS740.5.U5 艾奇遜,1893-1971. 美國對華政策 :艾奇遜之自白 /艾奇遜原著   居仁摘譯. Meiguo dui Hua zheng ce :Aiqixun zhi zi bai /Aiqixun yuan zhu ; Ju Ren zhai yi.
DS740.5.V5 呂士朋. 北屬時期的越南 :中越關係史之一 /呂士朋著.  中越關係史 Bei shu shi qi de Yuenan :Zhong Yue guan xi shi zhi yi /Lü Shipeng zhu.
DS741 夏曾佑,1861-1924. 中國古代史夏曾佑著.  [臺北]臺灣商務印書館[1968] Zhongguo gu dai shiXia Zengyou zhu.
DS741 黎東方,1907- 中國上古史八論 /黎東方著.  中國上古史8論 Zhongguo shang gu shi ba lun /Li Dongfang zhu.
DS741 趙曄,active 40. 吳越春秋 :10卷 附卷首1卷 補註1卷 /趙曄撰   徐天祐注. Wu Yue Chun qiu :10 juan fu juan shou 1 juan bu zhu 1 juan /Zhao Ye zhuan ; Xu Tianyou zhu.
DS741 黎東方,1907- 先秦史 /黎東方著.  臺北 :臺灣商務印書館,民國55 [1966] Xian Qin shi /Li Dongfang zhu.
DS741 劉節,1901-1977. 古史考存 /劉節著.  香港 :太平書局,1963. Gu shi kao cun /Liu Jie zhu.
DS741.3 馬景賢. 史記 /[馬景賢編著].  初版. Shi ji /Ma Jingxian bian zhu.
DS741.3.S683 郭嵩焘,1818-1891. 史記札記 :[6卷, 目錄1卷, 序1卷] /郭嵩焘撰.  3版. Shi ji zha ji :6 juan, mu lu 1 juan, xu 1 juan /Guo Songtao zhuan.
DS741.5 蒙文通,1893- 古史甄微 /著作者蒙文通   主編者王雲五. Gu shi zhen wei /zhu zuo zhe Meng Wentong ; zhu bian zhe Wang Yunwu.
DS741.5 呂思勉,1884-1957. 先秦史 /[呂思勉著].  台2版. Xian Qin shi /Lü Simian zhu].
DS741.5 夏曾佑. 中國古代史 /夏曾佑著.  臺1版. Zhongguo gu dai shi /Xia Zengyou zhu.
DS741.65 徐良高. 中国民族文化源新探 /徐良高著.  第2版. Zhongguo min zu wen hua yuan xin tan /Xu Lianggao zhu.
DS744 羅振玉,1866-1940. 殷虛書契後編 :[2卷 /羅振玉撰].  [China] :[publisher not identified],[丙辰 i.e. 1916] Yin xu shu qi hou bian :2 juan /Luo Zhenyu zhuan].
DS744 梅原末治. 支那の青銅器時代に就いて.Chinese 中國靑銅器時代考 /梅原末治著 Zhongguo qing tong qi shi dai kao /Meiyuan Mozhi zhu ; Hu Yuanxuan yi.
DS745 司馬光,1019-1086. 通鑑雋語,趙伯平著.  [臺北]臺灣商務印書館[民國60 i.e. 1971] Tong jian juan yu,Zhao Boping zhu.
DS745 司馬光,1019-1086. 資治通鑑今註 /司馬光著   李宗侗, 夏德儀等校註. Zi zhi tong jian jin zhu /Sima Guang zhu ; Li Zongtong, Xia Deyi deng jiao zhu.
DS745 新校資治通鑑注 /宋司馬光撰   宋遺民胡三省注   章鈺校記. Xin jiao Zi zhi tong jian zhu /Song Sima Guang zhuan ; Song yi min Hu Sanxing zhu ; Zhang Yu jiao ji.
DS745 曾資生,1912- 中國政治制度史,曾資生著.  重慶,南方印書館,民國32- [1943]- Zhongguo zheng zhi zhi du shi,Zeng Zisheng zhu.
DS745 畢沅,1730-1797. 續資治通鑑 新校續資治通鑑 :[220卷] /畢沅撰[編集]. Xin jiao xu zi zhi tong jian :220 juan] /Bi Yuan zhuan bian ji].
DS745 竹書紀年八種. 3版. 臺北 :世界書局,民國66 [1977] Zhu shu ji nian ba zhong.
DS745 司馬光,1019-1086. 资治通鉴.Selections 通鑑論 /司馬光撰, 伍耀光輯錄. Tong jian lun /Sima Guang zhuan, Wu Yaoguang ji lu.
DS745.S78 崔萬秋,1904-1990. 通鑑研究,崔萬秋著.  [臺北]臺灣商務印書館[1967] Tong jian yan jiu,Cui Wanqiu zhu.
DS745.S783 王夫之,1619-1692. 讀通鑑論 /王夫之撰.  3版. Du Tong jian lun /Wang Fuzhi zhuan.
DS747 國語 /葉玉麟選註.  臺2版.  臺北市 :臺灣商務印書館,民國59 [1970] Guo yu /Ye Yulin xuan zhu.
DS747 周公と其時代 /林泰輔著. 東京 :大倉書店,1915. 周公. Shūkō to sono jidai /Hayashi Taisuke cho.
DS747.15 馬驌,1621-1673. 左傳事緯 /馬驌著   徐連城校點. Zuo zhuan shi wei /Ma Su zhu ; Xu Liancheng jiao dian.
DS747.15 Annotated genealogies of Spring and Autumn period clans /compiled by Barry B. Blakeley = 春秋時代的世族譜校注 / 蒲百瑞編. 春秋時代的世族譜校注 Annotated genealogies of Spring and Autumn period clans /compiled by Barry B. Blakeley = Chun qiu shi dai de shi zu pu jiao zhu / Pu Bairui bian.
DS747.2 陶希聖,1893- 辯士與游俠,陶希聖編.  [臺1版. Bian shi yu you xia,Tao Xisheng bian.
DS747.2 戰國策高氏注 /高誘撰   姚宏補.  再版. Zhan guo ce Gao shi zhu /Gao You zhuan ; Yao Hong bu.
DS747.2 戰國策. 帛書戰國策 /河洛圖書出版社編.  台初版. Bo shu Zhan guo ce /He luo tu shu chu ban she bian.
DS747.2 童書業. 春秋史 /童書業著.  臺1版. Chun qiu shi /Tong Shuye zhu.
DS747.2 袁康,active 40. 景越絶書校注稿本 :15卷, 卷首 : 1卷, 附錄 : 1卷 /袁康, 吳平撰   鐵如意館主校注. Ying Yue jue shu jiao zhu gao ben :15 juan, juan shou : 1 juan, fu lu : 1 juan /Yuan Kang, Wu Ping zhuan ; Tieruyiguanzhu jiao zhu.
DS747.2 戰國策. 白話譯解戰國策 /葉玉麟.  香港 :廣智書局,[1965] Bai hua yi jie Zhan guo ce /Yeh Y”u-lin.
DS747.2 戰國策通檢 /[by Centre Franco-Chinois dÈtudes Sinologiques]. 通檢叢刊  no. 10 Zhan guo ce tong jian /by Centre Franco-Chinois dÈtudes Sinologiques].
DS747.2 戰國策詳註 :[33 卷] /郭希汾 [紹虞] 輯註   王懋校訂. 台北 :惠文出版社,民國 61 [1972] Zhan guo ce xiang zhu :33 juan] /Guo Xifen Shaoyu] ji zhu ; Wang Mao jiao ding.
DS747.2 Intrigues :studies of the Chan-kuo tsʻe /J.I. Crump, Jr.
DS747.2.C392 鄭良樹,1940- 戰國策硏究 /鄭良樹.  Singapore :學術出版社,1972. Zhan guo ce yan jiu /Zheng Liangshu.
DS747.2.C392 鄭良樹,1940- 戰國策硏究 /鄭良樹著.  臺初版. Zhan guo ce yan jiu /Zheng Liangshu zhu.
DS747.23.C48 林泰輔,1854-1922. 周公と其時代.Selections.Chinese 周公 /林泰輔著 Zhou Gong /Lin Taifu zhu ; Qian Mu yi.
DS747.42 何浩天. 漢畫與漢代社會生活 /何浩天著.  臺北 :中華叢書編審委員會 :臺灣書店總經銷,民國58 [1969] Han hua yu Han dai she hui sheng huo /He Haotian zhu.
DS747.5 沈明璋. 秦漢史,沈明璋著.  [臺北]國立師範大學出版組經銷,民國57 [1968] Qin Han shi,Shen Mingzhang zhu.
DS747.5 李源澄. 秦漢史 /李源澄著.  初版. Qin Han shi /Li Yuancheng zhu.
DS747.5 呂思勉,1884-1957. 秦漢史 /[呂思勉著   夏德儀校訂 Qin Han shi /Lü Simian zhu, Taiwan kai ming shu dian bian yi bu bian zhu].
DS747.5 孫楷,1871-1907. 秦會要.[26卷] /孫楷著   施之勉, 徐復補訂. Qin hui yao.26 juan] /Sun Kai zhu ; Shi Zhimian, Xu Fu bu ding.
DS747.5 勞榦,1907- 秦漢史 /勞榦著.  臺北市 :中華文化出版事業委員會,民國41 [1952] Qin Han shi /Lao Gan zhu.
DS747.6 饒宗頤. 雲夢秦簡日書研究 /饒宗頤, 曾憲通著.  初版. Yunmeng Qin jian ri shu yan jiu /Rao Zongyi, Zeng Xiantong zhu.
DS747.9.C47 Chung-hua wu chʻien nien wen wu chi kʻan.Chʻin tʻao yung /Tsung pien chi Wu Che-fu, chu pien Su Ying-hui ; mei shu pien chi Huang Hsiu-pi].
DS747.H673 侯馬盟書 /山西省文物工作委員會編.  第1版.  上海 :文物出版社,1976. Houma meng shu /Shanxi Sheng wen wu gong zuo wei yuan hui bian.
DS747.I25 朱右曽,active 19th century. 逸周書集訓校釋,10卷 逸文1卷(淸)朱右曽撰.  臺北,世界書局,民國56 [1967] Yi zhou shu ji xun jiao shi,10 juan yi wen 1 juan(Qing) Zhu Youzeng zhuan.
DS747.I25 朱右曾,active 19th century. 逸周書集訓校釋[10卷]朱右曾著. 臺1版. Yi Zhou shu ji xun jiao shi10 juan]Zhu Youzeng zhu.
DS747.T853 張以仁. 國語斠証 /張以仁著.  [臺北] :臺灣商務印書舘,[1969] Guo yu jiao zheng /Zhang Yiren zhu.
DS748 班固,32-92. 前漢書[班固著] 莊適選註.  [台北]臺灣商務印書館[民國59 i.e. 1970] Qian Han shuBan Gu zhu] Zhuang Shi xuan zhu.
DS748 司馬遷,approximately 145-approximately 86 B. C. 史記 /[漢]司馬遷撰   [宋]裴駰集解 Shi ji /Han] Sima Qian zhuan ; Song] Pei Yin ji jie ; Tang] Sima Zhen suo yin ; Tang] Zhang Shoujie zheng yi.
DS748 劉光義. 漢武帝之用儒及漢儒之說詩 /劉光義著.  [臺北] :臺灣商務印書館,民國58 [1969] Han Wudi zhi yong ru ji Han ru zhi shuo shi /Liu Guangyi zhu.
DS748 新校本史記三家注并附編二種 /楊家駱主編. 史記  3版. Xin jiao ben Shi ji san jia zhu bing fu bian er zhong /Yang Jialuo zhu bian.
DS748 徐天麟,jin shi 1205. 西漢會要 :70卷提要1卷目錄1卷 /徐天麟撰.  3版. Xi Han hui yao :70 juan ti yao 1 juan mu lu 1 juan /Xu Tianlin zhuan.
DS748 史記會注考證. 史記會注考證 /瀧川龜太郎著.  再版. Shi ji hui zhu kao zheng /Longchuan Guitailang zhu.
DS748 陸賈,approximately 216-approximately 172 B.C. 新語 /陸賈撰.  春秋繁露注 Xin yu /Lu Jia zhuan.
DS748 新校本漢書并附編二種 /(汉) 班固撰   (唐) 顔師古注   楊家駱主編. Xin jiao ben Han shu ji zhu bing fu bian liang zhong /(Han) Ban Gu zhuan ; (Tang) Yan Shigu zhu ; Yang Jialuo zhu bian.
DS748 司馬遷,approximately 145-approximately 86 B. C. 史記.  武英殿版. Shi ji.
DS748 楊樹達,1885-1956. 漢書窺管 /楊樹達撰.  漢書釋例 Han shu kui guan /Yang Shuda zhuan.
DS748 司馬遷,approximately 145-approximately 86 B. C. 史記會注考證 /[司馬遷撰]   瀧川龜太郎考證. Shi ji hui zhu kao zheng /Sima Qian zhuan] ; Shuang-chʻuan Kui-tʻai lang kʻao cheng.
DS748 袁宏,328-376. 後漢紀 /袁宏撰.  臺1版. Hou Han ji /Yuan Hong zhuan.
DS748 荀悦,148-209. 漢紀 /荀悦撰.  臺1版. Han ji /Xun Yue zhuan.
DS748 徐天麟,jin shi 1205. 東漢會要 :[40卷] /徐天麟撰.  臺北 :世界書局,民國52 [1963] Dong Han hui yao :40 juan] /Xu Tianlin zhuan.
DS748 司馬遷,approximately 145-approximately 86 B. C. 史記 :130卷 /司馬遷撰   裴駰集解 Shi ji :130 juan /Sima Qian zhuan ; Pei Yin ji jie ; Sima Zhen suo yin ; Zhang Shoujie zheng yi.
DS748 班固,32-92. 漢書 :120卷 /班固撰   顔師古注. Han shu :120 juan /Ban Gu zhuan ; Yan Shigu zhu.
DS748 班固,32-92. 漢書 :一〇〇卷 /班固撰   顔師古注. Han shu :100 juan /Ban Gu zhuan ; Yan Shigu zhu.
DS748 陳祚龍. Index du Han-kouan ts’i-tchong /陳祚龍. Paris :巴黎大學漢學研究所,1962. Index du Han-kouan ts’i-tchong /Chen Zuolong.
DS748 顧頡剛,1893- 漢代學術史略 /[顧頡剛著]. 台北初版. Han dai xue shu shi lüe /Gu Jiegang zhu].
DS748 范曄,398-445. 後漢書 新校本後漢書并附編十三種 /范曄等撰 Xin jiao ben Hou Han shu bing fu bian shi san zhong /Fan Ye deng zhuan ; Li Xian deng zhu.
DS748 Han guang wu.
DS748 Hanshu.
DS748.1 范曄,398-445. 後漢書 :120卷 /[范曄   唐太子賢注]. Hou Han shu :120 juan /Fan Ye ; Tang tai zi Xian zhu].
DS748.16.H354 完顔绍元. 细说汉高祖 /完顔绍元著.  第1版. Xi shuo Han Gaozu /Wanyan Shaoyuan zhu.
DS748.16.Z43 桑原隲藏,1870-1931. 張騫の遠征.Chinese 張騫西征考,桑原隲藏著, 楊錬譯. Zhang Qian xi zheng kao,Sangyuan Zhizang zhu, Yang Lian yi.
DS748.2 魏收,506-572. 魏書 :114卷 /[魏收撰].  Colophon title:宋本魏書 Wei shu :114 juan /Wei Shou zhuan].
DS748.2 楊晨,1845- 三國會要 :二十二卷, 敘例目錄一卷, 附校點說明一卷 /楊晨撰.  再版. San guo hui yao :22 juan, xu li mu lu 1 juan, fu jiao dian shuo ming 1 juan /Yang Chen zhuan.
DS748.2 何啓民. 竹林七賢硏究 /何啟民著.  竹林7賢硏究 Zhu lin qi xian yan jiu /He Qimin zhu.
DS748.2 呂思勉,1884-1957. 三國史話 /呂思勉著.  臺2版. San guo shi hua /Lü Simian zhu.
DS748.2 陳壽,233-297,author. 三國志 /陳壽撰   裴松之注 San guo zhi /Chen Shou zhuan ; Pei Songzhi zhu ; Chen Naiqian jiao dian].
DS748.2 陳壽,233-297. 三國志 :65卷 /陳壽撰   裴松之注. San guo zhi :65 juan /Chen Shou zhuan ; Pei Songzhi zhu.
DS748.2 陳壽,233-297. 新校本三國志注附索引 /陳壽撰   裴松之注. Xin jiao ben San guo zhi zhu fu suo yin /Chen Shou zhuan ; Pei Songzhi zhu.
DS748.2 盧湛,active 17th century. 關聖帝君聖蹟圖誌全集 /[盧湛彙輯].  關聖帝君聖蹟圖誌 Guan sheng di jun sheng ji tu zhi quan ji /Lu Zhan hui ji].
DS748.2 祝秀俠,1907- 三國人物新論 /祝秀俠著.  香港 :文淵書店,[195-?] San guo ren wu xin lun /Zhu Xiuxia zhu.
DS748.2 魏書 /[魏收撰]. [Place of publication not identified] :金陵書局印行,同治 12 [1893] 魏收,506-572. Wei shu /Wei Shou zhuan].
DS748.2 陳壽,233-297. 三國志.Selections 三國志選 /[陳壽著] San guo zhi xuan /Chen Shou zhu] ; bian zhu zhe Miao Yue.
DS748.2.C42 劉公任,1905- 三國新志 /劉公任撰. 三國志人名錄   三國志裴注引用書目 / 王念倫撰. San guo xin zhi /Liu Gongren zhuan. San guo zhi ren ming lu ; San guo zhi Bei zhu yin yong shu mu / Wang Nianlun zhuan.
DS748.2.C45 黃大受. 三國志選注 /黃大受選注.  臺初版. San guo zhi xuan zhu /Huang Dashou xuan zhu.
DS748.2.K8 黄華節. 關公的人格與神格,黄華節著. 初版. Guan gong de ren ge yu she ge,Huang Huajie zhu.
DS748.28 祝秀俠,1907- 三國人物論 /祝秀俠著.  臺6版. San guo ren wu lun /Zhu Xiuxia zhu.
DS748.29.T67 张亚新. 品曹操 /张亚新著.  第1版. Pin Cao Cao /Zhang Yaxin zhu.
DS748.4 吴士鑑,1868-1933. 晉書斠注 :一百三十卷 /[吴士鑑, 劉承幹同注].  初版. Jin shu jiao zhu :130 juan /Wu Shijian, Liu Chenggan tong zhu].
DS748.4 沈任遠. 魏晉南北朝政治制度.  台北 :台灣商務印書館,[1971] Wei Jin Nanbei chao zheng zhi zhi du.
DS748.4 呂思勉,1884-1957. 兩晉南北朝史 /[呂思勉著].  臺北市 :臺灣開明書店,民國58 [1969] Liang Jin Nan Bei chao shi /Lü Simian zhu].
DS748.5 李延壽,active 7th century. 北史 :[100卷] /李延壽撰.  [China] :金陵書局,同治12 [1873] Bei shi :100 juan] /Li Yanshou zhuan.
DS748.5 令狐德棻,583-666. 周書 /令狐德棻等撰.  第1版. Chou shu /Linghu Defen deng zhuan.
DS748.5.L5 李延壽,active 7th century. 北史 :100卷 /[李延壽撰].  初版. Bei shi :100 juan /Li Yanshou zhuan].
DS748.6 南北的分裂與融合—華麗唐朝的結束 /[總編輯張月琴].  初版.  台北市 :小魯出版事業股份有限公司,民國75 [1986] Nan bei de fen lie yu rong he — hua li Tang chao de jie shu /zong bian ji Zhang Yueqin].
DS748.7 李延壽,active 7th century. 南史 :[80卷] /李延壽撰.  [China] :金陵書局,同治12 [1873] Nan shi :80 juan] /Li Yanshou zhuan.
DS748.8 李百藥,565-648. 北齊書 :[50卷] /李百藥撰.  [China] :金陵書局,同治13 [1874] Bei Qi shu :50 juan] /Li Baiyao zhuan.
DS748.8 蕭子顯,489-537. 南齊書 :59卷 /蕭子顯撰.  [台北市] :[二十五史編刊館],[民國45 i.e. 1956] Nan Qi shu :59 juan /Xiao Zixian zhuan.
DS748.8 李延壽,active 7th century. 南史 :八十卷 /[李延壽].  Colophon title:元本南史 Nan shi :80 juan /Li Yanshou].
DS748.8 蕭子顯,489-537,author. 南齊書 /蕭子顯撰.  第1版. Nan Qi shu /Xiao Zixian zhuan.
DS748.85 李百藥,565-648. 北齊書 :[50卷 /李百藥撰].  Colophon title:宋本北齊書 Bei Qi shu :50 juan /Li Baiyao zhuan].
DS748.85 李百藥,565-648. 北齊書 /李百藥撰.  北京 :中華書局,1972. Bei Qi shu /Li Baiyao zhuan.
DS748.P38 陳直,1899- 漢書新證,陳直著.  第1版. Han shu xin zheng,Chen Zhi zhu.
DS748.P383 楊大雅,964-1032. 兩漢博聞 /楊侃編.  臺一版. Liang Han bo wen /Yang Kan bian.
DS749 姚思廉,557-637. 梁書 :[56卷] /姚思廉撰.  [China] :金陵書局,同治13 [1874] Liang shu :56 juan] /Yao Silian zhuan.
DS749 姚思廉,557-637. 梁書 :56卷 /[姚思廉撰].  Colophon title:宋本梁書 Liang shu :56 juan /Yao Silian zhuan].
DS749 姚思廉,557-637. 梁書 :[3册56卷] /姚思廉撰.  第1版. Liang shu :3 ce 56 juan] /Yao Silian zhuan.
DS749 西魏書 /(清)謝啓昆撰   [主編輯楊家駱]. 台北 :世界書局,民國51 (1962) Xi Wei shu /(Qing) Xie Qikun zhuan ; zhu bian zhe Yang Jialuo].
DS749.05 令狐德棻,583-666. 周書 :[50卷].  [金陵] :金陵書局,同治13 [1874] Chou shu :50 juan].
DS749.05 周書 :50卷 /[令狐德棻等撰]. Colophon title:宋本周書  初版. Zhou shu :50 juan /Linghu Defen deng zhuan].
DS749.1 姚思廉,557-637. 陳書 :36卷 /[姚思廉撰].  Colophon title:宋本陳書 Chen shu :36 juan /Yao Silian zhuan].
DS749.1 姚思廉,557-637. 陳書 :[36卷] /唐姚思廉撰.  第1版. Chen shu :36 juan] /Tang Yao Silian zhuan.
DS749.2 吳楓,1926- 隋唐五代史 /吳楓著.  [香港] :[文史硏究社],[1971?] Sui Tang Wu dai shi /Wu Feng chu.
DS749.2 傅樂成,1922- 隋唐五代史 /傅樂成著.  5版. Sui Tang Wu dai shi /Fu Lecheng zhu.
DS749.2 魏徵,580-643. 隋書 :八十五卷 /[魏徵].  Colophon title:元本隋書 Sui shu :85 juan /Wei Cheng].
DS749.2 湯承業. 隋文帝政治事功之硏究 /湯承業著.  初版. Sui Wendi zheng zhi shi gong zhi yan jiu /Tang Chengye zhu.
DS749.2 陳寅恪,1890-1969. 隋唐制度淵源略論稿 /陳寅 [i.e. 陳寅恪]著.  唐制度淵源略論稿 Sui Tang zhi du yuan yuan lue lun gao /Chen Yin i.e. Chen Yinke] zhu.
DS749.2 藍文徵. 隋唐五代史 /藍文徵著.  臺2版. Sui Dang wu dai shi /Lan Wenzheng zhu.
DS749.2 司馬光,1019-1086. 資治通鑑.Selections 資治通鑑隋唐之際本 /[司馬光編集 Zi zhi tong jian Sui Tang zhi ji ben /Sima Guang bian ji ; Hu Sanxing yin zhu].
DS749.3 陸贄,754-805. 陸宣公奏議,陸贄著.  [臺北]臺灣商務印書館[1969] Lu Xuan’gong zou yi,Lu Zhi zhu.
DS749.3 王溥,922-982. 唐會要 /王溥撰.  3版. Tang hui yao /Wang Pu zhuan.
DS749.3 劉昫,887-946. 舊唐書 :200卷 /[劉昫撰].  Colophon title:宋本舊唐書 Jiu Tang shu :200 juan /Liu Xu zhuan].
DS749.3 劉伯驥. 唐代政敎史 /劉伯驥著.  修定本. Tang dai zheng jiao shi /Liu Boji zhu.
DS749.3 李肇,fl. 806-820. 唐國史補等八種.  再版. Tang guo shi bu deng ba zhong.
DS749.3 侯林伯,author. 唐代夷狄邊患史略 /侯林伯著.  初版. Tang dai Yi Di bian huan shi lüe /Hou Linbo zhu.
DS749.3 施義勝,1943- 唐太宗與貞觀之治 /施義勝著.  初版. Tang Taizong yu Zhenguan zhi zhi /Shi Yisheng zhu.
DS749.3 歐陽修,1007-1072. 新唐書 :225卷 /歐陽修, 宋祁撰.  台北市 :二十五史編刊館,民國45 [1956] Xin Tang shu :225 juan /Ouyang Xiu, Song Qi zhuan.
DS749.3 陳寅恪,1890-1969. 唐代政治史述論稿 /陳寅[恪] 著.  臺1版. Tang dai zheng zhi shi shu lun gao /Chen Yinke] zhu.
DS749.3 呂思勉,1884-1957. 新唐書 /呂思選註.  臺1版. Xin Tang shu /Lü Simian xuan zhu.
DS749.3 陸贄,754-805. 陸贄文 /周養初選註.  臺1版. Lu Zhi wen /Zhou Yangchu xuan zhu.
DS749.3 劉伯驥. 唐代政敎史 /劉伯驥著.  臺2版. Tang dai zheng jiao shi /Liu Boji zhu.
DS749.3 羅香林,1905-1978. 唐代文化史 /羅香林著.  臺3版. Tang dai wen hua shi /Luo Xianglin zhu.
DS749.3 章羣,1925-2000. 唐史 /章羣著.  臺北 :中華文化出版事業委員會,民國 47- [1958]- Tang shi /Zhang Qun zhu.
DS749.3 鞠清遠. 劉晏評傳 :附年譜 /鞠清遠著.  臺北 :臺灣商務印書館,民國59 [1970] Liu Yan ping zhuan :fu nian pu /Ju Qingyuan zhu.
DS749.3 余又蓀. 隋唐五代中日關係史 /余又蓀著. 中日關係史 Sui Tang Wudai Zhong Ri guan xi shi /Yu Yousun zhu.
DS749.3.Y45 羅香林,1905-1978. 顔師古年譜 /羅香林著.  臺1版. Yan Shigu nian pu /Luo Xianglin zhu.
DS749.35 西突厥史料 /E. Chavannes 著   馮承鈞譯   中華教育文化基金董事會編譯委員會編輯. Xi tu jue shi liao /E. Chavannes chu ; Feng Chengjun yi ; Zhonghua jiao yu wen hua ji jin dong shi hui bian yi wei yuan hui bian ji.
DS749.35 遼史 :116卷 /[脫脫等修]. Colophon title:元本遼史  初版. Liao shi :116 juan /Tuotuo deng xiu].
DS749.35 厲鶚,1692-1752. 遼史補遺 :二卷   遼史拾遺 : 二十四卷 /厲鶚 Liao shi bu yi :2 juan ; Liao shi shi yi : 24 juan /Li E ; Xu Shaoqi bian ji.
DS749.5 歐陽修,1007-1072. 五代史 :74卷 /(宋)歐陽修撰   (宋)徐無黨注. Wu dai shi :74 juan /(Song) Ouyang Xiu zhuan ; (Song) Xu Wudang zhu.
DS749.5 薛居正,912-981. 舊五代史 :150卷 /薛居正等撰.  [台北市] :[二十五史編刊館],[民國45 i.e. 1956] Jiu Wu dai shi :150 juan /Xue Juzheng deng zhuan.
DS749.5 王溥,922-982. 五代會要 :[30 卷] /王溥撰.  3 版. Wu Dai hui yao :30 juan] /Wang Pu zhuan.
DS749.5 李唐. 遼太祖 /李唐著.  初版. Liao Tai zu /Li Tang zhu.
DS749.5 歐陽修,1007-1072. 五代史記 :74卷 /[歐陽修撰   徐無黨注]. Wu dai shi ji :74 juan /Ouyang Xiu zhuan ; Xu Wudang zhu].
DS749.5 舊五代史 :150卷附考證目錄2卷 /(宋)薛居正等撰, (清)邵晉涵等輯.  二十四史本.  湖北 :崇文書局,清同治十一年[1872] Jiu Wu dai shi :150 juan fu kao zheng mu lu 2 juan /(Song) Xue Juzheng deng zhuan, (Qing) Shao Jinhan deng ji.
DS749.5 歐陽修,1007-1072. 五代史記.Selections 五代史 /[歐陽修撰] Wu dai shi /Ouyang Xiu zhuan] ; Zheng Yunling xuan zhu.
DS749.6 脫脫,1313-1355. 金史 :135卷 /脫脫等撰.  [台北市] :二十五史編刊館,民國45 [1956] Jin shi :135 juan /Tuotuo deng zhuan.
DS750.82 桑原隲藏,1870-1931. 提舉市舶西域人蒲壽庚之事蹟.Chinese 中國阿剌伯海上交通史 /桑原隲藏著 Zhongguo Alabo hai shang jiao tong shi /Sangyuan Zhicang zhu ; Feng You yi.
DS751 大金國志通檢 /[Centre franco-chinois dé̕tudes sinologiques]. 中法漢學研究所叢刋  11 Da Jin guo zhi tong jian /Centre franco-chinois d’études sinologiques].
DS751 脫脫,1313-1355. 宋史 :496卷 /脫脫等撰.  [台北市] :[二十五史編刊館],[民國45 i.e. 1956] Song shi :496 juan /Tuotuo deng zhuan.
DS751 沈約,441-513. 宋書 :100卷 /[沈約撰].  [台北市] :[二十五史編刊館],[民國45 i.e. 1956] Song shu :100 juan /Shen Yue zhuan].
DS751 熊公哲. 王安石政略 /熊公哲著.  [臺北] :臺灣商務印書館,[民國59 i.e. 1970] Wang Anshi zheng lue /Xiong Gongzhe zhu.
DS751 張孟倫. 宋代與亡史,張孟倫著.  [臺北]臺灣商務印書館[1969] Song dai xing wang shi,Zhang Menglun zhu.
DS751 陳慶浩. 宋遼金史書籍論文目錄通檢中文部分, 1900 至 1975 /陳 慶浩編.  Paris :法蘭西學院漢學研究所,1978. Song Liao Jin shi shu ji lun wen mu lu tong jian Zhong wen bu fen, 1900-1975 /Chen Qinghao bian.
DS751 李燾,1115-1184. 續資治通鑑長編 :新定本   六百卷 序一卷 總目一卷 /李燾撰 Xu zi zhi tong jian chang bian :xin ding ben ; liu bai juan xu yi juan zong mu yi juan /Li Tao zhuan ; Zhao Xibian bu zhu ; Yang Wenying deng jiao ; Huang Yizhou deng ji shi bu.
DS751 司馬光,1019-1086. 涑水記聞 /司馬光撰. 新校雲麓漫鈔 / 趙彦衛.  再版. Sushui ji wen /Sima Guang zhuan. Xin jiao Yun lu man chao / Zhao Yanwei.
DS751 王德毅. 宋史硏究論集 /王德毅著.  初版. Song shi yan jiu lun ji /Wang Deyi zhu.
DS751 脫脫,1313-1355. 金史 /脫脫奉勑修, 張其昀監修.  初版. Jin shi /Tuotuo feng chi xiu, Zhang Qiyun jian xiu.
DS751 王夫之,1619-1692. 宋論 :[15卷] /王夫之著.  台北 :文星書店,民國54 [1965] Song lun :15 juan] /Wang Fuzhi zhu.
DS751 余又蓀. 宋元中日關係史 /余又蓀著.  臺1版. Song Yuan Zhong Ri guan xi shi /Yu Yousun zhu.
DS751 李安. 岳飛史蹟考 /李安編著.  臺1版. Yue Fei shi ji kao /Li An bian zhu.
DS751 孟元老,active 1126-1147. 東京夢華錄 /孟元老撰.  臺1版. Dongjing meng hua lu /Meng Yuanlao zhuan.
DS751 彭國棟. 岳飛評傳 /彭國棟著.  臺3版. Yue Fei ping zhuan /Peng Guodong zhu.
DS751 蔣復璁,1898- 宋史新探,蔣復璁編著.  臺北,正中書局,民國55 [1966] Song shi xin tan,Jiang Fucong bian zhu.
DS751 程光裕. 宋太宗對遼戰爭考 /程光裕著.  臺北市 :臺灣商務印書館,民國61 [1972] Song Taizong dui Liao zhan zheng kao /Cheng Guangyu zhu.
DS751 大宋宣和遺事 /黎烈文標點.  臺4版.  臺北市 :臺灣商務印書館,民國62 [1973] Da Song xuan he yi shi /Li Liewen biao dian.
DS751 宋史硏究集 /[編輯者宋史硏究會]. 臺北市 :中華叢書委員會,民國47- [1958]- 臺北市 :中華叢書委員會,民國47- [1958- Song shi yan jiu ji /bian ji zhe Song shi yan jiu hui].
DS751 契丹國志通檢 /中法漢學研究所[編]. 台北 :成文出版社,民國57 [1968] 中法漢學研究所通檢叢刊 Qidan guo zhi tong jian /Zhong Fa Han xue yan jiu suo bian].
DS751 孟元老,active 1126-1147. 東京夢華錄 東京夢華錄注 /孟元老撰 Dongjing meng hua lu zhu /Meng Yuanlao zhuan ; Deng Zhicheng zhu.
DS751 Sung studies newsletter.
DS751.4.A1 唐鑑,1776-1861. 清學案小識[14卷, 卷首, 卷末]唐鑑撰輯.  學案小識 Qing xue an xiao shi14 juan, juan shou, juan mo]Tang Jian zhuan ji.
DS751.5 游彪. 正说宋朝十八帝 :解密历史真相走出”戏说”误区 /游彪著.  解密历史真相走出”戏说”误区 Zheng shuo Song chao shi ba di :jie mi li shi zhen xiang zou chu “xi shuo” wu qu /You Biao zhu.
DS751.6.P8 羅香林,1905-1978. 蒲壽庚傳 /羅香林著. 再版. Pu Shougeng zhuan /Luo Xianglin zhu.
DS751.H73 湯中,1882- 宋會要研究 /湯中著.  臺2版. Song hui yao yan jiu /Tang Zhong zhu.
DS751.W3 柯昌頤. 王安石評傳,柯昌頤編.  上海,商務印書館,民國22 [1933] Wang Anshi ping zhuan,Ke Changyi bian.
DS751.Y83 李唐. 岳飛新傳 /李唐著.  再版. Yue Fei xin zhuan /Li Tang zhu.
DS752 宋濂,1310-1381. 元史 :二百十卷 /[宋濂, 王禕等修].  Colophon title:洪武本元史 Yuan shi :210 juan /Song Lian, Wang Yi deng xiu].
DS752 柯劭忞,1850-1933. 新元史 :二百五十七卷 /[柯劭忞撰].  Colophon title:退耕堂新元史 Xin Yuan shi :257 juan /Ke Shaomin zhuan].
DS752 黎東方,1907-1998. 細說元朝 /黎東方著.  再版. Xi shuo Yuan chao /Li Dongfang zhu.
DS752 柯紹忞,1850-1933. 新元史考證 /柯紹忞撰. 明史例案 / 劉承幹編. 東林黨籍考   東林登科錄 / 李棪撰. Xin Yuan shi kao zheng /Ke Shaomin zhuan. Ming shi li an / Liu Chenggan bian. Dong lin dang ji kao ; Dong lin deng ke lu / Li Yan zhuan.
DS752 宋濂,1310-1381. 元史 /[宋濂等修   監修張其昀, 姚從吾 Yuan shi /Song Lian deng xiu ; jian xiu Zhang Qiyun, Yao Congwu ; zhu bian zhe Zhang Xingtang].
DS752 箭內瓦,1875- 元朝制度考 /箭內瓦著   陳捷, 陳清泉譯. Yuan chao zhi du kao /Jiannei Wa zhu ; Chen Jie, Chen Qingquan yi.
DS753 張延玉. 明史 :332卷 /張延玉撰.  [台北市] :[二十五史編刊館],[民國45 i.e. 1956] Ming shi :332 juan /Zhang Yanyu zhuan.
DS753 明代邊防 /孟森等著.  初版.  [臺北] :學生書局,[民國57 i.e. 1968] Ming dai bian fang /Meng Sen and others] chu.
DS753 明史考證抉微 /[陳守實等著].  初版.  [臺北] :學生書局,民國57 [1968] Ming shi kao zheng jue wei /Chen Shoushi deng zhu].
DS753 蘇同炳. 明清史事叢談,蘇同炳[莊練]著.  [臺北]學生書局,[民國61 i.e. 1972] Ming Qing shi shi cong tan,Su Tongbing Zhuang Lian] zhu.
DS753 劉階平. 從白陽傳疏論晚明軍政,劉階平著.  [臺北]臺灣商務館[1969] Cong Baiyang zhuan su lun wan Ming jun zheng,Liu Jieping zhu.
DS753 龍文彬,1821-1893. 明會要 :八十卷 /龍文彬撰.  三版. Ming hui yao :ba shi juan /Long Wenbin zhuan.
DS753 孟森,1868-1937. 明淸史論著集刊 /孟森撰.  再版. Ming Qing shi lun zhu ji kan /Meng Sen zhuan.
DS753 毛一波. 南明史談 /毛一波著.  初版. Nan Ming shi tan /Mao Yibo zhu.
DS753 王頌蔚,1848-1895. 明史考證攟逸 :[42卷, 補遺] /王頌蔚著.  台北 :二十五史編刊館,民國45 [1956] Ming shi kao zheng jun yi :42 juan, bu yi] /Wang Songyu zhu.
DS753 明季稗史初編 /撰人不詳.  台1版.  台北 :台灣商務印書館,民國60 [1971] Ming ji bai shi chu bian /zhuan ren bu xiang.
DS753 明代思想史 /[容肇祖   著作者臺灣開明書店].  臺1版. Ming dai si xiang shi /Rong Zhaozu ; zhu zuo zhe Taiwan kai ming shu dian].
DS753 胥端甫. 明淸史事隨筆,胥端甫著.  臺1版. Ming Qing shi shi sui bi,Xu Duanfu zhu.
DS753 蘇同炳. 明史偶筆 /蘇同炳撰.  臺北 :臺灣商務印書館,民國59 [1970] Ming shi ou bi /Su Tongbing zhuan.
DS753 嚴懋功. 清代徵獻類編 :5種 34卷總目叙例1卷 /嚴懋功撰.  臺北市 :世界書局,[1966] Qing dai zheng xian lei bian :5 zhong 34 juan zong mu xu lie 1 juan /Yan Maogong zhuan.
DS753 明代經濟 /[著者孫媛貞等].  初版.  臺北市 :學生書局,民國 57 [1968] Ming dai jing ji /zhu zhe Sun Yuanzhen deng].
DS753 明代國際貿易 /[著者 張德昌等].  初版.  臺北市 :學生書局,民國57 [1968] Ming dai guo ji mao yi /zhu zhe Zhang Dechang deng].
DS753 明代宗教 /[著者陶希聖].  初版.  臺北市 :學生書局,民國57 [1968] Ming dai zong jiao /zhu zhe Tao Xisheng].
DS753 李光濤. 明清史論集 /李光濤著.  臺北市 :臺灣商務印書館,民國60 [1971] Ming Qing shi lun ji /Li Guangtao zhu.
DS753 明代政治 /[著者錢穆等].  初版.  臺北市 :臺灣學生書局,民國57[1968] Ming dai zheng zhi /Zhu zhe Qian Mu deng].
DS753 陳鶴,jin shi 1796. 明紀 :60卷 /清陳鶴撰   陳克家補. Ming ji :60 juan /Qing Chen He zhuan ; Chen Kejia bu.
DS753 李洵. 明淸史 /李洵著.  香港 :文昌書局,[1956] Ming Qing shi /Li Xun zhu.
DS753 明代土司制度 /[佘貽澤等著. 臺北] :學生書局,[民國57 i.e. 1968] 初版. Ming dai tu si zhi du /She Yize deng zhu.
DS753 明史編纂考 /[黄眉雲等著. 臺北] :學生書局,[民國57 i.e. 1968] 初版. Ming shi bian zuan kao /Huang Meiyun deng zhu.
DS753 明代國際關係 /[著者, 王錫昌等]. 臺北市 :學生書局,民國 57 [1968] 初版. Ming dai guo ji guan xi /zhu zhe Wang Xichang deng].
DS753 夏燮,1799-1875. 明通鑑 新校明通鑑 /夏燮撰. Xin jiao Ming tong jian /Xia Xie zhuan.
DS753 郭沫若,1892-1978. 甲申三百年祭,郭沫若著. 第1版. Jia shen san bai nian ji,Guo Moruo zhu.
DS753.5 高阳,1926- 明末四公子 /高阳著.  北京第1版. Ming mo si gong zi /Gao Yang zhu.
DS753.5.Z44 许文继. 正说明朝十六帝 :解密历史真相, 走出”戏说”误区 /王天有审订   许文继, 陈时龙著. Zheng shuo Ming chao shi liu di :jie mi li shi zhen xiang, zou chu “xi shuo” wu qu /Wang Tianyou shen ding ; Xu Wenji, Chen Shilong zhu.
DS753.6.C48 徐玉虎. 鄭和評傳 /徐玉虎著.  初版. Zheng He ping zhuan /Xu Yuhu zhu.
DS753.6.C48 鄭和下西洋考 /伯希和著   馮承鈞譯. 臺北 :臺灣商務印書館,民國59 [1970] Zheng He xia xi yang kao /Boxihe zhu ; Feng Chengjun yi.
DS753.6.C56 朱東潤. 張居正大傳 /[朱東潤].  台1版. Zhang Juzheng da zhuan /Zhu Dongrun].
DS753.6.C56 陳啓天,1893- 張居正評傳 /著者陳翊林[啓天].  臺1版. Zhang Juzheng ping zhuan /zhu zhe Chen Yilin Qitian].
DS753.6.H3 海瑞,1514-1587. 海忠介公全集,海瑞著. 初版. Hai Zhongjie gong quan ji,Hai Rui zhu.
DS753.6.H86 徐宏祖,1586-1641. 徐霞客遊記 /徐宏祖撰.  再版. Xu Xiake you ji /Xu Hongzu zhuan.
DS753.6.K35 高皇后傳 /明・不著撰人編著. 元朝人物略 / 孫承澤撰. 易學辨惑 / 邵伯溫撰. 古籍菁華高皇后傳  臺初版. Gao huang hou zhuan /Ming, bu zhu zhuan ren bian zhu. Yuan chao ren wu lüe / Sun Chengze zhuan. Yi xue bian huo / Shao Bowen zhuan.
DS753.6.L472 方豪. 李之藻研究 /方豪著.  臺北 :臺灣商務印書館,民國55 [1966] Li Zhizao yan jiu /Fang Hao zhu.
DS753.6.M5 吳晗,1909- 朱元璋傳 /吳晗著.  香港 :傳記文學社,[1949?] Zhu Yuanzhang zhuan /Wu Han zhu.
DS753.6.M5 朱元璋評價問題彙編 :「輯自一九六五年全年上海文匯報」. [香港] :[楊開書報供應社],[1968] 評吳晗先生所寫的 <朱元璋傳>. Zhu Yuanzhang ping jia wen ti hui bian :”ji zi yi jiu liu wu nian quan nian Shanghai Wen hui bao.”
DS753.6.Y83 阎崇年. 袁崇焕传 /阎崇年著.  第1版. Yuan Chonghuan zhuan /Yan Chongnian zhu.
DS753.M5262 王頌蔚,1848-1895. 明史考證攟逸.  臺北 :學生書局,[1968] Ming shi kao zheng jun yi.
DS754 大清會典(1899) 欽定大清會典.  [台北] :啓文出版社 :總發行所中文書局,民國52 [1963] Da Qing hui dian.
DS754 錢泰,1888-1962. 中國不平等條約之緣起及其廢除之經過 /錢泰著.  [陽明山] :國防硏究院,民國 50 [1961] Zhongguo bu ping deng tiao yue.
DS754 稻葉岩吉,1876-1940. 淸朝全史 /[稻葉岩吉著]   但燾譯訂. Qing chao quan shi /Daoye Yanji zhu] ; Dan Tao yi ding.
DS754 張效乾. 中國近代政治史 /張效乾著.  初版. Zhongguo jin dai zheng zhi shi /Zhang Xiaoqian zhu.
DS754 石橋秀雄,1923- 清代史研究 /石橋秀雄著.  初版. Shindai shi kenkyū /Ishibashi Hideo cho.
DS754 清朝通典 :[100 卷] /清高宗敕撰. 皇朝通典  初版. Qing chao tong dian :100 juan] /Qing Gaozong chi zhuan.
DS754 黎東方,1907- 細說清朝 /黎東方著.  初版. Xi shuo Qing chao /Li Dongfang zhu.
DS754 包遵彭. 中國近代史論叢.第1輯 /包遵彭, 李定一, 吳相湘編纂.  台4版. Zhongguo jin dai shi lun cong.Di 1 ji /Bao Zunpeng, Li Dingyi, Wu Xiangxiang bian zuan.
DS754 蕭一山,1902-1978. 中國近代史槪要 /蕭一山著.  台北 :三民書局,民國53 [1964] Zhongguo jin dai shi gai yao /Xiao Yishan zhu.
DS754 清朝通典 /清高宗敕撰.  新1版.  台北 :新興書局,民國52 [1963] Qing chao tong dian /Qing Gaozong chi zhuan.
DS754 劉錦藻,jin shi 1894. 清朝續文獻通考 :400卷 /劉錦藻撰.  台北 :新興書局,民國54 [1965] Qing chao xu wen xian tong kao :400 juan /Liu Jinzao zhuan.
DS754 大清十朝聖訓.  初版.  台北縣永和鎮 :文海出版社,民國54 [1965] Da Qing shi chao sheng xun.
DS754 孟森,1868-1937. 清代史 /孟森編著   吳相湘校讀. Qing dai shi /Meng Sen bian zhu ; Wu Xiangxiang jiao du.
DS754 孟森,1868-1937. 清代史 /孟森編著   吳相湘校讀. Qing dai shi /Meng Sen bian zhu ; Wu Xiangxiang jiao du.
DS754 王儀. 中國近代史,王儀編著.  嘉義,羅印務館印,民國56 [1967] Zhongguo jin dai shi,Wang Yi bian zhu.
DS754 大清一統志. 嘉慶重修一統志.  索引本嘉慶重修一統志 Jiaqing chong xiu yi tong zhi.
DS754 吳相湘,1913- 晚清宮庭實紀 /吳相湘著.  臺4版, 修訂本. Wan Qing gong ting shi ji /Wu Xiangxiang zhu.
DS754 魏源,1794-1857. 聖武記 :[14卷] /魏源撰.  臺北 :世界書局,民國51 [1962] Sheng wu ji :14 juan] /Wei Yuan zhuan.
DS754 清史 /[清史編纂委員會編纂(與中國文化研究所合作)].  再版.  臺北 :國防研究院,民國52 [1963] Qing shi /Qing shi bian zuan wei yuan hui bian zuan(yu Zhongguo wen gua yan jiu suo he zuo)].
DS754 中國近代史論叢.第2輯 /包遵彭, 吳相湘, 李定一編纂.  臺初版.  臺北 :正中書局,民國47- [1958]- Zhongguo jin dai shi lun cong.Di 2 ji /Bao Zunpeng, Wu Xiangxiang, Li Dingyi bian zuan.
DS754 蕭一山,1902-1978. 清代通史 /蕭一山著.  臺北 :臺灣商務印書館,民國52 [1963] Qing dai tong shi /Xiao Yishan zhu.
DS754 晚清及民國人物瑣談,紀果庵等著. 初版. [臺北]學生書局[民國61 i.e. 1972] Wan Qing ji Minguo ren wu suo tan,Ji Guoan deng zhu.
DS754 大清歷朝實錄總目. 台北 :華文書局, 民國53 [1964] Index to: 大清皇帝實錄. Da Qing li chao shi lu zong mu.
DS754 司馬光,1019-1086. 資治通鑑.Selections 續通鑑雋語. Xu Tong jian juan yu.
DS754 印鸞章. 清鑑綱目 重訂清鑑綱目 /印鸞章撰 Chong ding Qing jian gang mu /Yin Luanzhang zhuan ; Shi jie shu ju bian ji suo chong ding.
DS754 金兆豐,1870-1933. 清史大綱 /金兆豐著. 香港 :太平書局,1963. Jing shi da gang /Chao-fĕng.
DS754 Sheng wu chi.
DS754.18 中国人民反帝斗争的故事 /本社编. Cover title also in pinyin:中国人民反帝斗争的故事  第1版. Zhongguo ren min fan di dou zheng de gu shi /Ben she bian.
DS754.19 余沐. 正说淸朝十二臣 :解密历史真相, 走出「戏说」误区 /余沐著.  图文本, 第1版. Zheng shuo Qing chao shi er chen :jie mi li shi zhen xiang, zou chu “xi shuo” wu qu /Yu Mu zhu.
DS754.19 李景屏. 何苦生在帝王家 :大清公主命运实录 /李景屏, 康国昌著.  大清公主命运实录 He ku sheng zai di wang jia :da Qing gong zhu ming yun shi lu /Li Jingpin, Kang Guochang zhu.
DS754.19 章恺. 正说清朝十二妃 :图文本 /章恺编著.  正说清朝12妃 Zheng shuo Qing chao shi er fei :tu wen ben /Zhang Kai bian zhu.
DS754.19 清史列傳 :[80卷] /[編者中華書局].  臺1版.  臺北 :臺灣中華書局,民國51 [1962] Qing shi lie zhuan :80 juan] /bian zhe Zhonghua shu ju].
DS754.19 徐广源,1946- 正说清朝十二后妃 :解密历史真相, 走出”戏说”误区 /徐广源著.  解密历史真相, 走出”戏说”误区 Zheng shuo Qing chao shi er hou fei :jie mi li shi zhen xiang, zou chu “xi shuo” wu qu /Xu Guangyuan zhu.
DS754.19 阎崇年. 正说清朝十二帝 :解密历史真相, 走出”戏说”误区 /阎崇年著.  解密历史真相, 走出”戏说”误区 Zheng shuo Qing chao shi er di :jie mi li shi zhen xiang, zou chu “xi shuo” wu qu /Yan Chongnian zhu.
DS754.2 清朝文獻通考 /清高宗敕撰. 皇朝文獻通考  臺北市 :新興書局,民國 47 [1958] Qing chao wen xian tong kao /Qing Gaozong chi zhuan.
DS754.4.K3 田川大吉郎,1869-1947. 聖祖康熙帝 /田川大吉郎著.  東京 :敎文館,昭和19 [1944] Seiso Kōki-tei /Tagawa Daikichirō cho.
DS754.4.L8 包賚. 呂留良年譜,包賚著. [臺1版. Lü Liuliang nian pu,Pao Lai chu.
DS754.5 圣烨. 話說大清 :情爱天子顺治私密档案全揭秘 /圣烨著.  情爱天子顺治私密档案全揭秘 Hua shuo da Qing :qing ai tian zi Shunzhi si mi dang an quan jie mi /Sheng Ye zhu.
DS754.54.X536 纪连海,1965- 说孝庄 /纪连海著.  第1版. Shuo Xiaozhuang /Ji Lianhai zhu.
DS754.6 纪连海,1965- 说康熙 /纪连海著.  康熙 Shuo Kangxi /Ji Lianhai zhu.
DS754.7 纪连海,1965- 说雍正 /纪连海著.  第1版. Shuo Yongzheng /Ji Lianhai zhu.
DS754.8 大清高宗純(乾隆)皇帝實錄. 高宗純皇帝實錄  台北市 :華聯出版社 :台灣華文書局總發行,民國53 [1964] Da Qing Gaozong Chun (Qianlong) huang di shi lu.
DS754.J92 栄孟源. 中國近百年革命史略.Japanese 現代中国史 /栄孟源著 Gendai Chūgoku shi /Ei Mōgen cho ; Chūgoku Kenkyūjo yaku.
DS755 李定一,1919- 中國近代史,李定一著.  [臺北]臺灣中華書局,民國54 [1965] Zhongguo jin dai shi,Li Dingyi zhu.
DS755 黄敬華. 中國近代史常識,黄敬華編.  [香港]香港朝陽出版社[1972] Zhongguo jin dai shi chang shi,Huang Jinghua bian.
DS755 蔣介石秘錄.Chinese. 蔣總統秘錄 :中日關係八十年之證言 /編著者古屋奎二   中央日報譯印. Jiang zong tong mi lu :Zhong Ri guan xi ba shi nian zhi zheng yan /bian zhu zhe Guwu Kuier ; Zhong yang ri bao yi yin.
DS755 左舜生,1893-1969. 中國近代史四講 /左舜生著.  初版. Zhongguo jin dai shi si jiang /Zuo Shunsheng zhu.
DS755 謝國楨,1901- 清開國史料考 :[6卷] /謝國楨輯著.  初版. Qing kai guo shi liao kao :6 juan] /Xie Guozhen ji zhu.
DS755 皇朝經世文編 /[賀長齡輯]. 經世文編  初版. Huang chao jing shi wen bian /He Changling ji].
DS755 奈良本辰也,1913-2001. 二宮尊德 /奈良本辰也著.  東京 :岩波書店,1959(1979printing) Ninomiya Sontoku /Naramoto Tatsuya cho.
DS755 市古宙三,1913- 近代中国の政治と社会,市古宙三著.  東京,東京大学出版会,1971. Kindai Chūgoku no seiji to shakai,Ichiko Chūzō cho.
DS755 范文瀾,1891-1969. 中國近代史范文瀾著.  第9版. Zhongguo jin dai shiFan Wenlan zhu.
DS755 中国近代史 /江苏省中小学教材编写组编. [南京] :江苏人民出版社 :江苏省新華書店发行,1978. 江苏省中学課本 Zhongguo jin dai shi /Jiangsi sheng zhong xiao xue jiao cai bian xie zu bian.
DS755.Z36 張玉法,1936- 中國近代現代史 /張玉法著.  12版. Zhongguo jin dai xian dai shi /Zhang Yufa zhu.
DS756 大清仁宗睿(嘉慶)皇帝實錄. 仁宗睿皇帝實錄  台北市 :華聯出版社 :台灣華文書局總發行,民國53 [1964] Da Qing Renzong Rui (Jiaqing) huang di shi lu.
DS756.3 欽定剿平三省邪匪方略 /總裁慶桂, 董誥等   總纂章煦, 錢楷等. 剿平三省邪匪方略 Qin ding jiao ping san sheng xie fei fang lüe /zong cai Qinggui, Dong Gao deng ; zong zuan Zhang Xu, Qian Kai deng.
DS757 左舜生,1893-1969,editor. 中國近百年史資料,左舜生選輯.  臺北,臺灣中華書局,民國55 [1966] Zhongguo jin bai nian shi zi liao,Zuo Shunsheng xuan ji.
DS757 圣烨. 败落之帝 :道光私密档案全揭秘 /圣烨著.  道光私密档案全揭秘 Bai luo zhi di :Daoguang si mi dang an quan jie mi /Shengye zhu.
DS757.6 宗华世. 鸦片战争 /宗华世.  At head of title:历史知识读物 Ya pian zhan zheng /Zong Huashi.
DS757.6 中国近代史丛书编写组. 鸦片战争 /《中国近代史丛书》编写组.  第1版. Ya pian zhan zheng /”Zhongguo jin dai shi cong shu” bian xie zu.
DS758 圣烨. 话说大清 :逃亡皇帝咸丰私密档案全揭密 /圣烨著.  逃亡皇帝咸丰私密档案全揭密 Hua shuo da Qing :tao wang huang di Xianfeng si mi dang an quan jie mi /cShengye zhu.
DS759 毛應章. 太平天國始末記,毛應章編撰.  [臺北]臺灣商務印書館[民國62 i.e. 1973] Tai ping tian guo shi mo ji,Mao Yingzhang bian zhuan.
DS759 蕭一山,1902-1978. 太平天國叢書.第一集 /蕭一山輯.  臺北 :中華叢書委員會,民國 45 [1956] Tai ping tian guo cong shu.Di yi ji /Xiao Yishan ji.
DS759 王鍾麒,1900- 太平天國革命史 /王鍾麒著.  臺北市 :臺灣商務印書館,民國56 [1967] Tai ping tian guo ge ming shi /Wang Zhonglin zhu.
DS759 太平天國起義記 /[韓山文原著   簡又文譯]. 晚淸禍亂稗史 / [徐珂輯編]. 越事備考案略 / [劉名譽著]. 越事備考案略 Tai ping tian guo qi yi ji /Han Shanwen yuan zhu ; Jian Youwen yi]. Wan Qing huo luan bai shi / Xu Ke ji bian]. Yue shi bei kao an lüe / Liu Mingyu zhu].
DS760.9.C53 凌惕安. 鄭子尹年譜,林惕安編著.  [臺1版. Zheng Ziyin nian pu,Ling Ti’an bian zhu.
DS760.9.H74 陳啓天,1893- 曾國藩平亂要旨,陳啓天編述.  [修正版. Zeng Guofan ping luan yao zhi,Chen Qitian bian shu.
DS760.9.L48 樂炳南. 忠王李秀成年譜 /樂炳南著.  初版. Zhong wang Li Xiucheng nian pu /Yue Bingnan zhu.
DS760.9.L5 魏應麒,1903- 林文忠公年譜,魏應麒編.  [臺1版. Lin Wenzhong gong nian bu,Wei Yingqi bian.
DS760.9.T65 曾國藩,1811-1872. 曾文正公家書曾國藩著.  台北東方出版社民國58 [1969] Zeng Wenzheng gong jia shuZeng Guofan zhu.
DS761 吳相湘,1914-2007. 近代史事論叢 /吳相湘.  初版. Jin dai shi shi lun cong /Wu Xiangxiang.
DS763.5 圣烨. 話說大清 :最后嫡皇同治私密档案全揭秘 /圣烨著.  最后嫡皇 :同治私密档案全揭秘 Hua shuo da Qing :zui hou di huang Tongzhi si mi dang an quan jie mi /Shengye zhu.
DS763.63.C58 Empress Dowager Cixi :the concubine who launched modern China /Jung Chang.
DS763.A2 島田虔次,1917- 中国革命の先駆者たち /島田虔次.  東京 :筑摩書房,1965. Chūgoku kakumei no senkushatachi /Shimada Kenji.
DS763.C4 張秉鐸. 張之洞評傳 /張秉鐸著.  初版. Zhang Zhidong ping zhuan /Zhang Bingduo zhu.
DS763.C52 郭兆華,1907- 丘逢甲先生的生平 /郭兆華著.  臺中 :逢甲工商學院,民國69 [1980] Qiu Fengjia xian sheng de sheng ping /Guo Zhaohua zhu.
DS763.H78 薛福成,1838-1894. 薛福成全集 庸盦全集. Xue Fucheng quan ji;Yong an quan ji.
DS763.H8 黄遵憲,1848-1905. 黄遵憲與日本友人筆談遺稿 /鄭子瑜, 實藤惠秀編校.  東京 :早稻田大學東洋文學研究會,1968. Huang Zunxian yu Riben you ren bi tan yi gao /Zheng Ziyu, Shiteng Huixiu bian jiao.
DS763.L6 梁啓超,1873-1929. 論李鴻章 /梁啓超著.  臺2版. Lun Li Hongzhang /Liang Qichao zhu.
DS763.L6 竇宗一. 李鴻章年(日)譜 近代中國血淚史實紀要,竇宗一編著. Li Hongzhang nian (ri) pu;Jin dai Zhongguo xie lei shi shi ji yao,Dou Zongyi bian zhu.
DS763.L67 丁文江,-1936,author. 梁任公先生年譜長編初稿 /丁文江撰.  Cover title for 1st work:梁任公年譜長編 Liang Ren’gong xian sheng nian pu chang bian chu gao /Ding Wenjiang zhuan.
DS763.L68 胥端甫. 劉銘傳史話 /胥端甫著.  初版. Liu Mingchuan shi hua /Xu Duanfu zhu.
DS763.L69 李健兒. 劉永福傳,李健兒譔述.  [臺北]臺灣商務印書館[1970] Liu Yongfu zhuan,Li Jianer zhuan shu.
DS763.T69 李恩涵,author. 曾紀澤的外交 /李恩涵著.  初版. Zeng Jize de wai jiao /Li Enhan zhu.
DS763.T7 何贻焜. 曾國藩評傳 /何贻焜編著.  台3版. Zeng Guofan ping zhuan /He Yikun bian zhu.
DS763.W4 朱尚文. 翁同龢先生年譜 /朱尚文編.  初版. Weng Tonghe xian sheng nian pu /Zhu Shangwen bian.
DS764 亓冰峯. 淸末革命與君憲的論爭 /亓冰峯著.  初版. Qing mo ge ming yu jun xian de lun zheng /Qi Bingfeng zhu.
DS764 梁啓超,1873-1929. 戊戌政變記 /梁啓超著.  臺5版. Wu xu zheng bian ji /Liang Qichao zhu.
DS765 陸奥宗光,1844-1897. 甲午中日戰爭秘史,陸奧宗光著, 龔德柏譯.  [臺北]臺灣商務印書館[1971] Jia wu Zhong Ri zhan zheng mi shi,Luao Zongguang zhu, Gong Tebo yi.
DS765 孫毓棠,1911-1985. 中日甲午戰爭前外國資本在中國經營的近代工業 /孫毓棠著.  第1版. Zhong Ri jia wu zhan zheng jian wai guo zi ben zai Zhongguo jing ying di jin dai gong ye /Sun Yutang zhu.
DS767.2 服部卓四郎,1901-1960. 大東亜戦爭全史 /服部卓四郎著.  東京 :原書房,1965. Dai Tōa sensō zenshi /Hattori Takushirō cho.
DS771 义和团运动 /《中国近代史丛书》编写组.  第1版.  上海 :上海人民出版社 :新華書店上海发行所发行,1972. Yi he tuan yun dong /”Zhongguo jin dai shi cong shu” bian xie zu.
DS771 戴玄之,1922- 義和團研究 /戴玄之著.  再版. Yi he tuan yan jiu /Dai Xuanzhi zhu.
DS771 戴玄之. 義和團硏究 /戴玄之著.  初版. Yi he tuan yan jiu /Dai Xuanzhi zhu.
DS773 張玉法,1935- 清季的革命團體 /張玉法著.  初版. Qing ji de ge ming tuan ti /Zhang Youfa zhu.
DS773 張朋園. 立憲派與辛亥革命 /張朋園著.  初版. Li xian pai yu xin hai ge ming /Zhang Pengyuan zhu.
DS773 圣烨. 末代皇帝 :宣统私密档案全揭秘 /圣烨著.  宣统私密档案全揭秘 Mo dai huang di :Xuantong si mi dang an quan jie mi /Shengye zhu.
DS773 島田虔次,1917- 幸亥革命の思想 /島田虔次, 小野信爾編.  東京 :筑摩書房,昭和 43 [1968] Shingai kakumei no shisō /Shimada Kenji, Ono Shinji hen.
DS773 馮自由,1883- 革命逸史 /馮自由著.  臺2版. Ge ming yi shi /Feng Ziyou zhu.
DS773 中華民國開國五十年文獻編纂委員會. 中華民國開國五十年文獻 /中華民國開國五十年文獻編纂委員會編.  臺北 :中央文物供應社,[民國50 [1961]-] Zhonghua Minguo kai guo wu shi nian wen xian /Zhonghua Minguo kai guo wu shi nian wen xian bian zuan wei yuan hui bian.
DS773 吳相湘,1913- 中國現代史叢刊.第1冊 /吳相湘主編.  臺北 :正中書局,民國49 [1960] Zhongguo xian dai shi cong kan.Di 1 ce /Wu Xiangxiang zhu bian.
DS773 吳相湘,1913- 中國現代史叢刊 /吳相湘主編.  臺北 :正中書局,民國49- [1960]- Zhongguo xian dai shi cong kan /Wu Xiangxiang zhu bian.
DS773 溥儀,1906-1967. 我的前半生 :遜淸宣統皇帝自傳 /爱新覚罗・溥仪.  遜淸宣統皇帝自傳 Wo de qian ban sheng :xun Qing Xuantong huang di zi zhuan /Aixinjueluo Puyi.
DS773 中華民國開國五十年文獻. 臺北市 :正中書局,民國50 [1961]- 民國53[1964] 中華民國開國五十年文獻編纂委員會. Zhonghua Minguo kai guo wu shi nian wen xian.
DS773 中国近代史丛书編写組. 辛亥革命 /中国近代史丛书編写組[編写]. 上海 :上海人民出版社,1972. Xin hai ge ming /Zhongguo jin dai shi cong shu bian xie zu bian xie].
DS773 Lun Hsin hai ko ming /Wu Yü-chang.
DS773.4 鄒魯,1885-1954. 廣州三月二十九革命史 /鄒魯編.  臺2版. Guangzhou san yue er shi jiu ge ming shi /Zou Lu bian.
DS773.4 紀念辛亥革命七十周年 /中國新聞社編印. 北京 :中國新聞社  香港 :發行生活・讀書・新知三聯書店香港分店,1981. Ji nian Xin hai ge ming qi shi zhou nian /Zhongguo xin wen she bian yin.
DS773.89 中華民國重要史料初編 :對日抗戰時期 : 绪編 /[主編者秦孝儀   編輯者中華民國重要史料初編編輯委員會]. 臺北市 :中國國民黨中央委員會黨史委員會 :經銷者中央文物供應社,民國70 [1981] Zhonghua Minguo zhong yao shi liao chu bian :dui Ri kang zhan shi qi : xu bian /zhu bian zhe Qin Xiaoyi ; bian ji zhe Zhonghua Minguo zhong yao shi liao chu bian bian ji wei yuan hui].
DS774 反共戡亂 /總編著王多年. 台北市 :黎明文化事業公司,民國71 [1982] 國民革命戰史 Fan gong kan luan /Zong bian zhu Wang Duonian.
DS774 中国共産党史 :中国共産主義と毛沢東の抬頭 /B.I.シュウォルツ著   石川忠雄, 小田英郎訳. 東京 :慶応通信,1964. Chūgoku kyōsantōshi :chūgoku kyōsan shugi to mōtakutō no taitō /Benjamin Isadore Schwartz cho ; Ishikawa Tadao ; Oda Hideo yaku.
DS775 五四紀念文輯 /東北大學編. 初版. [瀋陽市?] :東北新華書店印行,1950. Wu si ji nian wen ji /Dongbei da xue bian.
DS775 董霖中國與國際問題論著 /凱卜崙等選述   曹文彥編校. 中國與國際問題論著 Dong Lin Zhongguo yu guo ji wen ti lun zhu /Kaibulun deng xuan shu ; Cao Wenyan bian jiao.
DS775 人民中国の夜明け /ニム・ウェールズ著   浅野雄三訳. 東京 :新興出版,1965. Jinmin Chūgoku no yoake /Nimu Wēruzu cho ; Asano Yūzō yaku.
DS775 中国紅軍は前進する /アグネス・スメドレー   中理子訳. 東京 :東邦出版社,昭和 44 [1969] Chūgoku Kōgun wa zenshinsuru /Afunesu Sumedorē ; Naka Michiko yaku.
DS775 羅家倫,1986-1969. 新民族觀 /羅家倫著. 臺2版. Xin min zu guan /Luo Jialun zhu.
DS775 Reflections on the May Fourth movement :a symposium /edited and with an introduction by Benjamin I. Schwartz ; with contributions by Charlotte Furth and others].
DS775.55 藤村俊郎,1935- 中国社会主義革命 /藤村俊郎.  第1版. Chūgoku shakai shugi kakumei /Fujimura Toshirō.
DS776 民國人物傳 /李新, 孫思白主編.  第1版.  北京 :中华书局 :新华书店北京发行所发行,1978-<2002> Minguo ren wu zhuan /Li Xin, Sun Sibai zhu bian.
DS776.4 建立民國.第1卷 /總編著蔣緯國.  初版.  台北 :黎明文化事業公司,民國69 [1980] (民國74 [1985] printing) Bei fa tong yi.Di 1 juan /zong bian zhu Jiang Weiguo.
DS777 陳健夫. 孫中山先生傳 /[ed. by 段宏俊].  [Hong Kong] :現代出版社,[196-?] Sun Zhongshan xian sheng zhuan /ed. by Duan Hongjun.
DS777 湯承業. 國父革命宣傳志略 /湯承業著   [編印者中央研究院三民主義研究所]. Guo fu ge ming xuan chuan zhi lüe /Tang Chengye zhu ; bian yin zhe Zhong yang yan jiu yuan san min zhu yi yan jiu suo].
DS777 胡去非. 孫中山先生傳,胡去非編, 吳敬恆校.  [臺北]臺灣商務印書館[1969] Sun Zhongshan xian sheng zhuan,Hu Qufei bian, Wu Jingheng jiao.
DS777 羅香林,1905-1978. 國父家世源流考,羅香林著.  [臺北]臺灣商務印書館[民國60 i.e. 1971] Guo fu jia shi yuan liu kao,Luo Xianglin zhu.
DS777 吳相湘,1913- 孫逸仙先生 :中華民國國父 /吳相湘著.  初版. Sun Yixian xian sheng :Zhonghua Minguo guo fu /Wu Xiangxiang zhu.
DS777 宋越倫. 總理在日本之革命活動 /宋越倫著.  初版. Zong li zai Riben zhi ge ming huo dong /Song Yuelun zhu.
DS777 羅剛,1901-1977. 羅編國父年譜糾謬 /羅剛著.  初版. Luo bian guo fu nian pu jiu miu /Luo Gang zhu.
DS777 孫中山年谱長編 /主編陳錫祺.  第1版.  北京 :中华书局 :新华书店北京发行所发行,1991. Sun Zhongshan nian pu chang bian /Zhu bian Chen Xiqi.
DS777 野沢豊. 孫文と中国革命 /野沢豊著.  東京 :岩波書店,1966. Son Bun to Chūgoku kakumei /Nozawa Yutaka cho.
DS777 孫逸仙,1866-1925. 孫中山选集 /[孫逸仙著].  第1版. Sun Zhongshan xuan ji /Sun Yixian zhu].
DS777 孫逸仙,1866-1925. 孙中山全集 /广东省社会科学院历史研究室, 中国社会科学院近代史研究所中华民国史研究室, 中山大学历史系孙中山研究室合编.  第2版. Sun Zhongshan quan ji /Guangdong Sheng she hui ke xue yuan li shi yan jiu shi, Zhongguo she hui ke xue yuan jin dai shi yan jiu suo Zhonghua Minguo shi yan jiu shi, Zhongshan da xue li shi xi Sun Zhongshan yan jiu shi he bian.
DS777 羅香林,1905-1978. 國父之大學時代 /羅香林著.  臺1版. Guo fu zhi da xue shi dai /Luo Xianglin zhu.
DS777 蔣星德. 國父孫中山先生傳 /蔣星德編著.  臺1版. Guo fu Sun Zhongshan xian sheng zhuan /Jiang Xingde bian zhu.
DS777 國父九十誕辰紀念論文集 /于右任等著.  再版.  臺北 :中華文化出版事業委員會,-民國45 [1956] Guo fu jiu shi dan chen ji nian lun wen ji /Yu Youren deng zhu.
DS777 國父法律思想論集 /謝冠生, 查良鑑主編.  初版.  臺北市 :中國文化學院法律硏究所,民國54 [1965] Guo fu fa lü si xiang lun ji /Xie Guansheng, Zha Liangjian zhu bian.
DS777 三民主義 :增錄民生主義育樂兩篇補述 /[孫文].  14版.  臺北市 :中央文物供應社,民國74 [1985] San min zhu yi :zeng lu min sheng zhu yi yu luo liang pian bu shu /Sun Wen].
DS777 國立台灣大學 國父百年誕辰紀念論文專輯,國立台灣大學學生集體創作. At head of title:國立臺灣大學學生集體創作 Guo fu bai nian dan chen ji nian lun wen zhuan ji,Guo li Taiwan da xue xue sheng ji ti chuang zuo.
DS777 金平歐. 國父思想研究金平歐著. 初版. Guo fu si xiang yan jiuJin Ping’ou zhu.
DS777 孫逸仙先生傳 /吳相湘編撰. 增編版. 臺北市 :遠東圖書公司,民國73 [1984] Sun Yixian xian sheng zhuan /Wu Xiangxiang bian zhuan.
DS777 國父孫中山先生畫傳 =A pictorial biography of Dr. Sun Yat-sen /香港各界紀念國父孫中山先生百年誕辰大會編印. 孫中山先生畫傳 香港 :中外文化事業有限公司,民國54 [1965] Guo fu Sun Zhongshan xian sheng hua zhuan =A pictorial biography of Dr. Sun Yat-sen /Xianggang ge jie ji nian guo fu Sun Zhongshan xian sheng bai nian dan chen da hui bian yin.
DS777.15.T35 鄭 學溥. 唐繼堯傳 /鄭學溥 [and others] 編著.  初版. Tang Jiyao zhuan /Zheng Xuepu and others] bian zhu.
DS777.15.Y83 李宗一. 袁世凯传 /李宗一著.  第1版. Yuan Shikai zhuan /Li Zongyi zhu.
DS777.2 北洋军阀 /《中国近代史丛书》编写组.  第1版.  上海 :上海人民出版社 :新華書店上海发行所发行,1973. Bei yang jun fa /”Zhongguo jin dai shi cong shu” bian xie zu.
DS777.43 華中工学院.馬克思列宁主义資料室. 五四运动文輯 /華中工学院馬克思列宁主义資料室編.  武汉 :湖北人民出版社,1957. Wu si yun dong wen ji /Hua zhong gong xue yuan Makesi Liening zhu yi zi liao shi bian.
DS777.46 蔣緯國,1916- 北伐統一 /總編著蔣緯國.  初版. Bei fa tong yi /zong bian zhu Jiang Weiguo.
DS777.47 張其昀. 民主憲政與中國文化 /張其昀著.  初版. Min zhu xian zheng yu Zhongguo wen hua /Zhang Qiyun zhu.
DS777.47 廖勝雄,1943- 民國廿年東北事變與國際聯盟調處之經緯 /廖勝雄著.  初版. Minguo nian nian Dongbei shi bian yu guo ji lian meng diao chu zhi jing wei /Liao Shengxiong zhu.
DS777.47 蘇俄在中國,中國與俄共三十年經歷紀要,蔣中正著.  4版.  台北市,中央文物供應社,民國46 [1957] Su E zai Zhongguo,Zhongguo yu E gong san shi nian jing li ji yao,Jiang Zhongzheng zhu.
DS777.47 齊憲為. 樞府春秋 /齊憲為著.  臺北 :臺灣商務印書館,民國58 [1969] Shu fu chun qiu /Qi Xianwei zhu.
DS777.488.C485 陈仕豪. 陈氏家族私密生活相册 /陈仕豪编著.  第1版. Chen shi jia zu si mi sheng huo xiang ce /Chen Shihao bian zhu.
DS777.488.C5 张秀章. 蒋介石日记揭秘 /张秀章编著.  第1版. Jiang Jieshi ri ji jie mi /Zhang Xiuzhang bian zhu.
DS777.488.C5 崔晓忠. 青年蒋介石 /崔晓忠编著.  第1版. Qing nian Jiang Jieshi /Cui Xiaozhong bian zhu.
DS777.488.C5 蒋浊文. 蒋氏家族私密生活相册 /蒋浊文编著.  第版. Jiang shi jia zu si mi sheng huo xiang ce /Jiang Zhuowen bian zhu.
DS777.488.C5 蔣介石,1887-1975. 先總統蔣公思想言論總集 /[主編者秦孝儀].  臺北市 :中國國民黨中央委員會黨史委員會 :經銷處中央文物供應社,民國73 [1984] Xian zong tong Jiang gong si xiang yan lun zong ji /zhu bian zhe Qin Xiaoyi].
DS777.488.C5 蔣中正先生論著目錄 /[編輯者國立中央圖書館編目組]. 臺北市 :中國國民黨中央黨史委員會孫逸仙博士圖書館 :發行者國立中央圖書館,民國75 [1986] “紀念先總統蔣公百年誕辰.” Jiang Zhongzheng xian sheng lun zhu mu lu /bian ji zhe Guo li zhong yang tu shu guan bian mu zu].
DS777.488.C5 總統蔣公逝世三週年紀念集 /[編輯者總統蔣公逝世三週年紀念集編輯委員會]. 臺北市 :近代中國社,民國67 [1978] “非賣品.” Zong tong Jiang gong shi shi san zhou nian ji nian ji /bian ji zhe zong tong Jiang gong shi shi san zhou nian ji nian ji bian ji wei yuan hui].
DS777.488.C57 多餘的話: p. 378-406. Qu Qiubai de bei ju /Jiang Xinli zhu.
DS777.488.K84 龔楚. 我與紅軍 /龔楚著.  香港 :大中華出版社,[1953] Wo yu hong jun /Gong Chu zhu.
DS777.488.K86 孔祥云. 孔氏家族私密生活相册 /孔祥云编著.  第1版. Kong shi jia zu si mi sheng huo xiang ce /Kong Xiangyun bian zhu.
DS777.488.M36 陈也辰. 毛泽东的1949 /陈也辰, 王欽双著.  第1版. Mao Zedong de 1949 /Chen Yechen, Wang Qinshuang zhu.
DS777.488.S49 杨从群. 先驅者的足迹 /杨从群, 朱奇荣.  第1版. Xian qu zhe de zu ji /Yang Congqun, Zhu Qirong.
DS777.488.S66 马驰原. 宋氏家族私密生活相册 /马驰原编著.  第1版. Song shi jia zu si mi sheng huo xiang ce /Ma Chiyuan bian zhu.
DS777.488.Z47 范克明. 少帥春秋 /范克明, 周亞蘭.  武漢 :長江文藝出版社,2000. Shao shuai chun qiu /Fan Keming, Zhou Yalan.
DS777.5 赤い中国の黒書 =Black book on red China /エドワ一ドハンタ一著   自由アジア協会訳. 東京 :自由アジア社,[1959] Akai Chūgoku no kokusho =Black book on red China /Edowādo Hantā cho ; Jiyū Ajia Kyōkai yaku.
DS777.5134 长征 :前所未闻的故事=The long march: the untold story /哈里森・索尔兹伯里著   过家鼎, 程镇球, 张援远译. 前所未闻的故事 Chang zheng :qian suo wei wen de gu shi =The long march: the untold story /Halisen Suo’erciboli zhu ; Guo Jiading, Cheng Zhenqiu. Zhang Yuanyuan yi.
DS777.5195.H796 杨海成. 胡兰成的今生今世 /杨海成编著.  第1版. Hu Lancheng de jin sheng jin shi /Yang Haicheng bian zhu.
DS777.53 China.陸軍總司令部. 中國戰區中國陸軍總司令部受降報告書 /中國陸軍總司令部編.  中國陸軍總司令部受降報告書 Zhongguo zhan qu Zhongguo lu jun zong si ling bu shou xiang bao gao shu /Zhongguo lu jun zong si ling bu bian.
DS777.53 China.陸軍總司令部. 中國戰區中國陸軍總司令部處理日本投降文件彙編[中國陸軍總司令部編.  再版. Zhongguo zhan qu Zhongguo lu jun zong si ling bu chu li Riben tou xiang wen jian hui benZhongguo lu jun zong si ling bu bian.
DS777.53 何應欽,1890- 八年抗戰[何應欽編著.  再版. Ba nian kang zhanHe Yingqin bian zhu.
DS777.53 周開慶. 四川與對日抗戰 /周開慶著.  初版. Sichuan yu dui Ri kang zhan /Zhou Kaiqing zhu.
DS777.53 王建朗. 抗戰初期的遠東國際關係 /王建朗著.  初版. Kang zhan chu qi de yuan dong guo ji guan xi /Wang Jianlang zhu.
DS777.53 吳相湘,1914-2007. 第二次中日戰爭史 /[吳相湘編著].  初版. Di er ci Zhong Ri zhan zheng shi /Wu Xiangxiang bian zhu].
DS777.53 抗日禦侮.第1卷 /總編著 蔣緯國.  初版.  台北 :黎明文化事業公司,民國67 [1978] (民國68 [1979] printing) Kang Ri yu wu.Di 1 juan /zong bian zhu Jiang Weiguo.
DS777.53 臼井勝美,1924- 日中戦爭 :和平か戦線拡大か /臼井勝美著.  東京 :中央公論社,昭和42 [1967] Nitchū Sensō :wahei ka sensen kakudai ka /Usui Katsumi cho.
DS777.53 李夢九. 山東鄉民對日抗戰暨反共紀實 /李夢九著.  臺北縣新店市 :李夢九 Shandong xiang min dui Ri kang zhan ji fan gong ji shi /Li Mengjiu zhu.
DS777.53 張嘉森,1886-1969. 立國之道 /張嘉森述   馮今白筆記 Li guo zhi dao /Zhang Jiasen shu ; Feng Jinbai bi ji ; Zhang Junmai xian sheng yi zhu bian ji wei yuan hui bian ji.
DS777.53 抗日禦侮 /總編者 蔣緯國. 台北 :黎明文化事業公司印行,1979. 國民革命戰史 Kang Ri yu wu /zong bian zhe Jiang Weiguo.
DS777.53 臺灣中央圖書館 蔣永敬,1922- 抗戰史論 /蔣永敬著. Kang zhan shi lun /Jiang Yongjing zhu.
DS777.53 內在的敵人. 台北 :國立編譯館,民國42 [1953] 鉛印本. Nei zai de di ren.
DS777.53 The Chinese revolution and the Chinese Communist Party.
DS777.5315 李明顺. 烽火完逹山 /李明顺口述   雷再润整理 Feng huo Wanda shan /Li Mingshun kou shu ; Lei Zairun zheng li ; feng mian she ji, cha tu Xiu Zhong].
DS777.54 李有洪,1906-1964. 血戰遼東 :东北戡乱實戰紀要 /李有洪遺著.  [Taipei] :中外圖書出版社,[1980] Hsüeh chan Liao-tung :Tung-pei kʻan luan shih chan chi yao /Li Yu-hung i chu.
DS777.54 成鐵吾,1902- 女匪幹 :赤色煤渣的控訴   羅挹芬的血淚自白 /鐵吾著. Nü fei gan :chi se mei zha de kong su ; Luo Yifen de xue lei zi bai /Tiewu zhu.
DS777.55 司馬璐,1919- 中國和平演變論,司馬璐著.  [九龍],[自聯出版社],[1964?] Zhongguo he ping yan bian lun,Sima Lu zhu.
DS777.55 新井宝雄,1919- 毛沢東の時代 :現代中国をどう理解するか /新井宝雄.  [東京] :[潮出版社],[1966] Mō Takutō no jidai :gendai Chūgoku o dō rikaisuru ka /Arai Takeo.
DS777.55 周金聲,1907- 共匪怎樣迫害文藝界 /[周金聲著].  [臺北] :改造出版社,[1955] Gong fei zen yang po hai wen yi jie /Zhou Jinsheng zhu].
DS777.55 周昆田,1905- 邊疆政策硏究 /周昆田編著, 蒙藏委員會編.  [臺北] :蒙藏委員會,民國51 [1962] Bian jiang zheng ce yan jiu /Zhou Kuntian bian zhu, Meng Zang wei yuan hui bian.
DS777.55 李壽雍,1902- 共產黨理論全貌如何擊潰共產黨李壽雍著.  [陽明山]陽明山莊民國40 [1951] Gong chan dang li lun quan maoru he ji kui gong chan dangLi Shouyong zhu.
DS777.55 筆理. 海外心影錄 /筆理著.  Wassenaar, Holland :Mr. Butt Chuen Wai (475-479 Rijkssteraatweg 2245AC) :Hong Kong :藝聯印刷廠,1987. Hai wai xin ying lu /Bili zhu.
DS777.55 司馬璐,1919- 當代中國政治 /司馬璐著   中國問題硏究中心編輯. Dang dai Zhongguo zheng zhi /Sima Lu zhu ; Zhongguo wen ti yan jiu zhong xin bian ji.
DS777.55 鄭竹園. 大陸局勢與中共前途 =Communist China : its situation and prospect /鄭竹園著.  九龍 :自由出版社,民國48 [1959] Da lu ju shi yu Zhong gong qian tu =Communist China : its situation and prospect /Zheng Zhuyuan zhu.
DS777.55 李寰 思想反共研究 /李寰著  再版 Si xiang fan gong yan jiu /Li huan zhu.
DS777.55 汪學文. 中共文化大革命與紅衛兵 /汪學文著.  初版. Zhong gong wen hua da ge ming yu hong wei bing /Wang Xuewen zhu.
DS777.55 李望如. 中國人民之路 /李望如著.  初版. Zhongguo ren min zhi lu /Li Wangru zhu.
DS777.55 毛泽东,1893-1976. 矛盾论 :(注音本) = Maodun lun : zhuyinben /Mao Zedong [zhu].  北京 :文字改革出版社 = Wenzi gaige chubanshe,1958. Mao tun lun :(chu yin pen) = Maodun lun : zhuyinben /Mao Zedong zhu].
DS777.55 中华人民共和国资料手冊, 1949-1999 =Handbook on People’s Republic of China, 1949-1999 /蒋建华, 冯婉蓁, 季弘主编.  第1版.  北京 :社会科学文献出版社,1999. Zhonghua Renmin Gongheguo zi liao shou ce, 1949-1999 =Handbook on People’s Republic of China /Jiang jianhua, Feng Wanzhen, Ji Hong zhu bian.
DS777.55 李聿恒. 中國大陸的新奴隸社會 /李聿恒著.  台北 :國際關係硏究所,民國50 [1961] Zhongguo da lu di xin nu li she hui /Li Yuheng zhu.
DS777.55 海外出版社. 血淚織成的故事 :最近來台反共義士的傾訴 /海外出版社編.  台北 :海外出版社,民國47 [1958] Xie lei zhi cheng de gu shi :zui jin lai Tai fan gong yi shi di qin su /Hai wai chu ban she bian.
DS777.55 「人民天堂」素描集.  海外版.  台北 :英文自由中國評論社,民國46 [1957] “Ren min tian tang” su miao ji.
DS777.55 湖北秋收暴動專號.Japanese. 湖北秋收暴動經過の報告 :中國共産黨史研究の一資料 /[三上諦聽, 石川忠雄, 芝田稔譯].  吹田市 :關西大學東西學術硏究所,昭和 36 [1961] Kohoku shūshū bōdō keika no hōkoku :Chūgoku Kyōsantō shi kenkyū no ichi shiryō /Mikami Taichō, Ishikawa Tadao, Shibata Minoru yaku].
DS777.55 中共 /[編集者中田雄信]. 東京 :日本外政学会,昭和 31 [1956]  外政講座シリ-ズ Chūkyō /henshūsha Nakata Kazunobu].
DS777.55 若い眼で見た文化大革命 /日中友好協会 (正統) 第 5次訪中青年代表団編   黒田寿男序   岩村三千夫解說. Wakai me de mita Bunka Daikakumei /Nitchū Yūkō Kyōkai (Seitō) Dai 5-ji Hōchū Seinen Daihyōdan hen ; Kuroda Toshio jo ; Iwamura Michio kaisetsu.
DS777.55 李望如. 北望神州 /李望如著.  曼谷 :僑友公司總經銷,佛曆2509 [1956] Bei wang shen zhou /Li Wangru zhu.
DS777.55 安藤彥太郎,1917- プロレタリア文化大革命 /安藤彥太郎.  東京 :大安,1967. Puroretaria bunka daikakumei /Andō Hikotarō.
DS777.55 清水董三,1893- 中共覚え書 /清水董三著.  東京 :民族と政治社,昭和36 [1961] Chūkyō oboegaki /Shimizu Tōzō cho.
DS777.55 中国年鑑(Tokyo, Japan : 1955) 中国年鑑 /中国研究所編.  東京 :石崎書店,昭和 30 [1955]-昭和 36 [1961] Chūgoku nenkan /Chūgoku Kenkyūjo hen.
DS777.55 各務寮一,1929- 毛沢東の政治,各務寮一著.  東京,三一書房[1966] Mō Takutō no seiji,Kagami Ryōichi cho.
DS777.55 韓素音,1917- 2001年的中國 /韓素英著   楊靑譯. 2001 nian de Zhongguo /Han Suying zhu ; Yang qing yi.
DS777.55 項迺光. 共匪對黨內思想控制之硏究.  臺北,陽明山莊[1957] Gong fei dui dang nei si xiang kong zhi zhi yan jiu.
DS777.55 羅吉彩. 中共文革後的翻案狂風 /羅吉彩著.  臺北市 :幼獅文化事業公司,民國72 [1983] Zhong gong wen ge hou de fan an kuang feng /Luo Jicai zhu.
DS777.55 張興唐. 邊疆政治 /張興唐編著   蒙藏委員會編. Bian jiang zheng zhi /Zhang Xingtang bian zhu ; Meng Zang wei yuan hui bian.
DS777.55 傅侔波. 紅朝轉趨下坡 /穆普[傅侔波]著.  香港 :友聯書報發行公司,1957. Hong chao zhuan qu xia po /Mu Bu Fu Moubo] zhu.
DS777.55 周恩来,1898-1976. 在中国共产党第十次全国代表大会上的报告 /周恩来[撰].  香港 :香港三联书店,1973. Zai Zhongguo gong chan dang di shi ci quan guo dai biao da hui shang de bao gao /Zhou Enlai zhuan].
DS777.55 中共與修正主義 /編輯者自聯出版社.  初版.  香港九龍 :自聯出版社,1966. Zhong gong yu xiu zheng zhu yi /bian ji zhe Zi lian chu ban she.
DS777.55 西村忠郎,1912- 中国未来論 21世紀の人間と大自然,西村忠郎著. Chūgoku mirairon;21-seiki no ningen to daishizen,Nishmura Chūrō cho.
DS777.55 中華民國開國七十年來的政治 /雷飛龍主編. [台北] :廣文書局,民國70 [1981] 中華民國建國七十年紀念叢書 Zhonghua min guo kai guo qi shi nian lai di zheng zhi /Lei Feilong zhu bian.
DS777.55 解放軍高級將領文集. 香港 :歷史資料出版社,1971- v. 1. 關於地方軍區參加文化大革命. Jie fang jun gao ji jiang ling wen ji.
DS777.55 毛沢東の挑戦 :文化大革命はどこへ行く /編者朝日新聞調查研究室. 東京 :朝日新聞社,昭和 42 [1967] 毛沢東,1893-1976. Mō Takutō no chōsen :bunka daikakumei wa dokoe iku /henja Asahi Shimbun Chōsa Kenkyūshitsu.
DS777.55 建国 10年中国は躍進する /国慶節祝賀訪中日本代表団. 東京 :日中国交回復国民会議,1960. 国慶節祝賀訪中日本代表団. Kenkoku 10-nen Chūgoku wa yakushinsuru /Kokkeisetsu Shukuga Hōchū Nihon Daihyōdan.
DS777.55 中共評價孔子問題資料專輯 /香港學術研究資料供應公司. [Hong Kong] :香港學術研究資料供應公司,1970. 香港學術研究資料供應公司. Zhong gong ping jia Kongzi wen ti zi liao zhuan ji /Xianggang xue shu yan jiu zi liao gong ying gong si.
DS777.55 改造出版社 (Taipei, Taiwan) 匪區怪現象 /[鄭清漢輯錄]. 台北 :改造出版社,民國45 [1956] Fei qu guai xian xiang /Zheng Qinghan ji lu].
DS777.55 共産政権下の中国 :五カ年の分析 /R.L.ウオーカー著   猪間驥一訳. 東京 :自由アジア社,1956. Kyōsan seiken ka no chūgoku :gokanen no bunseki /Richard L Walker cho ; Inoma Kiichi yaku.
DS777.55 毛沢東の中国 /K.S. カロル著   內山敏訳. 東京 :読売新聞社,昭和42 [1967] Mō Takutō no Chūgoku /K.S. Karoru cho ; Uchiyama Tsutomu yaku.
DS777.55 差し向かいの毛沢東 :中共首脳部の肚を叩く /土居明夫著. 東京 :鏡浦書房,1957. 著者ほかの肖像あり. Sashimukai no mō takutō :chūkyō shunōbu no hara o tataku.
DS777.55 西蒙爾. 中國見聞 /西蒙爾・托平等著. 香港 :平正出版社,[1971] Zhongguo jian wen /Ximeng’er Tuoping deng zhu.
DS777.55 百家鳴放選 /儲安平等原作   自聯資料室選註. 香港 :自聯出版社,民國46[1957] Bai jia ming fang xuan /Chu Anping deng yuan zuo ; Zi lian zi liao shi xuan zhu.
DS777.55 A perspective Review of the present Chinese Communist situation.
DS777.55.H86 胡蘭成,1906- 世界的轉機在中國.  香港 :新聞天地社,民國52 [1963] Shi jie de zhuan ji zai Zhongguo.
DS777.57 千里沙漠绘新图 /陕西省榆林地区革命委员会编   陈宝生攝影 = The desert area takes on a new look / edited by the Revolutionary Committee of the Yulin Administrative Region, Shensi Province   photographs by Chen Pao-sheng. Qian li sha mo hui xin tu /Shenxi shang yu lin qu ge ming wei yuan hui bian ; Chen Baosheng she ying = The desert area takes on a new look / edited by the Revolutionary Committee of the Yulin Administrative Region, Shensi Province ; photographs by Z
DS777.6 徐新军. 七十年代生人 =Born in 1970’s : the seventies reminiscentialism /[编著者徐新军].  第1版. Qi shi nian dai sheng ren =Born in 1970’s : the seventies reminiscentialism /bian zhu zhe Xu Xinjun].
DS777.75 李田林. 中美世紀 /李田林著.  香港 :新聞天地社,民國56 [1967] Zhong Mei shi ji /Li Tianlin zhu.
DS777.8 尹慶耀. 中共的統戰外交 /尹慶耀著.  臺北市 :幼獅文化事業公司,民國73 [1984] Zhong gong di tong zhan wai jiao /Yin Qingyao zhu.
DS777.A567 周開慶. 國父的民生思想.  臺北 :臺灣商務印書館,民國59 [1970] Guo fu de min sheng si xiang.
DS777.A567 張金鑑,1903- 民生主義與福利國家,張金鑑著. 初版. Min sheng zhu yi yu fu li guo jia,Zhang Jinjian zhu.
DS777.A567 中華學報 /中華學報編輯委員會. 臺北 :中華學報社. Chung-hua hsüeh pao /Chung-hua hsüeh pao pien chi wei yüan hui.
DS777.D36 许志龙. 盜墓贼 :中国厉代王侯陵墓之刧 /许志龙, 商成勇, 岳南 著.  中国厉代王侯陵墓之刧 Dao mu zei :Zhongguo li dai wang hou ling mu zhi jie /Xu Zhilong, Shang Chengyong, Yue Nan zhu.
DS777.S825 何浩若. 民生主義與自由經濟 :孫中山先生的經濟思想與美國的自由經濟制度 /何浩若著.  孫中山先生的經濟思想與美國的自由經濟制度 Min sheng zhu yi yu zi you jing ji :Sun Zhongshan xian sheng de jing ji si xiang yu Meiguo de zi you jing ji zhi du /He Haoruo zhu.
DS778 徐實圃. 從政六記 /徐實圃著.  [Taipei] :經銷者中國內政社,民國45 [1956] Cong zheng liu ji /Xu Shipu zhu.
DS778 張羣,1889?- 張岳軍先生在川言論選集[張羣著] 張岳軍先生在川言論選集編輯委員編輯.  [台北]台北市四川同鄉會,台北市重慶同鄉會,民國57 [1968] Zhang Yuejun xian sheng zai Chuan yan lun xuan jiZhang Qun zhu] Zhang Yuejun xian sheng zai Chuan yan lun xuan ji bian ji wei yuan hui bian ji.
DS778 李抱忱,1907- 山木齋話當年 /李抱忱著   [編輯者, 傳記文學雜誌社]. Shan mu zhai hua dang nian /Li baozhen chu ; bian ji zhe, Zhuan ji wen xue za zhi she].
DS778 楊子烈,1902- 張國燾夫人回憶錄 /楊子烈著   中國問題研究中心編輯. Zhang Guotao fu ren hui yi lu /Yang Zilie zhu ; Zhongguo wen ti yan jiu zhong xin bian ji.
DS778 何應欽,1890- 何應欽將軍講詞選輯,何應欽將軍講詞選輯編輯委員會編輯.  台北,何氏宗親會,民國58 [1969] He Yingqin jiang jun jiang ci xuan ji,He Yingqin jiang jun jiang ci xuan ji bian ji wei yuan hui bian ji.
DS778 阮毅成,1905- 政言,阮毅成著.  臺北,中央文物供應社,民國44 [1955] Zheng yan,Ruan Yicheng zhu.
DS778 王寵惠,1882-1958. 困學齋文存,王寵惠著, 謝瀛洲編.  臺北,中華叢書委員會,民國46 [1957] Kun xue zhai wen cun,Wang Chonghui zhu, Xie Yingzhou bian.
DS778 阮毅成,1905- 從詩后到南山路 :一個戰時戰地十年民政工作者的文錄 /阮毅成著.  臺北市 :明道出版社,民國54 [1965] Cong Shihou dao Nanshan lu :yi ge zhan shi zhan di shi nian min zheng gong zuo zhe de wen lu /Ruan Yicheng zhu.
DS778 許世英治喪委員會. 許世英先生紀念集 /[許世英治喪委員會編].  雪樓紀事 Xu Shiying xian sheng ji nian ji /Xu Shiying zhi sang wei yuan hui bian].
DS778 左舜生先生紀念集 /中國青年黨中央執行委員會編. 臺北 :中國青年黨中央執行委員會,民國59 [1970] 左舜生,1893-1969. Zuo Shunsheng xian sheng ji nian ji /Zhongguo qing nian dang zhong yang zhi xing wei yuan hui bian.
DS778 馬壽華先生七秩大慶祝賀論文集 /[馬壽華先生七秩大慶祝賀論文集編輯委員會]. 臺北 :馬壽華先生七秩大慶祝賀論文集編輯委員會,民國53 [1964] 馬壽華,1893. Ma Shouhua xian sheng qi zhi da qing zhu he lun wen ji /Ma Shouhua xian sheng qi zhi da qing zhu he lun wen ji bian ji wei yuan hui].
DS778 張金鑑先生六秩華誕論文集編輯委員會. 張金鑑先生六秩華誕論文集. 張金鑑先生6秩華誕論文集 Zhang Jinjian xian sheng liu zhi hua dan lun wen ji.
DS778 Tseng Mu-han hsien sheng shih shih nien chou nien chi nien chi.
DS778.26 金驥. 邦聯制 :中國的最佳出路 /金驥. 中國的最佳出路 Bang lian zhi :Zhongguo de zui jia chu lu /Jin ji.
DS778.7 嚴家其,1942- 中國「文革」十年史 /嚴家其, 高皋編著.  中國「文革」十年史 Zhongguo “wen ge” shi nian shi /Yan Jiaqi, Gao Gao bian zhu.
DS778.A1 周榆瑞,1915- 紅朝人物誌 /周榆瑞著.  初版. Hong chao ren wu zhi /Zhou Yurui zhu.
DS778.A1 袁鹰,1924- 风云侧记 :我在人民日报副刊的岁月 /袁鹰.  我在人民日报副刊的岁月 Feng yun ce ji :wo zai ren min ri bao fu kan de sui yue /Yuan Ying.
DS778.A1 秋風,active 1968- 下場 /著作者秋風.  臺北 :中國出版公司,民國68 [1979] Xia chang /zhu zuo zhe Qiu Feng.
DS778.A1 華應申. 中國共產黨烈士傳[顯微資料].  香港 :新民主出版社,1949. Zhongguo gong chan dang lie shi zhuan.
DS778.A1 張大軍. [中共人名典]Who’s who of Communist China. 再版. Zhong gong ren ming dian]Who’s who of Communist China.
DS778.A1 史 輯. 中共省級新黨委人物誌.第1輯 /史輯編. 香港 :當代中國硏究所,1971. Zhong gong sheng ji xin dang wei ren wu zhi.Di 1 ji /Shi Ji bian.
DS778.C394 东方鹤. 张爱萍传 /东方鹤.  第1版. Zhang Aiping zhuan /Dongfang He.
DS778.C48 蔣母王太夫人百歲誕辰紀念文 /[蔣中正撰]. 臺北 :國防部印,民國53 [1964] 王采玉,1863-1921. Jiang mu Wang tai fu ren bai sui dan chen ji nian wen /Jiang Zhongzheng zhuan].
DS778.C4955 張國燾,1897-author. 我的囘憶 /張國燾.  香港 :明報月刊出版社,1971- Wo de hui yi /Zhang Guotao.
DS778.C498 趙友培. 文壇先進張道藩 /趙友培執筆. 再版. Wen tan xian jin Zhang Daofan /Zhao Youpei zhi bi.
DS778.C517 陳毅,1901-1972. 陳毅言論選.  九龍 :自聯出版社,1967. Chen Yi yan lun xuan.
DS778.C535 陳獨秀,1879-1942. 實庵自傳 /陳獨秀著.  初版. Shi’an zi zhuan /Chen Duxiu zhu.
DS778.C535 陳萬雄. 新文化運動前的陳獨秀 :1879至1915 /陳萬雄.  初版. Xin wen hua yun dong qian de Chen Duxiu :1879 zhi 1915 /Chen Wanxiong.
DS778.C544 蔣百里的晚年與軍事思想 /薛光前著. 初版. 臺北 :傳記文學出版社,民國58 [1969] Jiang Baili de wan nian yu jun shi si xiang /Xue Guangqian zhu.
DS778.C55 王冠英,active 1945- 蔣總統與中國,王冠英著.  [台北]華南書局,民國55 [1966] Jiang zong tong yu Zhongguo,Wang Guanying zhu.
DS778.C55 蔣總統五十年度言論集. 蔣總統50年度言論集  台北 :行政院新聞局,[1961?] Jiang zong tong wu shi nian du yan lun ji.
DS778.C55 蔣介石,1887-1975. 總統言論選集五編,蔣中正講 秦孝儀編.  台北市,中華文化出版事業委員會,民國47 [1958] Zong tong yan lun xuan ji wu bian,Jiang Zhongzheng jiang Qin Xiaoyi bian.
DS778.C55 蔣介石,1887-1975. 蔣總統五十七年言論集 /[蔣介石著].  臺北 :行政院新聞局,民國57 [1968] Jiang zong tong wu shi qi nian yan lun ji /Jiang Jieshi zhu].
DS778.C55 蔣介石,1887-1975. 總統哲學言論精編 /[蔣介石撰]   金平歐編. Zong tong zhe xue yan lu jing bian /Jiang Jieshi zhuan] ; Jin Ping’ou bian.
DS778.C55 蘇錫文,editor. 蔣總統與華僑,蘇錫文編輯.  香港,中外畫報社,民國47 [1958] Jiang zong tong yu Hua qiao,Su Xiwen bian ji.
DS778.C55 總統蔣公哀思錄 /[編輯者總統蔣公哀思錄編簒小組]. [Taipei] :總統蔣公哀思錄編簒小組,民國64 [1975] “哀思錄分三編編輯, 第一, 二編為哀悼紀事, 包括喪期中紀事圖片及哀悼文字. 第三編為蔣公畫傳, 遺墨, 大事年表. 論著年表及論著要錄.” Zong tong Jiang gong ai si lu /bian ji zhe Zong tong Jiang gong ai si lu bian zuan xiao zu].
DS778.C55 總統蔣公科學思想言論集 /國家安全會議科學發展指導委員會編印. [Taiwan] :[國家安全會議科學發展指導委員會],民國67 [1978] “總統蔣公科學論著年表”: pages 367-390. Zong tong Jiang Gong ke xue si xiang yan lun ji /Guo jia an quan hui yi ke xue fa zhan zhi dao wei yuan hui bian yin.
DS778.C55 蔣總統五十一年度言論集 /[蔣介石]. 台北 :行政院新聞局,1962. China (Republic: 1949- ).行政院.新聞局. Jiang zong tong wu shi yi nian du yan lun ji /Jiang Jieshi].
DS778.C55 蒋, 介石,1887-1975. 蔣總統五十六年度言論集. 蔣總統56年度言論集 Jiang zong tong wu shi liu nian du yan lun ji.
DS778.C55 蔣總統四十六年度言論集[蔣介石著]. [台北][民國46 (1957)] Jiang zong tong si shi liu nian du yan lun jiJiang Jieshi zhu].
DS778.C55 蔣總統四十三年度言論集行政院新聞局輯印. 台北,民國43 [1954] Jiang zong tong si shi san nian du yan lun jiXing zheng yuan xin wen ju ji yin.
DS778.C553 鍾華敏,author. 江青正傳 =A biography of Jiang Qing /鍾華敏著.  初版. Jiang Qing zheng zhuan =A biography of Jiang Qing /Zhong Huamin zhu.
DS778.C56 蔣美齡宋,1897-2003. 蔣夫人言論集 /蔣美齡著   [總編纂王亞權 Jiang fu ren yan lun ji /Jiang Meiling zhu ; zong bian zuan Wang Yaquan, bian zuan Li E].
DS778.C56 蔣宋美齡,1897- 蔣夫人言論彙編[蔣宋美齡著] 蔣夫人言論彙編編輯委員會編輯.  臺北,正中書局,民國45 [1956] Jiang fu ren yan lun hui bianJiang Song Meiling zhu] Jiang fu ren yan lun hui bian bian ji wei yuan hui bian ji.
DS778.C585 罗银胜. 乔冠华全传 :红色外交家的悲喜人生 = Qiaoguanhua quanzhuan : hongse waijiaojia de beixirenshen[g] /罗银胜著.  红色外交家的悲喜人生 Qiao Guanhua quan zhuan :hong se wai jiao jia de bei xi ren sheng = Qiaoguanhua quanzhuan : hongse waijiaojia de beixirensheng] /Luo Yinsheng zhu.
DS778.C593 周恩來,1898-1976. 周恩來語錄 /[中國問題研究中心編輯.  九龍] :自聯出版社,[1971] Zhou Enlai yu lu /Zhongguo wen ti yan jiu zhong xin bian ji.
DS778.C593 立間祥介,1928- 周恩来の謎 :名を捨てて実をとる生き方 /立間祥介, 守屋洋.  初版. Shū Onrai no nazo :na o sutete jitsu o toru ikikata /Tatsuma Shōsuke, Moriya Hiroshi.
DS778.C593 纪念周恩来总理 /中国历史博物馆编.  第1版.  北京 :文物出版社,1978. Ji nian Zhou Enlai zong li /Zhongguo li shi bo wu guan bian.
DS778.C593 曹应旺. 中国的总管家周恩来 /曹应旺著.  第1版. Zhongguo de zong guan jia Zhou Enlai /Cao Yingwang zhu.
DS778.C593 梨本祐平,1900- 周恩来 /梨本祐平著.  第1版. Shū On-rai /Nashimoto Yūhei cho.
DS778.C593 周恩來,1898-1976. 周恩來專輯 /中國問題研究中心編輯. 初版. Zhou Enlai zhuan ji /Zhongguo wen ti yan jiu zhong xin bian ji.
DS778.C6 The Great road /the life and times of Chu Teh / by Agnes Smedley.
DS778.F3 Fang Chih-min, revolutionary fighter.
DS778.H835 李敖,1935- 胡適研究 /李敖著.  初版. Hu Shi yan jiu /Li Ao zhu.
DS778.H835 李敖,1935- 胡適評傳 /李敖著.  初版. Hu Shi ping zhuan /Li Ao zhu.
DS778.K78 孔祥熙,1881-1967. 孔庸之先生演講集 /[孔祥熙講]   劉振東編輯. Kong Yongzhi xian sheng yan jiang ji /Kong Xiangxi jiang] ; Liu Zhendong bian ji.
DS778.L377 李品仙. 李品仙回憶錄 :原名, 戎馬生涯 /李品仙著.  初版. Li Pinxian hui yi lu :yuan ming, Jung ma sheng ya /Li Pinxian zhu.
DS778.L4725 新井宝雄,1919- 林彪時代 :毛沢東の後継者, 林彪の人と思想 /新井宝雄著.  東京 :アジア評論社,昭和45 [1970] Rin Pyō jidai :Mo Takutō no kōkeisha, Rin Pyō no hito to shisō /Arai Takeo cho.
DS778.L4725 林彪專輯 /中國問題研究中心編輯. 九龍 :自聯出版社,1970. 林彪,1908-1971. Lin Biao zhuan ji /Zhongguo wen ti yan jiu zhong xin bian ji.
DS778.L4775 沈黙士. 劉湘統一四川內幕 /沈默士著.  [九龍] :東南亞研究所,[1968] Liu Xiang tong yi Sichuan nei mu /Shen Moshi zhu.
DS778.L49 刘少奇,1898-1969. 刘少奇選集 /刘少奇.  初版. Liu Shaoqi xuan ji /Liu Shaoqi.
DS778.L49 劉少奇批判 プロレタリア文化大革命労農兵文選,東方書店出版部訳編. 東京,東方書店,1969. Ryū Shōki hihan;Puroretaria Bunka Daikakumei rōnōhei bunsen,Tōhō Shoten Shuppanbu yakuhen.
DS778.M298 武立金. 毛岸英在朝鲜战场 /武立金著.  第1版. Mao Anying zai Chaoxian zhan chang /Wu Lijin zhu.
DS778.M3 毛主席紀念堂 /[中国建筑 工业出版社, 国家基本建设委员会建筑科学硏究院编].  第1版.  [北京] :中國建筑工业出版社,1978. Mao zhu xi ji nian tang /Zhongguo jian zhu gong ye chu ban she, Guo jia ji ben jian she wei yuan hui jian zhu ke xue yan jiu yuan bian].
DS778.M3 毛泽东,1893-1976. [毛泽东选集].  [北京] :人民出版社,[1969-1977] Mao Zedong xuan ji].
DS778.M3 黄雨川. 毛澤東生平資料簡編 :(1893年-1969年) /黄雨川編.  Added title on cover:毛澤東 Mao Zedong sheng ping zi liao jian bian :(1893 nian-1969 nian) /Huang Yuchuan bian.
DS778.M3 赵志超,1962- 毛泽东一家人 :从韶山到中南海 /赵志超著.  从韶山到中南海 Mao Zedong yi jia ren :cong Shaoshan dao Zhongnanhai /Zhao Zhichao zhu.
DS778.M3 毛泽东,1893-1976. 毛泽东选集 /[中共中央毛泽东选集出版委员会].  北京 :[人民出版社?],1969. Mao Zedong xuan ji /Zhong gong zhong yang Mao Zedong xuan ji chu ban wei yuan hui].
DS778.M3 松村一人,1950- 毛沢東思想と現代修正主義,松村一人.  增補新版. Mō Takutō shisō to gendai shūsei shugi,Matsumura Kazuto.
DS778.M3 毛泽东传 =Mao : a biography /罗斯特里尔著   胡为雄, 郑玉臣译.  最新版全译本, 第1版. Mao Zedong zhuan =Mao : a biography /Luosi Teli’er zhu ; Hu Weixiong, Zheng Yuchen yi.
DS778.M3 新島淳良,1928- 毛沢東の思想 /新島淳良.  東京 :勁草書房,1968. Mō Takutō no shisō /Niijima Atsuyoshi.
DS778.M3 毛泽东哲学思想大纲 /雍涛 [and others].  第1版.  武汉 :武汉大学出版社 :新华书店湖北发行所发行,1985. Mao Zedong zhe xue si xiang da gang /Yong Tao and others].
DS778.M3 南山. 毛澤東評論 /南山著.  香港 :中國世紀文社,1972-1973. Mao Zedong ping lun /Nan Shan zhu.
DS778.M3 今堀誠二,1914-author. 毛沢東研究序說 /今堀誠二著. 東京 :勁草書房,1966. Mō Taku-tō kenkyū josetsu /Imahori Seiji cho.
DS778.M3 金岳霖,1895- 邏輯通俗讀本.Japanese 毛沢東思想の論理学 /金岳霖 [and others]著, 高比良光司訳. Mō Takutō shisō no ronrigaku /Kin Gakurin and others] cho, Takahira Kōji yaku.
DS778.M3 毛澤東,1893-1976. 毛主席語錄 Annotated quotations from Chairman Mao /Mao Zedong ; annotated by] John DeFrancis.
DS778.P3 潘公展,1895-1975. 潘公展先生言論選集 /陶百川編選. 初版. Pan Gongzhan xian sheng yan lun xuan ji /Tao Baichuan bian xuan.
DS778.P6 彭德懷 /中國問題硏究中心編輯. 初版. [九龍] :自聯出版社,[1969] Peng Dehuai /Zhongguo wen ti yan jiu zhong xin bian ji.
DS778.T25 陳天鍚,1885- 戴季陶先生編年傳記 /陳天鍚編.  臺灣臺北市 :中華叢書委員會,民國47 [1958] Dai Jitao xian sheng bian nian zhuan ji /Chen Tianxi bian.
DS778.T73 李若一. 蔡元培的政治思想 /李若一著.  初版. Cai Yuanpei de zheng zhi si xiang /Li Ruoyi zhu.
DS778.T9 楊威. 杜月笙外傳 /楊威著.  初版. Du Yuesheng wai zhuan /Yang Wei zhu.
DS778.T95 趙浩生. 說不盡的故事 :記反共義士董濟平 = Tung Chi-ping’s flight to freedom /趙浩生著.  記反共義士董濟平 Shuo bu jin de gu shi :ji fan gong yi shi Dong Jiping = Dong Ji-ping’s flight to freedom /Zhao Haosheng zhu.
DS778.W36 王芃生先生紀念集. [臺北] :[publisher not identified],民國55 [1966]  近代中國史料叢刊 Wang Pengsheng xian sheng ji nian ji.
DS778.W775 吳鐵城,1888-1953. 四十年來之中國與我 吳鐵城回憶錄 /吳鐵城著. Wu Tiecheng hui yi lu /Wu Tiecheng zhu.
DS779.2 凌志军. 凌志军文集 /凌志军著.  第1版. Ling Zhijun wen ji /Ling Zhijun zhu.
DS779.26 中國大陸「政治現代化」論集 /李一哲等著. 臺北市 :幼獅文化事業公司,民國72 [1983]  中國大陸研究叢書 Zhongguo da lu “zheng zhi xian dai hua” lun ji /Li Yizhe deng zhu.
DS779.26 「探索」與魏京生 /金生等著. 台北市 :幼獅文化事業公司,民國72 [1983]  中國大陸硏究叢書 “Tan suo” yu Wei Jingsheng /Jin Sheng deng zhu.
DS779.26 劉勝驥,1947- 北京之春 :1978-1979 /劉勝驥著.  再版. Beijing ji chun :1978-1979 /Liu Shengji zhu.
DS779.26 劉勝驥,1947- 北京之春 :1978-1979 /劉勝驥著.  臺北市 :幼獅文化事業公司,民國73 [1984] Beijing zhi chun :1978-1979 /Liu Shengji zhu.
DS779.28 我的1976 /彭子诚, 陈敬编.  第1版.  武汉 :长江文艺出版社,2005. Wo de 1976 /Peng Zicheng, Chen Jing bian.
DS779.28 开拓者之路 /马尚瑞, 萧鹤晖编.  第1版.  长沙市 :湖南人民出版社 :湖南省新華書店发行,1985. Kai tuo zhe zhi lu /Ma Shangrui, Xiao Hehui bian.
DS779.32 Feng pao chih hou :pa chiu min yün chi chʻi ying hsiang /Yang Li-yü, Ma I-yang chu.
DS779.46 Investigation reports on the persecution of Falun Gong /World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong.
DS779.49.L82 陆步轩,1966- 屠夫看世界 /陆步轩著.  第1版. Tu fu kan shi jie /Lu Buxuan zhu.
DS782 東北論文集 /[中華學術院東北硏究所編著, 董彥平, 張興唐主編]. [陽明山]中華大典編印會 :中華學術院東北硏究所合作 :華岡書局總經銷,民國55- [1966-  中華大典 Dongbei lun wen ji /Zhonghua xue shu yuan Dongbei yan jiu suo bian zhu, Dong Yanping, Zhang Xingtang zhu bian].
DS782 陳嘉驥. 認識東北 /陳嘉驥編著.  臺初版. Ren shi Dongbei /Chen Jiaji bian zhu.
DS782 王大任. 東北硏究論集 /王大任主編.  臺北 :中華文化出版事業委員會,民國46 [1957] Dongbei yan jiu lun ji /Wang Daren zhu bian.
DS782.8 亞洲民俗・社會生活專刊.第36輯 /婁子匡編著. 台北 :東方文化書局,1972. 滿洲・中國的習俗 / 永尾龍造著. Ashū minzoku shakai seikatsu senkan.036.
DS783 方德修. 東北地方沿革及其民族 /方德修著.  台北 :開明書店,[1969] Dongbei di fang yan ge ji qi min ci /Fang Dexiu zhu.
DS783.4 姚從吾,1894-1970. 東北史論叢 /姚從吾編著.  臺3版. Dongbei shi lun cong /Yao Congwu bian zhu.
DS783.4.N8 圣烨. 天命可汗 :努尔哈赤私密档案全揭秘 /圣烨 著.  努尔哈赤私密档案全揭秘 Tian ming ke han :Nu’erhachi si mi dang an quan jie mi /Shengye zhu.
DS783.4.Q257 圣烨. 話說大清 :马上帝王皇太极私密档案全揭秘 /圣烨著.  马上帝王皇太极私密档案全揭秘 Hua shuo da Qing :Ma shang di wang Huangtaiji si mi dang an quan jie mi /Shengye zhu.
DS784.2 程德受. 邊疆涉外關係 /程德受編著.  [Taipei] :蒙藏委員會,民國51 [1962] Bian jiang she wai guan xi /Cheng Deshou bian zhu.
DS785 藤田豐八,1869-1929. 西域研究 /藤田豐八著   楊鍊譯. Xi yu yan jiu /Teʻeng-tian Fengba zhu ; Yang Lian yi.
DS786 山口瑞鳳,1926- 吐蕃王国成立史研究 /山口瑞鳳著.  東京 :岩波書店,1983. Toban Ōkoku seiritsushi kenkyū /Yamaguchi Zuihō cho.
DS786 周金聲,1907- 西藏抗暴[周金聲編著].  臺北,改造出版社,民國48 [1959] Xizang kang baoZhou Jinsheng bian zhu].
DS786 チべット /アラン・ウィニントン著   阿部知二訳. 東京 :岩波書店,昭和 34 [1959] Chibetto /Aran Wininton cho ; Abe Tomoji yaku.
DS786 Taming Tibet :landscape transformation and the gift of Chinese development /Emily T. Yeh.
DS793.C26 潮陽縣志 :[22卷 /總纂張其[zeng]   分纂鄭邦任 [and others]]. [台北?] :[publisher not identified],[1974] Chaoyang Xian zhi :22 juan /zong zuan Zhang Qizeng ; fen zuan Zheng Bangren and others]].
DS793.C3 奉化縣志 /李前泮纂修, 台北市寧波同鄉會選刊. 臺北市 :中華叢書委員會,民國46 [1957]  四明 方志 叢刊. 中華 叢書 Fenghua Xian zhi /Li Qianpan zuan xiu, Taibei Shi Ningbo tong xiang hui xuan kan.
DS793.C3 黄宗羲,1610-1695. 四明山志 :[9卷] /黄宗羲著.  臺北市 :中華叢書委員會,民國45 [1956] Siming Shan zhi :9 juan] /Huang Zongxi zhu.
DS793.E2 天山 =Tianshan /[编辑出版 新疆人民出版社].  第1版.  [Urumchi] :新疆人民出版社,1980. Tianshan =Tianshan /bian ji chu ban Xinjiang ren min chu ban she].
DS793.G67 王國良. 中國長城沿革考,王國良編.  [臺1版. Zhongguo chang cheng yan ge kao,Wang Guoliang bian.
DS793.H5 河南通志續通志 /孫灝等撰. 初版. 台北 :華文書局,民國58 [1969] Henan tong zhi xu tong zhi /Sun Hao deng zhuan.
DS793.H8 湖北通志 :[172卷] /張仲炘, 楊承禧等撰. 初版. 台北 :華文書局,民國56 [1967] Hubei tong zhi :172 juan] /Zhang Zhongxin, Yang Chengxi deng zhuan.
DS793.K45 江蘇 =Jiangsu /[《江蘇》畫册編輯委員會編印]. 中國江蘇 :《江蘇》畫册編輯委員會,1984. 江蘇省 (China)Pictorial works. Jiangsu =Jiangsu /”Jiangsu” hua ce bian ji wei yuan hui bian yin].
DS793.K7 吳道鎔,1853-1936. 廣東文徵作者考 /吳道鎔纂.  臺1版. Guangdong wen zheng zuo zhe kao /Wu Daorong zuan.
DS793.L523 乾道臨安志等五種 /楊家駱主編.  初版.  臺北市 :世界書局,民國52 [1963] Qiandao Lin’an zhi deng wu zhong /Yang Jialuo zhu bian.
DS793.L6 羅布淖爾考察記,斯文赫定著, 徐芸書譯. 臺北,中華叢書委員會,民國44 [1955] 中華叢書 Luobuzhuoer kao cha ji,Siwenheding zhu, Xu Yunshu yi.
DS793.M7 東蒙古遼代舊城探考記 /牟里著   馮承鈞譯.  臺1版. Dong Menggu Liao dai jiu cheng tan kao ji /Mou Li zhu ; Feng Chengjun yi.
DS793.M7 張穆,1805-1849. 蒙古游牧記[16卷]張穆撰.  臺北]臺灣商務印書館[民國60 i.e. 1971] Menggu you mu ji16 juan]Chang Mu chuan.
DS793.N6 藤田豐八,1869-1929. 西北古地研究 /藤田豐八著   楊鍊譯. Xi Bei gu di yan jiu /Tengtian Fengba zhu ; Yang Lian yi.
DS793.Q4 林焜熿,active 1824-1837. 金門志[16卷]林焜熿等纂修.  臺北,中華叢書委員會,民國45 [1956] Jinmen zhi16 juan]Lin Kunhuang deng zuan xiu.
DS793.S4 丁惟汾,1874-1954. 山東革命黨史稿丁惟汾主編 于恩波[等]編.  台北銘華公司民國60 [1971] Shandong ge ming dang shi gaoDing Weifen zhu bian Yu Enbo deng] bian.
DS793.S4 黄松. 齐鲁文化 /黄松著.  第1版. Qi Lu wen hua /Huang Song zhu.
DS793.S5 陜西通志續通志 /沈青崖, 吳廷錫等撰. 續陝西通志稿 初版. Shanxi tong zhi xu tong zhi /Shen Qingyai, Wu Tingxi deng zhuan.
DS793.S55 胡吉廬. 西康疆域溯古錄,胡吉廬編.  [臺1版. Xikang jiang yu su gu lu,Hu Jilu bian.
DS793.S55 宋伯魯,1854-1932. 新疆建置志 :4卷 /宋伯鲁撰. 臺一版. Xinjiang jian zhi zhi :4 juan /Song bolu zhuan.
DS793.S645 吴士存. 南沙争端的起源与发展 /吴士存著.  第 1 版. Nansha zheng duan de qi yuan yu fa zhan /Wu Shicun zhu.
DS793.S66 饒宗頤. 隨縣曾侯乙墓鐘磬銘辭研究 /饒宗頤, 曾憲通著.  初版. Sui xian Zeng hou Yi mu zhong qing ming ci yan jiu /Rao Zongyi, Zeng Xiantong zhu.
DS793.S8 周開慶. 民國四川史事,周開慶著.  [臺北]臺灣商務印書館,[民國58 i.e. 1969] Minguo Sichuan shi shi,Zhou Kaiqing zhu.
DS793.S8 三国蜀汉探踪 /《旅游天府》编辑部编   [插画徐恒瑜 … et al.   绘图赵映冈]. San guo Shu Han tan zong /”Lü you tian fu” bian ji bu bian ; cha hua Xu Hengyu … et al. ; hui tu Zhao Yinggang].
DS793.S8 四川通志 :[204卷 卷首22卷] /楊芳燦等撰   [主編者 四川文獻硏究社]. 初版. Sichuan tong zhi :204 juan juan shou 22 juan] /Yang Fangcan deng zhuan ; zhu bian zhe Sichuan wen xian yan jiu she].
DS793.T7 周振鶴. 靑海 /周振鶴編著  臺1版 Qinghai /Zhou Zhenhe bianzhu.
DS793.T8 蘇瑩輝. 敦煌論集 /蘇瑩輝著.  初版. Dunhuang lun ji /Su Yinghui zhu.
DS793.Y3 长江三峡 /西南师范学院地理系, 长航重庆分局《長江三峡》编写组.  修订本, 第2版.  成都 :四川人民出版社 :四川省新华书店发行,1985. Chang Jiang San Xia /Xi nan shi fan xue yuan Di li xi, Chang hang Chongqing fen ju “Chang Jiang san xia” bian xie zu.
DS793.Y8 李霖燦. 南詔大理國新資料的綜合硏究 /李霖燦.  臺灣南港 :中央硏究院民族學硏究所,民國56 [1967] Nanzhao Dali guo xin zi liao de zong he yan jiu /Li Lincan.
DS795.3 北京風光 =Beijing scenes /[摄影作者 冯文冈 … 等   编辑出版 北京出 版社].  第1版. Beijing feng guang =Beijing scenes /she ying zuo zhe Feng Wen’gang … et al. ; bian ji Beijing chu ban she].
DS796.C4 湖南省博物馆. 長沙馬王堆一號漢墓 /湖南省博物馆, 中国科学院考古研究所编. 第1版. Changsha Mawangdui yi hao Han mu /Hunan Sheng bo wu guan, Zhongguo ke xue yuan kao gu yan jiu suo bian.
DS796.C5 常璩,active 265-316. 華陽國志 :[12卷] /常璩撰   (明) 錢穀鈔校. Huayang guo zhi :12 juan] /Chang Qu zhuan ; (Ming) Qian Guchao jiao.
DS796.D66 陈冠任. 董氏父子 =Dongshi fuzi /陈冠任著.  Subtitle on cover:香港特区首任行政长官・董建华的家族秘史 Dong shi fu zi =Dongshi fuzi /Chen Guanren zhu.
DS796.H25 田汝成,進士1526. 西湖遊覽志餘 :[26卷] /田汝成輯撰.  初版. Xihu you lan zhi yu :26 juan] /Tian Rucheng ji juan.
DS796.H25 阮毅成,1905- 三句不離本「杭」 /阮毅成著.  第1版. San ju bu li ben Hang] /Ruan Yicheng zhu.
DS796.H25 田汝成,jin shi 1526. 西湖遊覽志 :[24卷] /田汝成撰.  臺北市 :世界書局,民國52 [1963] Xihu you lan zhi :24 juan] /Tian Rucheng juan.
DS796.H7 樋口正文,1922- 香港中国人 /樋口正文.  東京 :東京中日新聞社出版局,昭和40 [1965] Honkon Chūgokujin /Higuchi Masafumi.
DS796.H753 海棠. 香港骑士 :曾荫权 /海棠, 哲兮编著.  曾荫权 Xianggang qi shi :Zeng Yinquan /Hai Tang, Zhexi bian zhu.
DS796.J4 朴趾源,1737-1805. 熱河日記 :26卷 /朴趾源著.  臺北市 :中華叢書委員會,民國45 [1956] Yŏrha ilgi :26-kwŏn /Pak Chi-wŏn cho.
DS796.N2 金陵沿革表 /[傅春官纂]. 六朝事跡類編 :[2卷 / 張敦頤撰]. 金陵建置沿革表  金陵歷代建置表 Jinling yan ge biao /Fu Chun’guan zuan]. Liu chao shi ji lei bian :2 juan / Zhang Dunyi zhuan].
DS796.N5 曹秉仁,active 1729-1745. 寧波府志 :[36卷] /曹秉仁纂修, 台北市寧波同鄉會選刊.  臺北 :中華叢書委員會,民國46 [1957] Ningbo Fu zhi :36 juan] /Cao Bingren zuan xiu, Taibei Shi Ningbo tong xiang hui xuan kan.
DS796.S55 三輔黃圖. 初版. 臺北市 :世界書局,民國52 [1963] San fu huang tu /(Zhang Langsheng jiao] ; Tang liang jing cheng fang kao / Xu Song zhuan, Cheng Hongzhao jiao bu].
DS796.W6 吴晓莲. 我和爸爸吴敬琏 :一个家族鲜为人知的故事 /吴晓莲著.  一个家族鲜为人知的故事 Wo he ba ba Wu Jinglian :yi ge jia zu xian wei ren zhi de gu shi /Wu Xiaolian zhu.
DS796.Y3 李斗,active 1764-1795. 揚州畫舫錄 :[18卷] /李斗撰.  初版. Yangzhou hua fang lu :18 juan] /Li Tou chuan.
DS797.77.L538 凉山彝族习惯法田野调查报告 /陈金全, 巴且日伙主编.  第1版.  北京 :人民出版社,2008. Liangshan Yi zu xi guan fa tian ye diao cha bao gao /Chen Jinquan, Baqie Rihuo zhu bian.
DS798 傅啓學,1903-1993. 六十年來的外蒙古,傅啓學編著. 初版. Liu shi nian lai de Wai Menggu,Fu Qixue bian zhu.
DS799 連横,1878-1936. 臺灣語典 /連横著   [主編者國立編譯館 Taiwan yu dian /Lian Heng zhu ; zhu bian zhe Guo li bian yi guan ; bian shen zhe Guo li bian yi guan Zhonghua xue shu zhu zuo bian shen wei yuan hui].
DS799 臺灣光復卅五年 /臺灣省政府新聞處編. 台中 :臺灣省政府新聞處,民國69 [1980] 第1篇. 槪述 — 第2篇. 政治建設 — 第3篇. 經濟建設 –第4篇. 社會建設 — 第5篇. 文化建設 — 附錄. 台灣省大事記. Taiwan guang fu sa wu nian /Taiwan sheng zheng fu xin wen chu bian.
DS799.24 鄉城小調 /光華編輯部著.  初版.  臺北市 :光華畫報雜誌社,民國73 [1984] Xiang cheng xiao diao /Guang hua bian ji bu zhu.
DS799.4 民俗釆風 /光華編輯部著.  初版.  臺北市 :光華畫報雜誌社 :總經銷臺灣英文雜誌社,民國73 [1984] Min su cai feng /Guang hua bian ji bu zhu.
DS799.4 池田敏雄,1916-1981. 台湾の家庭生活 台灣家庭生活 /池田敏雄著 = A survey of Taiwanese family life / by Toshio Ikeda. Taiwan jia ting sheng huo /Chitian Minxing zhu = A survey of Taiwanese family life / by Toshio Ikeda.
DS799.625 戴天昭,1935- 台湾国際政治史研究.Chinese 台灣國際政治史 /戴天昭著 Taiwan guo ji zheng zhi shi /Dai Tianzhao zhu ; Li Mingjun yi.
DS799.63.C6 張亞中. 兩岸統合論 =On integration across the Taiwan Strait /張亞中著.  初版. Liang an tong he lun =On integration across the Taiwan Strait /Zhang Yazhong zhu.
DS799.63.C6 林滿紅. 晚近史學與兩岸思維 /林滿紅 = Historical contemplations on relations between Taiwan and Chinese Mainland / Man-houng Lin.  初版. Wan jin shi xue yu liang an si wei /Lin Manhong = Historical contemplations on relations between Taiwan and Chinese Mainland / Man-houng Lin.
DS799.65 劉妮玲. 清代台灣民變研究 /劉妮玲著.  初版. Qing dai Taiwan min bian yan jiu /Liu Niling zhu.
DS799.65 劉還月. 回首看台灣 /劉還月編著   尹章義校訂. Hui shou kan Taiwan /Liu Huanyue bian zhu ; Yin Zhangyi jiao ding.
DS799.65 余宗信. 明延平王臺灣海國紀.  臺1版. Ming Yanping wang Taiwan hai guo ji.
DS799.714 胥端甫. 劉銘傳抗法保臺史 /胥端甫著.  臺北市 :臺灣商務印書館,民國56 [1967] Liu Mingchuan kang Fa bao Tai shi /Xu Duanfu zhu.
DS799.8 謝傳聖. 大陰謀 :共匪統戰顚覆實錄 /謝傳聖著. 初版. Da yin mou :Gong fei tong zhan dian fu shi lu /Xie Chuansheng zhu.
DS799.8 林志雄. 顯微鏡下的「臺獨」 /林志雄著. 初版. Xian wei jing xia de “Tai du” /Lin Zhixiong zhu.
DS799.82.A2 面對當代人物 /官麗嘉等著.  再版.  台北市 :光華畫報雜志社 :國內零售總經銷 台灣英文雜誌社,民國73 [1984] Mian dui dang dai ren wu /Guan Lijia deng zhu.
DS799.83 梁正居. 台灣飛行 /[攝影撰文著作人梁正居].  初版. Taiwan fei xing /she ying zhuan wen zhu zuo ren Liang Zhengju].
DS799.83 李登輝. 見證台灣 :蔣經國總統與我 /李登輝筆記   李登輝口述歷史小組編註. Jian zheng Taiwan :Jiang Jingguo zong tong yu wo /Li Denghui bi ji ; Li Denghui kou shu li shi xiao zu bian zhu.
DS799.83 徐放,1950- 徐放文存 /徐放著. Xu Fang wen cun /Xu Fang zhu.
DS799.847 張亞中. 全球化與兩岸統合 =Globalization and integration across the Taiwan Strait /張亞中著.  初版. Quan qiu hua yu liang an tong he =Globalization and integration across the Taiwan Strait /Zhang Yazhong zhu.
DS799.847 吳新興,1953- 整合理論與兩岸關係之硏究 /吳新興著.  初版. Zheng he li lun yu liang an guan xi zhi yan jiu /Wu Xinxing zhu.
DS799.847 戰慄的未來.English Added title in Chinese on p.1] of cover:戰慄的未來 Taiwan at the crossroads :an expose of Taiwan’s new dictatorship /Joyce C. Huang ; Editor: Tu Yang ; Translator: Bevin Chu.
DS799.848 「邁向 21 世紀的兩岸關係」學術硏討會(1993 :Yale University) 邁向 21 世紀的兩岸關係 /耶魯兩岸學會編.  邁向二十一世紀的兩岸關係 Mai xiang 21 shi ji de liang an guan xi /Yelu liang an xue hui bian.
DS799.849.C427 陳水扁,1951- 台灣之子 :我的成長歷程・經營哲學和國家願景 /陳水扁著.  我的成長歷程・經營哲學和國家願景 Taiwan zhi zi :wo de cheng zhang li cheng, jing ying zhe xue he guo jia yuan jing /Chen Shuibian zhu.
DS799.849.L54 楊力宇. 打造新台灣, 開創新紀元 :連戰的奉獻與承諾 = Lien Chan : a new Taiwan and a new era /楊力宇著.  連戰的奉獻與承諾 Da zao xin Taiwan, kai chuang xin ji yuan :Lian Zhan de feng xian yu cheng luo = Lian Zhan : a new Taiwan and a new era /Yang Liyu zhu.
DS799.849.L55 楊力宇. 有容乃大 :連戰從學者到閣揆之路 /楊力宇著.  連戰從學者到閣揆之路 You rong nai da :Lian Zhan cong xue zhe dao ge kui zhi lu /Yang Liyu zhu.
DS799.9.A5 林勇. 臺灣城懷古集 /林勇著.  台南市 :興文齋書局,民國49 [1960] Taiwan cheng huai gu ji /Lin Yong zhu.
DS801 東京朝日新聞小觀 /東京朝日新聞社[編輯]. 東京 :東京朝日新聞發行所,昭和 2 [1927] 非売品. 新社屋竣工記念出版. Tōkyō Asahi Shinbun shōkan /Tōkyō Asahi Shinbunsha henshū].
DS805 日本地名事典 /渡邊光監修. 初版. 東京 :朝倉書店,昭 和29-31 [1954-1956] Nihon chimei jiten /Watanabe Akira kanshū.
DS806 百科便覽.  1967-1973 年版.  東京 :朝日新聞社,1967-1973. Hyakka benran.
DS806 世相50年史 :名簿 : 昭和50年世相史年表 人名錄 官公庁・会社・団体要覧. 朝日年鑑  東京 :朝日新聞社,昭和50 [1975] Sesō 50-nenshi :meibo : Shōwa 50-nen sesōshi nenpyō jinmeiroku kankōchō, kaisha, dantai yōran.
DS806 戦後20 年史 :年表 /每日新聞社.  1966年版.  東京 :每日新聞社,昭和40 [1965] Sengo 20-nenshi :nenpyō /Mainichi Shinbunsha.
DS806 再生还是衰落 :21世纪日本的抉择 /金熙德 [and others]著. 21世纪日本的抉择  第1版. Zai sheng hai shi shuai luo :21 shi ji Riben de jue ze /Jin Xide and others] zhu.
DS806 讀賣年鑑 =Yomiuri annual. Title on supplement vol.: 分野別人名錄 讀賣政治年鑑1947-49 Yomiuri nenkan =Yomiuri annual.
DS806 朝日年監. 大阪市 :朝日新聞社 :発売所 大阪朝日新聞社,大正14- [1925]- 大正14年 [1925]- Asahi nenkan.
DS806 每日年鑑. 大阪 :大阪每日新聞社,-1981. -昭和56年版 [1981]. Mainichi nenkan.
DS806 戦後20年世界の步み. 東京 :朝日新聞社,1966. 朝日年鑑 Sengo nijūnen sekai no ayumi.
DS806 名簿便覧 :人名錄・官庁・公社・公団・会社・団体要覧・大学一覧百科便覧. 東京 :朝日新聞社,昭和48 [1973] 朝日年鑑. 別册 Meibo benran :jinmeiroku, kanchō, kōsha, kōdan, kaisha, dantai yōran, daigaku ichiran, hyakka benran.
DS806 朝日年鑑 1974年創刊50年記念別冊 :50年史年表 : 中国資料集 : 人名錄 :官公庁・会社・団体要覽. 東京 :朝日新聞社,昭和 49 [1974] “朝日年鑑 1974年版別册.” Asahi nenkan 1974-nen sōkan 50-nen kinen bessatsu :50-nenshi nenpyō : Chūgoku shiryōshū : jinmeiroku : kankōchō, kaisha, dantai yōran.
DS806 人名錄. [東京] :每日新聞社 Subtitle varies: -1972 名簿 Jinmeiroku.
DS806 資料集大学問題資料・百科便覧・人名錄・官庁・公社・公団・会社・団体要覧・大学一覧. [東京]朝日新聞社[1970] 朝日年鑑1970年版別冊. Shiryōshūdaigaku mondai shiryō, hyakka benran, jinmeiroku, kanchō, kōsha, kōdan, kaisha, dantai yōran, daigaku ichiran.
DS806 近代百年史年表 :明治・大正・昭和の步み. [東京] :每日新聞社,[1967] 每日年鑑昭和42年版別冊. Kindai hyakunenshi nenpyō :Meiji, Taishō, Shōwa no ayumi.
DS806 現代用語. [東京] :每日新聞社,[1968] 每日年鑑昭和43年版別冊. Gendai yōgo.
DS806 新聞にみる明治百年 /鑑修松島栄一. 東京 :読売新聞社,昭和 42 [1967] 松島栄一,1917- Shinbun ni miru Meiji hyakunen /kanshū Matsushima Eiichi.
DS806 朝日年鑑. :別冊. [東京] :朝日新聞社 朝日新聞社. Asahi nenkan.Bessatsu.
DS811 婁子匡,1916- 日本土耳其問俗 =Survey of Turkish and Japanese folklore /婁子匡著.  台北市 :東方文化書局,民國62 [1973] Riben, Tu’erqi wen su =Survey of Turkish and Japanese folklore /Lou Zikuang zhu.
DS811 日本の旅 /後藤茂樹編.  第 2 版.  東京 :小学館,昭和 42 [1967] Nihon no tabi /Gotō Shigeki hen.
DS811 北海道 (東・北部) :新風土記 /岩波書店編集部編集. 東京,1957. 岩波写真文庫 Hokkaidō (Higashi, hokubu) :shin fudoki /Iwanami Shoten Henshūbu henshū.
DS811.I8 岩波書店.編集部. 愛知県 :新風土記 /岩波書店編集部編集   名取洋之助写真. Aichi-ken :shin fudoki /Iwanami Shoten Henshūbu henshū ; Natori Yōnosuke shashin.
DS811.I8 岩波書店.編集部. 三重縣 :新風土記 /岩波書店編集部, 名取洋之助編集.  東京 :岩波書店,1958. Sanchongxian :shin fudoki /Iwanami Shoten Henshūbu, Natori Yōnosuke henshū.
DS811.I8 滋賀県 :新風土記 /岩波書店編集部, 名取洋之助編集. 東京 :岩波書店,1955. 岩波写真文庫 Shigaken :shin fudoki /Iwanami Shoten ; Natori Yōnosuke.
DS821 イザヤ・ベンダサン,1918- 日本人とユダヤ人 /イザヤ・ベンダサン[著].  初版. Nihonjin to Yudayajin /Izaya Bendasan cho].
DS821 唐木順三,1904- 現代史への試み,唐木順三著.  新版. Gendaishi e no kokoromi,Karaki Junzō cho.
DS821 図說日本歴史. 日本歴史  東京 :中央公論社,1960-1961. Zusetsu Nihon rekishi.
DS821 蒲生正男,1927- 日本人の生活構造序說 /蒲生正男著.  東京 :誠信書房,昭和 35 [1960] Nihonjin no seikatsu kōzō josetsu /Gamō Masao cho.
DS821 東京書籍株式会社.編集部. 新編新しい社会 6 :教師用指導書 /[編集新編新しい社会編集部   東京書籍株式会社編集部]. Shinpen atarashii shakai 6 :kyōshiyō shidōsho /henshū Shinpen Atarashii Shakai, Henshūbu ; Tōkyō Shoseki Kabushiki Kaisha Henshūbu].
DS821 旅風俗.第1集(綜合篇). 東京 :雄山閣出版,1959. 講座日本風俗史 Tabi fūzoku.1.
DS821 日本人の再発見. 東京,弘文堂,昭和48 [1973] On verso of t.p.: 大学セミナー・ハウス開館七周年記念論集. Nihonjin no saihakken.
DS821 図說日本文化史大系 /[編集委員代表兒玉幸多]. 東京 :小学館,1958. v. 1.繩文弥生古墳時代–v.2.飛鳥時代–v.3.奈良時代–v.4.平安時代(上)–v.5.平安時代(下)–v.6.鎌倉時代–v.7.室町時代–v.8.安土桃山時代–v.9.江戶時代(上)–v.10江戶時代(下)–v.11.明治時代–v.12.大正昭和時代–v.13.現代–v.[14]别卷. 総索引. 文 Zusetsu Nihon bunka-shi taikei /Henshūiin daihyō Kodama Kōta].
DS821 日本風俗史講座[長坂金雄編]. 東京,雄山閣[1927-1929] 長坂金雄,1886-editor. Nihon fūzokushi kōzaNagasaka Kaneo hen].
DS821 藤島泰輔,1933- 日本の上流社会 :高貴なる秘境を探険する /藤島泰輔著. 初版. Nihon no jōryū shakai :kōki naru hikyō o tanken suru /Fujishima, Taisuke.
DS821 What I want to know about Japan :brief answers to questions asked about Japan by American junior high school students.
DS821.5.K6 金達寿,1919-1997. 日本の中の朝鮮文化 /金達寿.  東京 :講談社,昭和 45-平成 3 [1970-1991] Nihon no naka no Chōsen bunka /Kin Tatsuju.
DS822.5 陳鵬仁. 戰後日本思想界的逆流 /陳鵬仁著.  臺北 :正中書局,民國63 [1974] Zhan hou Riben si xiang jie de ni liu /Chen Pengren zhu.
DS830 徐松石,1899- 日本民族的淵源 /徐松石著.  再版. Riben min zu de yuan yuan /Xu Songshi zhu.
DS831.K6 金相賢,1935- 在日韓國人 :僑胞八十年史 /金相賢著.  [Seoul] :檀谷學術研究院 :發行處語文閣,1969. Chaeil Han’gugin :kyop’o p’alsimnyŏnsa /Kim Sang-hyŏn chŏ.
DS834.8 日本人物史大系. 東京 :朝倉書店,1959-61. 第1卷. 古代 / 川崎庸之編 — 第2卷. 中世 / 佐藤進一編 — 第3卷. 近世I / 北島正元編 — 第4卷. 近世II / 林基編 — 第5卷. 近代I / 小西四郎編 — 第6卷. 近代II / 大久保利謙編 — 第7卷. 近代III / 井上清編. Nihon jinbutsu shi taikei.
DS835 信夫清三郎,1909-editor. 日本政治読本信夫清三郎編.  東京東洋経済新報社昭和37 [1962] Nihon seiji tokuhonShinobu Seizaburō hen.
DS835 日本の歴史 /編集委員 執筆者代表 岡田章雄, 豊田武, 和歌森太郎. 東京 :読売新聞社,昭和34-41 [1959-1966] 東京 :読売新聞社,昭和34-41 [1959-1966] Nihon no rekishi /henshū iin shippitsusha daihyō Okada Akio, Toyoda Takeshi, Wakamori Tarō.
DS835 日本史槪說.2 /北島正元著. 東京 :岩波書店,1968. 岩波全書 Nihonshi gaisetsu.2 /Kitajima Masamoto cho.
DS835 図說日本史.古代編 /岩城隆利著. 大阪 :保育社,1956. 図說日本史・古代編年表:p126-129. Zusetsu nihonshi.<> /Iwaki Takatoshi cho.
DS835 Early Japan・Heian.part two /アメリカ・カナダ11大学連合日本研究センター[編]. [東京] :国際交流基金,1976. Part one に対する注釈の部 主に英語. Ārī japan heian.2 /Amerika Kanada Jūichi Daigaku Rengō Nihon Kenkyū Sentā hen].
DS835 Early Japan・Heian.part one /アメリカ・カナダ11大学連合日本研究センター編. [東京] :国際交流基金,1976. 本文は日本語. Ārī japan heian.1 /Amerika Kanada Jūichi Daigaku Rengō Nihon Kenkyū Sentā hen.
DS835 岩波講座.日本歷史 /[編輯者國史研究會, 同人代表黑板勝美]. 日本歷史 東京 :岩波書店,昭和 8-10 [1933-1935] Iwanami kōza.Nihon rekishi /henshūsha Kokushi Kenkyūkai, dōjin daihyō Kuroita Katsumi].
DS835 Japan, a concise historyby] Milton W. Meyer.
DS835 Readings in Japanese history series /editor, Inter-university Center for Japanese Language Studies in Tokyo.
DS836 在日韓国人の歴史と現実 /在日韓国青年同盟中央本部編著. 東京 :洋洋社,昭和45 [1970] 外国人登錄法: p. 426-439 Zainichi Kankokujin no rekishi to genjitsu /Zainichi Kankoku Seinen Dōmei Chuō Honbu hencho.
DS838 伊藤正德,1889-1962. 軍閥興亡史伊藤正德.  東京文藝春秋新社昭和33 [1958] Gunbatsu kōbōshiItō Masanori.
DS838 軍閥興亡史.[1] /伊藤正徳著. 東京 :文芸春秋新社,1957. 軍閥. Gunbatsu kōbōshi.1 /Itō Masanori cho.
DS841 岡本清一,1905- 年表議会政治史 /岡本清一, 藤馬龍太郎著.  東京 :至誠堂,昭和 35 [1960] Nenpyō gikai seiji shi /Okamoto Seiichi, Tōma Ryūtarō cho.
DS841 石田雄,1923- 近代日本政治構造の硏究 /石田雄著. Sequel to:明治政治思想史研究 Kindai Nihon seiji kōzō no kenkyū /Ishida Takeshi cho.
DS841 岡義武,1902- 現代日本の政治過程 /岡義武編. 東京 :岩波書店,昭和33 [1958] Gendai Nihon no seiji katei /Oka Yoshitake hen.
DS845 小山弘健,1912- 日本帝国主義史 /小山弘健浅田光輝著.  東京 :青木書店,1958-60. Nihon teikoku-shugi shi /Koyama Hirotake Asada Mitsuteru cho.
DS849.C5 陳昭成,1934- 日本之大陸積極政策與九一八事變之硏究 /陳昭成著.  初版. Riben zhi da lu ji ji zheng ce yu jiu yi ba shi bian zhi yan jiu /Chen Zhaocheng zhu.
DS849.C6 大村立三,1927- 中国は一つ :待ったなしの日中国交 /大村立三著.  待ったなしの日中国交 Chūgoku wa hitotsu :mattanashi no Nitchū kokkō /Ōmura Tatsuzō cho.
DS849.C6 中国問題 :打開への思考. 東京,每日新聞社,昭和45 [1970] 円卓討論(司会 : 五味三勇出席者 : 木村俊夫等)と座談会(司会 : 江頭数馬出席者 : 衛藤瀋吉)の記錄を集錄したもの. Chūgoku mondai:dakai e no shikō.
DS849.J3 栗原健,1911- 対満蒙政策史の一面 :日露戦後より大正期にいたる /栗原健編著. 初版. Tai Man-Mō seisakushi no ichimen :Nichi-Ro sengo yori Taishōki ni itaru /Kurihara Ken hencho.
DS849.M3 緖方貞子. 満州事変と政策の形成過程 /緖方貞子著.  初版. Manshū Jihen to seisaku no keisei katei /Ogata Sadako cho.
DS849.U6 日高義樹,1935- アメリカパワ一エリ一トの驚くべき日本観 /日高義樹.  東京 :潮出版社,昭和 62 [1987] Amerika pawā erīto no odorokubeki Nihon-kan /Hidaka Yoshiki.
DS851 古事記大成 /[編集委員久松潜一等編集   顧問新村出 : 山田孝雄]. 古事記 Kojiki taiesi /henshū iin Hisamatsu Sen’ichi tō henshū ; komon Shinmura Izuru : Yamada Takao].
DS852.D6 横田健一,1916- 道鏡 /横田健一   日本歴史学会編集. Dōkyō /Yokota Ken’ichi ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
DS852.K3 村尾次郎,1914- 桓武天皇 /村尾次郎著   日本歴史学会編集. Kammu Tennō /Murao Jirō cho ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
DS852.K48 吉備真備 /宮田俊彦著. 東京 :吉川弘文館,1961. 人物叢書 Kibino makibi.
DS852.S8 坂本太郎,1901- 菅原道真 /坂本太郎[著]   日本歴史学会編集. Sugawara no Michizane /Sakamoto Tarō cho] ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
DS857 中世の風景 /阿部謹也 [and others]著. 東京 :中央公論社,1990-1991. 中公新書 Chūsei no fukei /Abe Kin’ya and others] cho.
DS865.A4 高柳光寿,1892-1969. 明智光秀 /高柳光寿 [著]   日本歴史学会編集. Akechi Mitsuhide /Takayanagi Mitsutoshi cho] ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
DS865.T3 奥野高広,1904- 武田信玄 /奥野高広 [著]   日本歴史学会編集. Takeda Shingen /Okuno Takahiro cho] ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
DS872.H5 田原嗣郎,1924- 平田篤胤 /田原嗣郎[著]   日本歴史学会編集. Hirata Atsutane /Tahara Tsuguo cho] ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
DS872.S45 板沢武雄,1895- シーボルト /板沢武雄著   日本歴史学会編集. Shīboruto /Itazawa Takeo cho] ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
DS872.Y8 進士慶幹,1925- 由比正雪 /進士慶幹   日本歴史学会編集. Yui Shōsetsu /Shinji Yoshimoto ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
DS881 歴史学 研究会 (Japan) 明治維新史研究講座 /歴史学研究会編. 明治維新史研究講座. Meiji Ishinshi kenkyū kōza /Rekishigaku Kenkyūkai hen.
DS881.3 坂田精一,1903- ハリス /坂田精一[著]   日本歴史学会編集. Harisu /Sakata Seiichi cho] ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
DS881.5.H33 山囗宗之,1928- 橋本左内 /山口宗之著   日本歴史学会編集. Hashimoto Sanai /Yamaguchi Muneyuki cho] ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
DS881.5.I35 吉田常吉,1910- 井伊直弼 /吉田常吉著   日本歴史学会編集. Ii Naosuke /Yoshida Tsunekichi cho] ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
DS881.5.N3 成田和雄,1933- ジョン・万次郎の一生 /成田和雄.  名古屋 :中日新聞本社,昭和51 [1976] Jon Manjirō no isshō /Narita Kazuo.
DS881.5.S2 田中惣五郎,1894-1961. 西鄉隆盛 /田中惣五郎 [著]   日本歴史学会編集. Saigō Takamori /Tanaka Sōgorō cho] ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
DS881.5.S35 大平喜間多,1889- 佐久間象山 /[著者] 大平喜間多   日本歴史学会編集. Sakuma Shōzan /chosha] Ōhira Kimata ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
DS881.5.T6 辻達也,1926- 德川吉宗 /辻達也著   日本歴史学会編集. Tokugawa Yoshimune /Tsuji Tatsuya cho ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
DS881.5.Y34 平尾道雄. 山内容堂 /平尾道雄   日本歴史学会編集. Yamauchi Yōdō /Hirao Michio ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
DS881.5.Y6 奈良本辰也,1913- 吉田松陰 /奈良本辰也著.  東京 :岩波書店,昭和37 [1962] Yoshida Shōin /Naramoto Tatsuya cho.
DS882 朴台永. 日本極東侵略暴露記 /朴台永編集.  [Seoul] :東方文化社,檀紀4293 [1960] Ilbon Kŭktong ch’imnyak p’ongnogi /Pak T’ae-yŏng p’yŏnjip.
DS882 服部之総,1901-1956. 明治の政治家たち原敬につらなる人々服部之総著.  原敬につらなる人々 Meiji no seijika tachiHara Takashi ni tsuranaru hitobitoHattori Shisō cho.
DS882 石井孝,1909- 明治維新の國際的環境,石井孝著.  東京,吉川弘文館,昭和32 [1957] Meiji Ishin no kokusaiteki kankyō,Ishii Takashi cho.
DS882 明治新維 =The Meiji restoration /by 羽仁五郎. Tokyo :Iwanami Shoten,昭和 24 [1949] 岩波新書 Meiji ishin =The Meiji restoration /by Hani Gorō.
DS882 日本百年の記錄.上 /木下宗一著. 東京 :人物往来社,1960. 日本歴史明治時代史料. Nihon hyakunenno kiroku.1 /Kinoshita Sōichi cho.
DS882.5 色川大吉,1925- 明治精神史 /色川大吉[著].  新編. Meiji seishinshi /Irokawa Daikichi cho].
DS882.7 渡邊銀太郎. 明治天皇御大葬御冩眞帖 /[渡邊銀太郎著].  東京 :新橋堂書店,[1911] Meiji Tennō gotaisō oshashinchō /Watanabe Gintarō cho].
DS882.J3 坂田吉雄,1906-author. 明治維新史 /坂田吉雄著. 東京 :未来社,1960. Meiji Ishin shi /Sakata Yoshio cho.
DS884.I9 入交好脩,1908- 岩崎弥太郎 /入交好脩著   日本歷史学会編集. Iwasaki Yatarō /Irimajiri Yoshinaga cho ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
DS884.K65 西尾陽太郎,1912- 幸徳秋水 /西尾陽太郎著   日本歴史学会編. Kōtoku Shūsui /Nishio Yōtarō cho] ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
DS884.O4 中村尚美,1925- 大隈重信 /中村尚美著   日本歴史学会編集. Ōkuma Shigenobu /Nakamura Naomi cho] ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
DS884.Y3 藤村道生,1929- 山県有朋 /藤村道生[著]   日本歴史学会編集. Yamagata Aritomo /Fujimura Michio cho] ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
DS885 三宅雪嶺,1860-1945. 同時代史,三宅雪嶺[雄二郎]著.  東京,岩波書店,昭和42 [1967] Dō jidaishi,Miyake Setsurei Yūjirō] cho.
DS885 木下半治,1900- 右翼テロ 泥沼にうごめく反動団体,木下半治著. Uyoku tero;doronuma ni ugomeku handō dantai,Kinoshita Hanji cho.
DS885.5.G5 伊藤金次郎,1892- 奇傑後藤新平 /伊藤金次郎著.  臺北市 :淸水書店,昭和 19 [1944] Kiketsu Gotō Shinpei /Itō Kinjirō cho.
DS885.5.N88 張棟材. 野坂參三與毛共 :對日共與毛共結合史實之剖視 /張棟材著.  中英本, 初版. Yefan Cansan yu Mao gong :dui Ri gong yu Mao gong jie he shi shi zhi pou shi /Zhang Dongcai zhu.
DS885.5.O9 伊佐秀雄,1904- 尾崎行雄 /伊佐秀雄著   日本歴史学会編. Ozaki Yukio /Isa Hideo cho] ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
DS888.5 栗原健,1911- 天皇 :昭和史覚書 /栗原健著.  昭和史覚書 Tennō :Shōwa shi oboegaki /Kurihara Ken cho.
DS889 戦後日本の国家権力 /現代史研究会編.  1版.  京都 :三一書房,1960. Sengo Nihon no kokka kenryoku /Gendaishi Kenkyūkai hen.
DS889 ニッポン日記 /マーク. ゲイン[著]   井本威夫訳.  初版. Nippon nikki /Māku Gein cho] ; Imoto Takeo yaku.
DS889 田中惣五郎,1894-1961. 日本ファシズム史 /田中惣五郎著.  初版. Nihon fashizumushi /Tanaka Sōgorō cho.
DS889 岡義武,1902- 近代日本の政治家 /岡義武著.  新版. Kindai Nihon no seijika /Oka Yoshitake cho.
DS889 藤原弘達,1921- 現代日本の政治意識 /藤原 弘達著.  東京 :創文社,昭和 34 [1959] Gendai Nihon no seiji ishiki /Fujiwara Hirotatsu cho.
DS889 中島健蔵,1903-1979. 昭和時代 /中島健蔵著.  東京 :岩波書店,昭和32 [1957] Shōwa jidai /Nakajima Kenzō cho.
DS889 山川均,1880-1958. 日本の再軍備 /山川均著.  東京 :岩波書店,昭和35 [1960] Nihon no saigunbi /Yamakawa Hitoshi cho.
DS889 中山太郎,1924- 二つの敗戦国家 :日本とドイツの五十年 /中山太郎.  東京 :読売新聞社,1995. Futatsu no haisen kokka :Nihon to Doitsu no gojūnen /Nakayama Tarō.
DS889 矢部貞治,1902- 日本政治の反省 /矢部貞治著.  東京 :鹿島研究所,昭和 34 [1959] Nihon seiji no hansei /Yabe Teiji cho.
DS889 上山春平,1921- 日本のナショナリズム,上山春平著.  東京,至誠堂,昭和40 [1965] Nihon no nashonarizumu,Ueyama Shunpei cho.
DS889 矢內原忠雄,1893-1961. 戦後日本小史矢內原忠雄編.  東京東京大学出版会1961. Sengo Nihon shōshiYanaihara Tadao hen.
DS889 学生運動研究会. 現代の学生運動 その思想と行動,学生運動研究会著. Gendai no gakusei undō;sono shisō to kōdō,Gakusei Undō Kenkyūkai cho.
DS889 陳鵬仁. 富士山頭雜感集,陳鵬仁編著. 初版. Fushi shan tou za gan ji,Chen Pengren bian zhu.
DS889 日本は左傾するか :右の日本人左の日本人 /インゲボルク・Y.ヴェント著   田中元訳. 東京 :弘文堂,1965. Nihon wa sakeisuruka :migi no nihonjin hidari no nihonjin.
DS891 日本发展报告. 北京 :社会科学文献出版社,2002- 2009- : 日本蓝皮书 Riben fa zhan bao gao.
DS894.62 日本の美.第1-2卷,近畿 /[編集 鈴木武夫 and others]. 近畿  東京 :国際情報社,昭和42 [1967] Nihon no bi.Dai 1-2-kan,Kinki /henshū Suzuki Takeo and others].
DS895 かいこの村 /編集岩波書店編集部, 岩波映画製作所   写眞熊谷元一. 東京 :岩波書店,1953. Kaiko no mura /henshū Iwanami Shoten Henshūbu, Iwanami Eiga Seisakujo ; shashin Kumagai Motoichi.
DS895.F7 楊卓膺. 中華民國的新興氣象 /楊卓膺著.  [台北] :改造出版社,民國 44 [1955] Zhonghua min guo di xin xing qi xiang /Yang Zhuoying zhu.
DS895.F7 俞鴻鈞,1897-1960. 施政報告與講演 :俞院長言論輯要 /[俞鴻鈞著].  [臺北] :行政院新聞局,民國45 [1956] Shi zheng bao gao yu jiang yan :Yu yuan zhang yan lun ji yao /Yu Hongjun zhu].
DS895.F7 張其昀. 景福門回憶錄 /張其昀著.  再版. Jing fu men hui yi lu /Zhang Qiyun zhu.
DS895.F7 謝覺民,1921- 台灣寶島 :地理學的硏究 /謝覺民原著   姚國水譯. Taiwan bao dao :di li xue de yan jiu /Xie Juemin yuan zhu ; Yao Guoshui yi.
DS895.F7 吉村曉,1827- 自由中国の表情 /吉村曉, 加藤芳男.  東京 :有信堂,昭和 36 [1961] Jiyū Chūgoku no hyōjō /Yoshimura Satoru, Katō Yoshio.
DS895.F7 徐文伋. 星馬記者訪臺觀感 /編者 徐文伋.  臺北 :英文自由中國評論社,民國46 [1957] Xing Ma ji zhe fang Tai guan gan /bian zhe Xu Wenji.
DS895.F7 駱香林,editor. 臺灣省名勝古蹟集,駱香林, 苗元豐, 黄瑞祥編.  臺北,臺灣省文獻委員會,民國54 [1965] Taiwan Sheng ming sheng gu ji ji,Luo Xianglin, Miao Yuanfeng, Huang Ruixiang bian.
DS895.F7 Taiwan.新聞處. 臺灣省政近況 /[嚴家淦報告].  臺北市 :臺灣省新聞處,民國45 [1956] Taiwan Sheng zheng jin kuang /Yan Jiagan bao gao].
DS895.F7 台灣名勝集 /主編陸景宇   校訂孫再壬   英譯孫時敏. Taiwan ming sheng ji /zhu bian Lu Jingyu ; jiao ding Sun Zairen ; Ying yi Sun Shimin.
DS895.F7 臺灣省通志稿.卷四,經濟志.農業篇 /黃純靑監修   林熊祥主修   陳正祥 [and others] 纂修 Taiwan sheng tong zhi gao.Juan 4,Jing ji zhi.Nong ye pian /Huang Chunqing jian xiu ; Lin Xiongxiang zhu xiu ; Chen Zhengxiang and others] zuan xiu ; Taiwan sheng wen xian wei yuan hui bian.
DS895.F7 臺灣省 政府 新聞處. 臺灣建設新貌 /臺灣省政府新聞處编印. [臺中] :臺灣省政府新聞處,民國57 [1968] Taiwan jian she xin mao /Taiwan Sheng zheng fu xin wen chu bian yin.
DS895.F7 臺灣省地方自治誌要 /臺灣省地方自治誌要編輯委員會編. 臺中市 :臺灣省地方自治誌要編輯委員會,民國54 [1965] “慶祝國父百年誕辰暨臺灣光復二十週年紀念.” Taiwan Sheng di fang zi zhi zhi yao /Taiwan Sheng di fang zi zhi zhi yao bian ji wei yuan hui bian.
DS895.F7 台灣省通志稿. 臺北,臺灣省文献委員會. Compiled 1952- by 臺灣省文献委員會 黄純靑 林熊祥等監修. Taiwan Sheng tong zhi gao.
DS895.F7 張其昀,1901-1985. 三民主義模範省之建設 /張其昀著. 再版. San min zhu yi mo fan sheng zhi jian she /Zhang Qiyun zhu.
DS895.F72 Taiwan.新聞處. 臺灣光復十年 /臺灣省政府新聞處編.  [臺北],民國44 [1955] Tʻai-wan kuang fu shih nien /Tʻai-wan sheng cheng fu hsin wen chʻu pien.
DS895.F72 連橫,1878-1936. 臺灣通史 /連橫著.  再版. Taiwan tong shi /Lian Heng zhu.
DS895.F72 臺灣光復廿年 /臺灣省政府新聞處編印. 臺中市 :臺灣省政府新聞處,民國54 [1965] Taiwan.新聞處. Taiwan guang fu nian nian /Taiwan Sheng zheng fu xin wen chu bian yin.
DS895.F72 進步中的本省山地 /臺灣省政府民政廳編. [台北] :該廳,民國43 [1954] Taiwan.民政廳. Jin bu zhong de ben sheng shan di /Taiwan sheng zheng fu min zheng ting bian.
DS895.F72 林景明,1929- 知られざる台湾 台湾独立運動家の叫び,林景明. Shirarezaru Taiwan;Taiwan dokuristu undōka no sakebi,Rin Keimei.
DS895.F75 China (Republic : 1949- ).內政部. 民政槪況 /內政部編.  [台北] :[內政部],民國46 [1957] Min zheng gai kuang /Nei Zheng bu bian.
DS895.F75 中華民國 … 內政統計提要 =Statistical abstract of interior of The Republic of China /內政部編印. 內政統計提要  [台北市] :內政部 Zhonghua min guo … nei zheng tong ji ti yao =Statistical abstract of interior of The Republic of China /Nei zheng bu bian yin.
DS895.F75 黃昭堂,1932- 台湾民主国建立発案者についての研究 /黄有仁[著.  東京 :台湾史研究会,1967] Taiwan Minshukoku kenritsu hatsuansha ni tsuite no kenkyū /Kō Yūjin cho.
DS895.F75 劉毅夫. 第一回合的勝利 /[劉毅夫著].  臺北 :改造出版社,民國48 [1959] Di yi hui he de sheng li /Liu Yifu zhu].
DS895.F77 新竹新志 /畢慶昌等著. [臺北] :中華叢書委員會,民國47 [1958] 中華叢書 Xinzhu xin zhi /Bi Qingchang deng zhu.
DS895.R9 藤島宇內,1924- 日本の民族運動,藤島宇內著.  東京,弘文堂,昭和35 [1960] Nihon no minzoku undō,Fujishima Udai cho.
DS895.R9 陳紀瀅,1908- 瞭解琉球,陳紀瀅著.  臺北,臺灣商務印書館[1971] Liao jie Liuqiu,Chen Jiying zhu.
DS897 .O4 ニッポン歴史の宿 :東海道の旅人ものがたり /O.スタットラー著   三浦朱門訳. 歴史の宿 Nippon rekishi no yado :Tōkaidō no tabibito monogatari /O. Sutattorā cho ; Miura Shumon yaku.
DS897.H5 姬路 :白鷺城 /[編集 岩波書店編集部   監修 町田甲一   写眞 岩波映画製作所]. Himeji :Shirasagijō /henshū Iwanami Shoten Henshūbu ; kanshū Machida Kōichi ; shashin Iwanami Eiga Seisakujo].
DS897.Y6 横浜市史.第3卷 下 /横浜市編集. 横浜 :横浜市,1963. 付(図1枚):明治10年代の横浜市街. Yokohama shishi.3 (3) /Yokohamashi.
DS901 史學 硏究. 서울 特別市 :韓國 史學會,檀紀 4291 [1958]- 사학 연구 Sahak yŏn’gu.
DS901.8 20世紀韓國大觀 :寫眞畫報版 /東亞出版社編輯部編. 韓國大觀 寫眞畫報版 /東亜出版社編輯部編. 20-segi Han’guk taegwan :sajin hwabop’an /Tonga Ch’ulp’ansa P’yŏnjippu p’yŏn.
DS902 유네스코韓國委員會. 유네스코韓國總攬 =UNESCO Korean survey /[유네스코韓國委員會]유네스코韓國總攬編纂委員會.  서울 :유네스코韓國委員會,檀紀4290 [1957] Yunesŭk’o Han’guk chŏngnam =UNESCO Korean survey /Yunesŭk’o Han’guk Wiwŏnhoe] Yunesŭk’o Han’guk Ch’ongnam P’yŏnch’an Wiwŏnhoe.
DS902 李迺揚. 韓國現勢李迺揚編譯. 再版. Han’guo xian shiLi Naiyang bian yi.
DS902.2 徐兢,1091-1153,author. 宣和奉使高麗圖經 /徐兢撰.  臺1版. Xuanhe feng shi Gaoli tu jing /Xu Jing zhuan.
DS904 增補文獻備考 :卷 1-250 /弘文館(朝鮮)纂輯校正.  新鉛活字版.  [Korea] :[publisher not identified],隆熙 2 [1908] 印. Chŭngbo munhŏn pigo :Kwŏn 1-250 /Hongmun’gwan (Chosŏn) ch’anjip kyojŏng.
DS904 李相伯,1904-1966. 韓國文化史硏究論攷 /李相伯著.  서울特别市 :乙酉文化社,[檀記 4287] 1954. Han’guk munhwasa yŏn’gu non’go /Yi Sang-baek chŏ.
DS904 金庠基,1901- 東方文化交流史論攷 /金庠基著.  再版. Tongbang munhwa kyoryusa non’go /Kim Sang-gi chŏ.
DS904 李弘稙,1909- 韓國古文化論故. 再版. Han’guk komunhwa nongo.
DS907 宋相燾,1871-1946. 騎驢隨筆 /[宋相燾著].  서울 :國史編纂委員會,檀紀4288 [1955] Kiro sup’il /Song Sang-do chŏ].
DS907 유홍렬. 한국사 :고등학교사회과 /유홍렬지음.  修正再版. Han’guksa :Kodŭnghakkyo sahoekwa /Yu Hong-nyŏl chiŭm.
DS907 李丙燾,1896- 國史大觀李丙燾著.  修訂増補. Kuksa taegwanYi Pyŏng-do chŏ.
DS907 李廼揚. 韓國通史2冊李廼揚著.  台北中華文化出版事業委員會民國45 [1956] Han’guo tong shi2 ceLi Naiyang zhu.
DS907 黃Hyŏn,1855-1910. 梅泉野錄 /[黃[Hyŏn]著]   國史編纂委員會編. Maech’ŏn yarok /Hwang Hyŏn chŏ] ; Kuksa P’yŏnch’an Wiwŏnhoe p’yŏn.
DS907 李丙燾,1896- 國史大觀 /李丙燾著.  新修. Kuksa taegwan /Yi Pyŏng-do chŏ.
DS910 柳洪烈,1911- 朝鮮獨立思想史攷 :自主的年號史攷 /柳洪烈[著].  서울 :正音社,1948. Chosŏn tongnip sasang sago :chajujŏk yŏnho sago /Yu Hong-nyŏl chŏ].
DS910.2.C5 申基碩,1908- 韓末外交史硏究,清韓宗屬關係를中心으로,申基碩著.  [서울],[一朝閣],[1967] Hanmal oegyosa yŏngu,Ch’ŏng Han chongsok kwangye rŭl chungsim ŭro,Sin Ki-sŏk chŏ.
DS910.2.C5 李仁榮,1911- 韓國滿洲關係史의硏究 /李仁榮著.  서울特別市 :乙酉文化社,1954(1984 printing) Han’guk-Manju kwan’gyesa ŭi yŏn’gu /Yi In-yŏng chŏ.
DS912 李丙燾,1896- 高麗時代의研究 :特히地理圖讖思想의發展을中心으로 /李丙燾著.  서울 :乙酉文化社,4287 [1954] Koryŏ sidae ŭi yŏn’gu :t’ŭkhi chiri toch’am sasang ŭi palchŏn ŭl chungsim ŭro /Yi Pyŏng-do chŏ.
DS912. 高麗史節要 /金宗瑞編. 서울特別市 :明文堂,1959(1991 printing) 再版. Koryŏsa chŏryo /Kim Chong-sŏ p’yŏn.
DS913 李相伯,1904-1966. 李朝建國의硏究,李朝建國과田制改革問題,李相伯著.  서울,乙酉文化社,[檀紀] 4287 [1954] Yijo kŏn’guk ŭi yŏn’gu,Yijo kŏn’guk kwa jŏnje kaehyŏk munje,Yi Sang-baek chŏ.
DS916 李炳憲,1896- 三一運動祕史 /李炳憲編著.  서울特別市 :時事時報出版局,檀紀4292 [1959] Samil undong pisa /Yi Pyŏng-hŏn p’yŏnjŏ.
DS916.5.R5 Korea (South).公報室. 李承晚論 /韓國公報室編, 李迺揚譯.  初版. Li Chengwan lun /Hanguo gong bao shi bian, Li Naiyang yi.
DS917 咸錫憲,1901- 人間革命論說集 /咸錫憲著.  4版. In’gan hyŏngmyŏng nonsŏljip /Ham Sŏk-hŏn chŏ.
DS917 韓 太壽,author. 韓國 政黨史 /韓 太壽 著 . [Seoul] :新 太陽社,[1961] Han’guk chŏngdangsa /Han T’ae-su chŏ.
DS917 韓國革命의方向 /咸錫憲[等]著. 서울 :中央公論社,檀紀4294 [1961] 咸錫憲,1901- Han’guk hyŏngmyŏng ŭi panghyang /Ham Sŏk-hŏn tŭng] chŏ.
DS917 The United Nations and the Korean question /by Y.H. Chyung.
DS921.2 江海東,1915- 一萬四千個証人 /江海東著. 臺北 :軍友報社,民國44 [1955] Yi wan si qian ge zheng ren.
DS921.6 高文俊. 韓戰憶往 :浴血餘生話人權 /高文俊著.  2版. Han zhan yi wang :yu xue yu sheng hua ren quan /Gao Wenjun zhu.
DS935 金昌順. 北韓十五年史, 1945年8月-1961年1月 /金順昌著.  서울 :知文閣,1961. Pukhan sibonyŏnsa, 1945-nyŏn-8-wŏl-1961-nyŏn-1-wŏl /Kim Ch’ang-sun chŏ.
DS935 The Korean People’s Democratic Republicby] Glenn D. Paige.
DT295 尋問 /アンリ・アレッグ, J.P.サルトル[著]   長谷川四郎訳. 東京 :みすず書房,1958. Jinmon /Henri Alleg ; Jean Paul Sartre cho] ; Hasegawa Shirō yaku.
DT30 楊宗科. 非洲團結組織發展之硏究 /楊宗科著.  初版. Feizhou tuan jie zu zhi fa zhan zhi yan jiu /Yang Zongke zhu.
E109.C5 達鑑三. 法顯首先發現美洲考證,達鑑三.  台北,復華印書館印刷,1969. Faxian shou xian fa xian Meizhou kao zheng,Da Jiansan.
E169 黄文範. 故國三千里,黄文範著.  [臺北]臺灣商務印書館[1967] Gu guo san qian li,Huang Wenfan zhu.
E178 美利坚共和国的成长.上 /(美) 塞缪尔・埃利奥特・莫里森 (Morision, S.E.) 等合著   南开大学历史系美国史硏究室译. 天津 :天津人民出版社,1980. Meilijian gong he guo de cheng zhang.Shang /(Mei) Sa-miao-erh Ai-li-ao-tʻe Mo-li-sen (Morision, S.E.) teng ho chu ; Nan kai da xue li shi xi Meiguo shi yan jiu shi yi.
E183.7 美國現代外交史,山姆爾・比密斯著, 鍾榮蒼譯, 敎育部世界名著譯述委員會主編. 臺北,中華文化出版事業委員會,民國47 [1958] 現代國民基本知識叢書,第5輯 Meiguo xian dai wai jiao shi,Shanmuer Bimisi zhu, Zhong Rongchang yi, Jiao yu bu shi jie ming zhu yi shi wei yuan hui zhu bian.
E183.8.C5 遠東如何淪陷 /柯貝克原著   厲昭節譯.  初版. Yuan dong ru he lun xian /Kebeike yuan zhu ; Li Zhao jie yi.
E183.8.C5 陶百川,1903- 美國對華政策透視 /陶百川著.  初版. Meiguo dui Hua zheng ce tou shi /Tao Baichuan zhu.
E183.8.C5 吳翎君. 美國與中國政治, 1917-1928 :以南北分裂政局為中心的探討 /吳翎君著.  初版. Meiguo yu Zhongguo zheng zhi, 1917-1928 :yi nan bei fen lie zheng ju wei zhong xin de tan tao /Wu Lingjun zhu.
E183.8.C5 郭榮趙. 中美戰時合作之悲劇 :從珍珠港到雅爾達 /郭榮趙著.  從珍珠港到雅爾達 Zhong Mei zhan shi he zuo zhi bei ju :cong Zhenzhugang dao Yaerda /Guo Rongzhao zhu.
E183.8.C5 張其昀,1901-1985. 美國文化與中美關係 /張其昀著.  臺北 :中華文化出版事業委員會,民國46- [1957]- Meiguo wen hua yu Zhong Mei guan xi /Zhang Qiyun zhu.
E183.8.C5 張貴永. 詹森與中美關係 /張貴永著. 初版. Zhansen yu Zhong Mei guan xi /Zhang Guiyong zhu.
E183.8.C5 中国政策 :サンタ・バーバラ報告 /[エレイン・バーネル編]   江藤数馬・波多野裕造訳. 東京 :サイマル出版会,©1969. Chūgoku seisaku :Santa Bābara hōkoku /Erein H. Bāneru hen] ; Etō Kazuma, Hatano Yūzō yaku.
E183.8.J3 日米対話 :21世紀に貢献する関係を求めて /堺屋太一, 稲盛和夫責任編集   日米 21世紀委員会監修.  第 1版. Nichi-Bei taiwa :21-seiki ni kōkensuru kankei o motomete /Sakaiya Taichi, Inamori Kazuo sekinin henshū ; Nichi-Bei 21-seiki Iinkai kanshū.
E183.8.J3 村垣範正,1813-1880. 萬延元年第一遣米使節日記 /[村垣範正著]   芝間[chika]吉編. Man’en Gannen Daiichi Kenbei Shisetsu nikki /Muragaki Norimasa cho] ; Shibama Chikakichi hen.
E183.8.T3 卜幼夫. 從博愛路一六二號到介壽路二號 :外交史話 /卜幼夫著.  外交史話 Zong Bo ai lu yi liu er hao dao Jie shou lu er hao :wai jiao shi hua /Bo Youfu zhu.
E184.C5 馬克任. 美國華人社會評論 :(一九七六年二月-一九八五年二月) /馬克任著.  初版. Mei guo hua ren she hui ping lun :(1976 nian 2 yue-1985 nian er yue) /Ma Keren zhu.
E332 哲斐遜傳 /吉伯特・紀納徳著   虞超, 駱異華合譯   敎育部世界名著譯述委員會主編. Zhefeixun zhuan /Jibote Jinade zhu ; Yu Chao, Luo Yihua he yi ; Jiao yu bu shi jie ming zhu yi shu wei yuan hui zhu bian.
E457 林肯傳 /芮頓紐・斯蒂芬遜著   王省吾譯   敎育部世界名著譯述委員會主編. Linken zhuan /Ruidunniu Sidifenxun zhu ; Wang Shengwu yi ; Jiao yu bu shi jie ming zhu yi shu wei yuan hui zhu bian.
E744 斎藤真,1921-2008. アメリカ外交の論理と現実,斎藤真著.  東京,東京大学出版会,1962. Amerika gaikō no ronri to genjitsu,Saitō Makoto cho.
E745.M3 麥克阿瑟的故事 /佛芮茨・ 韓特著   劉光炎譯   敎育部世界名著譯述委員會主編. Maikease de gu shi /Foruici Hante zhu ; Liu Guangyan yi ; Jiao yu bu shi jie ming zhu yi shu wei yuan hui zhu bian.
E757 西奧特. 羅斯福傳 /卜令革爾著   劉光炎譯   教育部世界名著譯述委員會主編. Xi’aote Luosifu zhuan /Bulinggeer zhu ; Liu Guangyan yi ; Jiao yu bu shi jie ming zhu yi shu wei yuan hui zhu bian.
E847 詹森傳 =The professional: Lyndon B. Johnson /毛樹淸, 謝雄玄譯. 初版. 臺北 :文星書店,1964. Zhansen zhuan =The professional: Lyndon B. Johnson /Mao Shuqing, Xie Xiongxuan yi.
F1035.C5 任京生. 加拿大华人群英谱 :闯荡海外的移民故事 /任京生著. West Vancouver, B.C. :北美科发集团出版社,2015. Jianada hua ren qun ying pu :chuang dang hai wai de yi min gu shi /Ren Jingsheng zhu.
F130.J3 本田靖春,1933- 新・ニュ一ヨ一クの日本人 /本田靖春.  東京 :潮出版社,昭和58 [1983] Shin Nyū Yōku no Nihonjin /Honda Yasuharu.
F2508 陸錫疇. 認識巴西 /陸遂初[錫疇]著.  台北 :中國文化公司,[195-] Ren shi Baxi /Lu Suichu Xichou] zhu.
F910 梁丹豐,1935- 北風的故鄉 /梁丹豐著.  阿拉斯加萬里征 Bei feng de gu xiang /Liang Danfeng zhu.
G1020 社会科中学生の地図[地図資料] /田中啓爾著. 新版. 東京 :日本書院,1968. Shakaika chūgakusei no chizuchizu shiryō].
G127 中学校社会 :歴史的內容 /著作者代表 坂本太郎.  新編.  東京 :学校図書,昭和35 [1970] Chūgakkō shakai :rekishiteki naiyō /chosakusha daihyō Sakamoto Tarō.
G2305 清代一統地圖 /[張其昀監修. 內府輿圖  陽明山] :國防研究院, 中華大典編印會合作 :[華岡文化書局總經銷],清乾隆25 [1760] 鐫製銅版, [i.e. 1966重印] Qing dai yi tong di tu /Zhang qiyun jian xiu.
G2305 Zhonghua Minguo di tu ji /Zhang qiyun zhu bian ; Xu Shengmu bian zhi and others] ; Zhang Hui hui tu and others].
G325 王軒成. 中國古代探險家舆旅行家 /王軒成编著.  香港 :上海書局,1972. Zhongguo gu dai tan xian jia yu lü xing jia /Wang Xuancheng bian zhu.
G336 池田寬親,active 1822. 船長日記.English Funaosa nikki: a captain’s diary =英訳本「船長日記」 : Jukichi’s four-year odyssey across the Pacific, through California, Alaska, Kamchatka, and back to Japan, 1813-1817 /Ikeda Hirochi Funaosa nikki :a captain’s diary : Jūkichi’s four-year odyssey across the Pacific, through California, Alaska, Kamchatka, and back to Japan, 1813-1817 /Ikeda Hirochika ; translated by Richard F. Szippl.
G370.P9 馬哥孛羅遊記 /馬哥孛羅著   張星烺譯.  臺1版. Mageboluo you ji /Mageboluo zhu ; Zhang Xinglang yi.
G370.P9 何福同. 馬可波羅其人其事,何福同著.  臺北,中華叢書委員會,民國47 [1958] Make Boluo qi ren qi shi,He Futong zhu.
G440 何でも見てやろう /小田実著. 東京 :河出書房新社,1961. 紀行. Nandemo miteyarō /Oda Makoto cho.
G463 謝清高,1765-1821. 海錄注 /謝清高口述   楊炳南筆受 Hai lu zhu /Xie Qinggao kou shu ; Yang Bingnan bi shou ; Feng Chengjun zhu shi.
G464 黄篤修,1913- 東麟西爪.  [香港] :黄篤修,1965. Dong lin xi zhao.
G464 賴景瑚. 遊踪心影 /賴景瑚著.  初版. You zong xin ying /Lai Jinghu zhu.
G464 賴景瑚. 漫遊散記 /賴景瑚著.  臺北 :正中書局,民國53 [1964] Man you san ji /Lai Jinghu zhu.
G70 梁繼文. 地理學硏究 /梁繼文著.  臺北 :台灣商務印書館,民國55 [1966] Di li xue yan jiu /Liang Jiwen zhu.
G73 China (Peking provisional government, 1937-1940).教育部.編審會. 高中地理 /[中華民國臨時政府] 教育總署編審會編.  北京,[1939-1944] Gao zhong di li /Zhonghua Minguo lin shi zheng fu] jiao yu zong shu bian shen hui bian.
G99 二十世紀地理學 /泰勒主編   孫宕越編繹. 再版. Er shi shi ji di li xue /Taile zhu bian ; Sun Dangyue bian yi.
GA207 王庸,1899- 中國地理學史 /王庸著.  臺2版. Zhongguo di li xue shi /Wang Yong zhu.
GB1337 酈道元,-527. 水經注 /酈道元撰   戴震校. Shui jing zhu /Li Daoyuan zhuan ; Dai zhen jiao.
GB1337 鄭肇經,1895- 中國水利史 /鄭肇經著.  臺2版. Zhongguo shui li shi /Zheng Zhaojing zhu.
GB316 王華隆. 我們的河山 /王華隆編著   中國青年反共救國團 總團部主編. Wo men de he shan /Wang, Hualong bian zhu ; Zhongguo qing nian fan gong jiu guo tuan zong tuan bu zhu bian.
GB316 周簡文,1912 or 1913- 中國地理槪論 /周簡文編著.  初版. Zhongguo di li gai lun /Zhou Jianwen bian zhu.
GB316 龍雲章. 中國地理問答 /龍雲章編.  香港 :大中書局,1956. Zhongguo di li wen da /Long Yunzhang bian.
GB316.C43 張其昀. 中國區域志 :甲編 /張其昀著.  臺北 :中華文化出版事業委員會,民國47 [1958] Zhongguo qu yu zhi :jia bian /Zhang Qiyun zhu.
GB318.M3 王益厓. 東北九省地誌 /王 益厓 著.  臺北 :中華文化出版事業委員會 :總經銷中央文物供應社,民國47- [1958]- Dongbei jiu sheng di zhi /Wang Yiyai zhu.
GE160.C6 哲夫. 淮河生态报告 /哲夫著.  第1版. Huai He sheng tai bao gao /Zhefu zhu.
GE160.C6 哲夫. 长江生态报告 /哲夫著.  第1版. Chang Jiang sheng tai bao gao /Zhefu zhu.
GE160.C6 哲夫. 黄河生态报告 /哲夫著.  第1版. Huang He sheng tai bao gao /Zhefu zhu.
GF31 人文地理學原理 /梭爾著   孫宕越編譯. 臺北 :中華文化出版事業委員會,民國46 [1957] Ren wen di li xue yuan li /Suo’er zhu ; Sun Dangyue bian yi.
GN11 中譯人類學詞彙 /香港中文大學人類學系與社會硏究中心編譯   謝劍主編. 香港 :中文大學出版社,1980. Chung i jen lei hsüeh tzʻu hui /Hsiang-kang Chung wen ta hsüeh jen lei hsüeh hsi yü she hui yen chiu chung hsin pien i ; Hsieh Chien chu pien.
GN315 林惠祥,1901- 民俗學 /林惠祥著.  臺2版. Min su xue /Lin Huixiang zhu.
GN470 堀一郎,1910-1974. 民間信仰 /堀一郎著.  東京 :岩波書店,1951(1954 printing) Minkan shinkō /Hori Ichirō cho.
GN480 李効再,1924- 都市人의親族關係 /李効再著.  서울特別市 :韓國研究院,1971. Tosiin ŭi ch’injok kwan’gye /Yi Hyo-jae chŏ.
GN492 劉節,1901-1977. 中國古代宗族移殖史論劉節編著. 臺二版. Zhongguo gu dai zong zu yi zhi shi lunLiu Jie bian zhu.
GN630.A2 アイヌの生活 /河野広道著. 東京 :榆書房,1956. 北方文化写真シリーズ Ainu no seikatsu /Kōno Hiromichi cho.
GN635 南澳的泰雅人 :民族學田野 調查與硏究 /李亦園 [and others]合著. 南港 :中央硏究院民族學硏 究所,民國52-53 [1963-64] 中央硏究院民族學硏究所專刊 Nan’ao de Taiya ren :min zu xue tian ye diao cha yu yan jiu /Li Yiyuan and others] he zhu.
GN635.F6 丘其謙. 布農族卡社羣的社會組織 /丘其謙[著].  南港 :中央硏究院民族學硏究所,民國55 [1966] Bunong zu Qiashe qun di she hui zu zhi /Qiu Qiqian zhu].
GN635.F6 秀姑巒阿美族的社會組織 /劉斌雄 [and others]著. 南港 :中央硏究院民族學硏究所,民國54 [1965] 中央硏究院民族學硏究所專刊 Xiuguluan Amei zu de she hui zu zhi /Liu Binxiong and others] zhu.
GN635.F6 王人英,author. 臺灣高山族的人口變遷 =Population change of Formosan aborigines /王人英. 南港 :中央硏究院民族學硏究所,民國56 [1967] Taiwan Gaoshan zu de ren kou bian qian =Population change of Formosan aborigines /Wang Renying.
GN635.J3 藤間生大,1913- 日本民族の形成東亜諸民族との連關において藤間生大著.  東京岩波1960. Nihon minzoku no keiseiTōa shominzoku to no renkan ni oiteTōma Seita cho.
GN635.T25 陳國鈞,1916- 台灣土著社會婚喪制度 /陳國鈞著 = Studies in marriage and funeral rites of Tʻai-wan aborigines.  台北市 :東方文化供應社,民國59 [1970] Taiwan tu zhu she hui hun sang zhi du /Chen Guojun zhu = Studies in marriage and funeral rites of Tʻai-wan aborigines.
GN762.A8 凌純聲. 臺灣與東亞及西南太平洋的石棚文化 /凌純聲.  臺灣南港 :中央硏究院民族學硏究所,民國56 [1967] Taiwan yu Dong Ya ji xi nan Taiping Yang de shi peng wen hua /Ling Chunsheng.
GN776.C5 賈蘭坡. 旧石器时代文化,賈蘭坡著.  北京,科学出版社,1957. Jiu shi qi shi dai wen hua,Jia Lanpo zhu.
GN776.J3 石器時代の日本 /芹沢長介著. 東京 :築地書館,1960. 折込図(1枚). 英語書名: The stone age of Japan. Sekki jidai no Nihon /Serizawa Chōsuke cho.
GN855.J2 日本考古学協会. 日本農耕文化の生成,日本考古学協会編.  東京,東京堂,1960-1961 [v. 1, 1961] Nihon nōkō bunka no seisei,Nihon Kōkogaku Kyōkai hen.
GR25 桂裕,translator. 世界民間故事集 /桂裕 = Tales of different nations / adapted and translated with notes by Kwei Yü. 再版. Shi jie min jian gu shi ji /Gui Yu = Tales of different nations / adapted and translated with notes by Kwei Yü.
GR335 談少詩. 中國民間歌謡 /談少詩編.  [星洲] :星洲世界書局,1956. Zhongguo min jian ge yao /Dan Shaoshi bian.
GR335 宋哲. 湖南民間故事 /宋哲編.  4版. Hunan min jian gu shi /Song Zhe bian.
GR335 宋哲. 新疆民間故事 /宋哲編.  5版. Xinjiang min jian gu shi /Song Zhe bian.
GR335 宋哲. 山東民間故事 /宋哲編.  再版. Shandong min jian gu shi /Song Zhe bian.
GR335 宋哲. 西藏民間故事 /宋哲編.  初版. Xizang min jian gu shi /Song Zhe bian.
GR335 許牧野. 中國民謠選集 /[選輯人許牧野].  台北 :許家駒 :總經銷台灣學生書局,民國60 [1971] Zhongguo min yao xuan ji /xuan ji ren Xu Muye].
GR335 李霖燦. 麼些族的故事 /李霖燦著 = Studies in Mo-so tribal stories / by Li Lin-tsan.  台北市 :東方文化供應社,1970. Mosuo zu de gu shi /Li Lincan zhu = Studies in Mo-so tribal stories / by Li Linzan.
GR335 干寶,active 317-322. 搜神記 :[20卷] /干寶撰.  台北市 :里仁書局,民國71 [1982] Sou shen chi :20 juan] /Kan Pao chuan.
GR335 林良. 吳剛砍桂樹的故事 /林良文   吳昊圖. Wu Gang kan gui shu de gu shi /Lin Liang wen ; Wu Hao tu.
GR335 楊雅惠. 曹娥的故事 /楊雅惠文   吳昊圖. Cao’e di gu shi /Yang Yahui wen ; Wu hao tu.
GR335 蔡惠光. 月餅的故事 /蔡惠光文   吳昊圖. Yue bing di gu shi /Cai Huiguang wen ; Wu Hao tu.
GR335 黃女娥. 老鼠女兒的故事 /黃女娥文   吳昊圖. Lao shu nü er di gu shi /Huang Nü’e wen ; Wu Hao tu.
GR335 婁子匡,1916- 民俗學集鐫 /[顧頡剛等著]   婁子匡編纂. Min su xue ji juan /Gu Jiegang deng zhu] ; Lou Zikuang bian zuan.
GR335 林文寳. 民間故事 =Folk stories /[撰寫林文寳   插圖周宇棟]. Min jian gu shi =Folk stories /zhuan xie Lin Wenbao ; cha tu Zhou Yudong].
GR335 李威熊. 孟子的故事 =Stories from Mencius /[撰寫李威熊, 高桂惠   插圖胡坤榮]. Mengzi di gu shi =Stories from Mencius /zhuan xie Li Weixiong, Gao Guihui ; cha tu Hu Kunrong].
GR335 黃女娥. 老鼠娶新娘的故事 /黃女娥文   曹俊彥圖. Lao shu qu xin niang di gu shi /Huang Nü’e wen ; Cao Junyan tu.
GR335 黃女娥. 媽祖的故事 /黃女娥文   李文婷圖. Mazu di gu shi /Huang Nu’e wen ; Li Wenting tu.
GR335 馬景賢. 目連救母的故事 /馬景賢文   黃明正圖. Mulian jiu mu de gu shi /Ma Jingxian wen ; Huang Mingzheng tu.
GR335 宋哲,editor. 雲南民間故事,宋哲編. 5版. Yunnan min jian gu shi,Song Zhe bian.
GR335 梁啟超,1873-1929. 中国今古情歌擧例 =Types of modern and ancient Chinese love songs /梁啟超等著. 台北 :東方文化供應社,民國59 [1970] Zhongguo jin gu qing ge ju li =Types of modern and ancient Chinese love songs /Liang Qichao deng zhu.
GR335 Ch’ü Yüan ti ku shih /Lin Liang wen ; Ch’en Hsiung t’u.
GR335 Chung K’uei ti ku shih /Chang Chien-ming wen ; Hung I-nan t’u.
GR335 Lung teng ti ku shih /Su Hsiu-jung wen ; Ch’en Hsiung t’u.
GR335 Pai niang niang ti ku shih /Ma Ching-hsien wen ; Wu Hao tú.
GR335 Tsao shen ti ku shih /Chang Chien-ming wen ; Ts’ao chün-yen t’u.
GR335 Yu yüeh kung ti ku shih /Yang Ya-hui wen ; Yang Chih-hung t’u.
GR335.H892 張馥蕊. 夷堅志通檢 /張馥蕊編. 再版. Yi jian zhi tong jian /Zhang Furui bian.
GR336.M36 滿族神话故事 /傅英仁搜集整理.  第1版.  哈尔滨 :北方文藝出版社 :黑龙江省新华书店发行,1985. Man zu shen hua gu shi /Fu Yingren sou ji zheng li.
GR338 施翠峰. 臺灣民譚探源 /施翠峰著.  初版. Taiwan min tan tan yuan /Shi Cuifeng zhu.
GR338 婁子匡,1916- 台灣人物傳說 /婁子匡著 = Personal legends of Formosa / by Lou Tsu-k’uang.  臺北市 :東方文化書局,民國 64-65 [1975-1976] Taiwan ren wu chuan shuo /Lou Zikuang zhu = Personal legends of Formosa / by Lou Tsu-k’uang.
GR338 六十年前臺灣俗文学 =Taiwanese folkliterature 1917 /平澤丁東[平七]捜錄   retold by Teitō Hirasawa. 台北市 :東方文化書局,民國65 [1976] Rokujūnen mae Taiwan zokubungaku =Taiwanese folkliterature 1917 /Hirasawa Teitō Heishichi] sōroku ; retold by Teitō Hirasawa.
GR340 塚崎進,1918- 物語の誕生,塚崎進著.  4版. Monogatari no tanjō,Tsukasaki Susumu cho.
GR340 池田彌三郎,1914- 文学と民俗学,池田彌三郎著.  東京,岩崎書店,1956. Bungaku to minzokugaku,Ikeda Yasaburō cho.
GR340 民俗民芸双書. 東京 :岩崎書店,1955- [1]. 風土と言葉 — [2]. 海の民俗学 — [3]. 月ごとの祭 — [4]. 芸能 — [5]. 物語の誕生 — [6]. 民俗学への道 — [7]. 馬娘婚姻譚 — [8]. 歌舞伎の見方 — [9]. 文学と民俗学 — [10]. 朝鮮の民話 — [11]. 昔話と笑話 — [12]. 花祭 — [13]. 稲の祭 — [14 Minzoku mingei sōsho.
GR340 佐々木喜善,1886-1933. 聴耳草紙 /佐々木喜善. 初版. Kikimimi sōshi /Sasaki Kizen.
GR340 日本民間故事介説 / 美葉著 Introducing the Japanese folk tales :studies, essays and an annotated bibliography /by Fanny Hagin Mayer.
GR342 孫晋泰,1900- 韓國民族說話의研究民族說話의文化史的研究孫晋泰著.  서울乙酉文化社[1954?] Han’guk minjok sŏrhwa ŭi yŏn’guMinjok sŏrhwa ŭi munhwasachŏk yŏn’guSon Chin-t’ae chŏ.
GR440 石田英一郎,1903-1968. 桃太郎の母 比較民族学的論集,石田英一郎著. Momotarō no haha;hikaku minzokugakuteki ronshū,Ishida Eiichirō cho.
GR71 柳田國男,1875-1962. 不幸なる藝術 /柳田國男.  初版. Fukōnaru geijutsu /Yanagita Kunio.
GT1555 中華五千年文物集刊.服飾篇 /[總編輯吳哲夫   主編陳夏生   美術編輯黃秀碧]. Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan.Fu shi pian /zong bian ji Wu Zhefu ; zhu bian Chen Xiasheng ; mei shu bian ji Huang Xiubi].
GT1555 Hsiu ho pao /Yüan Hui-lan chu.
GT1560 河鰭実英,1891- 装束圖譜 /[編集者河鰭実英]. 新訂増補. Shōzoku zufu /henshūsha Kawabata Sanehide].
GT2783 婁子匡,1916- 婚俗志,婁子匡著. [初版. Hun su zhi,Lou Zikuang zhu.
GT2907.C6 張宏庸. 茶藝 /張宏庸著.  初版. Cha yi /Zhang Hongyong zhu.
GT2907.C6 刘彤. 中国茶 /刘彤编著.  第1版. Zhongguo cha /Liu Tong bian zhu.
GT2911.S4 芳賀幸四郎,1908- 千利休 /芳賀幸四郎[著]   日本歴史学会編集. Sen no Rikyū /Haga Kōshirō cho] ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
GT2911.S4 唐木順三,1904- 千利休 /唐木順三.  東京 :筑摩書房,昭和38 [1963] Sen Rikyū /Karaki Junzō.
GT3283 郁元英,1900- 喪服草案簡編 :附名 物淺說   喪禮儀式 /[主編者郁元英]. Sang fu cao an jian bian :fu ming wu qian shuo ; sang li yi shi /zhu bian zhe Yu Yuanying].
GT4905 婁子匡,1916-author. 新年風俗志 /婁子匡編.  增訂. Xin nian feng su zhi /Lou Zikuang bian.
GT5230 江紹原. 中國古代旅行之研究 /江紹源著.  臺2版. Zhongguo gu dai lü xing zhi yan jiu /Jiang Shaoyuan zhu.
GV1061.15.L58 刘翔,1983- 我是刘翔 /刘翔著.  第1版. Wo shi Liu Xiang /Liu Xiang zhu.
GV1111 合気道入門 :写真解説 /藤平光一著. 東京 :東都書房,1967. 藤平, 光一,1920-2011(JTNDL)00084466 Aikido nyumon :Shashin kaisetsu.
GV1114 Hiroku Nihon jūdō /Kudō Raisuke cho.
GV1204.7 Zhongguo tongwan /zong bian ji Wu Meiyun].
GV1695 河鰭実英,1891-1983. 舞楽図說 /河鰭実英著.  新訂増補. Bugaku zusetsu /Kawabata Sanehide cho.
GV1799 教育舞踊原論 /邦正美著. 東京 :万有出版,1960. 体育研究・指導ndlsh(JTNDL)00602160 Kyoiku buyo genron.
GV475.5.K3 嘉納治五郎,1860-1938. 嘉納治五郎 :私の生涯と柔道.  私の生涯と柔道 Kanō Jigorō :watakushi no shōgai to jūdō.
GV481 唐豪,1897-1959. 太极拳硏究 /唐豪, 顾留馨編著.  香港 :一新書店,date of publication not identified Tai ji quan yan jiu /Tang Hao, Gu liuxin bian zhu.
GV551 黄華節. 中國古今民間百戲 /黄華節著.  初版. Zhongguo gu jin min jian bai xi /Huang Huajie zhu.
GV551 杂技剪集.English, French, & Swahili. Colophon title also in Chinese:杂技剪集 Chinese acrobatics =L’Acrobatie chinoise = Akrobati ya Kichina.
GV697.R62 李玲修. 体育之子荣高棠 /李玲修, 周铭共著.  第1版. Ti yu zhi zi Rong Gaotang /Li Lingxiu, Zhou Minggong zhu.
GV722 1984 Tsai Lo-shan-chi ti jih jih yeh yeh :Chung-kuo tʻi yü tai piao tʻuan tsʻan chia ti 23 chieh Ao yün hui /Chung-kuo Ao wei hui hsin wen wei yüan hui pien.
GV742.42.S86 宋世雄,1939- 宋世雄自述 :我的体育世界与荧屛春秋 /宋世雄著.  北京第1版. Song Shixiong zi shu :Wo de ti yu shi jie yu ying ping chun qiu /Song Shixiong zhu.
GV838.G36 高敏. 追梦 :”跳水皇后” 高敏自传 /高敏著.  “跳水皇后” 高敏自传 Zhui meng :”Tiao shui huang hou” Gao Min zi zhuan /Gao Min zhu.
GV884.Y36 姚明,1980- 我的世界我的梦 /姚明著   里克・布切, 张弛整理. Wo de shi jie wo de meng /Yao Ming zhu ; Like Buqie, Zhang Chi zheng li.
H33 周德偉. 周德偉社會政治哲學論著.  社會政治哲學論著 Zhou Dewei she hui zheng zhi zhe xue lun zhu.
H35 大邱大學十周年紀念論文集. [大邱] :大邱大學,檀記4291 [1958] 大邱大學. Taegu Taehak sipchunyŏn kinyŏm nonmunjip.
H49 雲五社會科學大辭典. 臺北 :臺灣商務印書館,[1971] 初版. Yunwu she hui ke xue da ci dian.
H53.C55 楊懋春,1904- 中國社會思想史 /楊懋春著   [國立編譯館主編]. Zhongguo she hui si xiang shi /Yang Maochun zhu ; Guo li bian yi guan zhu bian].
H62 新しい社会科中学2年.上 /海後宗臣著. 改訂. 東京 :東京書籍,1954. Atarashii shakaika chūgaku ninen.001.
H62 日本の風土 :わたしたちの社会.第1号-第5号 /<国際文化情報社>. 東京 :国際文化情報社,1960. 第4号欠号 付(図4枚). Nihon no fūdo :watashi tachi no shakai.1 /Kokusai Bunka Jōhōsha.
H83 高島善哉,1904- 社會科學入門,高島善哉著.  東京,岩波書店,昭和29 [1954](昭和33 [i.e. 1958] printing) Shakai kagaku nyūmon,Takashima Zen’ya cho.
H85 社会科学与公共政策 =Social science and public policy /中国社会科学杂志社编.  第1版.  北京 :社会科学文献出版社,2000. She hui ke xue yu gong gong zheng ce =Social science and public policy /Zhongguo she hui ke xue za zhi she bian.
HA1707 臺灣省政資料輯要 /臺灣省文獻委員會編印. 臺北 :臺灣省文獻委員會,民國55年 [1966]- 第1集 (民國55年6月[June 1966])- Taiwan Sheng zheng zi liao ji yao /Taiwan Sheng wen xian wei yuan hui bian yin.
HA1845 解說日本経済統計 :特に戦後の分析のために /一橋大学経済研究所編. 日本経済統計  東京 :岩波書店,1961(1962 printing) Kaisetsu Nihon keizai tōkei :toku ni sengo no bunseki no tame ni /Hitotsubashi Daigaku Kenkyūjo hen.
HA39 China (Republic : 1949- ).內政部. 戶籍行政槪况 /內政部編.  [台北] :[內政部],民國46 [1957] Hu ji xing zheng gai kuang /Nei zheng bu bian.
HB126.C4 李玉彬. 先秦儒家經濟思想與民生主義,李玉彬著.  初版. Xian Qin ru jia jing ji si xiang yu min sheng zhu yi,Li Yubin zhu.
HB126.C4 厉以宁. 厉以宁九十年代文选.  厉以宁 90 年代文选 Li Yining jiu shi nian dai wen xuan.
HB126.C4 田畸仁義,1880- 支那古代經濟思想及制度.Chinese 中國古代經济思想及制度 /田畸仁義著 Zhongguo gu dai jing ji si xiang ji zhi du /Tianji Renyi zhu ; Wang Xuewen yi.
HB126.C4 韓復智. 兩漢的經濟思想 /韓復智著. 初版. Liang Han de jing ji si xiang /Han Fuzhi zhu.
HB126.C6 田崎仁義,1880- 支那古代經濟思想及制度.Chinese 中國古代經濟思想及制度 /田崎仁義著 Zhongguo gu dai jing ji si xiang ji zhi du /Tianqi, Renyi zhu ; Wang Xuewen yi.
HB137 林峰,1969- 经济统计分析方法 /林峰, 葛新权著.  第1版. Jing ji tong ji fen xi fang fa /Lin Feng, Ge Xinquan zhu.
HB139.S688 数量经济学导论 /张守一, 张屹山主编.  第1版.  北京 :社会科学文献出版社,1998. Shu liang jing ji xue dao lun /Zhang Shouyi, Zhang Yishan zhu bian.
HB145 朱恒鹏,1969- 前沿思索 :中国经济非均衡分析 = The disequilibria of Chinese economy: a theoretical and empirical analysis /朱恒鹏著.  中国经济非均衡分析 Qian yan si suo :Zhongguo jing ji fei jun heng fen xi = The disequilibria of Chinese economy: a theoretical and empirical analysis /Zhu Hengpeng zhu.
HB171.5 社會經濟結構,(英國)黑克斯原著 施建生譯. 本書原名:Social Framework :An Introduction to Economics  再版. She hui jing ji jie gou,(Yingguo) Heikesi yuan zhu Shi Jiansheng yi.
HB179 経済原論 /中山伊知郎編. 新訂. 東京 :青林書院新社,1967-[1968] Keizai genron.
HB180.C5 市场化与宏观稳定 =Market-oriented reform and macro-economic stability /张曙光主编.  第1版.  北京 :社会科学文献出版社,2002. Shi chang hua yu hong guan wen ding =Market-oriented reform and macro-economic stability /Zhang Shuguang zhu bian.
HB180.C5 熊秉元. 我是体育老师 /熊秉元著.  第 1 版. Wo shi ti yu lao shi /Xiong Bingyuan zhu.
HB180.C5 熊秉元. 会移动的城堡 /熊秉元著.  第1版. Hui yi dong de cheng bao /Xiong Bingyuan zhu.
HB180.C5 简明政治经济学史 /八所高等师范院校编著.  第1版.  长沙市 :湖南人民出版社 :湖南省新華書店发行,1980(1982 printing) Jian ming zheng zhi jing ji xue shi /ba suo gao deng shi fan yuan xiao bian zhu.
HB180.J3 杉本榮一,1901-1952. 近代経済学史,杉本榮一著.  東京,岩波書店,1953. Kindai keizaigakushi,Sugimoto Eiichi cho.
HB180.J3 經濟學史 /久留間鮫造, 玉野井芳郎著. 東京 :岩波書店,1971. 岩波全書 Keizaigaku shi /Kuruma Samezō, Tamanoi Yoshirō cho.
HB180.K8 姜五佺,1914- 韓國經濟開發과새經濟學,姜五佺著.  서울,進明文化社,檀紀 4293 [1960] Han’guk kyŏngje kaebal kwa sae kyŏngjehak,Kang O-jŏn chŏ.
HB199.S23 帝国主义与依附 /特奧托尼奧・多斯桑托斯著   杨衍永等译.  第2版. Di guo zhu yi yu yi fu /Te’aotuoni’ao . Duosisangtuosi zhu ; Yang Yanyong deng yi.
HB201 侯家駒. 生產財價格導論 /侯家駒著.  初版. Sheng chan cai jia ge dao lun /Hou Jiaju zhu.
HB206 趙治源. 新勞動價值理論 /趙治源著 = New labor theory of value / Chao Tzu-yuan.  Hamburg :[趙治源],1971. Xin lao dong jia zhi li lun /Zhao Zhiyuan zhu = New labor theory of value / Chao Tzu-yuan.
HB206 New labour theorie of value :the basic theory of economics and guide to the development of human society /Chao Tzu-yuan.
HB206.L32 钱津. 劳动价值论 /钱津著.  第1版. Lao dong jia zhi lun /Qian Jin zhu.
HB3654.A3 八百万人的实践 :来自二孩生育政策地区的调研报告 = An experiment of eight million people /顾宝昌, 王丰主编. 来自二孩生育政策地区的调研报告  第1版. Ba bai wan ren de shi jian :lai zi er hai sheng yu zheng ce di qu de diao yan bao gao = An experiment of eight million people /Gu Baochang, Wang Feng zhu bian.
HB3656.A3 龍冠海. 台灣城市人口調查研究 /龍冠海著 = Trends of urbanization in Taiwan : a study of five cities / by Lung Kwan-hai.  台北 :東方文化書局,1972. Taiwan cheng shi ren kou diao cha yan jiu /Long Guanhai zhu = Trends of urbanization in Taiwan : a study of five cities / by Lung Kwan-hai.
HB501 楫西光速,1906-1964. 日本資本主義發達史 産業資本の成立と發展,楫西光速著. Nihon shihon shugi hattatsushi;sangyō shihon no seiritsu to hatten,Kajinishi Mitsuhaya cho.
HB61 俄華政治經濟小辭典 /時代出版社俄華辭典編輯室編.  北京初版.  北京 :時代出版社,1955. E Hua zheng zhi jing ji xiao ci dian /Shi dai chu ban she O Hua ci dian bian ji shi bian.
HB74.M3 郭婉容. 數理經濟學選論 /郭婉容著.  初版. Shu li jing ji xue xuan lun /Guo Wanrong zhu.
HB74.P65 钱津,1951- 追寻彼岸 :政治经济学论纲 /钱津著.  政治经济学论纲 Zhui xun bi an :zheng zhi jing ji xue lun gang /Qian jin zhu.
HB75 經濟思想史 /查理・季特, 查理・黎世德著   樓桐孫譯   敎育部世界名著譯述委員會主編. Jing ji si xiang shi /Chali Jite, Chali Lishide zhu ; Lou Tongsun yi ; Jiao yu bu shi jie ming zhu yi shu wei yuan hui zhu bian.
HB76 林行止. 一脉相承 /林行止著.  第1版. Yi mai xiang cheng /Lin Xingzhi zhu.
HB76 林行止. 经济家学 /林行止著.  第1版. Jing ji jia xue /Lin Xingzhi zhu.
HB76 林行止. 经济门楣 /林行止著.  第1版. Jing ji men mei /Lin Xingzhi zhu.
HB87 現代經濟思想 /于樹生譯. 臺北 :臺灣商務印書館,民國59 [1970] 人人文庫 Xian dai jing ji si xiang /Yu Shusheng yi.
HB97.5 周叔莲,1929- 论孙冶方 “最小–最大”理论 /周叔莲, 汪海波著.  第1版. Lun Sun Yefang “Zui xiao–zui da” li lun /Zhou Shulian, Wang Haibo zhu.
HB97.5 广东省高等院校. 政治经济学简要读本 /广东省高等院校《政治经济学简要读本》编写组编. 第1版. Zheng zhi jing ji xue jian yao du ben /Guangdong Sheng gao deng yuan xiao “Zheng zhi jing ji xue jian yao du ben” bian xie zu bian.
HB97.5 政治经济学硏究报告 /中国社会科学院经济硏究所编   主编王振中. 经济全球化的政治经济学分析 Zheng zhi jing ji xue yan jiu bao gao /Zhongguo she hui ke xue yuan jing ji yan jiu suo bian ; zhu bian Wang Zhenzhong.
HC106.8 クリントンの米国経済 /大原進編著.  1版.  東京 :日本経済新聞社,1993. Kurinton no Beikoku keizai /Ōhara Susumu hencho.
HC110.I55 第二次现代化 :信息技术与美囯经济新秩序 /胡延平, 高红冰编译. 第2次现代化  信息技术与美囯经济新秩序 Di er ci xian dai hua :xin xi ji shu yu Meiguo jing ji xin zhi xu /Hu Yanping, Gao Hongbing bian yi.
HC125 北京 :社会科学文献出版社,2001. 第1版. 拉丁美州和加勒比发展报告 (2000-2001年) /主编: 李明德 Lading Meizhou he Jialebi fa zhan bao (2000-2001 nian) /zhu bian: Li Ming De ; …
HC125 拉丁美洲和加勒比发展报告.No. 3 (2002-2003),拉美经济改革 /主编江时学   副主编高川. 拉美经济改革 Lading Mei Zhou he Jialebi fa zhan bao gao.No. 3 (2002-2003),La Mei jing ji gai ge /zhu bian Jiang Shixue ; fu zhu bian Gao Chuan.
HC165 陳宗經. 拉丁美洲之經濟,陳宗經編著.  台北市,中華文化出版事業委員會,民國45 [1956] Lading Mei Zhou zhi jing ji,Chen Zongjing bian zhu.
HC21 陳鶴聲,1907-1966. 西洋經濟史論 /陳鶴聲遺著.  初版. Xi yang jing ji shi lun /Chen Hesheng yi zhu.
HC241.2 俞寬賜. 歐洲共同市場 /俞寬賜著. 初版. Ouzhou gong tong shi chang /Yu Kuanci zhu.
HC286.8.K87 资本主义黑皮书 :自由市场经济的终曲 /罗伯特 库尓茨著   钱敏汝 [and others]译.  第1版. Zi ben zhu yi hei pi shu :zi you shi chang jing ji de zhong qu /Luobote Kuʻerci zhu ; Qian Minru and others] yi.
HC412 亚太地区发展报告, no. 3, 2002 /主编张蘊岭, 孙士海.  第1版.  北京 :社会科学文献出版社,2002. Ya Tai di qu fa zhan bao gao, no. 3, 2002 /zhu bian Zhang Yunling, Sun Shihai.
HC427 全漢昇. 中國經濟史論叢 /全漢昇著. 第1版. Zhongguo jing ji shi lun cong /Quan Hansheng zhu.
HC427.5 许晓峰. 资源资产化管理与可持续发展 /许晓峰, 李富强, 孟斌编著.  第1版. Zi yuan zi chan hua guan li yu ke chi xu fa zhan /Xu Xiaofeng, Li Fuqiang, Meng Bin bian zhu.
HC427.6 陶希聖,1899-1988. 唐代經濟史 /陶希聖, 鞠清遠著.  臺1版. Tang dai jing ji shi /Tao Xisheng, Ju Qingyuan zhu.
HC427.6 鄧拓. 中國救荒史 /鄧雲特著.  臺二版. Zhongguo jiu huang shi /Deng Yunte zhu.
HC427.6 周金聲,1907- 中國經濟史綱,周金聲著. 初版. Zhongguo jing ji shi gang,Zhou Jinsheng zhu.
HC427.6 宋元經濟史 /王志瑞編. 臺1版. 臺北市 :臺灣商務印書館,民國58 [1969] Song Yuan jing ji shi /Wang Zhirui bian.
HC427.8 我國經濟的發展 /成嘉玲主編.  初版.  臺北市 :世界書局,民國70 [1981] Wo guo jing ji de fa zhan /Cheng Jialing zhu bian.
HC427.9 中國國民黨.中央委員會.第六組. 匪黨八屆九中全會與大陸災荒之研究 /中國國民黨中央委員會第六組編.  [台北] :[publisher not identified],民國50 [1961] Fei dang ba jie jiu zhong quan hui yu da lu zai huang zhi yan jiu /Zhongguo guo min dang zhong yang wei yuan hui di liu zu bian.
HC427.9 史元慶. 共匪消滅私營工商業之硏究 /[史元慶, 裘孔淵編著].  [臺北] :[陽明山莊印],[1957] Gong fei xiao mie si ying gong shang ye zhi yan jiu /Shi Yuanqing, Qiu Kongyuan bian zhu].
HC427.9 中央銀行. 中央銀行年報.  [臺北] :中央銀行,[1962?- Zhong yang yin hang nian bao.
HC427.9 張遐民. 邊疆經濟 /張遐民編著.  [臺北] :蒙藏委員會,民國50 [1961] Bian jiang jing ji /Zhang Xiamin bian zhu.
HC427.9 李莫折. 共匪經濟財政政策剖析 /[李莫折編著].  [陽明山] :[革命實踐硏究院硏究部],民國40 [1951] Gong fei jing ji cai zheng zheng ce pou xi /Li Mozhe bian zhu].
HC427.9 宮下忠雄,1909- 文革と中国経済.  東大阪,所書店,昭和45 (1970) Bunkaku to Chūgoku keizai.
HC427.9 鄭竹園. 鄭竹園經濟文選 /鄭竹園著.  臺北市 :幼獅文化事業公司,民國73 [1984] Zheng Zhuyuan jing ji wen xuan /Zheng zhuyuan ju.
HC427.9 匪區財政經濟研究. [台北] :革命實踐研究院,民國43 [1954]  革命實踐研究院叢刊 Fei qu cai zheng jing ji yan jiu.
HC427.9 中国経済図說 /山内一男 [and others]著. 東京 :日本経営出版会,1972. 山内一男,1915- Chūgoku keizai zusetsu /Yamanouchi Kazuo and others] cho.
HC427.9 China’s economic development :the interplay of scarcity and ideology /Alexander Eckstein.
HC427.92 中国宏观经济政策选择 =The choice of China’s macroeconomic policy /杨坚白主编.  第1版.  [北京] :社会科学文献出版社 :经销新华书店总店北京发行所,2003. Zhongguo hong guan jing ji zheng ce xuan ze =The choice of China’s macroeconomic policy /Yang Jianbai zhu bian.
HC427.92 周振华,1954- 体制变革与经济增长 :中国经验与范式分析 /周振华著.  中国经验与范式分析 Ti zhi bian ge yu jing ji zeng zhang :Zhongguo jing yan yu fan shi fen xi /Zhou Zhenghua zhu.
HC427.92 中国宏观经济分析报告 /主编张曙光.  第1版.  北京 :社会科学文献出版社 :经销新华书店总店北京发行所,1999. Zhongguo hong guan jing ji fen xi bao gao /zhu bian Zhang Shuguang.
HC427.92 市场经济与经济预测 /张守一等著.  第1版.  北京 :社会科学文献出版社,2000. Shi chang jing ji yu jing ji yu ce /Zhang Shouyi deng zhu.
HC427.92 中国宏观经济分析报告.2 =A report of China’s macroeconomic analyses /主编张曙光.  第1版.  北京 :社会科学文献出版社,2002. Zhongguo hong guan jing ji fen xi bao gao.2 =A report of China’s macroeconomic analyses /zhu bian Zhang Shuguang.
HC427.92 中国村庄的工业化模式 /中国社会科学院农村发展硏究所组织与制度硏究室.  第1版.  北京 :社会科学文献出版社,2002. Zhongguo cun zhuang de gong ye hua mo shi /Zhongguo she hui ke xue yuan nong cun fa zhan yan jiu suo zu zhi yu zhi du yan jiu shi.
HC427.92 中囯经济前景分析 :2003年春季报告 /主编: 刘囯光, 王洛林, 李京文   副主编: 刘树成, 汪同三.  第1版. Zhongguo jing ji qian jing fen xi :2003 nian chun ji bao gao /zhu bian: Liu Guoguang, Wang Luolin, Li Jingwen ; fu zhu bian: Liu Shucheng, Wang Tongsan.
HC427.92 中国经济增长的理论与政策 /李京文, 汪同三主编   齐建国, 赵京兴副主编.  第1版. Zhongguo jing ji zeng zhang di Li lun yu zheng ce /Li Jingwen, Wang Tongsan zhu bian ; Qi Jian’guo, Zhao Jingxing fu zhu bian.
HC427.92 跨世纪难题 :中囯区域经济发展差距 = Knotty problems across the centuries studies on the differentials of China’s regional economic development /徐逢贤等著. 中囯区域经济发展差距  第1版. Kua shi ji nan ti :Zhongguo qu yu jing ji fa zhan cha ju = Knotty problems across the centuries studies on the differentials of China’s regional economic development /Xu Fengxian deng zhu.
HC427.92 李贺军. 中国经济增长方式选择 /李贺军著.  第1版. Zhongguo jing ji zeng zhang fang shi xuan ze /Li Hejun zhu.
HC427.92 易宪容,1958- 经济与经济学的迷思 /易宪容著.  第1版. Jing ji yu jing ji xue de mi si /Yi Xianrong zhu.
HC427.92 厉以宁. 经济漫谈录 /厉以宁著.  第1版. Jing ji man tan lu /Li Yining zhu.
HC427.92 张兴胜. 经济转型与金融支持 =The financial supporting policy in economy transition /张兴胜著.  第1版. Jing ji zhuan xing yu jin rong zhi chi =The financial supporting policy in economy transition /Zhang Xingsheng zhu.
HC427.92 于光远. 运用现代科学的”穷办法” /于光远.  第1版. Yun yong xian dai ke xue de “qiong ban fa” /Yu Guangyuan.
HC427.92 中共四個現代化問題 /中國出版公司編. 台北 :中國出版公司,民國68 [1979] 台北 :中國出版公司,民國68 [1979] Zhong gong si ge xian dai hua wen ti /Zhongguo chu ban gong si bian.
HC427.92 中国经济前景分析 :1999年春季报告 /刘国光, 王洛林, 李京文主编. 北京 :社会科学文献出版社,1999. 经济蓝皮书春季号 Zhongguo jing ji qian jing fen xi :1999 nian chun ji bao gao /Liu Guoguang, Wang luolin, Li Jingwen zhu bian.
HC427.92 中国经济体制市场化进程硏究 =The study of Chinese economic system towards market economy /陈宗胜, 吳浙, 谢思全等著. 上海 :上海人民出版社 :新华书店上海发行所经销,1999. 陈宗胜. Zhongguo jing ji ti zhi shi chang hua jin cheng yan jiu =The study of Chinese economic system towards market economy /Chen Zongsheng, Wu Zhe, Xie Siquan deng zhu.
HC427.92 1998年, 中国社会形势分析与预测 /主编汝信, 陆学艺, 單天伦   副主编李培林, 黄平, 陆建华. 中国社会形势分析与预测 1998 nian, Zhongguo she hui xing shi fen xi yu yu ce /zhu bian Ru Xin, Lu Xueyi, Shan Tianlun ; fu zhu bian Li Peilin, Huang Ping, Lu Jianhua.
HC428.F6 張義信. 從經濟面看台灣人口問題 /張義信著   徐慶鐘指導. Cong jing ji mian kan Taiwan ren kou wen ti /Zhang Yixin zhu ; Xu Qingzhong zhi dao.
HC428.Q342 施永康. 建设海峡西岸繁荣带的必然选择 :泉州的”著力点”与”基础点” /施永康著.  泉州的 “著力点”与”基础点” Jian she hai xia xi an fan rong dai de bi ran xuan ze :Quanzhou de “zhuo li dian” yu “ji chu dian” /Shi Yongkang zhu.
HC428.Y3 三峡库区可持续发展与科技进步 /j主编王崇举, 潘复生.  第1版.  北京 :社会科学文献出版社,2002. San Xia ku qu ke chi xu fa zhan yu ke ji jin bu /zhu bian Wang Chongju, Pan Fusheng.
HC430.5 臺灣經驗與海峽兩岸發展策略 =Taiwan experience and development strategy of both sides of the strait /主编徐滇慶   副主编方星海, 趙海英.  第1版. Taiwan jing yan yu hai xia liang an fa zhan ce lue =Taiwan experience and development strategy of both sides of the strait /zhu bian Xu Dianqing ; fu zhu bian Fang Xinghai, Zhao Haiying.
HC430.E5 环境影响的经济分析 :理论, 方法与实践 /郑玉歆主编.  第1版.  北京 :社会科学文献出版 :经销新华书店总店北京发行所,2003. Huan jing ying xiang de jing ji fen xi :li lun, fang fa yu shi jian /Zheng Yuxin zhu bian.
HC430.E5 中国可持续发展态势分析 /主编王伟中   副主编郭日生, 黄晶.  第1版. Zhongguo ke chi xu fa zhan tai shi fen xi /zhu bian Wang Weizhong ; fu zhu bian Guo Risheng, Huang Jing.
HC430.E5 知识经济与可持续发展 /葛新权 [and others] 编著. 北京 :社会科学文献出版社,1999. 挑战知识经济丛书 Zhi shi jing ji yu ke chi xu fa zhan /Ge Xinquan and others] bian zhu.
HC430.H53 许正中,1967- 高新技术产业 :财政政策与发展战略 /许正中著.  财政政策与发展战略 Gao xin ji shu chan ye :Cai zheng zheng ce yu fa zhan zhan lue /Xu Zhengzhong zhu.
HC430.I5 中国居民收入分配实证分析 =Positive analysis on distribution of income in China /李实 [and others] 等著.  第1版.  北京 :社会科学文献出版社 :经销新华书店总店北京发行所,2000. Zhongguo ju min shou ru fen pei shi zheng fen xi =Positive analysis on distribution of income in China /Li Shi and others] deng zhu.
HC430.I5 张平,1964- 增长与分享 :居民收入分配理论和实证 = Growing and sharing income distribution : theory, events and policy /张平著.  居民收入分配理论和实证 Zeng zhang yu fen xiang :ju min shou ru fen pei li lun he shi zheng = Growing and sharing income distribution : theory, events and policy /Zhang Ping zhu.
HC430.I55 鞠颂东. 知识经济与产业结构调整 /鞠颂东 [and others]编著.  第1版. Zhi shi jing ji yu chan ye jie gou tiao zheng /Ju Songdong and others] bian zhu.
HC462 日本的自然資源 /Edward A. Ackerman 原著   任永文譯.  初版. Riben de zi ran zi yuan /Edward A. Ackerman yuan zhu ; Ren Yongwen yi.
HC462 宮沢健一,1925- 日本の経済循環 /宮沢健一著.  東京 :春秋社,1960. Nihon no keizai junkan /Miyazawa Ken’ichi cho.
HC462 遠藤湘吉,1916-editor. 日本の経済 /遠藤湘吉編.  東京 :有斐閣,1961. Nihon no keizai /Endō Shōkichi hen.
HC462 日本產業読本 /[東洋経済新報社編].  全訂版.  東京 :東洋経済新報社,昭和 33 [1958] Nihon sangyō tokuhon /Tōyō Keizai Shinpōsha hen].
HC462 日本の独占 :再編成の実態 /御園生等著. 東京 :至誠堂,1960. 経済敎室 Nihon no dokusen :saihensei no jittai /Misonō Hitoshi cho.
HC462 日本資本主義発達史 /土屋喬雄著. 東京 :要書房,1954. 要選書 Nihon shihon shugi hattatsushi /Tsuchiya Takao cho.
HC462 国民所得白書.昭和34年度版 /経済企画庁編. 東京 :大蔵省印刷局,昭和36 [1961] 国民所得からみた34年度経済. 販売所: 各県の官報販売所ほか. Kokumin shotoku hakusho.Shōwa 34-nendoban /Keizai Kikakuchō hen.
HC462 技術革新と日本経済 /日本生産性本部生産性研究所著. 東京 :日本生産性本部,1960. 技術革新. Gijutsu kakushin to Nihon keizai /Nihon Seisansei Honbu Seisansei Kenkyūjo cho.
HC462 有沢広巳,1896-ed. 現代日本産業講座 /有沢広巳編集. 東京 :岩波書店,昭和34-35 [1959-1960] Gendai Nihon sangyō kōza /Arisawa Hiromi henshū.
HC462 中山伊知郎,1898-editor. 日本經濟の解明 近代經濟理論よりみた問題點,中山伊知郎編. Nihon keizai no kaimei;kindai keizai riron yori mita mondaiten,Nakayama Ichirō hen.
HC462.7 平野義太郎,1897-1980. 日本資本主義社会の機構 :史的過程よりの究明 /平野義太郎著.  改版. Nihon shihon shugi shakai no kikō :shiteki katei yori no kyūmei /Hirano Yoshitarō cho.
HC462.7 山田盛太郎,1897- 日本資本主義分析 :日本資本主義における再生產過程把握 /山田盛太郎著. 改版. Nihon shihon shugi bunseki :Nihon shihon shugi ni okeru saiseisan katei haaku /Yamada Moritarō cho.
HC462.9 東洋経済新報社. 日本経済讀本東洋経済新報社[編].  全訂2版. Nihon keizai tokuhonTōyō Keizai Shinpōsha hen].
HC462.9 陳本昌. 日本怎樣成為經濟大國 /陳本昌著.  初版. Riben zen yang cheng wei jing ji da guo /Chen Benchang zhu.
HC462.9 市村眞一,1925- 日本經濟の構造 :產業連關分析 /市村眞一著.  東京 :創文社,昭和32 [1957] Nihon keizai no kōzō :Sangyō renkan bunseki /Ichimura Shin’ichi cho.
HC462.9 中山伊知郎,1898- 日本の国富構造 /中山伊知郎監修.  東京 :東洋経済新報社,1959. Nihon no kokufu kōzō /Nakayama Ichirō kanshū.
HC462.9 吉村正晴,1910- 自由化と日本經濟,吉村正晴著.  東京,岩波書店,1961. Jiyūka to Nihon keizai,Yoshimura Masaharu cho.
HC462.9 川村鈴次,1905- 戦後の日本経済,川村鈴次著.  東京,春秋社,1960. Sengo no Nihon keizai,Kawamura Reiji cho.
HC462.9 貿易自由化と日本資本主義 /今井則義編. 東京 :大月書店,1960. 內容:自由化と日本資本主義(今井則義ほか) 自由化と国際競争(大橋周治ほか) 自由化と管理通貨制度(今井則義ほか) 自由化と景気循環(今井則義ほか) 自由化と労働者階級(大橋周治ほか) 自由化論争(富塚文太郎). Bōeki jiyūka to nihon shihon shugi /Imai Noriyoshi hen.
HC462.9 図說日本産業大系 /産業敎育協会編. 日本産業大系 新版. Zusetsu Nihon sangyō taikei /Sangyō Kyōiku Kyōkai hen.
HC462.9 長洲一二,1919- 成長経済の診断 日本経済はどうなるか,長洲一二著. Seichō keizai no shindan;Nihon keizai wa dō naru ka,Nagasu Kazuji cho.
HC462.9 日本経済の成長 :高度成長を支えるもの /中山伊知郎監修   エコノミスト編集. 東京 :東京 大学出版会,1960. Nihon keizai no seichō :kōdo seichō o sasaeru-mono /Nakayama Ichirō kanshū ; Economisuto henshū.
HC462.N3 中小工業の発達 /押川一郎 … [ほか] 編. 東京 :東洋経済新報社,昭和35 [1960] 中小企業研究 Chūshō kōgyō no hattatsu /Oshikawa Ichirō … hoka] hen.
HC462.N3 中小企業調查会. 輸出中小工業の経済構造 /押川一郎 … [ほか] 編. 東京 :東洋経済新報社,昭和35 [1960] Yushutsu chūshō kōgyō no keizai kōzō /Oshikawa Ichirō … hoka] hen.
HC463.M33 まちづくり国際経営 /村山元英著. 東京 :文真堂,1987. 地域開発. Machizukuri kokusai keiei.
HC464 台灣經濟輯要. [台灣] :經濟研究社臺灣省分社,[1954] 經濟研究社臺灣省分社叢書 Taiwan jing ji ji yao.
HC464.F7 台灣經濟問題論叢 /[經濟硏究社臺灣省分社編]. [Taipei] :該社,民國42 [1953] 經濟硏究社臺灣省分社叢書 Taiwan jing ji wen ti lun cong /Jing ji yan jiu she Taiwan sheng fen she bian].
HC467 安 霖. 韓國 經濟 再論,安 霖 著.  [서울]法文社,[1961] Han’guk kyŏngje chaeron,An Im chŏ.
HC467 東亞出版社. 成年韓國 :外國人의見解 /東亞出版社編輯部編.  서울 :東亞出版社,1966. Sŏngnyŏn Han’guk :oegugin ŭi kyŏnhae /Tonga Ch’ulp’ansa P’yŏnjippu p’yŏn.
HC467 成 昌煥,1917- 韓國 經濟論 /成 昌煥 著.  增補 7版. Han’guk kyŏngjeron /Sŏng Ch’ang-hwan chŏ.
HC467 趙璣濬,1917-author. 韓國經濟史 /趙璣濬, 吳德永共著. 서울特別市 :法文社,1962. Han’guk kyŏngjesa /Cho Ki-jun, O Tŏg-yŏng kongjŏ.
HC51.W275 历史资本主义 /伊曼努尔·华勒斯坦著   路爱国, 丁浩金译.  第1版. Li shi zi ben zhu yi /Yimannu-erh·Hua-lesitan zhu ; Lu Aiguo, Ding Haojin yi.
HC59.15.A43 资本主义反对资本主义 /米歇尔·阿尔贝尔著   杨祖功, 杨齐, 海鹰译.  第1版. Zi ben zhu yi fan dui zi ben zhu yi /Mixie-erh·A-erbei’er zhu ; Yang Zugong, Yang Qi, Hai Ying yi.
HC79.C3 社会资本与社会发展 /主编李惠斌, 杨雪冬.  第1版.  北京 :社会科学文献出版社 :经销新华书店北京发行所,2000. She hui zi ben yu she hui fa zhan /zhu bian Li Huibin, Yang Xuedong.
HC79.E5 中国经济增长与可持续发展 :理论, 模型与应用 /姚愉芳, 贺菊煌等编著. 理论, 模型与应用  第1版. Zhongguo jing ji zeng zhang yu ke chi xu fa zhan :li lun, mo xing yu ying yong /Yao Yufang, He Juhuang deng bian zhu.
HC79.I55 知识经济与决策科学 /李京文等著.  第1版.  北京 :社会科学文献出版社 :经销新华书店总店北京发行所,2002. Zhi shi jing ji yu jue ce ke xue /Li Jingwen deng zhu.
HC79.I55 知识经济与知识产品 /李富強 [and others] 編著.  第1版.  北京 :社会科学文献出版社,1998. Zhi shi jing ji yu zhi shi chan pin /Li Fuqiang and others] bian zhu.
HC79.I55 知识经济槪论 /李京文主编   李富强副主编.  第1版. Zhi shi jing ji gai lun /Li Jingwen zhu bian ; Li Fuqiang fu zhu bian.
HC79.I55 赵桥梁. 知识经济与国际关系 /赵桥梁编著.  第1版. Zhi shi jing ji yu guo ji guan xi /Zhao Qiaoliang bian zhu.
HC79.I55 齐建珍. 知识经济与老工业基地 /齐建珍著.  第1版. Zhi shi jing ji yu lao gong ye ji di /Qi Jianzhen zhu.
HC79.I55 李京文. 知识经济 :21世纪的新经济形态 /李京文著. 21世纪的新经济形态 Zhi shi jing ji :21 shi ji de xin jing ji xing tai /Li Jingwen zhu.
HD1167 China (Republic : 1949- ).內政部. 土地行政概況 /內政部編.  [台北] :[內政部],民國46 [1957] Tu di xing zheng gai kuang /Nei zheng bu bian.
HD1181 石田文次郎,1892- 土地總有權史論 /印斗如譯.  台北 :台灣土地銀行硏究室,民國48 [1959] Tu di zong you quan shi lun /Yin Douru yi.
HD1295.C5 川勝守,1940- 中国封建国家の支配構造 :明清賦役制度史の研究 /川勝守著.  東京 :東京大学出版会,1980. Chūgoku hōken kokka no shihai kōzō :Min Shin fueki seidoshi no kenkyū /Kawakatsu Mamoru cho.
HD1360.C4 福地いま,1910- 私は中國の地主だった :土地改革の體驗 /福地いま著. 土地改革の體驗 Watakushi wa Chūgoku no jinushi datta :tochi kaikaku no taiken /Fukuchi Ima cho.
HD1411 世界の食糧問題.上卷 /R.ブリテン著   西野入徳訳. 東京 :岩波書店,1954. Sekai no shokuryō mondai.1 /Robert Brittain cho ; Nishinoiri Isao yaku.
HD1431 結在異鄉的果實 :中華民國國際合作計畫紀實 /光華編輯部著.  再版.  臺北市 :光華畫報雜誌社 :總經銷臺灣英文雜誌社,民國74 [1985] Jie zai yi xiang de guo shi :Zhonghua min guo guo ji he zuo ji hua ji shi /Guang hua bian ji bu zhu.
HD1491.C6 陳森文. 共匪農業集體化之硏究.  [台北]陽明山莊,民國46 [1957] Gong fei nong ye ji di hua zhi yan jiu.
HD1491.C6 匪《農業合作化》有關資料彙編. [台北?] :陽明山莊,民國44 [1955] 匪情硏究參考資料 Fei “nong ye he zuo hua” you guan zi liao hui bian.
HD1790.5 冯秀文. 拉丁美洲农业的发展 /冯秀文 [and others]著.  第1版. Lading Mei Zhou nong ye de fa zhan /Feng Xiuwen and others] zhu.
HD2067 河地重藏,1928-author. 毛沢東と現代中国 :社会主義経済建設の課題 /河地重藏著.  社会主義経済建設の課題 Mō Takutō to gendai Chūgoku :shakai shugi keizai kensetsu no kadai /Kawachi Jūzō cho.
HD2068 吉田東祐,1904- 技術改革から見た中共の農業 /鹿島宗二郎 [i.e. 吉田東祐著].  [Place of publication not identified] :[publisher not identified],昭和39 [1964] Gijutsu kaikaku kara mita Chūkyō no nōgyō /Kashima Sōjirō i.e. Yoshida Tōsuke cho].
HD2068 草野文男,1915- 中共農業の近代化(技術化)に関する研究 /草野文男[著].  [東京?] :[publisher not identified],昭和39 [1964] Chūkyō nōgyō no kindaika (gijutsuka) ni kansuru kenkyū /Kusano Fumio cho].
HD2070.5 史濟增. 臺中地區冬季作物的生產規劃 /史濟增著.  初版. Taizhong Diqu dong ji zuo wu de sheng chan gui hua /Shi Jizeng zhu.
HD2070.5 臺灣變遷中的農業社會 /吳聰賢等著 = Taiwan’s changing rural society / by Wu Tsong-shien etc. 臺北 :東方文化書局,民國62 [1973] 東方文叢 Taiwan bian qian zhong de nong ye she hui /Wu Congxian deng zhu = Taiwan’s changing rural society / by Wu Tsong-shien etc.
HD2092 団野信夫. 農業と政治 :農地改革後の日本農業 /団野信夫著.  東京 :岩波書店,1957. Nōgyō to seiji :nōchi kaikakugo no Nihon nōgyō /Danno Nobuo cho.
HD2092 河合悦三. 農村の生活 :農地改革前後 /河合悦三著.  東京 :岩波書店,昭和27 [1952] Nōson no seikatsu :nōchi kaikaku zengo /Kawai Etsuzō cho.
HD2096 中国农村经济形势分析与预测 /中国社会科学院农村发展硏究所, 国家统计局农村社会经济调查总队著. 北京 :社会科学文献出版社 农村经济绿皮书 Zhongguo nong cun jing ji xing shi fen xi yu yu ce /Zhongguo she hui ke xue yuan nong cun fa zhan yan jiu suo, Guo jia tong ji ju nong cun she hui jing ji diao cha zong dui zhu.
HD2098 周其仁. 产权与制度变迁 :中国改革的经验硏究 = Property rights and institutional transformation : the Chinese experiences /周其仁著.  中国改革的经验硏究 Chan quan yu zhi du bian qian :Zhongguo gai ge de jing yan yan jiu = Property rights and institutional transformation : the Chinese experiences /Zhou Qiren zhu.
HD2098 李成贵. 中国农业政策 :理论框架与应用分析 /李成贵著.  理论框架与应用分析 Zhongguo nong ye zheng ce :li lun kuang jia yu ying yong fen xi /Li Chenggui zhu.
HD2098 杨万江,1958- 农业现代化测评 /杨万江, 徐星明著.  第1版. Nong ye xian dai hua ce ping /Yang Wanjiang, Xu Xingming zhu.
HD2785 Biggu Bōizu :Amerika no toppu keizaijin wa nani o kangaete iruka /Rarufu Neidā, Wiriamu Teirā ; Suzuki Shuzei yaku.
HD2910 劉小玄. 中國企業發展報告, 1990-2000年 =Report of the Chinese enterprise development 1900-2000 /劉小玄編著.  北京 :社會科學文獻出版社,2001. Zhongguo qi ye fa zhan bao gao, 1990-2000 nian =Report of the Chinese enterprise development 1900-2000 /Liu Xiaoxuan bian zhu.
HD2932 竞争的国家 竞争的公司 /约翰 斯拖普福德, 苏珊 斯特兰奇著   查立友 [and others]译. 第1版. Jing zheng de guo jia jing zheng de gong si /Yuehan Situopufude, Sushan Sitelanqi zhu ; Zha Liyou and others] yi.
HD30.22 海闻. 管理中的经济学 =Guanlizhongdejingjixue /海闻, 林双林著.  第1版. Guan li zhong de jing ji xue =Guanlizhongdejingjixue /Hai Wen, Lin Shuanglin zhu.
HD31 新资本主义 /W.E. 哈拉尔著   冯韵文, 黄育馥等译.  第2版. Xin zi ben zhu yi /W.E. Ha-la-erh chu ; Feng Yunwen, Huang Yufu deng yi.
HD3616.C63 中国产业政策实证分析 /主编赵英.  第1版.  北京 :社会科学文献出版社 :经销新华书店总店北京发行所,2000. Zhongguo chan ye zheng ce shi zheng fen xi /zhu bian Zhao Ying.
HD37 湯元吉,1904-author. 現代工業管理 /湯元吉編著.  1版. Xian dai gong ye guan li /Tang Yuanji bian zhu.
HD38 村山元英,1934- 地域環境経営論 青年経営者の指導力理論,村山元英著. Chiiki kankyō keieiron;seinen keieisha no shidōryoku riron,Murayama Motofusa cho.
HD3856.C6 转型经济的产权改革 :俄罗斯东欧中亚国家的私有化 /许新主编. 俄罗斯东欧中亚国家的私有化  第1版. Zhuan xing jing ji de chan quan gai ge :Eluosi Dong Ou Zhong Ya guo jia de si you hua /Xu xin zhu bian.
HD4288 桓寬,active 1st century B. C. 鹽鐵論 /桓寬撰   張敦仁考證. Yan tie lun /Huan Kuan zhuan ; Zhang Dunren kao zheng.
HD4288 桓寬,active 1st century B. C. 鹽鐵論校注  鹽鐵論札記 /桓寬撰. Yan tie lun jiao zhu ;Yan tie lun cha ji /Huan Kuan zhuan.
HD4318 钱津. 理性出击 :中国企业改革分析 = Rationality hit out : analysis of reforms in Chinese enterprises /钱津著.  中国企业改革分析 Li xing chu ji :Zhongguo qi ye gai ge fen xi = Rationality hit out : analysis of reforms in Chinese enterprises /Qian Jin zhu.
HD4318 中国国有企业改革 =Reform of state owned enterprises in China /徐滇庆, 文贯中主编.  第1版.  北京市 :中国经济出版社,1996. Zhongguo guo you qi ye gai ge =Reform of state owned enterprises in China /Xu Dianqing, Wen Guanzhong zhu bian.
HD45 尹尊声. 技术管理 :开发和贸易 = Jishuguanli : kaifahemaoyi /尹尊声, 姜彥福著.  第1版. Chi shu kuan li :kai fa he mao yi = Jishuguanli : kaifahemaoyi /Yin Zunsheng, Jiang Yanfu zhu.
HD462.N3 中小企業の統計的分析 /押川一郎 … [ほか] 編. 東京 :東洋経済新報社,昭和35 [1960] 中小企業研究 Chūshō kigyō no tōkeiteki bunseki /Oshikawa Ichirō … hoka] hen.
HD462.N3 中小企業統計総覽 /押川一郎 … [ほか] 編. 東京 :東洋経済新報社,昭和35 [1960] 中小企業研究 Chūshō kigyō tōkei sōran /Oshikawa Ichirō … hoka] hen.
HD4875.C6 中國國民黨.中央委員會.設計考核委員會. 共匪控制勞工問題之硏究[中國國民黨]中央委員會設計考核委員會編.  台北,陽明山莊,民國43 [1954] Gong fei kong zhi lao gong wen ti zhi yan jiuZhongguo guo min dang] zhong yang wei yuan hui she ji kao he wei yuan hui bian.
HD4904 艾偉. 人事與工業心理學 /艾偉著.  臺北 :中華文化出版事業委員會,民國46 [1957] Ren shi yu gong ye xin li xue /Ai Wei zhu.
HD5077 昭和同人会 (Japan) わが国賃金構造の史的考察,昭和同人会編.  東京,至誠堂,昭和35 [1960] Wagakuni chingin kōzō no shiteki kōsatsu,Shōwa Dōjinkai hen.
HD5830.A6 2002年中国人口与劳动问题报告 :城乡就业问题与对策 = Employment in rural and urban China : issues and options /主编蔡昉   副主编张车伟, 都阳. 中国人口与劳动问题报告 :城乡就业问题与对策 2002 nian Zhongguo ren kou yu lao dong wen ti bao gao :cheng xiang jiu ye wen ti yu dui ce = Employment in rural and urban China : issues and options /zhu bian Cai Fang ; fu zhu bian Zhang Chewei, Du Yang.
HD59 罗家德. NQ 风暴 :关系管理的智慧 /罗家德著   叶勇助整理. NQ feng bao :Guan xi guan li de zhi hui /Luo Jiade zhu ; Ye Yongzhu Zheng li.
HD6807 鄧中夏,1894-1933. 中國職工運動簡史 :1919-1926 /鄧中夏著.  北京 :人民出版社,1957. Zhongguo zhi gong yun dong jian shi :1919-1926 /Deng Zhongxia zhu.
HD6832 労働組合読本 /沼田稲次郎編. 東京 :東洋経済新報社,1959. 索引あり. Rōdō kumiai dokuhon.
HD69.C6 大前研一,1943- マッキンゼー成熟期の差別化戦略 /大前研一, 若松茂美編著.  東京 :プレジデント社,1982. Makkinzē seijukuki no sabetsuka senryaku /Ōmae Ken’ichi, Wakamatsu Shigemi hencho.
HD69.I7 Kokusai-keieigaku gairon.
HD69.P7 李森介,1941- 計劃評核術及其應用之硏究 /李森介著.  [臺北] :[嘉新水泥公司文化基 金會],[民國58 i.e. 1969] Ji hua ping he shu ji qi ying yong zhi yan jiu /Li Senjie zhu.
HD70.A7 村山元英,1934- アジア経営学入門 東方の文化と経営の接点,村山元英著. Ajia keieigaku nyūmon;tōhō no bunka to keiei no setten,Murayama Motofusa cho.
HD70.J3 村山元英,1934- 日本経営学 :集団魔力の論理 /村山元英著.  東京 :白桃書房,昭和48 [1973] Nihon keieigaku :shūdan maryoku no ronri /Murayama Motofusa cho.
HD70.T3 叶匡时. 总经理的內衣 :透视管理的本质 /叶匡时著.  透视管理的本质 Zong jing li de nei yi :tou shi guan li de ben zhi /Ye Kuangshi zhu.
HD7091 張天開. 社會保險 /張天開編著, 臺灣省政府社會處主編.  [臺北]臺灣省政府社會處,民國43 [1954] She hui bao xian /Zhang Tiankai bian zhu, Taiwan sheng zheng fu she hui chu zhu bian.
HD7227 日本社会保障読本 /松尾均編. 東京 :東洋経済新報社,昭和36 [1961]  読本シリーズ Nihon shakai hoshō tokuhon /Matsuo Hitoshi hen.
HD7230 中國社會保障發展報告, 1997-2001 =China social security system development report /主編陳佳貴   副主編呂政, 王延中.  第1版. Zhongguo she hui bao zhang fa zhan bao gao, 1997-2001 =China social security system development report /zhu bian Chen Jiagui ; fu zhu bian Lü Zheng, Wang Yanzhong.
HD7367 西山夘三,1911- 日本の住宅問題 /西山夘三著.  東京 :岩波書店,昭和36 [1961] Nihon no jūtaku mondai /Nishiyama Uzō cho.
HD7831.A1 沈泰植. 勞動法,沈泰植著.  再版. Nodongpŏp.
HD7937 野村平爾,1902- 日本勞働法の形成過程と理論 /野村平爾著.  東京 :岩波書店,昭和 32 [1957] Nihon rōdōhō no keisei katei to riron /Nomura Heiji cho.
HD8072 內部の敵 /ロバート F. ケネディ著   波多野裕造, 横堀洋一共訳. 東京 :日本外政学会,1962. Naibu no teki /Robāto F. Kenedi cho ; Hatano Yūzō, Yokobori Yōichi kyōyaku.
HD85 友聯出版社 (Kowloon) 經濟制度論叢,友聯出版社編輯.  九龍,友聯出版社,1957. Jing ji zhi du lun cong,You lian chu ban she bian ji.
HD864 蔣孝瑀,1939- 明代的貴族荘田 /蔣孝瑀著.  初版. Ming dai de gui zu zhuang tian /Jiang Xiaoyu zhu.
HD865 陽明山莊. 匪偽的土地改革法.  [台北] :陽明山莊,民國39 [1950] Fei wei di tu di gai ge fa.
HD865 金一鴻. 中共土地改革總論 :”Land reform” in Red China /金一鴻著.  初版. Zhong gong tu di gai ge zong lun :”Land reform” in Red China /Jin Yihong zhu.
HD865 中共的土地改革政策任弼時等著. 台北,陽明山莊,民國40 [1951] 敵情研究參考資料 Zhong gong de tu di gai ge zheng ceRen Bishi deng zhu.
HD865 潘廉方. 中國土地改革新論,潘廉方著. 初版. Zhongguo tu di gai ge xin lun,Pan Lianfang zhu.
HD866 中國國民黨.中央委員會.設計考核委員會. 共匪土地政策與農民組織之研究 /[中國國民黨]中央委員會設計考核委員會編.  共匪土地政策 Gong fei tu di zheng ce yu nong min zu zhi zhi yan jiu /Zhongguo guo min dang] Zhong yang wei yuan hui she ji kao he wei yuan hui bian.
HD8676 中國國民黨.中央委員會.設計考核委員會. 共匪控制國內外貿易之硏究 /[中國國民黨]中央委員會設計考核委員會編.  [Taiwan],民國42 [1953] Gong fei kong zhi guo nei wai mao yi zhi yan jiu /Zhongguo guo min dang] zhong yang wei yuan hui she ji kao he wei yuan hui bian.
HD8676 China (Republic : 1949- ).內政部. 勞工行政槪況 /內政部編.  [台北] :[內政部],民國46 [1957] Lao gong xing zheng gai kuang /Nei zheng bu bian.
HD8676 陸京士,1907-1983. 中國勞工政策之理論與實際 /陸京士編著, 臺灣省政府社會處主編.  [臺北]臺灣省政府社會處,民國43 [1954] Zhongguo lao gong zheng ce zhi li lun yu shi ji /Lu Jingshi bian zhu, Taiwan sheng zheng fu she hui chu zhu bian.
HD87 杨祖功. 国家与市场 /杨祖功, 田春生, 莫伟著.  第1版. Guo jia yu shi chang /Yang Zugong, Tian Chunsheng, Mo Wei zhu.
HD8721 斎藤一郎,1911-1968. 日本の労働貴族 :その矛盾した思想と行動 /斎藤一郎.  東京 :光文社,昭和 40 [1965] Nihon no rōdō kizoku :sono mujunshita shisō to kōdō /Saitō Ichirō.
HD8722 中村建治,1921- われらに総評は必要か,中村建治著.  東京,萩書房,1967. Warerani sōhyō wa hitsuyō ka.
HD9016.C6 李連春,1906- 十年來的臺灣糧政 /李連春[編].  [臺北] :[臺灣省糧食局],民國44 [1955] Shi nian lai de Taiwan liang zheng /Li Lianchun bian].
HD9016.C62 杨万江,1958- 危机与出路 :中国粮食结构与农业发展新论 /杨万江著.  中国粮食结构与农业发展新论 Wei ji yu chu lu :Zhongguo liang shi jie gou yu nong ye fa zhan xin lun /Yang Wanjiang zhu.
HD9213 China.鹽務總局. 中國鹽政實錄 :第5輯 /財政部鹽務總局中國鹽政實錄編纂委員會編輯.  臺北 :財政部鹽務總局,民國43 [1954] Zhongguo yan zheng shi lu :di 5 ji /Cai zheng bu yan wu zong ju Zhongguo yan zheng shi lu bian zuan wei yuan hui bian ji.
HD9213.C42 曾仰豐,1886- 中國鹽政史 /曾仰豐著.  臺2版. Zhongguo yan zheng shi /Zeng Yangfeng zhu.
HD9502.C62 赵媛. 可持续能源发展战略 /[赵媛著].  第1版. Ke chi xu neng yuan fa zhan zhan lue /Zhao Yuan zhu].
HD9526.C64 全漢昇,1912-2001,author. 漢冶萍公司史略 /全漢昇著. 香港 :香港中文大學,1972. Han Ye Ping gong si shi lüe /Quan Hansheng zhu.
HD9556.C53 臺灣.煤業調節委員會.主記室. 臺灣省煤業調節委員會統計年報.  臺灣 :臺灣省煤業調節委員會. Taiwan Sheng mei ye tiao jie wei yuan hui tong ji nian bao.
HD9576.P52 海湾石油新论 /安维华, 钱雪梅主编.  第1版.  北京 :社会科学文献出版社,2000. Hai wan shi you xin lun /An Weihua, Qian Xuemei zhu bian.
HD9577.S62 中东非洲发展报告 /杨光, 温伯友主编. 北京 :社会科学文献出版社,2000. 国际形势黄皮书 Middle East Feizhou fa zhan bao gao /Yang Guang, Wen Boyou zhu bian.
HD9987.C52 中国服务贸易方略 /主编白仲尧.  第1版.  北京 :社会科学文献出版社,1998. Zhongguo fu wu mao yi fang lue /zhu bian Bai Zhongyao.
HD9999.I493 汪向东. 信息化 :中国21世纪的选择 /汪向东著.  中国21世纪的选择 Xin xi hua :Zhongguo 21 shi ji de xuan ze /Wang Xiangdong zhu.
HE270 白壽彝. 中國交通史 /白壽彝著.  臺2版. Zhongguo jiao tong shi /Bai Shouyi zhu.
HE270.A3 譚宗義. 漢代國內陸路交通考 /譚宗義撰.  香港九龍 :新亞硏究所,民國56 [1967] Han dai guo nei lu lu jiao tong kao /Tan Zongyi zhuan.
HE3235 中國鉄道 =railways in China /编辑出版 中国鉄道出版社.  第一版.  北京 :中国鉄道出版社 :发行 中国国际书店,1980. Zhongguo die dao =railways in China /bian ji chu ban Zhongguo die dao chu ban she.
HE3288 洪儀. 共匪交通建設之硏究 /[洪儀編著].  [臺北] :[陽明山莊],[1957] Gong fei jiao tong jian she zhi yan jiu /Hong Yi bian zhu].
HE3289.F6 台灣鐵路管理局. 台灣鐵路 /台灣鐵路管理局編.  [台北],民國45 [1956] Taiwan tie lu /Taiwan tie lu guan li ju bian.
HE333 方賢齊. 話務設計學 /方賢齊編.  [臺北] :交通部臺灣電信管理局,[195-] Hua wu she ji xue /Fang Xianqi bian.
HE559.C5 桑原隲藏,1870-1931. 唐宋貿易港研究 /桑原隲藏著   楊鍊譯. Tang Song mao yi gang yan jiu /Sangyuan Zhizang zhu ; Yang Lian yi.
HE569 王洸,1906-1979. 我與航運 /王洸著.  臺北市 :臺灣中華書局分銷,1968. Wo yu hang yun /Wang Guang zhu.
HE6185.C6 China.郵政總局. 中國郵票目錄 /[交通部郵政總局編]. 精裝本. Zhongguo you piao mu lu /Jiao tong bu you zheng zong ju bian].
HE7678.C5 最新標準電碼本. 標準電碼本 [北京?]中華書局[1960?] Zui xin biao zhun dian ma ben.
HE877 吳緝華. 明代海運及運河的硏究 /吳緝華著. 初版. Ming dai hai yun ji Yun He de yan jiu /Wu Qihua zhu.
HF1002 物品名目彙編 =Names of commodities and other appellatives in Chinese and English (with addenda) /劉仲謙, 姚元綸合編. At head of title:中英文對照  中英文對照物品名目彙編 Wu pin ming mu hui bian =Names of commodities and other appellatives in Chinese and English (with addenda) /Liu Zhongqian, Yao Yuanlun he bian.
HF1359 中法学术论坛(1st :2001 :Langfang Shi, China) 全球化与 21世纪 :首屆 “中法学术论坛” 论文集 /中国社会科学院世界经济硏究中心编.  中法学术论坛论文集 Quan qiu hua yu 21 shi ji :shou jie “Zhong Fa xue shu lun tan” lun wen ji /Zhongguo she hui ke xue yuan shi jie jing ji yan jiu zhong xin bian.
HF1359 张蕴岭. 探求变化中的世界 /张蕴岭著.  第1版. Tan qiu bian hua zhong de shi jie /Zhang Yunling zhu.
HF1359 质疑全球化 :囯际经济与治理的可能性 /保罗・赫斯特, 格雷厄姆・汤普森著   张文成, 许宝友, 贺和风译. 囯际经济与治理的可能性 Zhi yi quan qiu hua :guo ji jing ji yu zhi li de ke neng xing /Baoluo Hesite, Gelei’emu Tangpusen zhu ; Zhang Wencheng, Xu Baoyou, He Hefeng yi.
HF1418.5 全球化 :中国道路 /李惠斌主编. 中国道路  第1版. Quan qiu hua :Zhongguo dao lu /Li Huibin zhu bian.
HF1601 大前研一,1943- 世界が見える日本が見える /大前研一.  東京 :講談社,1989. Sekai ga mieru Nihon ga mieru /Ōmae Ken’ichi.
HF1604 China’s foreign economic legislation =[中国对外经济法规汇编]. 中国对外经济法规汇编 China’s foreign economic legislation =Zhongguo dui wai jing ji fa gui hui bian].
HF1604.Z4 经济全球化与中美经贸关系 /主编郭益耀, 郑伟民.  第1版.  北京 :社会科学文献出版社,2001. Jing ji quan qiu hua yu Zhong Mei jing mao guan xi /zhu bian Guo Yiyao, Zheng Weimin.
HF1606.Z4 宋鎮照. 台灣與亞太之政治經濟 :秩序, 定位, 挑戰與出路 /宋鎮照著. 初版. Taiwan yu Ya Tai zhi zheng zhi jing ji :zhi xu, ding wei, tiao zhan yu chu lu /Song Zhenzhao zhu.
HF331.C5 1927年的上海商业联合会 /上海市档案馆編. 一九二七年的上海商业联合会  第1版. 1927 nian de Shanghai shang ye lian he hui /Shanghai shi dang an guan bian.
HF3774 王孝通,1894- 中国商業史 /王孝通著.  台北 :台湾商務,民国58 [1969] Zhongguo shang ye shi /Wang Xiaotong zhu.
HF3826 松井淸,1912-1972. 日本貿易読本松井淸編.  新版. Nihon bōeki tokuhonMatsui Kiyoshi hen.
HF3828.C5 山脇悌ニ郎.1914- 近世日中貿易史の硏究 /山脇悌ニ郎著.  東京 :吉川弘文館,昭和 35 [1960] Kinsei Nitchū bōeki shi no kenkyū /Yamawaki Teijirō cho.
HF3831 金森久雄,1924- 日本の貿易 /金森久雄著.  東京 :至誠堂,昭和 36 [1961] Nihon no bōeki /Kanamori Hisao cho.
HF408 趙汝适,1170-1231. 諸蕃志校注[上下卷,趙汝适撰] 馮承鈞校注.  [臺北]臺灣商務印書館[民國59 i.e. 1970] Zhu fan zhi jiao zhushang xia juan,Zhao Rukuo zhuan] Feng Chengjun jiao zhu.
HF408 趙汝适,1170-1231. 諸蕃志[2卷][趙汝适撰]. Facsim. reproduction of 日本東京民友社1914刋本. Zhu fan zhi2 juan]Zhao Rugua zhuan].
HF408 趙汝适,active 1225. 諸蕃志 Chau Ju-Kua: his work on the Chinese and Arab trade in the twelfth and thirteenth centuries, entitled Chu-fanchï.Translated from the Chinese and annotated by Friedrich Hirth and W.W. Rockhill.
HF483.E6 長崎オランダ商館の日記 /村上直次郎譯. 東京 :岩波書店,昭和31-33 [1956-1958] この日記の原本はオランダのハーグ市にある國立古文書館の所藏で Dagregister des Comptoirs Nagasaqui 長崎商館の日記という題名 … Nagasaki Oranda Shōkan no nikki /Murakami Naojirō yaku.
HF5011 Dian shi zheng jin. /Edwin C. Bliss ; edited by Li nien-tsu.
HF5383.F6 China (Republic : 1949- ).行政院.輔導留學生回國服務委員會. 留學生回國服務手册 /行政院輔導留學生回國服務委員會編.  [臺北],民國58 [1969] Liu xue sheng hui guo fu wu shou ce /Xing zheng yuan fu dao liu xue sheng hui guo fu wu wei yuan hui bian.
HF5386 方军,1978- 新商业领袖 :新时代的战略与管理 /方军著.  新时代的战略与管理 Xin shang ye ling xiu :Xin shi dai de zhan lue yu guan li /Fang Jun zhu.
HF5387.J55 王克敏. 经济伦理与可持续发展 /王克敏著.  第1版. Jing ji lun li yu ke chi xu fa zhan /Wang Kemin zhu.
HF5415.13 戦略市場経営 :戦略をどう開発し評価し実行するか /デービッド・A.アーカー著   野中郁次郎[ほか]訳. 東京 :ダイヤモンド社,1986. Senryaku shijō keiei :senryaku o dō kaihatsushi hyōkashi jikkōsuruka /David A. Aaker cho ; Nonaka Ikujirō.
HF5415.32 消费者行为学 /埃里克・阿诺德 [and others]著.  第1版.  北京 :電子工業出版社,2007. Xiao fei zhe xing wei xue /Ailike A’nuode and others] zhu.
HF5415.S44 市场营销学教程 /高云龙, 朱李明主编.  2版.  北京 :社会科学文献出版社,2001. Shi chang ying xiao xue jiao cheng /Gao yun long, zhu li ming.
HF5549.5.J6 Le zai qi zhong :xing shou gong zuo di le zhu. /Denis Waitley and Reni L. Witt ; translated by Sha Yung-ling.
HF5621 中譯會計與財務詞彙 /香港中文大學會計與財務學系編譯.  初版.  香港 :中文大學出版社,1980. Zhong yi kuai ji yu cai wu ci hui /Xianggang zhong wen da xue kuai ji yu cai wu xue xi bian yi.
HF5635 會計學大綱 /洛亦爾·鮑爾, 保羅·達貝著   李洪鰲譯. 臺北市 :中華文化出版事業委員會,民國47 [1958] Kuai ji xue da gang /Luoyi’er Bao’er, Baoluo Dabei zhu ; Li Hong’ao yi.
HF5681.B2 安玉华. 企业会计报表与分析 =Qiyekuaijibaobiaoyufenxi /安玉华著.  第1版. Qi ye kuai ji bao biao yu fen xi =Qiyekuaijibaobiaoyufenxi /An Yuhua zhu.
HF5681.T3 稅務会計入門 /富岡幸雄著. 3版. 東京 :日本経済新聞社,1968. Zeimu kaikei nyūmon.
HF5728.C6 商業文件 =Business documents /[by Chang Ling-lan]. Shang ye wen jian =Business documents /by Zhang linglan].
HG151 英汉财经词典 =An English-Chinese dictionary of finance and economics /[刘亚义, 唐军主编].  第1版.  北京 :中國展望出版社 :北京新华书店发行,1987. Ying Han cai jing ci dian =An English-Chinese dictionary of finance and economics /Liu Yayi, Tang Jun zhu bian].
HG1607 文大熙. 商業銀行之經營及實務,文大熙著.  初版. Shang ye yin hang zhi jing ying ji shi wu,Wen Daxi zhu.
HG173.6.C6 杨海明. 银行和其他金融机构的管理 :兼论我国金融改革的深化 = Yinhangheqitajinrongjigoudeguanli /杨海明, 王燕著. 兼论我国金融改革的深化 Yin hang he qi ta jin rong ji gou di guan li :jian lun wo guo jin rong gai ge de shen hua = Yinhangheqitajinrongjigoudeguanli /Yang Haiming, Wang Yan zhu.
HG187.C6 张平. 直面符号经济 =Facing symbol economy /张平, 张晓晶等著.  北京市 :社会科学文献出版社,2003. Zhi mian fu hao jing ji =Facing symbol economy /Zhang Ping, Zhang Xiaojing deng zhu.
HG187.C6 殷乃平. 中囯金融体制简论 /殷乃平著.  第1版. Zhongguo jin rong ti zhi jian lun /Yin Naiping zhu.
HG187.C6 任兆璋. 金融风险防范与控制 /任兆璋著.  第1版. Jin rong feng xian fang fan yu kong zhi /Ren Zhaozhang zhu.
HG3324 三鬼陽之助,1907- 日本の銀行家あなたのお金を預かる者の正体三鬼陽之助著.  東京光文社1965. Nihon no ginkōkaanata no okane o azukaru mono no shōtaiMiki Yōnosuke cho.
HG3334 尚教蔚,1963- 国有商业银行 :困境, 出路与发展 /尚教蔚著.  第1版. Guo you shang ye yin hang :kun jing, chu lu yu fa zhan /Shang Jiaowei zhu.
HG3399.M37 南非, 变革的局限性 =过渡的政治经济学 /海因 马雷著   葛佶, 屠尓康译.  第1版. Nan Fei, bian ge de ju xian xiang =guo du de zheng zhi jing ji xue /Haiyin Malei zhu ; Ge Jie, Tu Erkang yi.
HG4027.5 伍永刚. 跨国公司 :产权重组与资源配置 /伍永刚著.  第1版. Kua guo gong si :Chan quan chong zu yu zi yuan pei zhi /Wu Yonggang zhu.
HG4521 投资学 :第 4 版 /滋维·博迪, 亚历克斯·凯恩, 艾伦 J·马库斯著   朱宝宪, 吴洪, 赵冬靑等译.  第 1 版. Tou zi xue :di 4 ban /Tzu-wei·Po-ti, Ya-li-kʻo-ssu·Kʻai-en, Ai-lun J·Ma-kʻu-ssu chu ; Zhu Baoxian, Wu Hong, Zhao Dongqing deng yi.
HG4930.5 常振明,1956- 投资银行的魅力 :中美投资银行业比较硏究 /常振明, 杨巍著.  中美投资银行业比较硏究 Tou zi yin hang de mei li :Zhong Mei tou zi yin hang ye bi jiao yan jiu /Chang Zhenming, Yang Wei zhu.
HG5782 李海舰,1963- 走向平衡式开放 :中国对外经济开放结构硏究 /李海舰著.  中国对外经济开放结构硏究 Zou xiang ping heng shi kai fang :Zhongguo dui wai jing ji kai fang jie gou yan jiu /Li Haijian zhu.
HG5782 王国刚. 中国创业板市场硏究 /王国刚著.  第1版. Zhongguo chuang ye ban shi chang yan jiu /Wang Guogang zhu.
HG5782 中國工业利用外商投资硏究报告 /王洛林等著.  第1版. 北京 :社会科学文献出版社,1999. Zhongguo gong ye li yong wai shang tou zi yan jiu bao gao /Wang Luolin deng zhu.
HG59 1999-2000年世界经济形势分析与预测 /主编王洛林, 余永定   副主编淡世中, 李正乐. 世界经济形势分析与预测 1999-2000 nian :shi jie jing ji xing shi fen xi yu yu ce /zhu bian Wang Luolin, Yu Yongding ; fu zhu bian Tan Shizhong, Li Zhengle.
HG925 王宪磊. 当代世界经济与欧元 /王宪磊著.  第1版. Dang dai shi jie jing ji yu Ou yuan /Wang Xianlei zhu.
HJ1404 劉師舜,1900- 鄒琳先生之生平 /劉師舜編著.  [美國加州聖荷西市] :劉師舜 Zou Lin xian sheng zhi sheng ping /Liu Shishun bian zhu.
HJ1404 邹继础. 中国财政制度改革之探索 /邹继础著.  第1版. Zhongguo cai zheng zhi du gai ge zhi tan suo /Zou Jichu zhu.
HJ1414 張維亞. 共匪財政金融之硏究 /[張維亞編著].  [臺北] :[陽明山莊],[1957] Gong fei cai zheng jin rong zhi yan jiu /Zhang Weiya bian zhu].
HJ1414 何雨文. 中共財政解剖 /何雨文著.  [香港] :亞洲出版社,民國42 [1953] Zhong gong cai zheng jie pou /He Yuwen zhu.
HJ2970 吳兆莘. 中國稅制史,吳兆莘著.  台2版. Zhongguo shui zhi shi,Wu Zhaoxin zhu.
HJ2981 周华洋. 流转稅纳稅筹划技巧 /周华洋编著.  第1版. Liu zhuan shui na shui chou hua ji qiao /Zhou Huayang bian zhu.
HJ4398 陳登原,1900-1975. 中國田賦史 /陳登原著, 主編者王雲五, 傅緯平.  臺2版. Zhongguo tian fu shi /Chen Dengyuan zhu, zhu bian zhe Wang Yunwu, Fu Weiping.
HJ4398.5 梁義文,1938- 臺灣田賦制度之研究,梁義文著.  [臺北],[嘉新水泥公司文化基金會],[民國57 i.e. 1968] Taiwan tian fu zhi du zhi yan jiu,Liang Yiwen zhu.
HJ7912 中国财政支出结构改革 /何振一, 阎坤主编.  第1版.  北京 :社会科学文献出版社,2000. Zhongguo cai zheng zhi chu jie gou gai ge /He Zhenyi, Yan Kun zhu bian.
HK412 小泉信三,1888-1966. 小泉信三評論集 /小泉信三著   陳鵬仁譯. Xiaoquan Xinsan ping lun ji /Xiaoquan Xinsan zhu ; Chen Pengren yi.
HM1106 任京生. 从东到西看关系 :我在美国敎授关系学 /任京生著.  我在美国敎授关系学 Cong dong dao xi kan guan xi :wo zai Meiguo jiao shou guan xi xue /Ren Jingsheng zhu.
HM126 呉主恵,1907- 民族社会学 /呉主恵著.  東京 :明玄書房,1965. Minzoku shakaigaku.
HM15 社會學原理 /麥克倫 · 李著   楊仲揆譯   敎育部世界名著譯述委員會主編. She hui xue yuan li /Maikelun Li zhu ; Yang Zhongkui yi ; Jiao yu bu shi jie ming zhu yi shu wei yuan hui zhu bian.
HM17 中譯社會學詞彙 /香港中文大學社會系與社會硏究中心編譯.  初版.  香港 :中文大學出版社,1980. Zhong yi she hui xue ci hui /Xianggang Zhong wen da xue she hui xue xi yu she hui yan jiu zhong xin bian yi.
HM19 社会学史槪說 /新明正道著. 東京 :岩波書店,1954. 岩波全書 Shakaigakushi gaisetsu /Shinmei Masamichi cho.
HM216 吳敬敷. 美滿社會的原理 /吳敬敷著 = The principles of desirable society / by Chin Fu Woo. New York :聯合日報,1992. Mei man she hui de yuan li /Wu Jingfu zhu = The principles of desirable society / by Chin Fu Woo.
HM251 社会心理学 /淸水幾太郎著. 改版. 東京 :岩波書店,1972. Shakai shinrigaku /Shimizu Ikutarō cho.
HM271 池田潔,1903- 自由と規律 :イギリスの學校生活 /池田潔著.  東京 :岩波書店,昭和24 [1949] Jiyū to kiritsu :Igirisu no gakkō seikatsu /Ikeda Kiyoshi cho.
HM479.P36 王燕妮. 光旦之华 :社会学大师潘光旦 /王燕妮著.  社会学大师潘光旦 Guangdan zhi hua :she hui xue da shi Pan Guangdan /Wang Yanni zhu.
HM62.C5 謝康. 社會學硏究 /謝康著.  [臺北] :臺灣商務印書館,[民國59 i.e. 1970] She hui xue yan jiu /Xie Kang zhu.
HM62.J3 尾高邦雄,1908- 現代の社会学 /尾高邦雄著.  東京 :岩波書店,1958. Gendai no shakaigaku /Odaka Kunio cho.
HN18 周伯琴,1891- 共享主義.  香港 :圖鴻印刷公司承印,1953. Gong xiang zhu yi.
HN29 柳田國男,1875-1962. 鄉土生活の研究 /柳田國男[著].  初版. Kyōdo seikatsu no kenkyū /Yanagita Kunio cho].
HN673 何幹之. 中國社會經濟結構 /何幹之著.  再版. Zhongguo she hui jing ji jie gou /He Ganzhi zhu.
HN673 何幹之. 中國社會史問題論戰 /何幹之著.  初版. Zhongguo she hui shi wen ti lun zhan /He Ganzhi zhu.
HN673 毛漢光,1937- 兩晉南北朝士族政治之硏究 /毛漢光著.  初版. Liang Jin Nan Bei chao shi zu zheng zhi zhi yan jiu /Mao Han’guang zhu.
HN673 中國社會經濟史 /森谷克已著   陳昌蔚譯.  台1版. Zhongguo she hui jing ji shi /Moritani Katsumi chu ; Chen Changwei yi.
HN673 傅衣凌. 明淸農村社會經濟 /傅衣凌著.  第1版. Ming Qing nong cun she hui jing ji /Fu Yiling zhu.
HN673 我國社會的變遷與發展 /朱岑樓主編. 臺北市 :三民書局,民國70 [1981] 中華民國建國七十年紀念叢書 Wo guo she hui de bian qian yu fa zhan /Zhu Cenlou zhu bian.
HN680.5.A8 台灣社會力的分析 /許信良等著.  4版.  台北 :環宇出版社,民國61 [1972] Taiwan she hui li de fen xi /Xu Xinliang deng zhu.
HN680.5.A8 台灣社會建設三十年 /楊家麟等著 = Taiwan’s social-construction 1945-75 / by Yang Chia-lin etc. 台北市 :Chinese Association for Folklore,1975. 楊家麟. Taiwan she hui jian she san shi nian /Yang Jialin deng zhu = Taiwan’s social-construction 1945-75 / by Yang Chia-lin etc.
HN680.5.K83 王崧興. 龜山島 :漢人漁村社會之硏究 /王崧興.  漢人漁村社會之硏究 Guishan dao :Han ren yu cun she hui zhi yan jiu /Wang Songxing.
HN680.5.T33 龍冠海. 台北市古亭區社會調查報告 台北古亭區社會調查 =Survey of a district in Tai-pei City /龍冠海著. Taibei Guting Qu she hui diao cha =Survey of a district in Taipei city /Long Guanhai zhu.
HN721 赤松克麿,1894-1955. 日本社會運動史赤松克麿著.  東京,岩波書店,昭和31 [1956] Nihon shakai undōshiAkamatsu Katsumaro cho.
HN723 日本人の社會意識 /福武直編.  第1版.  京都市 :三一書房,1960. Nihonjin no shakai ishiki /Fukutake Tadashi hen.
HN723 神島二郎,1918- 近代日本の精神構造 /神島二郎著.  東京 :岩波書店,昭和36 [1961] Kindai Nihon no seishin kōzō /Kamishima Jirō cho.
HN730.S5 構上泰子,1903- 日本の底辺 :山陰農村婦人の生活 /構上泰子.  東京 :未來社,1958(1978 printing) Nihon no teihen :san’in nōson fujin no seikatsu /Mizoue Yasuko.
HN733 今堀誠二,1914- 中国封建社会の構造 :その歴史と革命前夜の現実 /今堀誠二著.  東京 :日本学術振興会 :発売 丸善,1978. Chūgoku hōken shakai no kōzō :sono rekishi to kakumei zenya no genjitsu /Imahori Seiji cho.
HN733.5 改革开放繁荣发展 :中国社会发展和依法治国的实践与探索 /中国社会科学院编. 中国社会发展和依法治国的实践与探索  北京 :社会科学文献出版社,2009. Gai ge kai fang fan rong fa zhan :Zhongguo she hui fa zhan he yi fa zhi guo de shi jian yu tan suo /Zhongguo she hui ke xue yuan bian.
HN740.Z9 中国农村发展研究报告.No. 3 =China’s rural development report, No. 3 /中国社会科学院农村发展硏究所编.  第1版.  北京 :社会科学文献出版社,2002. Zhongguo nong cun fa zhan yan jiu bao gao.No. 3 =China’s rural development report, No. 3 /Zhongguo she hui ke xue yuan nong cun fa zhan yan jiu suo bian.
HN740.Z9 许欣欣,author. 当代中国社会结构变迁与流动 /许欣欣著.  第1版. Dang dai Zhongguo she hui jie gou bian qian yu liu dong /Xu Xinxin zhu.
HN80.N5 New York :Big Apple no yoru to hiru /Shoichiro Ariyoshi.
HQ1737 陳東原,1902- 中國婦女生活史 /陳東原著.  台北 :台灣商務印書館,[1970] Zhongguo fu nü sheng huo shi /Chen, Dongyuan zhu.
HQ1761 帶刀貞代,1904- 日本の婦人 婦人運動の発展をめぐって,帶刀貞代著. Nihon no fujin;fujin undō no hatten o megutte,Tatewaki Sadayo cho.
HQ1762 宮城栄昌,1907- 日本女性史 /宮城栄昌 [and others] 編.  東京 :吉川弘文館,昭和 34 [1959](1967 printiang) Nihon josei shi /Miyagi Eishō and others] hen.
HQ1762 带刀貞代,1904- 戦後婦人運動史 /带刀貞代, 長谷川章子, 井手文子著.  東京 :大月書店,1960. Sengo fujin undōshi /Tatewaki Sadayo, Hasegawa Ayako, Ide Fumiko cho.
HQ1765 亞細亞 女性 硏究. Issue for 2001- called:아시아 여성 연구  [서울] :淑明 女子 大學校 亞細亞 女性 問題 硏究所,1962- Asea yŏsŏng yŏn’gu.
HQ1767 郭立誠. 中國婦女生活史話 /郭立誠著.  初版. Zhongguo fu nü sheng huo shi hua /Guo Licheng zhu.
HQ1767 2006-2007年中国性别平等与妇女发展报告 =Report on gender equality and women development in China (2006-2007) /主编谭琳. 中国性别平等与妇女发展报告 :2006-2007  第1版. 2006-2007 nian Zhongguo xing bie ping deng yu fu nü fa zhan bao gao =Report on gender equality and women development in China (2006-2007) /zhu bian Tan Lin.
HQ1781.V5 Women in Vietnam.Selected articles from Vietnamese periodicals, Saigon, Hanoi, 1957-1966.Translated by Chiem T. Keim.
HQ21 婚姻進化史,(德)繆勒利爾著 葉啓芳譯. 葉啓芳,1898-1975,translator. 773-03/{dollar}1p1am王雲五, 1888-人人文庫特號.台北, 商務印書館, 民國58-62 [1969-1973]19(OCoLC)61170102 Hun yin jin hua shi,(De) Miulelier zhu Ye Qifang yi.
HQ667 守屋美都雄,1915-1966. 中国古代の家族と国家,守屋美都雄著.  [京都],[京都大学文学部內東洋史研究会],[1968] Chūgoku kodai no kazoku to kokka,Moriya Mitsuo cho.
HQ667 陳 顧遠,1896- 中國 婚姻 史 /陳 顧遠   主編者王雲五, 傅緯平. Zhongguo hun yin shi /Chen Guyuan ; zhu bian zhe Wang Yunwu, Fu Weiping.
HQ667 陶希聖,1893- 婚姻與家族 /陶希聖著.  初版. Hun yin yu jia zu /Tao Xisheng zhu.
HQ667 清水盛光,1904- 家族 /清水盛光著.  東京 :岩波書店,1953.1970 printing. Kazoku /Shimizu Morimitsu cho.
HQ667 清水盛光,1904- 中國族產制度考.Chinese 中國族產制度考 /清水盛光著 Zhongguo zu chan zhi du kao /Qingshui Shengguang zhu ; Song Nianci yi.
HQ72.J3 Japanese sex crimes in modern times /described by Howard S. Levy.
HQ734 Hun yin lu shang :bai tou xie lao nan ma? /Francine Klangsburn ; translated by Li Hsiao-pʻing.
HQ743 李雪荔. 戀愛. 結婚. 家庭 /李雪荔著. [初版. Lian ai, jie hun, jia ting /Li Xueli zhu.
HQ766.5.C6 黃雨川. 中共節育運動,黃雨川著. 初版. Zhong gong jie yu yun dong,Huang Yuchuan zhu.
HQ772 兒童心理學(美)史狄威著 陳定夷譯. 臺北,正中書局,民國53 [1964] 陳定夷,translator. Er tong xin li xue(Mei) Shidiwei zhu Chen Dingyi yi.
HQ772 Wang nian tong shi. /Karen Olness ; translated by Li Shan.
HQ796 王煥琛. 青年男女,王煥琛著. 臺1版. Qing nian nan nü,Wang Huanchen zhu.
HQ799.C55 海外出版社. 青年與革命 /海外出版社編.  臺北,民國49 [1960] Qing nian yu ge ming /Hai wai chu ban she bian.
HQ799.C55 斎藤秋男,1917- 東京 :明治図書出版,1965. 中国の集団主義 :少年先鋒隊の組織と教育 /斎藤秋男・小林文男編訳. Chūgoku no shūdanshugi – shōnen senpōtai no soshiki to kyōiku.
HQ799.C55 唐勃. 中共共青團之硏究 /唐勃著. 再版. Zhong gong gong qing tuan zhi yan jiu /Tang Bo zhu.
HQ799.F7 幼獅通訊社, Taipei. 創造時代幼獅通訊社編輯.  台北,幼獅出版社,民國44 [1955] Chuang zao shi daiYou shi tong xu she bian ji.
HS294 帥學富. 中國幫會史 /帥學富著.  香港 :現代出版公司,[1970?] Zhongguo bang hui shi /Shuai Xuefu zhu.
HS294 清末の秘密結社 /佐々木正哉編. 東京 :巖南堂書店,昭和45 [1970] [v.1]前篇天地会の成立. Shin-matsu no himitsu kessha /Sasaki Masaya hen.
HT1241 郭沫若,1892-1978. 奴隶制時代 /郭沫若.  第2版. Nu li zhi shi dai /Guo Moruo.
HT147.C48 经济全球化与中国城市发展 :跨世纪中国城市发展战略硏究 /顾朝林 [and others] 等著. 跨世纪中国城市发展战略硏究  第1版. Jing ji quan qiu hua yu Zhongguo cheng shi fa zhan :kua shi ji Zhongguo cheng shi fa zhan zhan lüe yan jiu /Gu Zhaolin and others] deng zhu.
HT1521 自由への熱望 /T.P. マレ-ディ著   稲垣良典譯.  初版. Jiyū e no netsubō /T.P. Marēdi cho ; Inagaki Ryōsuke yaku.
HT384.C6 Chung-kuo yun ho ch’eng shih fa chan shih.
HT391 李煜兴. 区域行政规划研究 /李煜兴著.  北京 :法律出版社,2009. Qu yu xing zheng gui hua yan jiu /Li Yuxing zhu.
HT443.J3 福武直,1917- 日本農村の社會的性格福武直著. 8版. Nihon nōson no shakaiteki seikakuFukutake Tadashi cho.
HT690.C55 A middle class without democracy :economic growth and the prospects for democratization in China /Jie Chen.
HV3187.A2 社会支持与激发权能 /周林刚著. 北京 :社会科学文献出版社,2009. 299页 She hui zhi chi yu ji fa quan neng /Zhou lin gang.
HV386 包華國,1903- 中國社會政策,包華國著, 臺灣省政府社會處主編.  臺北,臺灣省政府社會處,民國43 [1954] Zhongguo she hui zheng ce,Bao Huaguo zhu, Taiwan sheng zheng fu she hui chu zhu bian.
HV389 China (Republic : 1949- ).內政部. 社會行政槪况 /內政部編.  [台北] :[內政部],民國46 [1957] She hui xing zheng gai kuang /Nei zheng bu bian.
HV390.5. Taipei (Taiwan).新聞處. 台北市社會福利.  [台北]台北市政府新聞處編印,民國57 [1968] Taibei shi she hui fu li.
HV413 厚生白書. 東京都 :大蔵省印刷局,昭和32 [1957]-平成12 [2000] 昭和31年度 (1956)-平成12年版 [2000]. Kōsei hakusho.
HV4150.A5 中国人口与劳动问题报告 :No. 4 (2003), 转轨中的城市贫困问题 = Urban poverty in transitional China /主编蔡昉   副主编张车伟, 王德文, 王美艳. 转轨中的城市贫困问题 Zhongguo ren kou yu lao dong wen ti bao gao :No. 4 (2003), zhuan gui zhong de cheng shi pin kun wen ti = Urban poverty in transitional China /zhu bian Cai Fang ; fu zhu bian Zhang Chewei, Wang Dewen, Wang Meiyan.
HV418.A2 中国社会福利与社会进步报告 (2001) /主编时正新   副主编廖鸿, 朱勇, 王齐彥.  第1版. Zhongguo she hui fu li yu she hui jin bu bao gao (2001) /zhu bian Shi Zhengxin ; fu zhu bian Liao Hong, Zhu Yong, Wang Qiyan.
HV418.A2 中国社会福利与社会进步报告, 2000 /主编时正新   副主编廖鸿, 朱勇, 王齐彦.  第1版. Zhongguo she hui fu li yu she hui jin bu bao gao, 2000 /zhu bian Shi Zhengxin ; fu zhu bian Liao Hong, Zhu Yong, Wang Qiyan.
HV43 対人援助のカウンセリング :その理論と看護・福祉のケース・スタディ /奥田いさよ編著. 東京 :川島書店,1991. 各章末: 参考文献. Taijin enjo no kaunseringu :sono riron to kango fukushi no kēsu sutadi.
HV6431 恐怖主义溯源 /王逸舟主编.  第1版.  北京 :社会科学文献出版社 :经销新华书店总店北京发行所,2002. Kong bu zhu yi su yuan /Wang Yizhou zhu bian.
HV8243 郭壽華. 共匪公安組織與人民警察之硏究 /[郭壽華編著].  [Taipei] :陽明山莊,民國46 [1957] Gong fei gong an zu zhi yu ren min jing cha zhi yan jiu /Guo Shouhua bian zhu].
HV8244 China (Republic : 1949- ).內政部. 警察行政槪况 /內政部編.  [台北] :[內政部],民國46 [1957] Jing cha xing zheng gai kuang /Nei zheng bu bian.
HV8964.C5 Laogai handbook, 2003-2004 =劳改手冊. 劳改手冊 Laogai handbook, 2003-2004 =Lao gai shou ce.
HV9076 周震歐. 少年犯罪與觀護制度 /周震歐著. 初版. Shao nian fan zui yu guan hu zhi du /Zhou Zhen’ou zhu.
HV9196.5 林登飛. 台灣問題少年形成的原因及其輔導實况之調查與分析 /林登飛著.  初版. Taiwan wen ti shao nian xing cheng de yuan yin ji qi fu dao shi kuang zhi diao cha yu fen xi /Lin Dengfei zhu.
HX386 世界共産主義的戰略與戰術 /布爾敦. 台北 :陽明山莊,1940. Shi jie gong chan zhu yi de zhan lue yu zhan shu /Bu’erdun.
HX387 李雲漢,1927- 從容共到清黨 /李雲漢著.  初版. Cong rong gong dao qing dang /Li Yunhan zhu.
HX389 毛泽东,1893-1976. 毛主席的五篇哲学著作.  第1版. Mao zhu xi de wu pian zhe xue zhu zuo.
HX389 梅本克己,1912-1974. 毛沢東思想と現代の課題 対談,梅本克己, 遠坂良一著. Mō Takutō shisō to gendai no kadai;Taidan,Umemoto Katsumi, Tōsaka Ryōichi cho.
HX389.5 Zōhan yūri.
HX39.5 马克思主义哲学简要读本 /广东省高等院校《马克思主义哲学简要读本》编写组.  第4版.  [Canton] :广东人民出版社 :广东省新华书店发行,1984(1985 printing) Makesi zhu yi zhe xue jian yao du ben /Guangdong sheng gao deng yuan xiao “Makesi zhu yi zhe xue jian yao du ben” bian xie zu.
HX39.5 王章陵. 論馬克思的歷史哲學 /王章陵著. 再版. Lun Makesi di li shi zhe xue /Wang Zhangling zhu.
HX39.5.A2 马克思恩格斯选集[中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编. 第1版. 上海]人民出版社[1972] Makesi En’gesi xuan jiZhong gong Zhong yang Makesi En’gesi Liening Sidalin zhu zuo bian yi ju bian.
HX40 尹基禎. 韓國共産主義運動批判 :附進步黨事件記錄 /尹基禎著.  서울 :統一春秋社,檀紀4292 [1959] Han’guk kongsanjuŭi undong pip’an :pu Chinbodang sakŏn kirok /Yun Ki-jŏng chŏ.
HX40 對於共産主義必有的認識 /Harry and Bonaro Overstreet 著   李普恩譯.  初版. Dui yu gong chan zhu yi bi you de ren shi /Harry and Bonaro Overstreet zhu ; Li Pu’en yi.
HX40 戈尔巴乔夫现象 :改革年代 : 苏联东欧与中囯 /科伊乔・佩特罗夫著   葛志強, 马细谱等译   马细谱统校. Ge’erbaqiaofu xian xiang :gai ge nian dai : Sulian Dong Ou yu Zhongguo /Keyiqiao Peiteluofu zhu ; Ge Zhiqiang, Ma Xipu deng yi ; Ma Xipu tong xiao.
HX412 荒畑寒村,1887- 寒村自伝 /荒畑寒村[著].  新版. Kanson jiden /Arahata Kanson cho].
HX412.K44 住谷悦治,1895- 河上肇 /住谷悦治著   日本歴史学会編集. Kawakami Hajime /Sumiya Etsuji cho ; Nihon Rekishi Gakkai henshū.
HX414 中津研二,1919- 新左翼論 社会民主主義の歴史的再評価と批判,中津研二著. Shin sayokuron;shakai minshū shugi no rekishiteki saihyōka to hihan,Nakatsu Kenji cho.
HX414 Kiiroi kakumeiThe yellow revolution].
HX419 林華田. 中共「抗日民族統一戰線」透視 /林華田著.  臺北市 :幼獅文化事業公司,民國74 [1985] Zhong gong “kang Ri min zu tong yi zhan xian” tou shi /Lin Huatian zhu.
HX420.K5 曹伯一. 江西蘇維埃之建立及其崩潰 :(1931–1934) /曹伯一著.  初版. Jiangxi Suweiai zhi jian li ji qi beng kui :(1931–1934) /Cao Boyi zhu.
HX44 尹慶耀. 歷史寫下了答案 :「共產黨 宣言」一二〇年 /尹慶耀著.  初版. Li shi xie xia le da an :”Gong chan dang xuan yan” yi er ling nian /Yin Qingyao zhu.
HX44 共產黨原始資料選輯 /[馬克思 … et al. 著]. [Taipei] :中華民國國際關係研究所, 國立政治大學東亞研究所,民國58 [1969] v. 1. 馬克思, 恩格斯著 — v. 2. 列宁著 — v. 3. 斯大林著. Gong chan dang yuan shi zi liao xuan ji /Makesi … et al. zhu].
HX44 蔣勻田,1904- 民主與社會主義 /蔣勻田著. 初版. Min zhu yu she hui zhu yi /Jiang Yuntian zhu.
HX44 胡秋原,1910- 共產帝國主義之本質 /胡秋原著. 臺北 :中央文物供應社,民國41 [1952] Gong chan di guo zhu yi zhi ben zhi /Hu Qiuyuan zhu.
HX518.S8 共匪戰略戰術之硏究 /[革命實踐硏究院編]. [台北] :[革命實踐硏究院],民國42 [1953] 革命實踐硏究院叢刊 Gong fei zhan lue zhan shu zhi yan jiu /Ge ming shi jian yan jiu yuan bian].
HX536 王章陵. 馬列主義與宗敎的衝突 /王章陵著. 初版. Ma Lie zhu yi yu zong jiao de chong tu /Wang Zhangling zhu.
HX56 共産主義のイデオロギー /猪間驥一訳. 東京 :自由アジア社,1960. 共産主義の白書 Kyōsan shugi no ideorogī /Inoma Kiichi yaku.
HX56 共産主義の白書 /米国下院非米活動委員会編   渡辺銕蔵訳. 東京 :自由アジア社,1961- Kyōsan shugi no hakusho /Beikoku Kain Hibei Katsudō Iinkai hen ; Watanabe Tetsuzō yaku.
JA69.C5 呂亞力. 政治學 /呂亞力著.  三修訂初版. Zheng zhi xue /Lü Yali zhu.
JA69.C5 羅志淵. 政治學研究. [初版. Zheng zhi xue yan jiu.
JA71 俞可平. 权利政治与公益政治 :当代西方政治哲学评析 /俞可平著.  当代西方政治哲学评析 Quan li zheng zhi yu gong yi zheng zhi :dang dai xi fang zheng zhi zhe xue ping xi /Yu Keping zhu.
JA71 俞可平. 政治与政治学 /俞可平著.  第1版. Zheng zhi yu zheng zhi xue /Yu Keping zhu.
JA74 馬起華,1919- 自衛機構在政治行為中的功能 /馬起華著.  初版. Zi wei ji gou zai zheng zhi xing wei zhong de gong neng /Ma Qihua zhu.
JA81 鍾嘉謀. 主權・專制・法治與錢穆先生論中國歷史上的政治鍾嘉謀著. 本文原載紐約海外論壇第2卷第2-4期. Zhu quan zhuan zhi fa zhiyu Qian Mou xian sheng lun Zhongguo li shi shang de zheng zhiZhong Jiamou zhu.
JA81 甄克斯,1861-1939. 政治簡史 /張金鑑譯. 臺1版. Zheng zhi jian shi /Zhang Jinjian yi.
JA84.C6 王 雲五,1888- 民國 政治 思想 與 中國 政治 思想 之 綜合 研究 /王 雲五 著.  2版. Min guo zheng zhi si xiang yu Zhongguo zheng zhi si xiang zhi zong he yan jiu /Wang Yunwu zhu.
JA84.C6 王雲五,1888- 清代政治思想 /王雲五著.  2版. Qing dai zheng zhi si xiang /Wang Yunwu zhu.
JA84.C6 王雲五,1888- 宋元政治思想 /王雲五著.  3版. Song Yuan zheng zhi si xiang /Wang Yunwu zhu.
JA84.C6 王雲五,1888- 明代政治思想 /王雲五著.  3版. Ming dai zheng zhi si xiang /Wang Yunwu zhu.
JA84.C6 王雲五,1888- 晉唐政治思想 /王雲五著.  3版. Jin Tang zheng zhi si xiang /Wang Yunwu zhu.
JA84.C6 王雲五,1888- 先秦政治思想 /王雲五著.  初版. Xian Qin zheng zhi si xiang /Wang Yunwu zhu.
JA84.C6 王雲五,1888- 兩漢三國政治思想 /王雲五著.  初版. Liang Han San guo zheng zhi si xiang /Wang Yunwu zhu.
JA84.C6 梁啓超,1873-1929. 先秦政治思想史 /梁啓超著.  臺4版. Xian Qin zheng zhi si xiang shi /Liang Qichao zhu.
JA84.E9 当代欧洲政治思想, 1945-1989年 /萨尔沃・马斯泰罗內主编   黄华光译.  第2版. Dang dai Ouzhou zheng zhi si xiang, 1945-1989 nian /Sa’erwo Masitailuonei zhu bian ; Huang Huaguang yi.
JC251 公共哲學 /華爾脫·李博孟著   黄冑譯   敎育部世界名著譯述委員會主編. Gong gong zhe xue /Hua’ertuo Libomeng zhu ; Huang Zhou yi ; Jiao yu bu shi jie ming zhu yi shu wei yuan hui zhu bian.
JC257 政治典範 /[Harold Joseph Laski 著]   張君勱譯   張君勱先生遺著編輯委員會編輯. Zheng zhi dian fan /Harold Joseph Laski zhu] ; Zhang Junmai yi ; Zhang Junmai xian sheng yi zhu bian ji wei yuan hui bian ji.
JC257 新しい社会 /E・H・カー著   清水幾太郎訳. 東京 :株式会社岩波書店,1953. Atarashii shakai /E. H. Kā cho ; Shimizu Ikutarō yaku.
JC257 拉斯基,1893-1950. 國家的理論與實際 /王逢時 [i.e. 造時]譯. 臺北 :臺灣商務印書館,民國58 [1969] Guo jia de li lun yu shi ji /Wang Fengshi i.e. Zaoshi] yi.
JC273 紀念崔書琴先生政治學術論文集,王聿修等著, 劉宗向編校. 臺北,中華叢書委員會,民國47 [1958] 中華叢書 Ji nian Cui Shuqin xian sheng zheng zhi xue shu lun wen ji,Wang Yuxiu deng zhu, Liu Zongxiang bian jiao.
JC311 近代民族主義發展史 =The historical evolution of modern nationalism /헤이즈著 = Carlton J.H. Hayes   鄭雲龍譯. [서울] :서울考試學會,[1960] Kŭndae minjokchuŭi palchŏnsa =The historical evolution of modern nationalism /Heijŭ chŏ = Carlton J.H. Hayes ; Chŏng Un-yong yŏk.
JC311 汪少倫,1902- 民族哲學大綱 民族史觀,汪少倫著. The philosophy of nation ality Min zu zhe xue da gang;min zu shi guan,Wang Shaolun zhu. The philosophy of nationality; a nationalistic conception of history, by Solon Wang.
JC319 陳民耿. 地緣政治學 /陳民耿著.  臺北市 :中華文化出版事業委員會,民國45 [1956] Di yuan zheng zhi xue /Chen Min’geng zhu.
JC348.J3 蠟山政道,1895-1980. 比較政治機構論 /蠟山政道著.  東京 :岩波書店,1950. Hikaku seiji kikōron /Rōyama Masamichi cho.
JC359 The political economy of imperialism :critical appraisals /edited by Ronald H. Chilcote.
JC423 民主宣言 /費德南·白樂加著   李少誥譯.  初版. Min zhu xuan yan /Feidenan Bailejia zhu ; Li Shaogao yi.
JC423 民主的再思考 =Rethinking Democracy /中国社会科学杂志社编.  第1版.  北京 :社会科学文献出版社 :经销新华书店总店北京发行所,2000. Min zhu de zai si kao =Rethinking Democracy /Zhongguo she hui ke xue za zhi she bian.
JC491 小島祐馬,1881-1966. 中國の革命思想 付・「中国共產党」,小島祐馬著. Chūgoku no kakumei shisō;fu, “Chūgoku Kyōsantō”,Ojima Sukema cho.
JC571 幻想与发明 :个人回归国际政治 /米歇尔·吉拉尔主编   郗润昌 [and others] 译. 个人回归国际政治 Huan xiang yu fa ming :ge ren hui gui guo ji zheng zhi /Mixie’er Jila’er zhu bian ; Xi Runchang and others] yi.
JC921 丁若鏞,1762-1836. 欽欽新書 /丁若鏞著.  新鉛活字版. Hŭmhŭm sinsŏ /Chŏng Yag-yong chŏ.
JF1358 張金鑑,1903- 行政學硏究 /張金鑑著. [2版. Xing zheng xue yan jiu /Zhang Jinjian zhu.
JF1358.J3 吉村正,1900- 現代政治的機能與構造 /蔡啟淸編譯.  臺北 :臺灣商務印書館,民國58 [1969] Xian dai zheng zhi de ji neng yu gou zao /Cai Qiqing bian yi.
JF1551 金道昶,1922- 行政法論新稿金道昶著.  [서울]博英社[1961] Haengjŏngpŏp nonsin’goKim To-ch’ang chŏ.
JF1551 邊宇昌,1914- 行政法研究 /邊宇昌著.  서울 :首都文化社,檀紀4293 [1960] Haengjŏngpŏp yŏn’gu /Pyŏn U-ch’ang chŏ.
JF1551 韓泰淵. 行政法學 /韓泰淵著.  初版. Haengjŏng pŏphak /Han T’ae-yŏn chŏ.
JF2051 薩孟武,1898- 政黨政治論集 /薩孟武等著.  初版. Zheng dang zheng zhi lun ji /Sa Mengwu deng zhu.
JF341 羅孟浩. 論責任內閣制 /羅孟浩著.  再版. Lun ze ren nei ge zhi /Luo Menghao zhu.
JF56 洪國鎮. 釋憲制度之硏究 /洪國鎮著.  [Taipei] :嘉新水泥公司文化基金會,民國58 [1969] Shi xian zhi du zhi yan jiu /Hong Guozhen zhu.
JF56.C5 張君勱,1886-1969. 國憲議 /張君勱著.  臺北 :臺灣商務印書館,民國59 [1970] Guo xian yi /Zhang Junmai zhu.
JK1061 王世憲. 美國國會與政黨 /王世憲著. 3版. Meiguo guo hui yu zheng dang /Wang Shixian zhu.
JK15.J3 鵜飼信成,1906-1987. 憲法と裁判官 :自由の証人たち /鵜飼信成著.  東京 :岩波書店,1960(1980 printing) Kenpō to saibankan :jiyū no shōnintachi /Ukai Nobushige cho.
JK1764 政治的终结 /卡尔·博格斯著   陈家刚译.  第1版. Zheng zhi de zhong jie /Ka’er Bogesi zhu ; Chen Jiagang yi.
JK1976 張希哲,1918- 美國選舉制度,張希哲著. 初版. Meiguo xuan ju zhi du,Zhang Xizhe zhu.
JK2265 姜周鎭. 美國政黨政治研究 /姜周鎭著.  [Seoul] :探求堂,1969. Miguk chŏngdang chŏngch’i yŏn’gu /Kang Chu jin cho.
JK2267 毛樹淸,1915- 美國兩黨政治 /毛樹淸著 =Tales of two political parties / by Henry Mao.  再版. Meiguo liang dang zheng zhi /Mao Shuqing zhu =Tales of two political parties / by Henry Mao.
JK274 美國中央政府概論 /戈斯勒爾等著   劉亦常譯   教育部世界名著譯述委員會主編. Meiguo zhong yang zheng fu gai lun /Gesileer deng zhu ; Liu Yichang yi ; Jiao yu bu shi jie min zhu yi shu wei yuan hui zhu bian.
JK34 余堅. 美國民主政治.  台中 :中央書局,民國42 [1953] Meiguo min zhu zheng zhi.
JK3695.J3 橫田喜三郎,1896- 國際法 /橫田喜三郎 著.  改訂版. Kokusaihō /Yokota Kisaburō cho.
JK516 美國的總統制 /拉斯基著, 王世憲譯. 臺北市 :中華文化出版事業委員會,民國45 [1956] 現代國民基本知識叢書 Meiguo de zong tong zhi /Lasiji zhu, Wang Shixian yi.
JN30 陳勁. 歐洲聯盟之整合與體制運作 /陳勁著.  初版. Ouzhou lian meng zhi zheng he yu ti zhi yun zuo /Chen jing zhu.
JN30 歐洲聯盟的組織與運作 /黃偉峰主編.  初版.  台北市 :五南圖書出版股份有限公司,2003. Ouzhou lian meng de zu zhi yu yun zuo /Huang Weifeng zhu bian.
JN30 邱晃泉,1955- 歐洲共同體解讀 :實用的制度與案例介紹 /邱晃泉, 張炳煌合著.  臺北 :月旦出版社股份有限公司,1993. Ou Zhou gong tong ti jie du :shi yong de zhi du yu an li jie shao /Qiu Huangquan, Zhang Binghuang he zhu.
JN550 1954 木下廣居 英國的國會 /木下廣居著   陳鵬仁譯 Ying guo de guo hui /Mu xia guang ju zhu ; Chen peng ren yi.
JN6531 蘇俄政制剖析 /費因索徳著   劉光炎編譯. 臺北 :中華文化出版事業委員會,民國45 [1956] Su E zheng zhi pou xi /Feiyinsuode zhu ; Liu Guangyan bian yi.
JQ1500 吳競,670-749. 貞觀政要 /[唐] 吳競編著.  第1版. Zhen guan zheng yao /Tang] Wu jing bian zhu.
JQ1501 中國歷代政治理論 :”思與言”論文選輯第1集 /杜奎英等著.  初版.  [臺北] :臺灣商務印書館,民國57[1968] Zhongguo li dai zheng zhi li lun :”Si yu yan” lun wen xuan ji di 1 ji /Du Kuiying deng zhu.
JQ1501 國民大會.秘書處, Taipei. 中華民國國民大會簡介圖表國民大會秘書處編印.  臺北,民國61-62 [1972-1973] Zhonghua Minguo guo min da hui jian jie tu biaoGuo min da hui mi shu chu bian yin.
JQ1501.A1 China (Republic : 1949- ).國民大會.憲政硏討會. 國民大會憲政硏討委員會年刊.  [台北] :國民大會憲政硏討委員會, Guo min da hui xian zheng yan tao wei yuan hui nian kan.
JQ1501.A1 中華民國年鑑 (Taipei, Taiwan : 1951) 中華民國年鑑.  台北市 :中華民國年鑑社,民國40-  [1951- Zhonghua Minguo nian jian.
JQ1501.A1 Republic of China 1988 :a reference book /sponsored by Government Information Office ; Dixson D.S. Sung, editorial director ; Ming-che Chen, editor in chief.
JQ1502 王冠英. 法學通論 /王冠英著.  再訂[版. Fa xue tong lun /Wang Guanying zhu.
JQ1502 李守孔. 民初之國會 /李守孔著.  初版. Min chu zhi guo hui /Li Shoukong zhu.
JQ1502. 中華民國內政誌 /高應篤等著. 臺北 :中華文化出版事業委員會,民國46 [1957] 現代國民基本知識叢書. 第4輯 Zhonghua Minguo nei zheng zhi /Gao Yingdu deng zhu.
JQ1503 China.行政院.新聞局. 政府首長四十三年度言論集 /行政院新聞局輯.  [台北] :行政院新聞局,[1955?] Zheng fu shou zhang si shi san nian du yan lun ji /Xing zheng yuan xin wen ju ji.
JQ1503 陳誠,1898-1965. 陳院長施政報告 :中華民國 51年 2月 23日在立法院報告 /[陳誠講].  [臺北] :行政院新聞局,[民國51 [1962] Chen yuan zhang shi zheng bao gao :Zhonghua Minguo 51 nian 2 yue 23 ri zai li fa yuan bao gao /Chen Cheng jiang].
JQ1503 China (Republic : 1949- ).行政院.新聞局. 新人新政 /行政院新聞局輯.  [臺北],民國43 [1954] Xin ren xin zheng /Xing zheng yuan xin wen ju ji.
JQ1503 China.全國人民代表大會(1st, 1st session :1954 :Beijing, China) 中華人民共和國第一届全國人民代表大會第一次會議文件 :1954年9月15日至28日.  北京 :人民出版社,1955. Zhonghua Renmin Gongheguo di 1 jie quan guo ren min dai biao da hui di 1 ci hui yi wen jian :1954 nian 9 yue 15 ri zhi 28 ri.
JQ1503 陳誠,1898-1965. 陳院長施政報告 :中華民國四十八年九月十五日在立法院報告.  臺北 :行政院新聞局,1959. Chen yuan zhang shi zheng bao gao :Zhonghua Minguo si shi ba nian jiu yue shi wu ri zai li fa yuan bao gao.
JQ1503.618 楊樹藩. 唐代政制史 /楊樹藩著.  台2版. Tang dai zheng zhi shi /Yang Shufan zhu.
JQ1508 楊樹藩. 兩漢中央政治制度與法儒思想 /楊樹藩著.  2版. Liang Han zhong yang zheng zhi zhi du yu fa ru si xiang /Yang Shufan zhu.
JQ1508 陶希聖,1893- 明清政治制度 /陶希聖, 沈任遠合著.  初版. Ming qing zheng zhi zhi du /Tao Xisheng, Shen Renyuan he zhu.
JQ1508 陶希聖,1893-1988. 秦漢政治制度 /陶希聖, 沈任遠著.  臺2版. Qin Han zheng zhi zhi du /Tao Xisheng, Shen Renyuan zhu.
JQ1508 陶希聖,1893- 明淸政治制度陶希聖 沈任遠合著.  臺北臺灣商務印書館民國56 [1967] Ming Qing zheng zhi zhi duTao Xisheng Shen Renyuan he zhu.
JQ1509.5.O4 馬空羣,1913- 秦漢監察制度 /馬空羣著.  初版. Qin Han jian cha zhi du /Ma Kongqun zhu.
JQ1510 习近平,author. 习近平谈治国理政 /习近平著.  第1版. Xi Jinping tan zhi guo li zheng /Xi Jinping zhu.
JQ1510 俞可平. 增量民主与善治 :转变中的中国政治 /俞可平著. 转变中的中国政治 Zeng liang min zhu yu shan zhi :zhuan bian zhong de zhongguo zheng zhi /Yu Keping zhu.
JQ1510.5 徐曾淵. 中國監察制度的理論, 淵源及影響,徐曾淵著. [初版. Zhongguo jian cha zhi du de li lun, yuan yuan ji ying xiang,Xu Zengyuan zhu.
JQ1511 汪大華,1934- 中國宰相制度之起源 /汪大華著.  初版. Zhongguo zai xiang zhi du zhi qi yuan /Wang Dahua zhu.
JQ1511 周道濟. 漢唐宰相制度,周道濟著.  初版. Han Tang zai xiang zhi du,Zhou Daoji zhu.
JQ1511 李俊. 中國宰相制度 /李俊著.  臺1版. Zhongguo zai xiang zhi du /Li Jun zhu.
JQ1511 杜乃濟. 明代內閣制度,杜乃濟著. 2版. Ming dai nei ge zhi du,Du Naiji zhu.
JQ1512 黃本驥,ju ren 1821. 歷代職官表 /黃本驥著.  初版. Li dai zhi guan biao /Huang Benji zhu.
JQ1512.Z1 曾維垣. 兩漢選士制度,曾維垣編著.  初版. Liang Han xuan shi zhi du,Zeng Weiyuan bian zhu.
JQ1512.Z1 章中如. 清代考試制度資料 /章中如著.  初版. Qing dai kao shi zhi du zi liao /Zhang Zhongru zhu.
JQ1512.Z13 沈兼士,1909- 中國考試制度史 /沈兼士編著.  初版. Zhongguo kao shi zhi du shi /Shen Jianshi bian zhu.
JQ1516 張玉法,1936- 近代中國民主政治發展史 /張玉法著.  初版. Jin dai Zhongguo min zhu zheng zhi fa zhan shi /Zhang Yufa zhu.
JQ1516. 中國大陸沒有人權 =Human rights in China /西蒙・列斯原著   [譯者聯合報編譯組]. 臺北市 :聯合報社,1979. Zhongguo da lu mei you ren quan =Human rights in China /Ximeng Liesi yuan zhu ; yi zhe Lian he bao bian yi zu].
JQ1519.A45 楊幼炯,1901- 中國政黨史 /楊幼炯著.  臺2版. Zhongguo zheng dang shi /Yang Youjiong zhu.
JQ1519.A45 張玉法,1935- 清季的立憲團體 /張玉法著. 初版. Qing ji de li xian tuan ti /Zhang Yufa zhu.
JQ1519.A5 石川忠雄,1922- 中國共產黨史研究 /石川忠雄著.  東京 :慶應通信,昭和34 [1959] Chūgoku Kyōsantō shi kenkyū /Ishikawa Tadao cho.
JQ1519.A5 戴鼎. 共匪基層組織之硏究 /戴鼎, 徐政編著.  臺北 :陽明山莊,民國46 [1957] Gong fei ji ceng zu zhi zhi yan jiu /Dai Ding, Xu Zheng bian zhu.
JQ1519.A5 牛鬼蛇神集 /丁望編.  第1版.  香港 :三家店書屋,1967. Niu gui she shen ji /Ding Wang bian.
JQ1519.A5 郭華倫. 中共史論 /郭華倫編著. [台北] :中華民國國際關係硏究所,民國58- [1969- Zhong gong shi lun /Guo Hualun bian zhu.
JQ1519.A5 王健民,1904-1980,author. 中國共產黨史稿 /[王健民著]. 臺北 :王健民 :台灣經銷者正中書局,民國54 [1965] Zhongguo gong chan dang shi gao /Wang Jianmin zhu].
JQ1519.A52 鄒魯,1885-1954. 中國國民黨史稿 /[編著者鄒魯].  臺1版. Zhongguo guo min dang shi gao /bian zhu zhe Zou Lu].
JQ1519.A52 鄒魯,1885-1954. 中國國民黨史略 /鄒魯著. 臺2版. Zhongguo guo min dang shi lüe /Zou Lu zhu.
JQ1519.A55 胡國偉,1899- 巴黎心影 :中國靑年黨40年前在巴黎成立初期與中國共產黨鬪爭的歷史回憶 /胡國偉著.  臺北 :菩提出版社,民國59 [1970] Bali xin ying :Zhongguo qing nian dang 40 nian qian zai Bali cheng li chu qi yu Zhongguo gong chan dang dou zheng de li shi hui yi /Hu Guowei zhu.
JQ1519.A55 中國青年黨建黨五十週年紀念特刊. 台北 :中國青年黨中央黨部,民國62 [1973] 中國青年黨. Zhongguo qing nian dang jian dang wu shi zhou nian ji nian te kan.
JQ1519A5 司馬璐,1919- 中共黨史暨文獻選粹 /司馬璐編著.  香港九龍 :自聨出版社,1973-<1985> Zhong gong dang shi ji wen xian xuan cui /Sima Lu bian zhu.
JQ1539.5.A58 刘曼容. 港英政府政治制度论(1841-1985) /刘曼容著.  第1版. Gang Ying zheng fu zheng zhi zhi du lun (1841-1985) /Liu Manrong zhu.
JQ1605 憲法事典 /清宮四郎編. 第 1版. 東京 :青林書院新社,昭和 37 [1962] Kenpō jiten /Kiyomiya Shirō hen.
JQ1611 日本国憲法体系 :宮沢俊義先生還暦記念 /編集者代表 田中二郎. 宮沢俊義先生還暦記念  初版. Nihonkoku Kenpō taikei :Miyazawa Toshiyoshi Sensei kanreki kinen /henshūsha daihyō Tanaka Jirō.
JQ1611 憲法 /[宮沢俊義, 清宮四郎著].  再版.  東京 :有斐閣,昭和 40 [1965] Kenpō /Miyazawa Toshiyoshi, Kiyomiya Shirō cho].
JQ1611 法貴三郎,1907- 憲法的構成と政治過程 /法貴三郎著.  東京 :第一法規出版株式会社,昭和 39 [1964] Kenpōteki kōsei to seiji katei /Hōki Saburō cho.
JQ1611 小林直樹,1921- 憲法講義 /小林直樹著. [1 刷. Kenpō kōgi /Kobayashi Naoki cho.
JQ1611 日本国憲法成立史.第1卷 /佐藤達夫著. 東京 :有斐閣,1962. 憲法日本歴史. Nihonkoku kenpō seiritsushi.1 /Satō Tatsuo cho.
JQ1611 日本国憲法成立史.第2卷 /佐藤達夫著. 東京 :有斐閣,1964. 憲法日本歴史. Nihonkoku kenpō seiritsushi.2 /Satō Tatsuo cho.
JQ1611.A5 討論日本国憲法 /一円一億, 黒田了一, 田畑忍共編. 東京 :三一書房,1960. 三一新書 Tōron nihonkoku kenpō /Ichien Kazuo, Kuroda Ryōichi, Tabata Shinobu kyohen.
JQ1611.K4 憲法調查会 (Japan).第一委員会. 憲法運用の実際についての調查報告書 :国民の権利及び義務・司法 /憲法調查会第一委員会.  国民の権利及び義務・司法 Kenpō un’yō no jissai ni tsuite no chōsa hōkokusho :Kokumin no kenri oyobi gimu, shihō /Kenpō Chōsakai Daiichi Iinkai.
JQ1611.K4 憲法調查会 (Japan) 公聴会に関する報告書 /集憲法調查会.  東京 :大蔵省印刷局,昭和 39 [1964] Kōchōkai ni kansuru hōkokusho /Kenpō Chōsakai.
JQ1611.K4 憲法調查会 (Japan).第三部会. 国会・內閣・財政・地方自治に関する報告書 /憲法調查会第三部会.  東京 :大蔵省印刷局,昭和39 [1964] Kokkai, naikaku, zaisei, chihō jichi ni kansuru hōkokusho /Kenpō Chōsakai Daisan Bukai.
JQ1611.K4 憲法調查会 (Japan).第二部会. 国民の権利及び義務・司法に関する報告書 /憲法調查会第二部会.  東京 :大蔵省印刷局,昭和39 [1964] Kokumin no kenri oyobi gimu, shihō ni kansuru hōkokusho /Kenpō Chōsakai Daini Bukai.
JQ1611.K4 憲法調查会 (Japan) 基本的問題に関する報告書 /憲法調查会.  東京 :大蔵省印刷局,昭和39 [1964] Kihonteki mondai ni kansuru hōkokusho /Kenpō Chōsakai.
JQ1611.K4 憲法調查会 (Japan) 憲法制定の経過に関する小委員会報告書 /憲法調查会.  東京 :大蔵省印刷局,昭和39 [1964] Kenpō seitei no keika ni kansuru shōiinkai hōkokusho /Kenpō Chōsakai.
JQ1611.K4 憲法調查会 (Japan).特別部会. 憲法無効論に関する報告書 /憲法調查会特別部会.  東京 :大蔵省印刷局,昭和39 [1964] Kenpō mukōron ni kansuru hōkokusho /Kenpō Chōsakai Tokubetsu Bukai.
JQ1611.K4 憲法調查会 (Japan) 海外調查に関する報告書 /憲法調查会[編].  東京 :大蔵省印刷局,昭和39 [1964] Kaigai chōsa ni kansuru hōkokusho /Kenpō Chōsakai hen].
JQ1611.K4 憲法調查会 (Japan) 憲法調查会における各委員の意見 /憲法調查会. 憲法調查会における各委員の意見 Kenpō Chōsakai ni okeru kaku iin no iken /Kenpō Chōsakai.
JQ1615.A5 和田英夫,1918-2001. 憲法体系 /和田英夫著.  初版. Kenpō taikei /Wada Hideo cho.
JQ1615.A5 美濃部達吉,1873-1948. 憲法槪論 /美濃部達吉著   宮沢俊義増補. Kenpō gairon /Minobe Tatsukichi cho ; Miyazawa Toshiyoshi zōho.
JQ1615.A5 小林直樹,1921- 日本国憲法の問題状況 /小林直樹著.  東京 :岩波書店,昭和39 [1964] Nihonkoku Kenpō no mondai jōkyō /Kobayashi Naoki cho.
JQ1615.A5 宮澤俊義,1899-1976. 日本國憲法 /宮澤俊義.  東京 :日本評論社,昭和 30 [1955] Nihonkoku Kenpō /Miyazawa Toshiyoshi.
JQ1615.A5 酒井吉栄,1920- 日本憲法槪論 /酒井吉栄著.  東京 :評論社,1963. Nihon kenpō gairon /Sakai Yoshihide cho.
JQ1615.A5 淸宮四郎,1898- 憲法講座淸宮四郎 佐藤功編集.  東京有斐閣1963-64. Kenpō kōzaKiyomiya Shirō Satō Isao henshū.
JQ1615.A5 佐藤功,1915- 憲法研究入門 /佐藤功著.  第 1版. Kenpō kenkyū nyūmon /Satō Isao cho.
JQ1615.A5 宇賀田順三. 日本国憲法の解釈と批判 /宇賀田順三著.  第 1版. Nihonkoku kenpō no kaishaku to hihan /Ugata Junzō cho.
JQ1615.A5 日本国憲法.別冊附錄 /宮沢俊義著. 東京 :日本評論新社,1955. [法律学体系] Nihonkoku kenpō.<> /Miyazawa Toshiyoshi cho.
JQ1615.A5 憲法の論点 /田上穰治編著. 東京 :法学書院,1965. 法学論点叢書 Kenpō no ronten /Tagami Jōji hencho.
JQ1615.A5 憲法要論 /淸宮四郎著. 全訂版. 東京 :法文社,1961. Kenpō yōron /Kiyomiya Shirō cho.
JQ1615.A5 憲法研究 /鈴木安蔵著. 2版. 東京 :酒井書店,1956. Kenpō kenkyū /Suzuki Yasuzō cho.
JQ1615.B3 憲法調查会報告書 /<憲法調查会>. [東京] :憲法調查会,1964. 「昭和39年7月」. Kenpō chōsakai hōkokusho /Kenpō Chōsakai.
JQ1617 廣瀬久忠,1889- 改憲への前進廣瀬久忠著.  東京時事通信社昭和39 [1964] Kaiken e no zenshinHirose Hisatada cho.
JQ1624 小林直樹,1921- 日本における憲法動態の分析 /小林直樹著.  東京 :岩波書店,昭和38 [1963] Nihon ni okeru Kenpō dōtai no bunseki /Kobayashi Naoki cho.
JQ1624 小林孝輔,1922-2004. 日本の憲法政治 /小林孝輔著.  第1版. Nihon no kenpō seiji /Kobayashi Takasuke cho.
JQ1631 王新生,1956- 政治体制与经济现代化 :”日本模式” 再探讨 /王新生著.  “日本模式” 再探讨 Zheng zhi ti zhi yu jing ji xian dai hua :”Jiben mo shi” zai tan tao /Wang Xinsheng zhu.
JQ1642 議会制度論 /水木惣太郎著. 東京 :有信堂,1963. 憲法学研究 Gikai seidoron /Mizuki Sōtarō cho.
JQ1645.C5 山口和雄,1907- 受驗の手引.Chinese 日本現行考試槪要 /夏梅譯. Riben xian xing kao shi gai yao /Xia Mei yi.
JQ1698 横越英一,1920- 近代政党史研究 /横越英一著.  東京 :勁草書房,1960. Kindai seitōshi kenkyū /Yokogoshi Eiichi cho.
JQ1698.A1 金原左門,1931- 現代日本の政黨,金原左門著.  東京,內田老鶴圃,昭和38 [1963] Gendai Nihon no seitō,Kinbara Samon cho.
JQ1720 文鴻柱. 韓國憲法論文鴻柱著.  [서울]一潮閣檀紀4292 [1959] Han’guk hŏnpŏmnonMun Hong-ju chŏ.
JQ1720 韓泰淵. 新憲法韓泰淵著.  憲法 Sin hŏnpŏpHan T’ae-yŏn chŏ.
JQ1722 Korea (South).立法議院. 臨時約憲制定會議錄 :(過渡立法議院) /[編輯國會圖書館立法調查局].  約憲制定會議錄 Imsi yakhŏn chejŏng hoeŭirok :(Kwado Ippŏp Ŭiwŏn) /p’yŏnjip Kukhoe Tosŏgwan Ippŏp Chosaguk].
JQ1722 憲法改正會議錄 :(制憲議會) /[編輯國會圖書館立法調查局]. [서울] :大韓民國國會圖書館,1968. 憲政史資料 Hŏnpŏp kaejŏng hoeŭirok :(Chehŏn Ŭihoe) /p’yŏnjip Kukhoe Tosŏgwan Ippŏp Chosaguk].
JQ1722 憲法改正會議錄 :(第2代國會) /國會圖書館立法調查局編輯. [서울] :大韓民國國會圖書館,1968. 憲政史資料 Hŏnpŏp kaejŏng hoeŭirok :(che 2-tae Kukhoe) /Kukhoe Tosŏgwan Ippŏp Chosaguk p’yŏnjip.
JQ1723.A1 憲法制定會議錄 :(制憲議會) /[編輯國會圖書館立法調查局]. [Seoul] :國會圖書館,1967. 憲政史資料 Hŏnpŏp chejŏng hoeŭirok.
JQ1727.K6 Korea (South).國會.民議院.法制調查局. 大韓民國國會槪觀.  [서울] :民議院事務處法制調查局,檀紀4294 [1961] Taehan Min’guk Kukhoe kaegwan.
JQ1727.K6 The National assembly of the republic of Korea =L’Assemblée nationale de la république de Corée = Die Nationalversammlung der Republik Korea /secretariat of the National Assembly.
JQ1729 社會 科學 (Sŏnggyun’gwan Taehakkyo (Seoul, Korea). Pusŏl Sahoe Kwahak Yŏn’guwŏn) 社會 科學.  Seoul, Korea :成均館 大學校 附設 社會 科學 硏究院,1964- Sahoe kwahak.
JQ1733.A6 姜炳斗,1921- 革命憲法 /姜炳斗著.  서울 :修學社,檀紀4294 [1961] Hyŏngmyŏng hŏnpŏp /Kang Pyŏng-du chŏ.
JQ1733.A6 朴一慶,1920- 革命政府憲法 /朴一慶著.  補訂再版. Hyŏngmyŏng chŏngbu hŏnpŏp /Pak Il-gyŏng chŏ.
JS221 常憲章. 地方選舉之理論與實際 /常憲章著.  臺北 :中華文化出版事業委員會,民國47 [1958] Di fang xuan ju zhi li lun yu shi ji /Chang Xianzhang zhu.
JS3000.2.A3 Kingdoms and communities in Western Europe, 900-1300 /Susan Reynolds.
JS331 美國都市之管理 /查理. 安曲里著   陳宗熙譯   敎育部世界名著譯述委員會主編. Meiguo du shi zhi guan li /Chali Anquli zhu ; Chen Zongxi yi ; Jiao yu bu shi jie ming zhu yi shu wei yuan hui zhu bian.
JS7351 鄭竹園. 大陸局勢与中共前途.Japanese 中國共產黨の十年 :その実態と展望 /鄭竹園 Chūgoku Kyōsantō no jūnen :sono jittai to tenbō /Tei Chikuen cho ; Enami Kaoru yaku.
JS7351.A3 趙泉澄. 清代地理沿革表 /趙泉澄著.  第1版. Qing dai di li yan ge biao /Zhao Quancheng zhu.
JS7352.A3 聞鈞天. 中國保甲制度,聞鈞天著. [臺1版. Zhongguo bao jia zhi du,Wen Juntian zhu.
JS7353 阎林. 政府组织结构调整与经济发展 /阎林著.  第1版. Zheng fu zu zhi jie gou tiao zheng yu jing ji fa zhan /Yan Lin zhu.
JS7353 周金聲. 共匪「人民公社」硏究答問. 臺北 :改造出版社,民國48 [1959] Gong fei ‘Ren min gong she’ yan jiu da wen.
JS7353.A8 史元慶. 共匪人民公社制的本質 /史元慶著.  [台北] :”中央委員會第四組,民國48 [1959] Gong fei ren min gong she zhi de ben zhi /Shi Yuanqing zhu.
JS7353.A8 中和月刊論文選集. 垢道人遺著  兩漢縣令制度 Zhong he yue kan lun wen xuan ji.
JS7353.A8 廖從雲. 中國歷代縣制考 /廖從雲著.  初版. Zhongguo li dai xian zhi kao /Liao Congyun zhu.
JS7365.C5 阮毅成,1905- 從詩后到南山路 /阮毅成著.  初版. Cong Shihou dao Nanshan lu /Ruan Yicheng zhu.
JS7365.F6 傅仁爕,1927- 臺灣地方選舉之硏究 /傅仁爕著.  初版. Taiwan di fang xuan ju zhi yan jiu /Fu Renxie zhu.
JS7365.T36 台北市民手册. [台北] :台北市政府新聞處編印,民國57 [1968]  台北市政叢書 Taibei shi min shou ce.
JS7366.7.A9 鄒文海. 台灣省地方選舉的研究,鄒文海著, 鄒文海先生獎學基金會編. 初版. Taiwan Sheng di fang xuan ju de yan jiu,Zou Wenhai zhu, Zou Wenhai xian sheng jiang xue ji jin hui bian.
JV105 具島兼三郎,1905- 現代の植民地主義 /具島兼三郎著.  東京 :岩波書店,昭和 33 [1958] Gendai no shokuminchi shugi /Gushima Kanesaburō cho.
JX1310 洪丁福,1950- 國際政治的理論與實際 /洪丁福著   國立編譯館主編. Guo ji zheng zhi de li lun yu shi ji /Hong Dingfu zhu ; Guo li bian yi guan zhu bian.
JX1391 唐昌晉. 國際政治論衡,唐昌晉著譯.  [臺北],[正中書局],[民國59 i.e. 1970] Guo ji zheng zhi lun heng,Tang Changjin zhu yi.
JX1391 岡義武,1902- 國際政治史 /岡義武著.  東京 :岩波書店,1955. Kokusai seijishi /Oka Yoshitake cho.
JX1570 于能模. 廢除不平等條約之經過 /于能模著.  台初版. Fei chu bu ping deng tiao yue zhi jing guo /Yu Nengmo zhu.
JX1570 湯武. 中國與國際法 /湯武著.  臺北 :中華文化出版事業委員會,民國46 [1957] Zhongguo yu guo ji fa /Tang Wu zhu.
JX1662 張道行,1908- 外交硏究 /張道行, 陳劍橫合編.  初版. Wai jiao yan jiu /Zhang Daoxing, Chen Jianheng he bian.
JX1859 卞榮泰,1892- 外交餘錄 :附片想抄 /卞榮泰著.  [서울] :한국일보社,檀紀4292 [1959] Oegyo yŏrok :pu p’yŏnsang ch’o /Pyŏn Yŏng-t’ae chŏ.
JX1952 高橋通敏,1914- 安全保障序說 /高橋通敏著.  初版. Anzen hoshō josetsu /Takahashi Michitoshi cho.
JX1954 田畑茂二郎,1911- 世界政府の思想 /田畑茂二郎著.  東京 :岩波書店,昭和25 [1950] Sekai seifu no shisō /Tabata Shigejirō cho.
JX1954 美國國策與世界和平 /金謀著, 趙唐理譯.  初版.  臺北 :中華文化出版事業委員會,民國45 [1956] Meiguo guo ce yu shi jie he ping /Jinmou zhu ; Zhao Tangli yi.
JX1977 趙世輝. 聯合國用語詞彙 /趙世輝編著.  初版. Lian he guo yong yu ci hui /Zhao Shihui bian zhu.
JX1977 みんなの国連 /高島益郎著. 東京 :学陽書房,1961. 国際連合. Minna no kokuren /Takashima Masuo cho.
JX1977.2.A45 洪讀,1935- 聯合國與西南非法律地法位問題,洪讀著.  [臺北],[嘉新水泥公司文化基金會],[民國57 i.e. 1968] Lianheguo yu Xinan Fei fa lü di wei wen ti,Hong Du zhu.
JX1977.2.J3 横田喜三郎,1896- 國際連合と日本 /横田喜三郎, 尾高朝雄著.  東京 :有斐閣,昭和31 [1956] Kokusai rengō to Nihon /Yokota Kisaburō, Odaka Tomoo cho.
JX1977.A48 中華民國出席聯合國大會第十一屆常會代表團. 中華民國出席聯合國大會第十一屆常會代表團報告書 /中華民國出席聯合國大會第十一屆常會代表團編.  台北 :該團,民國46 [1957] Zhonghua Minguo chu xi Lian he guo da hui di shi yi jie chang hui dai biao tuan bao gao shu /Zhonghua Minguo chu xi Lian he guo da hui di shi yi jie chang hui dai biao tuan bian.
JX2009.C6 陳顧遠,1896- 中國國際法溯源 /陳顧遠著. 臺1版. Zhongguo guo ji fa su yuan /Chen Guyuan zhu.
JX235.9 中華民國與美利堅合衆國間共同防禦條約 :(中華民國 43年 12月 2日在華盛頓簽字, 44年 3月 3日在台北互換批准書, 44年 3月 3日生效) /中華民國外交部編. [台北] :[publisher not identified],[民國44 i.e. 1955] 白皮書 Zhonghua Minguo yu Meilijian Hezhongguo jian gong tong fang yu tiao yue :(Zhonghua Minguo 43 nian 12 yue 2 ri zai Huashengdun qian zi, 44 nian 3 yue 3 ri zai Taibei hu huan pi zhun shu, 44 nian 3 yue 3 ri sheng xiao) /Zhonghua Minguo wai jiao bu bia
JX235.9 中華民國與美利堅合衆國間友好通商航海條約 :(中華民國35年11月4日簽訂, 35年11月11日國民政府批准, 37年11月8日美國總統批准, 37年11月30日互換批准書, 37年11月30日生效) /中華民國外交部編. [台北],[民國42 i.e. 1953] 白皮書 Zhonghua Minguo yu Meilijian he zhong guo jian you hao tong shang hang hai tiao yue :(Zhonghua min guo 35 nian 11 yue 4 ri qian ding, 35 nian 11 yue 11 ri guo min zheng fu pi zhun, 37 nian 11 yue 8 ri Meiguo zong tong pi zhun, 37 nian 11 yue 30 ri h
JX3225 平時國際法 /布萊爾利著   吳允祥, 羅龍譯   敎育部世界名著譯述委員會主編. Ping shi guo ji fa /Bulaierli zhu ; Wu Yunxiang, Luo Long yi ; Jiao yu bu shi jie ming zhu yi shu wei yuan hui zhu bian.
JX3695.C5 雷白韋,1908- 國際法研究,雷崧生著.  [台北]台灣商務印書館[1966] Guo ji fa yan jiu,Lei Songsheng.
JX3695.C5 丘宏達,1936- 中國國際法問題論集 :兼論 最近國際法問題 /丘宏達著.  初版. Zhongguo guo ji fa wen ti lun ji :jian lun zui jin guo ji fa wen ti /Qiu Hongda zhu.
JX3695.C5 陳世材. 國際法學 /陳世材著. [臺北] :[publisher not identified],民國43- [1954-] Guo ji fa xue /Chen Shicai zhu.
JX3695.J3 石本泰雄,1924- 条約と国民 /石本泰雄著.  東京 :岩波書店,昭和35 [1960] Jōyaku to kokumin /Ishimoto Yasuo cho.
JX3695.K6 李漢基,1917- 國際法學 /李漢基著.  서울 :博英社,檀紀4294-95 [1961-62] Kukchepŏphak /Yi Han-gi chŏ.
JX4084.F7 張士丞. 我國對臺澎之主權的法理依據 /張士丞著.  再版. Wo guo dui Tai Peng zhi zhu quan de fa li yi ju /Zhang Shicheng zhu.
JX6931.K6 李建鎬,1917- 刑法各論 /李建鎬著.  [서울] :日新社,檀紀4293 [1960] Hyŏngpŏp kangnon /Yi Kŏn-ho chŏ.
JX6931.K6 徐壹教,1921- 刑法演習 /徐壹教譯編.  서울 :第一文化社,檀紀4293 [1960] Hyŏngpŏp yŏnsŭp /Sŏ Il-gyo yŏkp’yŏn.
JX6931.K6 李建鎬,1917- 刑法講義(總論)李建鎬著.  改訂. Hyŏngpŏp kangŭi(ch’ongnon)Yi Kŏn-ho chŏ.
JX6931.K6 徐壹教,1921- 刑法各論講義 /徐壹教著.  改訂版. Hyŏngpŏp kangnon kangŭi /Sŏ Il-gyo chŏ.
JX925.9.A5 中华人民共和国条約集.第1-13集 1949-64中华人民共和国外交部編. 北京法律出版社1957-65. China.外交部. Zhonghua Renmin Gongheguo tiao yue ji.Di 1-13 ji 1949-64Zhonghua Renmin Gongheguo wai jiao bu bian.
JX926 中华人民共和国友好条約汇編 :(中, 外文本) /中华人民共和国外交部編.  第1版.  北京 :世界知識出版社 :新华书店北京发行所发行,1965. Zhonghua Renmin Gongheguo you hao tiao yue hui bian :(Zhong, wai wen ben) /Zhonghua Renmin Gonghuoguo wai jaio bu bian.
JX927 中華民國與日本國間和平條約 :中華民國 41年 4月 28日簽字   41年 8月 5日互換批准書   41年 8月 5日生效 /中華民國外交部編. Zhonghua Minguo yu Riben guo jian he ping tiao yue :Zhonghua Minguo 41 nian 4 yue 28 ri qian zi ; 41 nian 8 yue 5 ri hu huan pi zhun shu ; 41 nian 8 yue 5 ri sheng xiao /Zhonghua Minguo wai jiao bu bian.
JZ1242 全球化 :全球治理 /主编俞可平   副主编张胜军. 全球治理 Quan qiu hua :quan qiu zhi li /zhu bian Yu Keping ; fu zhu bian Zhang Shengjun.
K181 廖美珍. 法庭语言技巧 =Trial communication strategies /廖美珍著.  第3版. Fa ting yu yan ji qiao =Trial communication strategies /Liao Meizhen zhu.
K230.H6 何孝元. 法律 思想研究 /何孝元著.  初版. Fa lü si xiang yan jiu /He Xiaoyuan zhu.
K258 黃守高. 現代行政罰之比較硏究 /黃守高著.  初版. Xian dai xing zheng fa zhi bi jiao yan jiu /Huang Shougao zhu.
K3165 翟国强,1979- 宪法判断的方法 /翟国强著.  第1版. Xing fa pan duan de fang fa /Zhai Guoqiang zhu.
K3240.4 張乃維,1920- 國際法上人權與其保障問題 /張乃維著.  修訂初版. Guo ji fa shang ren quan yu qi bao zhang wen ti /Zhang Naiwei zhu.
K3243.A6 性别平等与法律改革国际研讨会(2008 :Beijing, China) 性别平等与法律改革 :性别平等与法律改革国际研讨会论文集 = Gender equality and legal reform /黄列主编.  性别平等与法律改革国际研讨会论文集 Xing bie ping deng yu fa lü gai ge :Xing bie ping deng yu fa lü gai ge guo ji yan tao hui lun wen ji = Gender equality and legal reform /Huang Lie zhu bian.
K3253 甄树青,1962- 论表达自由 /甄树青著.  第1版. Lun biao da zi you /Zhen Shu qing zhu.
K3620 孙江. 动物保护法概论 =The theory of animal protection law /孙江, 何力, 黄政编著.  第1版. Dong wu bao hu fa gai lun =The theory of animal protection law /Sun Jiang, He Li, Huang Zheng bian zhu.
K3710.A57 包遵彭,author. 古物保存法 /包遵彭 = Chinese protective legislation on cultural properties / by Ignatius T.P. Pao.  [臺北] :中華叢書編審委員會,民國55 [1966] Gu wu bao cun fa /Bao Zunpeng = Chinese protective legislation on cultural properties / by Ignatius T.P. Pao.
K3830.4 梁开银,1966- 中国海外投资立法论纲 =Legislation outlook on Chinese overseas investment /梁开银著.  第1版. Zhongguo hai wai tou zi li fa lun gang =Legislation outlook on Chinese overseas investment /Liang Kaiyin zhu.
K5066 付立庆,1972- 主观违法要素理论 :以目的犯为中心的展开 = Theory of subjective element of wrongfulness : discussion centered on absichtsdelikte /付立庆著.  以目的犯为中心的展开 Zhu guan wei fa yao su li lun :yi mu de fan wei zhong xin de zhan kai = Theory of subjective element of wrongfulness : discussion centered on absichtsdelikte /Fu Liqing zhu.
K564.C6 白红平. 全球化进程中的电子商务若干法律问题研究 =Research on several legal issues of electronic commerce during the process of globalization /白红平著.  第1版. Quan qiu hua jin cheng zhong de dian zi shang wu ruo gan fa lü wen ti yan jiu =Research on several legal issues of electronic commerce during the process of globalization /Bai Hongping zhu.
K579.D3 曾世雄. 損害賠償法原理 /曾世雄著.  初版. Sun hai pei chang fa yuan li /Zeng Shixiong zhu.
K6 法史學刊 =Chinese journal of legal history /中國法律史學會主辦. 法史学刊  第1版. Fa shi xue kan =Chinese journal of legal history /zhong guo fa lu shi xue hui zhu ban.
K600.A15 中德私法研究.2009年·总第5卷 /张双根,田士永,王洪亮主编. 北京 :北京大学出版社,2009. 226页 Zhong de si fa yan jiu.2009nian ·zong di 5juan /Zhang shuang gen, tian shi yong, wang hong liang.
K7040 何適. 國際私法硏究 /何適著.  [臺北] :臺灣商務印書館,[民國58 i.e. 1969] Guo ji si fa yan jiu /He Shi zhu.
K955 亞太公害賠償與補償制度國際研討會(1992 :Taipei, Taiwan) 亞太公害賠償與補償制度國際研討會 /共同主辦單位輔仁大學法律學系暨法律學硏究所, 行政院環境保護署, 中華法學會= The Asia-Pacific international symposium on the environmental hazard compensation system / sponsored by Dept. of Law and Insti Ya Tai gong hai pei shang yu bu shang zhi du guo ji yan tao hui /gong tong zhu ban dan wei Fu ren da xue fa lü xue xi ji fa lü xue yan jiu suo, Xing zheng yuan huan jing bao hu shu, Zhonghua fa xue hui = The Asia-Pacific international symposium on
KF3319 周剑云,1965- 美国劳资法律制度研究 (1887-1947) :作者周剑云.  第1版. Meiguo lao zi fa lü zhi du yan jiu (1887-1947) /zuo zhe Zhou Jianyun.
KF4945 高漢実,1926- アメリカ合衆国の立法過程 :アメリカ合衆国の法律はどのようにしてつくられるか /高漢実著.  東京 :日本法律出版社,1972. Amerika Gasshūkoku no rippō katei :Amerika Gasshūkoku no hōritsu wa dono yō ni shite tsukurareru ka /Kō Kanjitsu cho.
KNN122 楊鴻烈,1903-1977. 中國法律思想史 /楊鴻烈著.  臺4版. Zhongguo fa lü si xiang shi /Yang Honglie zhu.
KNN14.A2 唐律疏義 /長孫無忌著.  臺1版.  台北市 :臺灣商務印書館,民國58 [1969] Tang lü shu yi /Zhangsun Wuji zhu.
KNN1572 中国监狱史 /主编杨习梅.  第1版.  北京市 :中国民主法制出版社,2009. Zhongguo jian yu shi /zhu bian Yang Ximei.
KNN1572 謝冠生. 戰時司法紀要 /[謝冠生著].  臺北 :司法院秘書處,民國60 [1971] Zhan shi si fa ji yao /Xie Guansheng zhu].
KNN194.5 郁元英,1900- 所有權之變遷,郁元英著.  [臺北]臺灣商務印書館[重刊],[民國61 i.e. 1972] Suo you quan zhi bian qian,Yu Yuanying zhu.
KNN2064.51947 憲法 (1946) 中英對照中華民國憲法 /郝志翔譯.  臺1版. Zhong Ying dui zhao Zhonghua min guo xian fa /Hao Zhixiang yi.
KNN30 蔡墩銘. 唐律與近世刑事立法之比較研究 /蔡墩銘著.  初版. Tang lü yu jin shi xing shi li fa zhi bi jiao yan jiu /Cai Dunming zhu.
KNN34 大清律例會通新纂. Title on added t.p.:大清律例刑案新纂集成 初版. Da Qing lü li hui tong xin zuan.
KNP1.9 最新六法全書 /張知本編. 六法全書  台北 :大中國圖書有限公司,民國45 [1956] Zui xin liu fa quan shu /Zhang Zhiben bian.
KNP22.A4 The Chinese Supreme Court decisions ;(relating to general principles of civil law, obligations, and commercial law) /translated by F.T. Cheng.
KNP49 史尚寬,1898-1970. 民法研究 /史尚寬著.  初版. Min fa yan jiu /Shi Shangkuan zhu.
KNQ1040 李建伟,1974- 公司诉讼专题研究 /李建伟著.  第1版. Gong si su song zhuan ti yan jiu /Li Jianwei zhu.
KNQ1040.K85 王保树. 中国 公司法 原理 /王保树, 崔勤之著.  第1版. Zhongguo gong si fa yuan li /Wang Baoshu, Cui Qinzhi zhu.
KNQ12 Laws, etc. (法規彙編) 中华人民共和國法規彙編.  法规汇编 Zhonghua Renmin Gongheguo fa gui hui bian.
KNQ1388 劳动合同, 社会保险与人事争议疑难案例解析 =Laodonghetong shehuibaoxian yu renshizhengyi yinan anli jiexi /北京市劳动和社会保障法学会编   撰稿人朱华 [and others].  第1版. Lao dong he tong, she hui bao xian yu ren shi zheng yi yi nan an li jie xi =Laodonghetong shehuibaoxian yu renshizhengyi yinan anli jiexi /Beijing Shi lao dong he she hui bao zhang fa xue hui bian ; zhuan gao ren Zhu Hua and others].
KNQ2020 中国法治 /主编卓泽渊   副主编金来, 李杰.  第1版. Zhongguo fa zhi /zhu bian Zhuo Zeyuan ; fu zhu bian Jin Lai, Li Jie.
KNQ2025 论法治系统工程 /吴世宦等著.  第1版.  北京 :群众出版社 :新华书店北京发行所发行,1986. Lun fa zhi xi tong gong cheng /Wu Shihuan deng zhu.
KNQ2829 王才亮,1954- 农村征地拆迁纠纷处理实务 /王才亮著.  第1版. Nong cun zheng di chai qian jiu fen chu li shi wu /Wang Cailiang zhu.
KNQ2923 田芳,1971- 地方自治法律制度研究 /田芳著.  第1版. Di fang zi zhi Fa lü zhi du yan jiu /Tian Fang zhu.
KNQ3062 陈振宇,1980- 城市规划中的公众参与程序研究 =A research on the process related to public participation in urban planning /陈振宇著.  第1版. Cheng shi gui hua zhong de gong zhong can yu cheng xu yan jiu =A research on the process related to public participation in urban planning /Chen Zhenyu zhu.
KNQ3482 传媒业法律风险提示与案例读本 =Chuanmei ye falv fengxian tishi yu anli duben /北京市律师协会传媒与新闻出版法律专业委员会编著.  第1版.  北京市 :法律出版社,2009. Chuan mei ye fa lü feng xian ti shi yu an li du ben =Chuanmei ye falv fengxian tishi yu anli duben /Beijing Shi fa lü xie hui chuan mei yu xin wen chu ban fa lü zhuan ye wei yuan hui bian zhu.
KNQ3874 刘丁炳,1968- 监督管理过失犯罪研究 /刘丁炳著.  第1版. Jian du guan li guo shi fan zui yan jiu /Liu Dingbing zhu.
KNQ3964 韩红,1966- 我国死刑案件审判程序研究 /韩红著.  第1版. Wo guo si xing an jian shen pan cheng xu yan jiu /Han Hong zhu.
KNQ3976 王琼. 罚金刑实证研究 =Fajinxing shizheng yanjiu /王琼著.  第1版. Fa jin xing shi zheng yan jiu =Fajinxing shizheng yanjiu /Wang Qiong zhu.
KNQ42.G36 吕相友. 中国大审判 :公审林彪, 江青反革命集团十名主犯 /摄影, 编文吕相友   主编镡德山 Zhongguo da shen pan :gong shen Lin Biao, Jiang Qing fan ge ming ji tuan shi ming zhu fan /she ying, bian wen Lü Xiangyou ; zhu bian Tan Deshan ; zhi xing zhu bian Wang Daxue.
KNQ4610 刑事诉讼研究的新视角 /汤啸天编.  第1版.  上海 :上海人民出版社,2008. Xing shi su song yan jiu de xin shi jiao /Tang Xiaotian bian.
KNQ4673 刑事审判参考.2008年第2集·总第61集 /熊选国主编. 北京 :法律出版社,2008. 193页 Xing shi shen pan can kao.2008nian di 2ji ·zong di 61ji /Xiong xuan guo.
KNQ515.5 中国未成年人保护机制研究 /张文娟主编.  第1版.  北京市 :法律出版社,2008. Zhongguo wei cheng nian ren bao hu ji zhi yan jiu /Zhang Wenjuan zhu bian.
KNQ68 中国 :法制与法意 /许章润主编. 法制与法意  第1版. Zhongguo :fa zhi yu fa yi /Xu Zhangrun zhu bian.
KNQ770 劉欣寧. 由張家山漢簡《二年律令》論漢初的繼承制度 /劉欣寧. 由張家山漢簡二年律令論漢初的繼承制度 You Zhangjiashan Han jian “Er nian lü ling” lun Han chu de ji cheng zhi du /Liu Xinning.
KNQ849 道路交通事故责任研究 /课题组负责人杨立新   课题组成员杨立新 [and others].  第1版. Dao lu jiao tong shi gu ze ren yan jiu /ke ti zu fu ze ren Yang Lixin ; ke ti zu cheng yuan Yang Lixin and others].
KNQ8963 北京市地方环境法治研究 /主编王灿发   副主编于文轩   撰稿人胡静 [and others]. Beijing Shi di fang huan jing fa zhi yan jiu /zhu bian Wang Canfa ; fu zhu bian Yu Wenxuan ; zhuan gao ren Hu Jing and others].
KNX2220 長谷川正安,1923- 日本の憲法 /長谷川正安著. 2 刷. Nihon no Kenpō /Hasegawa Masayasu cho.
KNX68 戒能通孝,1908-1955. 法律入門 /戒能通孝著. 3 刷. Hōritsu nyūmon /Kainō Michitaka cho.
KPA12 法典 /[編者趙相元].  初版.  서울 :玄岩社,1962. Pŏpchŏn.
KPA13 正陽六法全書. 六法全書  [Seoul] :正陽社,1961. Chŏngyang yukpŏp chŏnsŏ.
KPA15 新六法 /編輯代表俞鎮午. 서울特別市 :民衆書館,1967. 俞鎮午,1906- Sin yukpŏp /p’yŏnjip taep’yo Yu Chin-o.
KPA1888 李英燮. 新稿強制執行法講義 /李英燮著.  強制執行法講義 Sin’go kangje chiphaengpŏp kangŭi /Yi Yŏng-sŏp chŏ.
KPA2050 逐條韓國憲法 :the Korean constitution, article-by-article commentary /朴一慶著.  [4版.  [Seoul] :進明文化社,1961. Ch’ukcho Han’guk hŏnpŏp :the Korean constitution, article-by-article commentary /Pak Il-gyŏng chŏ.
KPA2050 憲法改正審議錄 /[編輯人金長涉]. [Seoul] :大韓民國國會,1967. Vol. 2-3 have subtitle: 公聽會. Hŏnpŏp kaejŏng simŭirok /p’yŏnjibin Kim Chang-sŏp].
KPA500 註釋新民法通覽文鐘成編著 張厚永監修. 新民法通覧  서울法政社檀紀4294 [1961] Chusŏk sin minpŏp t’ongnamMun Chong-sŏng p’yŏnjŏ Chang Hu-yŏng kamsu.
KPA500 李英燮. 新民法總則講義李英燮著. 三版. Sin minpŏp ch’ongch’ik kangŭiYi Yŏng-sŏp chŏ.
KPA540 金疇洙,1928- 新親族相續法 /金疇洙, 金容漢共著.  新親族相續法講義 Sin ch’injok sangsokpŏp /Kim Chu-su, Kim Yong-han kongjŏ.
KPA646 方順元,1914- 新物權法 /方順元著.  物權法 Sin mulkwŏnpŏp /Pang Sun-wŏn chŏ.
KPA810 崔栻. 新債權法總論,崔栻著.  [初版. Sin ch’aek wŏnpŏp ch’ongnon.New law of obligations in general.
KPN49 林紀東. 行政法硏究 /林紀東著. 初版. Xing zheng fa yan jiu /Lin Jidong zhu.
KQK 潘維和. 中國民事法史 /潘維和著.  初版. Zhongguo min shi fa shi /Pan Weihe zhu.
KQK China (Republic : 1949- ).行政法院. 行政法院判例要旨彙編 /行政法院編纂.  臺北 :行政法院判例要旨彙編發行委員會,民國64 [1975] Xing zheng fa yuan pan li yao zhi hui bian /Xing zheng fa yuan bian zuan.
KQK 展 恒舉. 刑法硏究 /展 恒舉著.  臺北市 :臺灣 商務 印書館,民國58 [1969] Xing fa yan jiu /Zhan Hengju zhu.
KQK 中華人民共和國法規彙編 /[国務院法制局編]. 北京 :法律出版社,1957-1964. 《中华人民共和国法规汇编》自一九五四年起逐年编辑出版, 至一九六四年中断–Editor note found in later series. Zhonghua Renmin Gongheguo fa gui hui bian /Guo wu yuan fa zhi ju bian].
KQK 張君勱,1886-1969. 中華民國民主憲法十講,張君勱著 張君勱先生遺著編輯委員會編. 臺北,商務印書館,民國60 [1971] Zhonghua Minguo min zhu xian fa shi jiang,Zhang Junmai zhu Zhang Junmai xian sheng yi zhu bian ji wei yuan hui bian.
KQK12 林榮耀. 民事個案硏究 /林榮耀著.  初版. Min shi ge an yan jiu /Lin Rongyao zhu.
KQK14 陳雲清. 刑法基本問題硏究 /陳雲清著.  初版. Xing fa ji ben wen ti yan jiu /Chen Yunqing zhu.
KQK14 中国法制史 /仁井田陞著.  増訂版.  東京 :岩波書店,1963. Chūgoku hōseishi /Niida Noboru cho.
KQK5367.C74 尤英夫. 報紙審判之研究 /尤英夫著.  初版. Bao zhi shen pan zhi yan jiu /You Yingfu zhu.
KQK920 蔡秀雄. 民法上不當得利之硏究 /蔡秀雄著.  初版. Min fa shang bu dang de li zhi yan jiu /Cai Xiuxiong zhu.
KQP 松岡三郎,1915- 日本の労働法 :これからの使う者と使われる者 /松岡三郎著. 初版. Nihon no rōdōhō :kore kara no tsukau mono to tsukawarrku mono /Matsuoka Saburō cho.
KQS 徐壹敎,1921- 刑事訴訟法講義.徐壹敎著.  增補 [再修正五版. Hyŏngsa sosongpŏp kangŭi.A lecture on the Code of criminal procedure.
KQS 李英夑. 新民事訴訟法 /李英夑著.  第5 改訂版. Sin minsa sosongpŏp /Yi Yŏng-sŏp chŏ.
KQS1961 新刑事訴訟法 /李英燮著.  新訂版.  서울 :博英社,檀紀 4294 [1961] Sin Hyŏngsa sosongpŏp /Yi Yŏng-sŏp chŏ.
KR0.C6 徐朝陽. 中國刑法溯源,徐朝陽著. [臺1版]. Zhongguo xing fa su yuan,Xu Zhaoyang zhu.
KR0.J3 六法全書.我妻栄・宮沢俊義編. 昭和三十七年版. 東京,有斐閣[1962] Roppō zensho.Shōwa sanjū-shichinen ban.Wagatsuma, Sakae; Miyazawa, Toshiyoshi: sekinin henshū.
KZ3410 歐本漢,author. 國際法 Q&A =International law /歐本漢編著.  初版. Guo ji fa Q & A =International law /Ou Benhan bian zhu.
L611 宗像誠也,1908-1970. 教育と教育政策 /宗像誠也著.  東京 :岩波書店,1961(1981 printing) Kyōiku to kyōiku seisaku /Munakata Seiya cho.
LA1131 郭為藩. 中華民國開國七十年之敎育 /郭為藩編著.  [Taipei] :廣文書局,民國70 [1981] Zhonghua Minguo kai guo qi shi nian zhi jiao yu /Guo Weifan bian zhu.
LA1131 陳青之. 中國敎育史 /陳青之著.  初版. Zhongguo jiao yu shi /Chen Qingzhi zhu.
LA1131 陳炳權. 大學敎育 /陳炳權著.  初版. Da xue jiao yu /Chen Bingquan zhu.
LA1131 瞿立鶴,1924- 淸末西藝敎育思潮 /瞿立鶴著.  初版. Qing mo xi yi jiao yu si chao /Qu Lihe zhu.
LA1131 中国近代敎育史 /陈景磐编.  第1版.  北京 :人民敎育出版社 :新华书店北京发行所发行,1979(1981 printing) Zhongguo jin dai jiao yu shi /Chen Jingpan bian.
LA1131 任时先. 中國敎育思想史 /任时先著.  台4版. Zhongguo jiao yu si xiang shi /Ren Shixian zhu.
LA1131 張其昀. 新敎育論集 /張其昀著.  台北 :中國新聞出版公司,民國44-46 [1955-1957] Xin jiao yu lun ji /Zhang Qiyun zhu.
LA1131 周天固,1914- 自由中國敎育與文化 /[周天固編著].  增訂版. Zi you Zhongguo jiao yu yu wen hua /Zhou Tian’gu bian zhu].
LA1131 敎育の仕事 /毛沢東[著]   中国人民敎育出版社編   新島淳良, 光岡玄共訳. Kyōiku no shigoto /Mao Takutō cho] ; Chūgoku Jinmin Kyōiku Shuppansha hen ; Niijima Atsuyoshi, Mitsuoka Gen kyōyaku.
LA1131 毛礼锐. 中国古代敎育史 /毛礼锐, 瞿菊农, 卲鹤亭编.  第1版. Zhongguo gu dai jiao yu shi /Mao Lirui, Qu Junong, Shao Heting bian.
LA1131 楊吉仁. 三國兩晉學校敎育與選士制度 /楊吉仁編著.  臺北 :正中書局,民國57 [1968] San guo liang Jin xue xiao jiao yu yu xuan shi zhi du /Yang Jiren bian zhu.
LA1131 王雲五,1888- 中國歷代敎學思想綜合硏究 /王雲五著.  臺北市 :臺灣商務印書館,民國60 [1971] Zhongguo li dai jiao xue si xiang zong he yan jiu /Wang Yunwu zhu.
LA1131 邊疆敎育,札奇斯欽編著, 蒙藏委員會編. [臺北]蒙藏委員會,民國50 [1961] 邊疆叢書. 第1輯 Bian jiang jiao yu,Zhaqi Siqin bian zhu, Meng Zang wei yuan hui bian.
LA1131 王雲五,1888- 宋元教學思想,王雲五著. 初版. Song Yuan jiao xue si xiang,Wang Yunwu zhu.
LA1131 革命實踐硏究院.硏究部. 共匪敎育槪况 /革命實踐硏究院硏究所. 台湾,1951. Gong fei jiao yu gai kuang /Ge ming shi jian yan jiu yuan yan jiu suo.
LA1131 劉真,1913- 一個敎育工作者的自述 /劉真著. 臺再版. Yi ge jiao yu gong zuo zhe de zi shu /Liu Zhen zhu.
LA1131 中國歷代大學史 /李宗侗 [and others] 著. 再版. 臺北 :中華文化出版事業委員會,民國47 [1958] Zhongguo li dai da xue shi /Li Zongtong and others] zhu.
LA1131 明清教學思想 /王雲五撰. 臺北 :臺灣商務印書館,民國 60 [1971] Ming Qing jiao xue si xiang /Wang Yunwu zhuan.
LA1132 李由農,1903- 共匪中等教育之硏究 /[李由農編著].  [臺北] :[陽明山莊],[民國46 i.e. 1957] Gong fei zhong deng jiao yu zhi yan jiu /Li Younong bian zhu].
LA1132 中國敎育學會(Taipei, Taiwan) 敎育硏究叢刋 /中國敎育學會主編.  台北 :[publisher not identified],民國60 [1971] Jiao yu yan jiu cong kan /Zhongguo jiao yu xue hui zhu bian.
LA1132 實施免試升學方案的研討 /鄧萃英等著. 臺北 :中國新聞出版社,[1958] Shi shi mian shi sheng xue fang an de yan tao /Deng Cuiying deng zhu.
LA1133 高等敎育改革的理论与实践 /刘道玉等著.  第1版.  武汉 :武汉大学出版社 :新华书店湖北发行所发行,1986. Gao deng jiao yu gai ge de li lun yu shi jian /Liu Daoyu deng zhu.
LA1134 新聞處 (Taipei, Taiwan) 台北市的九年國民教育.  [台北] :台北市政府新聞處編印,民國57 [1968] Taibei shi de jiu nian guo min jiao yu.
LA1134 Taipei (Taiwan).新聞處. 台北市九年國民教育的成就.  台北 :台北市政府新聞處編印,民國61 [1972] Taibei Shi jiu nian guo min jiao yu de cheng jiu.
LA1134.F16 海外出版社. 僑生回國升學問答 /海外出版社編.  台北 :海外出版社,1956. Qiao sheng hui guo sheng haüeh wen da /Hai wai chu ban she bian.
LA1134.K9 劉伯驥. 廣東書院制度 /劉伯驥著.  臺北市 :中華叢書委員會,民國47 [1958] Guangdong shu yuan zhi du /Liu Boji zhu.
LA1136 葉洪生,1948- 這一代的方向 /葉洪生著.  初版. Zhe yi dai de fang xiang /Ye Hongsheng zhu.
LA1239.5 星馬教育研究集 /宋哲美編. 香港 :東南亞研究所,1974. 東南亞硏究所叢書 Xing Ma jiao yu yan jiu ji /Song Zhemei bian.
LA1311 近代化と敎育 /永井道雄著. 東京 :東京大学出版会,1969. UP選書 Kindaika to kyōiku /Nagai Michio cho.
LA1311.82 戦後日本の教育改革 /海後宗臣編.  初版.  東京 :東京大学出版会,1969-1976. Sengo Nihon no kyōiku kaikaku /Kaigo Tokiomi hen.
LA1312 勝田守一,1908-1969. 日本の学校 /勝田守一, 中內敏夫著.  東京 :岩波書店,1964. Nihon no gakkō /Katsuta Shuichi, Nakauchi Toshio cho.
LA1317 麻生誠,1932- 大学と人材養成 :近代化にはたす役割 /麻生誠 著.  東京 :中央公論社,昭和35 [1970] Daigaku to jinzai yōsei :kindaika ni hatasu yakuwari /Asō Makoto cho.
LA1319.F6 海外出版社. 自由中國大專學校槪覽 /海外出版社編.  臺北 :[海外出版社],民國45 [1956] Zi you Zhongguo da zhuan xue xiao gai lan /Hai wai chu ban she bian.
LA132 楊亮功,1896- 教育學硏究 /楊亮功著.  2版. Jiao yu xue yan jiu /Yang Lianggong zhu.
LA1331 吳天錫,1901- 民主教育을志向하여 /吳天錫著.  서울 :乙酉文化社,1960. Minju kyoyuk ŭl chihyang hayŏ /O Ch’ŏn-sŏk chŏ.
LA1333.7 金相根,1934- 韓國書院制度之硏究 /金相根著.  臺北 :嘉新水泥公司文化基金會,民國55 [1966] Hanguo shu yuan zhi du zhi yan jiu /Jin Xianggen zhu.
LA209.2 美國敎育 /戈豋李著   孫邦正譯   敎育部世界名著譯述委員會主編. Meiguo jiao yu /Gedeng Li zhu ; Sun Bangzheng yi ; Jiao yu bu shi jie ming zhu yi shu wei yuan hui zhu bian.
LA210 国際教育会 (Japan) 現場教師のみたアメリカの教育 技術革新時代における現場教育のあり方を中心として,国際教育会編集. Genba kyōshi no mita Amerika no kyōiku;gijutsu kakushin jidai ni okeru genba kyōiku no arikata o chūshin to shite,Kokusai Kyōikukai henshū.
LA2383.C5 包蘭. 中國歷代敎育家 /包蘭著.  初版. Zhongguo li dai jiao yu jia /Bao Lan zhu.
LA2383.C52 毛彦文. 往事 /毛彦文 著.  第1版. Wang shi /Mao Yanwen zhu.
LA2385 陳炳權. 大學教育五十年 :陳炳權囘憶錄.  陳炳權回憶錄 Da xue jiao yu wu shi nian :Chen Bingquan hui yi lu.
LA35 余書麟,1907 or 1908- 先秦敎育思想 /余書麟著.  再版. Xian qin jiao yu si xiang /Yu Shulin zhu.
LA35 王建秋. 宋代太學與太學生 /王建秋著.  初版. Song dai tai xue yu tai xue sheng /Wang Jianqiu zhu.
LB1028 現代敎育叢書吳天錫[等]編輯. 서울現代敎育叢書出版社1960-63. 1. 敎育原理–2. 敎育史–3. 敎育心理–4. 敎育評價–5. 敎育課程–6. 敎育社會學–7. 比較敎育–8. 敎育行政–9. 學習指導–10. 生活指導–11. 社會敎育–12. 敎育硏究–13. 敎職과敎師–14. 視聽覺敎育–15. 敎育思想–別卷 敎育哲學. Hyŏndae kyoyuk ch’ongsŏO Ch’ŏn-sŏk tŭng] p’yŏnjip.
LB1033 陳月琴. 年輕, 只有一次 /陳月琴著   [徐秀美圖]. Nian qing, zhi you yi ci /Chen Yueqin zhu ; Xu Xiumei tu].
LB1051 鮑家驄. 如何訓導學生 /鮑家驄著   敎育部訓育委員會編. Ru he xun dao xue sheng /Bao Jiacon zhu ; Jiao yu bu xun yu wei yuan hui bian.
LB1140 高長明. 學前敎育,高長明著.  臺北,中華文化出版事業委員會,民國47 [1958] Xue qian jiao yu,Gao Changming zhu.
LB15 敎育大辭書 /唐鉞, 朱經農, 高覺敷主編. 台北 :商務印書館,1964. 唐鉞. Jiao yu da ci dian /Tang Yue, Zhu Jingnong, Gao Juefu zhu bian.
LB1583.5 時事與現代敎育 /紐約時報主編   郭志嵩譯. 臺北 :中華文化出版事業委員會,民國45 [1956] Shi shi yu xian dai jiao yu /Niuyue shi bao zhu bian ; Guo Zhisong yi.
LB2301 未来の大学 /永井道雄, 西田亀久夫, 大来佐武郎編. 東京 :誠文堂新光社,昭和 45 [1970] 昭和44年11月20日から三日間にわたって開かわた「未来の大学シンポジウム」における全会議内容の報告書. Mirai no daigaku /Nagai Michio, Nishida Kikuo, Ōkita Saburō hen.
LB2342 大學會計,謝普斯原著 李增榮譯. 本書原名:Accounting for colleges and universities  再版. Da xue kuai ji,Xiepusi yuan zhu Li Zengrong yi.
LB2361 China (Republic : 1949- ).高等敎育司. (修訂)大學科目表敎育部高等敎育司編印.  大學科目表 (Xiu ding) Da xue ke mu biaoJiao yu bu gao deng jiao yu si bian yin.
LB2512 劉麟生,1894- 中國文學ABC.Japanese 中國文學入門 /劉麟生著 Chūgoku bungaku nyūmon /Ryū Rinsei cho ; Ogaeri Yoshio yakuho.
LB2824 孙国英,1953- 敎育财政 :制度创新与发展趋势 /孙国英, 许正中, 王铮著.  第1版. Jiao yu cai zheng :Zhi du chuang xin yu fa zhan qu shi /Sun Guoying, Xu Zhengzhong, Wang Zheng zhu.
LB3058.C6 鄧嗣禹,1906- 中國考試制度史 /鄧嗣禹纂著.  台1版. Zhongguo kao shi zhi du shi /Deng Siyu zuan zhu.
LB41 臧廣恩. 教育理論 /臧廣恩著.  香港 :亞洲出版社,民國48 [1959] Jiao yu li lun /Zang Guang’en zhu.
LB41 八大敎育主張 /樋口長市[ほか]合著. 東京 :大日本学術協会,1921. 非売品. Hachidai kyōiku shuchō /Higuchi Chōichi.
LB51.T3 張光甫,1941- 戴東原敎育思想之硏究,張光甫著.  [臺北],[嘉新水泥公司文化基金會],[民國57 i.e. 1968] Dai Dongyuan jiao yu si xiang zhi yan jiu,Zhang Guangfu zhu.
LB675 楊德鈞. 武訓夫子全集楊德鈞主編 梁啓超 段承澤等著.  臺北中國生命線雜誌社民國47 [1958] Wu Xun fu zi quan jiYang Dejun zhu bian Liang Qichao Duan Chengze deng zhu.
LC1016 金耀基. 金耀基社會文選 /金耀基著.  三版. Jin Yaoji she hui wen xuan /Jin Yaoji zhu.
LC3057 神州学人 =China’s scholars abroad. [北京 :神州学人杂志社,1987]- 創刊號 (1987, 5 [May 1987])- Shen zhou xue ren =China’s scholars abroad.
LC5215 成人敎育(原書名 Adult education  current trends and dractices (i.e., practice))聯合國敎育科學文化組織中國委員會譯. 臺北[聯合國敎育科學文化組織中國委員會]民國48 [1959] Cheng ren jiao yu(yuan shu ming Adult education; current trends and dractices (i.e., practice))Lian he guo jiao yu ke xue wen hua zu zhi Zhongguo wei yuan hui yi.
LD4931.S28 美國硏究中國問題通訊. [New York,中國新聞處] 第1期 (民國 62年 2月 [Feb. 1973])-第36期 (民國 68年 4月 [Apr. 1979]). Meiguo yan jiu Zhongguo wen ti tong xun.
LG171.S5 南洋大學創校十週年紀念特刊編輯委員會. 南洋大學創校十週年紀念特刊. 新加坡 :該大學,1966. Nanyang da xue chuang xiao shi zhou nian ji nian te kan.
LG255 生越忠,1923- 東大 :大学紛争の原点 /生越忠著.  大学紛争の原点 Tōdai :daigaku funsō no genten /Ogose Sunao cho.
LG271 東京外国語大学論集 =Area and culture studies. 東京都 :同大学 東京外国語大学. Tōkyō Gaikokugo Daigaku ronshū =Area and culture studies.
LG271.M7 國立政治大學.出版委員會. 國立政治大學四十週年校慶紀念學術論文集 /編輯者國立政治大學出版委員會.  國立政治大學 40週年校慶紀念學術論文集 Guo li zheng zhi da xue si shi zhou nian xiao qing ji nian xue shu lun wen ji /bian ji zhe Guo li zheng zhi da xue chu ban wei yuan hui.
LG271.M7 國立政治大學三十週年紀念論文集. 國立政治大學30週年紀念論文集 [木栅] :國立政治大學,民國46 [1957] Guo li zheng zhi da xue san shi zhou nian ji nian lun wen ji.
LG275.M36 玉川学園. 玉川学園五十年史 /編集 玉川学園五十年史編纂委員会.  玉川学園50年史 Tamagawa Gakuen gojūnenshi /henshū Tamagawa Gakuen Gojūnenshi Hensan Iinkai.
LG281 文理 論集. [서울]高麗 大學校 文理科 大學,1955- 第 1 輯- Mulli nonjip.
LG281 東方學志. 서울 :延世大学校東方学硏究所, 延世大学校.東方学硏究所. Tongbang hakchi.
LG281.S4 梨花女子大學校.韓國文化研究院. 梨花女子大學校八十周年紀念論文集,梨花女子大學校附設韓國文化研究院.  [서울],[1966] Ihwa Yŏja Taehakkyo p’alsipchunyŏn kinyŏm nonmunjip,Ihwa Yŏja Taehakkyo Pusŏl Hanguk Munhwa Yŏnguwŏn.
LG281.S4 論叢 (Ihwa Yŏja Taehakkyo. Han’guk Munhwa Yŏn’gugwŏn) 韓國文化研究院論叢. 梨花女子大學校韓國文化研究院論叢1959-<1993> Han’guk Munhwa Yŏn’guwŏn nonch’ong.
LG51.H62 珠海學報. 香港 :香港珠海書院,1963- 珠海書院. Zhuhai xue bao.
LG51.T3 國立臺灣大學工程學刊. 工程學刊  臺北, 臺灣 :國立臺灣大學工程學院,[1956]- Guo li Taiwan da xue gong cheng xue kan.
M1503 Piano music “The red lantern” with Peking opera singing. (Selections.) Jointly created by the revolutionary literary and art fighters of the Central Philharmonic Society and the China Peking Opera Troupe.
M1804 中國民歌全集 /周傳榮著.  初版.  臺北 :黎明文化事業公司,民國 67 [1978] Zhongguo min ge quan ji /Zhou Chuanrong zhu.
M1804.M3 馬可,1918- 中國民間音樂講話馬可著.  北京音樂出版社1959. Zhongguo min jian yin yue jiang huaMa Ke zhu.
ML10398 莊本立,author. 周磬之研究 /莊本立著.  國立歷史博物館藏周磬之研究 Zhou qing zhi yan jiu /Zhuang Benli zhu.
ML120.C6 Bibliography on Chinese music.
ML160 許 常惠,1929- 西洋 音樂 研究.  臺北 :臺灣 商務 印書館,[1967] Xi yang yin yue yan jiu.
ML1751.C5 劉文六,1939- 崑曲硏究,劉文六著.  [台北],[嘉新水泥公司文化基金會],[1969] Kun qu yan jiu,Liu Wenliu zhu.
ML1804 范儉民. 國民中學音樂 /編著者范儉民.  音樂 Guo min zhong xue yin yue /bian zhu zhe Fan Jianmin.
ML336 凌廷堪,1757-1809. 燕樂考原[6卷]凌廷堪著.  [臺1版. Yan yue kao yuan6 juan]Ling Tingkan zhu.
ML336 許之衡,-1925. 中國音樂小史 /許之衡著.  臺2版. Zhongguo yin yue xiao shi /Xu Zhiheng zhu.
ML336 王光祈,1898-1936. 中國音樂史 /王光祈編.  臺北市 :臺灣中華書局,民國59[1970] Zhongguo yin yue shi /Wang Guangqi bian.
ML336 王光祈,1892-1936. 中國音樂史 /王光祈編.  香港 :香港太平書局,1962. Zhongguo yin yue shi /Wang Guangqi bian.
ML336 田邊尚雄,1883- 中國音樂史.Chinese 中國音樂史 /田邊尚雄著 Zhongguo yin yue shi /Tianbian Shangxiong zhu ; Chen Qingquan yi.
ML342 張師勛,1916- 國樂槪要 /張師勛著.  [서울] :精研社,4294 [1961] Kugak kaeyo /Chang Sa-hun chŏ.
ML3746 國樂樂譜 /黃體培 [and others] 等編. 再版. 台北 :中華國樂會,民國45- [1957-] Guo yue yue pu /Huang Tipei and others] deng bian.
ML385 東方明. 中國古代音樂家 /東方明編著.  初版. Zhongguo gu dai yin yue jia /Dongfang Ming bian zhu.
ML410.L1625 文星書店 (Taipei, Taiwan) 李抱忱博士回國講學紀念集 /文星書店編輯部編輯.  臺北 :文星書店,民國49 [1960] Li Baochen bo shi hui guo jiang xue ji nian ji /Wen xing shu dian bian ji bu bian ji.
ML531 莊夲立. 中國古代之排簫 /莊夲立.  臺灣南港 :中央硏究院民族學硏究所,民國52 [1963] Zhongguo gu dai zhi pai xiao /Zhuang Benli.
N1 Record of the Art Museum, Princeton UniversityTexte imprimé].
N3750.P3 Art treasures of the Peking Museum /text by Francois Fourcade ; Translated from the French by Norbert Guterman].
N3750.T32 索予明. 故宮文物淺說 /索予明著.  臺初版. Gu gong wen wu qian shuo /Suo Yuming zhu.
N3750.T32 國立故宮博物院. 國立故宮博物院藏品選目 =Selection of masterworks in the collection of the National Palace Museum.  臺北 :國立故宮博物院,民國61 [1972] Guo li gu gong bo wu yuan cang pin xuan mu =Selection of masterworks in the collection of the National Palace Museum.
N3750.T32 故宮文物,蔣復璁等著. [臺北]臺灣商務印書館[民國61 i.e. 1972] 人人文庫,1395-1396 Gu gong wen wu,Jiang Fucong deng zhu.
N3750.T37 北美館2005 =Taipei Fine Arts Museum 2005 /[編者: 台北市立美術館   主編: 賴瑛瑛   英文翻譯: 林心如]. Bei mei guan 2005 =Taipei Fine Arts Museum 2005 /bian zhe: Taibei Shi li mei shu guan ; zhu bian: Lai Yingying ; Ying wen fan yi: Lin Xinru].
N5285.C5 程曦. 木扉藏畫考評 /程曦著[鄭德坤藏.  Place of publication not identified :程曦, 鄭德坤 Mufei cang hua kao ping /Cheng Xi zhu Zheng Dekun cang.
N5300 井手則雄,1916-1986. 西洋の美術 :原始時代からフランス革命まで /井手則雄.  東京 :筑摩書房,1963. Seiyō no bijutsu :genshi jidai kara Furansu Kakumei made /Ide Norio.
N61 藝術과道德  詩의前線 /쟉크마리땡著   이효상譯. Yesul kwa todŏk ;Si ŭi chŏnsŏn /Jyakk’ŭ Marittaeng chŏ ; Yi Hyo-sang yŏk.
N61 朱光潜,1897-1986. 西方美学史 /朱光潜著.  第2版. Xi fang mei xue shi /Zhu Guangqian zhu.
N6494.M64 邵大箴. 传统美术与现代派 /邵大箴著.  第1版. Chuan tong mei shu yu xian dai pai /Shao Dazhen zhu.
N69 丁履譔. 美學新探 /丁履譔著.  [台北] :成文出版社,[民國69 i.e. 1980](1981 printing) Mei xue xin tan /Ding Lüzhuan zhu.
N69.3.J3 高村光太郎,1883-1956. 美について,高村光太郎[著.  東京]筑摩書房[1967] Bi ni tsuite,Takamura Kōtarō cho.
N7337 Epochs of Chinese and Japanese art :an outline history of East Asiatic design /Ernest Francisco Fenollosa.
N7340 帝國工藝會. 支那工藝圖鑑 /帝國工藝會編輯   [香取秀真 … et al. 解說]. Shina kōgei zukan /Teikoku Kōgeikai henshū ; Katori Hozuma … et al. kaisetsu].
N7340 參加倫敦中國藝術國際展覽會出品圖說 =Illustrated catalogue of Chinese government exhibits for the International Exhibition of Chinese Art in London /倫敦中國藝術國際展覽會籌備委員會編輯.  初版.  上海 :商務印書館,民國 25 [1936] Can jia Lundun Zhongguo yi shu guo ji zhan lan hui chu pin tu shuo =Illustrated catalogue of Chinese government exhibits for the International Exhibition of Chinese Art in London /Lundun Zhongguo yi shu guo ji zhan lan hui chou bei wei yuan hui bian
N7340 陳焯,active 1851-1861. 湘管齋寓賞編 :9卷 /陳焯撰.  再版. Xiang guan zhai yu shang bian :9 juan /Chen Zhuo zhuan.
N7340 楊家駱. 觀賞别錄 :[16種 35卷] /楊家駱編.  台北 :世界書局,[1969] Guan shang bie lu :16 zhong 35 juan] /Yang Jialuo bian.
N7340 國立故宮博物院. 中國文物圖說 :國立故宮博物院手册 /編輯者國立故宮博物院出版委院會.  國立故宮博物院手册 Zhongguo wen wu tu shuo :Guo li gu gong bo wu yuan shou ce /bian ji zhe Guo li gu gong bo wu yuan chu ban wei yuan hui.
N7340 田中豊藏,1881-1948. 中國美術の研究 /田中豊藏[著].  東京 :二玄社,1964. Chūgoku bijutsu no kenkyū /Tanaka Toyozō cho].
N7340 中國美術史導論 =Introduction to Chinese Art and History /Arnold Silcock 著   王德昭譯.  港再版. Zhongguo mei shu shi dao lun =Introduction to Chinese Art and History /Arnold Silcock zhu ; Wang Dezhao yi.
N7340 李浴,1915- 中國美術史綱 /李浴編著.  第1版. Zhongguo mei shu shi gang /Li Yu bian zhu.
N7340 虞君質. 美術叢刊 /虞君質選輯, 謝赫等原著.  臺北 :中華叢書委員會,民國45-54 [1956-65] Mei shu cong kan /Yu Junzhi xuan ji, Xie He deng yuan zhu.
N7340 鄭昶,1894-1952,painter. 中國美術史鄭昶編.  臺北,臺灣中華書局,1969. Zhongguo mei shu shiZheng Chang bian.
N7340 文化大革命期间出土文物.第一辑 /出土文物展览工作组编. 北京 :文物出版社,1972. 152页 Wen hua da ge ming qi jian chu tu wen wu.di yi ji /Chu tu wen wu zhan lan gong zuo zu.
N7340 文化大革命期間出土文物. [北京]文物出版社[1972] 第1版. Wen hua da ge ming qi jian chu tu wen wu.
N7340 Chien tu pʻien /pien chi che Wu Che-fu, Wu Chʻang-lien ; mei shu pien chi Hsiao Tzu-chʻüan].
N7342.A9 Chinese treasures from the Avery Brundage Collection.
N7343 小杉一雄,1908- 中国文樣史の研究 :殷周時代爬虫文樣展開の系譜 /小杉一雄著.  東京 :新樹社,昭和48 [1973] Chūgoku mon’yōshi no kenkyū :Inshū jidai hachū mon’yō tenkai no keifu /Kosugi Kazuo cho.
N7348 中國藝術家徵略 /李狷厓纂. 中國美術史  臺1版. Zhongguo yi shu jia zheng lüe /Li Juanyai zuan.
N7349.825 林清玄. 大悲與大愛 /[作者林清玄].  初版. Da bei yu da ai /zuo zhe Lin Qingxuan].
N7349.F36 方召麐,1914- 澄心, 天籟 :方召麐・池田大作書畫攝影合集 = Tranquil minds amid nature’s resonance.  方召麐・池田大作書畫攝影合集 Cheng xin, tian lai :Fang Zhaolin, Chitian Dazuo shu hua she ying he ji = Tranquil minds amid nature’s resonance.
N7355 中国詩選. 東京 :社会思想社,昭和46-49 [1971-1974] 現代敎養文庫 Chūgoku shi sen.
N7360 朴魯英. 國寶圖錄 /朴魯英編著.  大韓民國 國寶圖錄 Kukpo torok /Pak No-yŏng p’yŏnjŏ.
N79 朱光潛,1897-1986. 談美 /朱光潛著.  Added title:給靑年的十三封信 Tan mei /Zhu Guangqian zhu.
N79 談美 /臺灣開明書店.  重3版.  臺北市 :開明書店,民國60 [1971] Tan mei /Taiwan kai ming shu dian.
NA1540 李乾朗,1949- 建築 /李乾朗編著.  台北市 :幼獅文化事業公司,民國75 [1986] Jian zhu /Li Qianlang bian zhu.
NA1540 伊東忠太,1867-1954. 中國建築史 /伊東忠太原著   陳淸泉譯補 Zhongguo jian zhu shi /Yidong Zhongtai yuan zhu ; Chen Qingquan yi bu ; zhu bian zhe Wang Yunwu, Fu Weiping.
NA1547.P3 蕭洵,active 1396. 元故宮遺錄 /蕭洵撰. 帝京景物畧 / 劉侗, 于奕正撰   紀昀删. 金鰲退食筆記 / 高士奇撰. Yuan gu gong yi lu /Xiao Xun zhuan. Di jing jing wu lue / Liu Tong, Yu Yizheng zhuan ; Ji Yun shan. Jin ao tui shi bi ji / Gao Shiqi zhuan.
NA1550 日本城郭史 =[History of castles in Japan] /大類伸, 鳥羽正雄. Tōkyō :Yūzan-kaku,昭和十六 [1941] Nihon jōkaku-shi =History of castles in Japan] /by Ōrui Noburu and Toba Masao.
NA1557.N5 日光東照宮寫眞帖 /[著作別格官幣社東照宮社務所]. [栃木縣上都賀郡日光町] :別格官幣社東照宮社務所,昭和11 [1936] 日光東照宮Pictorial works. Nikkō Tōshōgū shashinchō /chosaku Bekkaku Kanpeisha Tōshōgū Shamusho].
NA3583.A1 謝克,1955- 中國浮屠藝術 /謝克著.  初版. Zhongguo fu tu yi shu /Xie Ke zhu.
NA6043 楊衒之,-555? 景洛陽伽藍記合校稿本 :5卷 /楊衒之撰   鐵如意館主校. Ying Luoyang qie lan ji he jiao gao ben :5 juan /Yang Xuanzhi zhuan ; Tieruyiguanzhu jiao.
NA6057 安東次男. 東大寺.  [東京] :平凡社,1997. Tōdaiji.
NA6057.I8 渡辺義雄,1907-2000. 伊勢神宮 /写真渡辺義雄.  初版. Ise Jingū /shashin Watanabe Yoshio.
NA6057.N38 藤本四八,1911- 唐招提寺 /撮影藤本四八   文高見順, 福山敏男. Tōshōdaiji /satsuei, Fujimoto Yonpachi ; bun, Takami Jun, Fukuyama Toshio.
NA7351.J3 平山忠治. 民家 /平山忠治著.  東京 :彰国社,1962. Minka /Hirayama Chūji cho.
NA7451 山門 =Temple gate /彰国社編   責任編集 北尾春道. 東京 :彰国社,昭和31 [1956] Sanmon =Temple gate /Shōkokusha hen ; sekinin henshū Kitao Harumichi.
NA7855 和風喫茶店 =Japanese style tea-rooms /彰国社編   責任編集 北尾春道. 東京 :彰国社,昭和30-33 [1955-1958] Wafū kissaten =Japanese style tea-rooms /Shōkokusha hen ; sekinin henshuū Kitao Harumichi.
NB1043 姚迁. 南朝陵墓石刻 /姚迁, 古兵编著.  第1版. Nan chao ling mu shi ke /Yao Qian, Gu Bing bian zhu.
NB1046.M35 Mai-chi shan shih k’u /tsung pien chi Wu Che-fu ; chu pien Ch’en Wan-nai ; mei shu pien chi Hsiao Tzu-ch’üan, Liu Yü-fen].
NB1046.T86 Chung-hua wu chʻien nien wen wu chi kʻan.Tun-huang pʻien /tsung pien chi Wu Che-fu ; chu pien Su Ying-hui ; mei shu pien chi Liu Yü-fen].
NB1047.Y86 云冈石窟 /山西省文物工作委员会, 山西云冈石窟文物保管所编.  第1版.  北京 :文物出版社 :新华书店发行,1977. Yun’gang shi ku /Shanxi sheng wen wu gong zuo wei yuan hui, Shanxi Yun’gang shi ku wen wu bao guan suo bian.
NB1053 長谷川傳次郎,1894- 法隆寺の彫刻寫眞 長谷川傳次郎 文 久野健.  東京,中央公論美術出版,1964. Hōryūji no chōkokushashin Hasegawa Denjirō, bun Kuno Takeshi.
NB1912.B83 海外遺珎.佛像 /[編輯者國立故宮博物院編輯委員會].  初版.  中華民國台北市士林區外雙溪 :國立故宮博物院,民國75 [1986] Hai wai yi zhen.Fo xiang /bian ji zhe Guo li gu gong bo wu yuan bian ji wei yuan hui].
NC1700 Japanischer Humor.Von C. Netto und G. Wagener. Mit 257 abbildungen.
ND1040 張彥遠,active 9th century. 歷代名畫記[10卷] 附畫論・畫品,張彥遠撰.  [臺1版. Li dai ming hua ji10 juan] fu hua lun, hua pin,Zhang Yanyuan zhuan.
ND1040 何恭上. 中國明清繪畫 /何恭上編著.  再版印刷. Zhongguo Ming Qing hui hua /He Gongshang bian zhu.
ND1040 杜學之,1913- 未堂論畫 /杜學之撰著.  初版. Weitang lun hua /Du Xuezhi zhuan zhu.
ND1040 容天圻,1936- 畫餘隨筆 /容天圻著.  初版. Hua yu sui bi /Rong Tianqi zhu.
ND1040 王耀庭,1943- 繪畫 /王耀庭著.  初版. Hui hua /Wang Yaoting zhu.
ND1040 馬晉封. 藝苑隨筆 /馬晉封著.  初版. Yi yuan sui bi /Ma Jinfeng zhu.
ND1040 莊申,1932- 中國畫史研究莊申著.  台北正中書局民國58 [1969] Zhongguo hua shi yan jiuZhuang Shen zhu.
ND1040 南朝唐五代人畫學論著.  再版.  臺北市 :世界書局,民國 [1967] Nan chao Tang Wu dai ren hua xue lun zhu.
ND1040 宣和畫譜.  再版.  臺北市 :世界書局,民國56 [1967] Xuanhe hua pu.
ND1040 俞劍華,1895-1979. 中國繪畫史 /俞劍華著.  香港 :商務印書館,1962. Zhongguo hui hua shi /Yu Jianhua zhu.
ND1040 張大千,1899-1983. 張大千畫 /高嶺梅編纂 姚莘農英譯.  香港 :東方藝術公司,1961. Zhang Daqian hua /Gao Lingmei bian zuan Yao Xingnong ying yi.
ND1040 鄭昶,1894-1952,author. 中國畫學全史 /鄭昶编著   黄葆戉校閱. Zhongguo hua xue quan shi /Zheng Chang bian zhu ; Huang Baoyue jiao yue.
ND1040 莊申,1932- 中國畫史研究續集 /莊申編著. 2版. Zhongguo hua shi yan jiu xu ji /Zhuang Shen bian zhu.
ND1040 中国書画話 /長尾雨山著. 東京 :筑摩書房,1965. 379 pages 図版13枚 Chūgoku shogabanashi.
ND1040 楚戈,1932- 視覺生活 /楚戈著. 初版. Shi jue sheng huo /Chu Ge zhu.
ND1040 楊家駱. 元人畫學論著 /楊家駱編. 六如居士畫譜 / 唐寅編. 台北 :世界書局,[1967] Yuan ren hua xue lun zhu.
ND1040. 俞劍華,1895- 中國繪畫史 /俞劍方著   主編者王雲五, 傅緯平. Zhongguo hui hua shi /You Jianfang zhu ; zhu bian zhe Wang Yunwu, Fu Weiping.
ND1042 安岐,1683?- 墨緣彙觀錄[4卷]松泉老人[安岐]撰.  [臺北]臺灣商務印書館[民國59 i.e. 1970] Mo yuan hui guan lu4 juan]Songquanlaoren zhuan An Qi] zhuan.
ND1042 國立故宮博物院. 故宮書畫錄 /國立故宮中央博物院聯合管理處編.  臺北 :中華叢書委員會,民國45 [1956] Gu gong shu hua lu /Guo li gu gong zhong yang bo wu yuan lian he guan li chu bian.
ND1042 書畫錄 :19種43卷.  再版.  臺北市 :世界書局,民國 [1968] Shu hua lu :19 zhong 43 juan.
ND1042 大風堂名迹 /[郭威編輯]. [臺北?] :[雅蘊堂]:[中華書局經銷],[民國43 i.e. 1954] Subtitles: v. 2: 清湘老人專輯 Da feng tang ming ji /Guo Wei bian ji].
ND1042 宋元以來名畫集 /[郭威編]. [臺北?] :[雅蘊堂]:[中華書局經銷],[195-?] 郭威. Song Yuan yi lai ming hua ji /Guo Wei bian].
ND1043 清人畫學論著 :40種103卷 /周亮工等撰. 台北 :世界書局,1968.  中國學術名著 Qing ren hua xue lun zhu :40 zhong 103 juan /Zhou Lianggong deng zhuan.
ND1043 楊家駱. 宋人畫學論著.  再版. Song ren hua xue lun zhu.
ND1043 楊家駱. 明人畫學論著 :23種36卷 /楊慎[等撰]. 台北 :世界書局,1967. Ming ren hua xue lun zhu :23 zhong 36 juan /Yang sheng teng chuan].
ND1043 唐宋元明名畫大觀. Tang Song Yuan Ming ming hua da guan.
ND1043 The pageant of Chinese painting.
ND1043.3 童書業. 唐宋繪畫史 /童書業著.  唐宋繪畫談叢 Tang Song hui hua shi /Tong Shuye zhu.
ND1043.3 中華五千年文物集刊.宋畫篇 /[總編輯吳哲夫   主編李慧淑, 周雲錦   美術編輯黄秀碧]. Chung-hua wu chʻien nien wen wu chi kʻan.Sung hua pʻien /tsung pien chi Wu Che-fu ; chu pien Li Hui-shu, Chou Yün-chin ; mei shu pien chi Huang Hsiu-pi].
ND1043.4 海外遺珎.繪畫 /[編輯者國立故宮博物院編輯委員會].  初版.  中華民國台北市士林區 :國立故宮博物院,民國74 [1985] Hai wai i chen.Hui hua /pien chi che Kuo li ku kung po wu yüan pien chi wei yüan hui].
ND1043.4 何恭上. 中國宋元繪畫 /何恭上編著.  初版. Zhongguo Song Yuan hui hua /He Gongshang bian zhu.
ND1043.4 中華五千年文物集刊.元畫篇 /[總編輯吳哲夫   主總楊雪梅   美術編輯黃秀碧]. Chung-hua wu chʻien nien wen wu chi kʻan.Yüan hua pʻien /tsung pien chi Wu Che-fu ; chu pien Yang Hsüeh-mei ; mei shu pien chi Huang Hsiu-pi].
ND1043.5 朱耷,1626-approximately 1705. 八大山人石濤上人合輯 /郭威編輯.  台北 :中華書局,[1970?] Badashanren Shitaoshangren he ji /Guo Wei bian ji.
ND1045 情繫中華.山水 /[編輯姜西 and others]. 山水  Colophon title:石景宜先生藏・情繫中華(山水篇) Qing xi Zhonghua.Shan shui /bian ji Jiang Xi and others].
ND1045 情繫中華.書法 /[編輯姜西 and others]. 書法  Colophon title:石景宜先生藏・情繫中華(書法篇) Qing xi Zhonghua.Shu fa /bian ji Jiang Xi and others].
ND1045 情繫中華.花鳥 /[編輯姜西 and others]. 花鳥  Colophon title:石景宜先生藏・情繫中華(花鳥篇) Qing xi Zhonghua.Hua niao /bian ji Jiang Xi and others].
ND1045 作品选集 :上海阳泉旅大工人画展览 /国务院文化组美术作品征集小组编. 上海阳泉旅大工人画展览  北京 :人民美術出版社,1974. Zuo pin xuan ji :Shanghai Yangquan Lüda gong ren hua zhan lan /Guo wu yuan wen hua zu mei shu zuo pin zheng ji xiao zu bian.
ND1045 當代中國畫壇 /馮放民, 林適存編輯.  臺初版.  臺北市 :正中書局,民國60[1971] Dang dai Zhongguo hua tan /Feng Fangmin, Lin Shicun bian ji.
ND1045.6 许石丹,1931- 石丹畫集 [2].水墨, 水彩纸本. =Paintings of Hsu Dan [2].ink and watercolour on paper. /许石丹绘画.  第1版. Shidan hua ji 2] =Paintings of Hsu Dan 2] /Xu Shidan hui hua.
ND1048 朱叶青. 那年那天 /朱叶青著   袁运生画. Na nian na tian /Zhu Yeqing zhu ; Yuan Yunsheng hua.
ND1048 雪華. 中国古代名画家.  香港 :萬葉出版社,[1977?] Zhongguo gu dai ming hua jia.
ND1048 温肇桐. 晉唐二大畫家 :顧愷之, 王摩詰 /温肇桐著.  香港 :香港崇明出版社,1970. Jin Tang er da hua jia :Gu Kaizhi, Wang Mojie /Wen Zhaotong zhu.
ND1048 历代名画记 历代名画记 張彥遠,active 9th century.历代名画记.Chapters 4-10.English & Chinese. 1974. Some Tʻang and pre-Tʻang texts on Chinese painting,translated and annotated.
ND1048 中國古代十大画家 /by 郭味蕖. Hong Kong :文苑書屋,1971. 郭味蕖. Zhongguo gu dai shi da hua jia /by Guo Weiqu.
ND1049 歷代箸錄畫目,福開森編. 歷代著錄畫目  臺一版. Li dai zhu lu hua mu,Fukaisen bian.
ND1049 王英保. 王英保畫輯 =Painting by Wang Yinbao /[王英保繪]. Wang Yingbao hua ji =Painting by Wang Yinbao /Wang Yingbao hui].
ND1049.8 正宗神乩書画册 /主編宋光宇.  初版.  臺北市 :正宗書畫社,民國84 [1995] Zheng zong shen ji shu hua ce /zhu bian Song Guangyu.
ND1049.83.Q84 曲德義. 曲德義 =Chu Teh-I /呂小玲執行編輯.  臺中市 :臻品藝術中心,1993[民82] Qu de yi =Chu Teh-I /Lu xiao ling zhi xing bian ji.
ND1049.83.Y365 楊年耀. 楊年耀山水畫集 /發行人兼主編余毅.  [Taipei] :中華書畫出版社,<民國74- [1985-> Yang Nianyao shan shui hua ji /fa xing ren jian zhu bian Yu Yi.
ND1049.C435 惊鸿. 陈逸飞传奇 :不可复制的神话 /惊鸿, 林煜著.  不可复制的神话 Chen Yifei chuan qi :bu ke fu zhi de shen hua /Jinghong, Lin Yu zhu.
ND1049.C452 張大千,1899- 張大千先生畫集,郭威編輯.  [臺北]中華書局經銷[19–?] Zhang Daqian xian sheng hua ji,Guo Wei bian ji.
ND1049.C456 趙之謙,1829-1884. 悲盦賸墨 /[趙之謙]   余毅主編. Bei’an sheng mo /Zhao Zhiqian] ; Yu Yi zhu bian.
ND1049.C5 齊白石,1864-1957. 白石老人自述 /齊璜[白石]口述   張次溪筆錄. Baishi lao ren zi shu /Qi Huang Baishi] kou shu ; Zhang Cuxi bi lu.
ND1049.C5 齊白石,1864-1957. 齊白石.  香港 :香港市政局 :香港博物美术館,[1973?] Qi Baishi.
ND1049.C5163 金城,1878-1926. 金北楼先生畫集 /[主編余毅].  初版. Jin Beilou xian sheng hua ji /zhu bian Yu Yi].
ND1049.C53 齊白石,1864-1957. 齊白石詩文篆刻集 /陳凡輯. 3版. Qi Baishi shi wen zhuan ke ji /Chen Fan ji.
ND1049.C9 王方宇,1913- 故宮傳綮寫生册與八大山人早期作品 /王方宇. 朱耷,1626-approximately 1705. Gu gong Chuanqi xie sheng ce yu Badashanren zao qi zuo pin /Wang Fangyu.
ND1049.F8 傅抱石,1904-1965. 傅抱石畫集.  台北 :中華書畫出版社,民國69 [1980] Fu Baoshi hua ji.
ND1049.H72 徐悲鴻,1895-1953. 徐悲鴻画集 /[主編余毅].  初版. Xu Beihong hua ji /zhu bian Yu Yi].
ND1049.H763 虛谷,1823-1896. 虛谷書畫集.  臺北市 :中華書畫,民72[1983] Xugu shu hua ji.
ND1049.J51 任伯年,1840-1896. 任伯年人物畫集 /[余毅然主編].  初版. Ren Bonian ren wu hua ji /Yu Yiran zhu bian].
ND1049.K813 龔賢,1618-1689. 龔半千山水册頁彙觀 =The selected paintings of Kung Pan-chien /[龔賢原著]   主編 余毅. Gong Banqian shan ce ye hui guan =The selected paintings of Kung Pan-chien /Gong Xian yuan zhu] ; zhu bian Yu Yi.
ND1049.K815 髠殘,active 17th century. 石谿畫集 /[主編余毅].  初版. Shixi hua ji /zhu bian Yu Yi].
ND1049.L3 賴敬程,1903- 賴敬程畫集.第6集.  台北 :國立歷史博物館,民國64 [1975] Lai Jingcheng hua ji.Di 6 ji.
ND1049.L3 賴敬程,1903- 賴敬程之畫 /賴敬程作.  台北 :温博達,民國61 [1972] Lai Jingcheng zhi hua /Lai Jingcheng zuo.
ND1049.L52 李金玉,1910- 李金玉山水册 =Landscapes by Lee Jin-Yu.  初版. Li Jinyu shan shui ce =Landscapes by Lee Jin-Yu.
ND1049.M38 馬駘. 馬駘畫寳大全 :山水畫譜, 百将畫譜, 百花畫譜, 百獸畫譜, 百鳥畫譜.  上海 :世界書局,民國15年[1926] Mai Tai hua bao da quan :Shan shui hua pu, bai jiang hua pu, bai hua hua pu, bai shou hua pu, bai niao hua pu.
ND1049.P25 潘承厚,1904-1943. 潘博山畫册 /[潘承厚作   潘存厚輯]. Pan Boshan hua ce /Pan Chenghou zuo ; Pan Cunhou ji].
ND1049.P3 潘天壽,1897- 潘天壽畫集 :附常用印拓 =The Paintings of Pan Tien-Shou /潘天寿绘   余毅主编. Pan Tianshou hua ji :Fu chang yong yin tuo =The Paintings of Pan Tien-Shou /Pan Tianshou hui ; Yu Yi zhu bian.
ND1049.P8 溥儒,1896-1963. 溥心畬画選集 =Paintings by Pu Hsin-yu /主編余毅.  初版. Pu Xinyu hua hsüen ji =Paintings by Pu Hsin-yu /Zhu bian Yu Yi.
ND1049.S55 Shen Shih t’ien hua chi Chinese painting by Shen Chou.
ND1049.T3 石濤,active 17th century-18th century. 石濤的世界 /[道濟画].  台北 :雄獅圖書公司,民國62 [1973] Shitao di shi jie /Daoji hua].
ND1049.T63 董陽孜. 董陽孜作品集 =The works of Grace Yang-tze Tong.  初版. Dong Yangzi zuo pin ji =The works of Grace Yang-tze Tong.
ND1049.W794 吳道子,689-759. 唐吳道子墨寶.人物 /[發行人兼主編余毅].  吳道子墨寶.人物 Tang Wu Daozi mo bao.Ren wu /Fa xing ren jian zhu bian Yu Yi].
ND1049.Y78 余靜芝. 余靜芝 画集. 余静芝. Yu Jingzhi hua ji.
ND1150.F46 刘英. 丰子恺图传 /刘英著.  第1版. Feng Zikai tu zhuan /Liu Ying zhu.
ND1366 傅抱石,1904-1965. 中國的人物畫和山水畫 /傅抱石著. 香港第1版. Zhongguo de ren wu hua he shan shui hua /Fu Baoshi zhu.
ND1366.7 論山水畫 /伯精等[著].  初版.  臺北市 :臺灣學生書局,民國60 [1971] Lun shan shui hua /Bojing deng zhu].
ND1366.7 古今山水畫扇選 =Chinese landscape paintings on fan /發行人兼主編余毅. 台北市 :中華書畫出版社,<1986-> 余毅. Gu jin shan shui hua shan xuan =Chinese landscape paintings on fan /fa xing ren jian zhu bian Yu Yi.
ND1383.C6 古今花鳥畫扇選 =Chinese paintings of flowers and birds on fan /[主編余毅]. 台北市 :中華書畫出版社,<民國75- [1986->] 余毅. Gu jin hua niao hua shan xuan =Chinese paintings of flowers and birds on fan /zhu bian You Yi].
ND1400 梅花 /漢光文化事業股份有限公司編輯委員會.  初版.  台北市 :漢光文化事業有限公司,民國70 [1981] Mei hua /Han guang wen hua shi ye gu feng you xian gong si bian ji wei yuan hui.
ND1403.C6 許淑眞. 花藝 /許淑眞著.  初版. Hua yi /Xu Shuzhen zhu.
ND1505 楊揚. 四君子畫譜 /[楊揚編著].  4君子畫譜 Si jun zi hua pu /Yang Yang bian zhu].
ND1505 張熊,1803-1886. 張子祥課徒畫稿 /[張熊].  台北縣永和鎮 :中華書畫出版社,民國12[1923], 民國64[1975] Zhang Zixiang ke tu hua gao /Zhang Xiong].
ND2848 漢唐壁畫.  第1版.  北京 :外文出版社,1974. Han Tang bi hua.
ND2848 勞幹,1907- 敦煌藝術勞榦著 包遵彭主編.  臺北,中華叢書委員會,民國66 [1977] Dunhuang yi shuLao Gan zhu Bao Zunpeng zhu bian.
NE1183 郭味蕖,1908-1971. 中國版畫史略 /郭味蕖編著.  第1版. Zhongguo ban hua shi lüe /Guo Weiqu bian zhu.
NE1183 王伯敏. 中國版畫史 /王伯敏著.  香港 :南通圖書公司,1961. Zhongguo ban hua shi /Wang Bomin zhu.
NE1318.J3 東京国立博物館. 東京国立博物館図版目錄.浮世絵版画篇 =Illustrated catalogues of Tokyo National Museum.Ukiyo-e prints /[編集東京国立博物館].  東京 :東京国立博物館,昭和 46 [1971] Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan zuhan mokuroku.Ukiyoe hanga hen =Illustrated catalogues of Tokyo National Museum.Ukiyo-e prints /henshū Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan].
NK1068 楊家駱. 觀賞彙錄 :29種95卷.  再版. Guan shang hui lu :29 zhong 95 juan.
NK1068 新中國出土文物. 新中国の出土文物  北京,外文出版社[1972] Xin Zhongguo chu tu wen wu.
NK1068 故宮博物院(China) 故宮博物院藏工藝品選 /故宮博物院编輯.  工藝品選 Gu gong bo wu yuan cang gong yi pin xuan /Gu gong bo wu yuan bian ji.
NK1068 譚旦冏. 中華民間工藝圖說 /譚旦冏編著.  臺北 :中華叢書委員會,[1956] Zhonghua min jian gong yi tu shuo /Tan Danjiong bian zhu.
NK1068 文化大革命期間出土文物. [北京] :人民出版社,1972. 第1版. Wen hua da ge ming qi jian chu tu wen wu.
NK1069.T3 民藝名家 :嘉義縣吳鳳紀念園 /[撰寫漢德寳 [and others]   攝影呂天德]. [嘉義縣] :嘉義縣政府 Min yi ming jia :Jiayi Xian Wu Feng ji nian yuan /zhuan xie Han Debao … et al. ; she ying Lü Tiande].
NK1072.H64 金田一京助. アイヌ藝術 /金田一京助・杉山壽榮男共著.  東京 :第一靑年社,昭和16-18 [1941-43] Ainu geijutsu /Kindaichi Kyōsuke, Sugiyama Sueo kyōcho.
NK1483 唐丹鳳. 中國古代工藝圖案,唐丹鳳編繪.  香港,南山出版社,[1961] Zhongguo gu dai gong yi tu an,Tang Danfeng bian hui.
NK1580 奧平英雄,1905- 源氏物語絵卷 /奧平英雄著.  大阪 :保育社,昭和39 [1964] Genji monogatari emaki /Okudaira Hideo cho.
NK3634.A2 周鳳五,1947- 書法 /周鳳五著   [主編何寄澎]. Shu fa /Zhou Fengwu zhu ; zhu bian He Jipeng].
NK3634.A2 馮武,1627- 書法正傳[10卷]馮武編著.  [臺北]臺灣商務印書館[1972] Shu fa zheng zhuan10 juan]Feng Wu bian zhu.
NK3634.A2 祝嘉. 書學 /祝嘉編輯.  修訂本. Shu xue /Zhu Jia bian ji.
NK3634.A2 岳珂,1183-1234. 寶真齋法書贊 /楊家駱編   岳珂撰. Bao zhen zhai fa shu zan /Yang Jialuo bian ; Yue Ke zhuan.
NK3634.A2 藤原楚水. 中國書法大字典 :楷・行・草・隸・小篆・大篆:附音訓草書索引.  書道六体大字典 Zhongguo shu fa da zi dian :kai, xing, cao, li, xiao zhuan, da zhuan : fu yin xun, cao shu suo yin.
NK3634.A2 韩家鳌. 学习中国书法 =Chinese calligraphy /韩家鳌, (美)童若春, (美)谢国骥编著.  第1版. Xue xi Zhongguo shu fa =Chinese calligraphy /Han Jiaao, (Mei) Tong Ruochun, (Mei) Xie Guoji bian zhu.
NK3634.A2 汪伯琴. 藝事管窺 /汪伯琴著.  臺北市 :臺灣商務印書館,民國59 [1970] Yi shi guan kui /Wang Boqin zhu.
NK3634.A2 張炳煌,1949- 國字正帖 /[範例張炳煌   音義李蕙芳]. Guo zi zheng tie /fan li Zhang Binghuang ; yin yi Li Huifang].
NK3634.A2 中國書法源流淺說 /中國書法社編. 香港 :太平書局,1966(1983 printing) Frist edition published by 人民美術出版社 in 1962 under title: 各種書體源流淺說. Zhongguo shu fa yuan liu qian shuo /Zhongguo shu fa she bian.
NK3634.A2 石峻,active 1955- 書畫論稿. 初版. Shu hua lun gao.
NK3634.A2 Chung-hua wu chʻien nien wen wu chi kʻan.Fa shu pʻien /tsung pien chi Wu Che-fu ; chu pien Chang Kuang-pin ; mei shu pien chi Liu Yü-fen].
NK3634.C387 趙孟頫,1254-1322. 趙松雪蘭庭十三跋.  [Taipei] :中華書畫出版社,1979? Zhao Songxue Lan ting shi san ba.
NK3634.Q53 侯刚. 启功 :国之瑰宝 /侯刚著.  国之瑰宝 Qi Gong :guo zhi gui bao /Hou Gang zhu.
NK3634.W3 王羲之寫字手册. [香港] :[文化書社],[1975?] Wang Xizhi xie zi shou ce.
NK3649.35.T34 Kʻang lu chu tiao /Li Yu-tseng tso.
NK4165 童書业. 中國瓷器史論叢 /童書业, 史学通著.  第1版. Zhongguo ci qi shi lun cong /Tong Shuye, Shi Xuetong zhu.
NK4165 朱琰,jin shi 1766. 陶說 :[6卷] /朱琰述.  臺1版. Tao shuo :6 juan] /Zhu Yan shu.
NK4165 吳仁敬. 中國陶瓷史 /吳仁敬, 辛安潮著.  臺4版. Zhongguo tao ci shi /Wu Renjing, Xin Anchao zhu.
NK4165 陳萬里,1892-1969. 中國靑瓷史略 /陳萬里著.  香港 :中華書局香港分局,1972(1985 printing) Zhongguo qing ci shi lüe /Chen Wanli zhu.
NK4165 楊家駱. 陶瓷譜錄. 臺北 :世界書局,民國57 [1968] Tao ci pu lu.
NK4165 Tzʻu chʻi pʻien /tsung pien chi Wu Che-fu ; chu pien Tʻung I-hua ; mei shu pien chi Hsiao Tzu-chʻüan, Liu Yü-fen].
NK4165.3 Chung-hua wu chʻien nien wen wu chi kʻan.Tʻang san tsʻai /tsung pien chi Wu Che-fu ; chu pien Tʻung I-hua ; mei shu pien chi Liu Yü-fen].
NK4166.K36 甘肅仰韶彩陶 /[總編輯吳哲夫, 主編袁德星, 陳擎光, 美術編輯蕭子權, 劉玉芬]. 甘肅仰韶彩陶 彩陶篇 :甘肅仰韶彩陶 Gansu Yangshao cai tao /zong bian ji Wu Zhefu, zhu bian Yuan Dexing, Chen Jingguang, mei shu bian ji Xiao Ziquan, Liu Yufen].
NK4565 項元汴,1525-1590. 校注項氏歷代名瓷圖譜 =Noted porcelains of successive dynasties with comments and illustrations /項元汴[著]   郭葆昌, 福開森參訂. Noted porcelains of successive dynasties :with comments and illustrations /by Hsiang Yüan-pien, revised and annotated by Kuo Pao-ch’ang and John C. Ferguson.
NK4565 國立故宮博物院. 故宮法瑯器選萃 :masterpieces of Chinese enamel ware in the National Palace Museum. 英文書名:Masterpieces of Chinese enamel ware in the National Palace Museum Gu gong fa lang qi xuan cui :masterpieces of Chinese enamel ware in the National Palace Museum.
NK4565.4 Hai wai i chen :Tʻao tzʻu /pien chi che Kuo li ku kung po wu yüan pien chi wei yüan hui].
NK5683.A1 中華五千年文物集刋.石雕篇 /[總編輯吳哲夫   主編蘇瑩輝   美術編輯蕭子權, 劉玉芬]. Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan.Shi diao pian /zong bian ji Wu Zhefu ; zhu bian Su Yinghui ; mei shu bian ji Xiao Ziquan, Liu Yufen].
NK5750 楊家駱. 玉石古器譜錄.  再版. Yu shi gu qi pu lu.
NK5750 Chinese jades in the avery brundage collection.
NK5750.2.C6 海外遺珎.玉噐 /[編輯者國立故宮博物院編輯委員會].  初版.  中華民國台北市士林區 :國立故宮博物院,民國75 [1986] Hai wai yi zhen.Yu qi /bian ji zhe Guo li gu gong bo wu yuan bian ji wei yuan hui].
NK5750.2.C6 中華五千年文物集刊.玉器篇 /[總編輯吳哲夫   編輯者鄧淑蘋   美術編輯劉玉芬]. Zhonghua wu qian nian wen wu ji kan.Yu qi pian /zong bian ji Wu Zhefu ; bian ji zhe Deng Shupin ; mei shu bian ji Liu Yufen].
NK6684 鈴木敬三. 武装図說 /鈴木敬三[著]. 中世日本武裝圖說 Busō zusetsu /Suzuki Keizō cho].
NK778.K86 郭沫若,1892-1978. 毛主席詩詞三十七首 /郭沫若書.  北京 :人民美朮出版社,1972. Mao zhu xi shi ci san shi qi shou /Guo Moruo shu.
NK7983 乾隆,Emperor of China,1711-1799. 西淸續鑑乙編[20卷].  北平,古物陳列所,民國20 [1931] Xi Qing xu jian yi bian20 juan].
NK8884 河鰭実英,1891- 織文圖譜 /[編集者河鰭実英]. 新訂增補. Shokumon zufu /henshūsha Kawabata Sanehide].
NK9283 繡譜 :6種33卷.  再版.  臺北市 :世界書局,民國59 [1970] Xiu pu :6 zhong 33 juan.
NK9900.5 海外遺珎.漆器. /[編輯者國立故宮博物院編輯委員會].  初版.  中華民國台北市士林區外雙溪 :國立故宮博物院,民國76 [1987] Hai wai yi zhen.Qi qi. /bian ji zhe Guo li gu gong bo wu yuan bian ji wei yuan hui].
NK9900.7.C6 Chʻi chʻi pʻien /tsung pien chi Wu Che-fu ; chu pien So Yü-ming ; mei shu pien chi Liu Yü-fen].
NX456.5.P38 Performance art :from futurism to the present /RoseLee Goldberg.
NX583 A1 徐復觀 中國藝術精神 /徐復觀著.[圖書]  增訂六版. Zhong guo yi shu jing shen /xu fu guan zhu.tu shu].
NX583.A1 中華民國文藝史 /中華民國文藝史編纂委員會   總編纂伊雪曼.  2版. Zhonghua min guo wen yi shi /Zhonghua min guo wen yi shi bian zuan wei yuan hui ; zong bian zuan Yi Xueman.
P105 あいまいな言葉 /朝日新聞学芸部編. 東京 :有紀書房,1957. 執筆:森本哲郎. Aimai na kotoba /Asahi Shinbunsha hen.
P106 鈴木孝夫,1926- ことばと文化 /鈴木孝夫著.  東京 :岩波書店,1973. Kotoba to bunka /Suzuki Takao cho.
P106.H9 黃宣範. 語言哲學 :意義與指涉理論的研究 /黃宣範著.  初版. Yu yan zhe xue :yi yi yu zhi she li lun de yan jiu /Huang Xuanfan zhu.
P121 高名凱,1912- 普通語言學,高名凱著, 吳文祺, 張世祿校訂.  上海,東方書店,1954. Pu tong yu yan xue,Gao Mingkai zhu, Wu Wenqi, Zhang Shilu jiao ding.
P121 岑麒祥,1903- 普通语言学,岑麒祥編著.  北京,科学出版社,1957. Pu tong yu yan xue,Cen Qixiang bian zhu.
P121 語言學概論 /布達哥夫著   呂同崙等譯.  北京初版. Yu yan xue gai lun /Budagefu zhu ; Lü Tonglun and others] yi.
P121 高名凱,1912- 普通語言學 /高名凱著.  增訂本. Pu tong yu yan xue /Gao Mingkai zhu.
P121 張世祿,1902- 語言學槪論 /張世祿編.  臺北 :中華,民 57 [1968] Yu yan xue gai lun /Zhang Shilu bian.
P121 沈步洲. 言語學概論 /沈步洲著.  臺北 :臺灣商務印書館,民國50 [1961] Yan yu xue gai lun /Shen Buzhou zhu.
P121 沈步洲. 言語學概論 /沈步洲著.  臺北 :臺灣商務印書館,民國58 [1969] Yan yu xue gai lun /Shen Buzhou zhu.
P121 張世祿,1902- 語言學原理 /張世祿著.  臺北 :臺灣商務印書館,民國59 [1970] Yu yan xue yuan li /Zhang Shilu zhu.
P121 岑騏祥,1903- 語言學史槪要,岑騏祥編著. 第1版. Yu yan xue shi gai yao,Cen Qixiang bian zhu.
P121 安藤正次,1878-1952. 言語學大綱.Chinese 言語學大綱 /安藤正次著 Yan yu xue da gang /Anteng Zhengci zhu ; Lei Tongqun yi.
P201 高津春繁,1908-1973. 比較言語學 /高津春繁著.  東京 :岩波書店,1950. Hikaku gengogaku /Kōzu Harushige cho.
P211 比較文字學槪論,葛勞德著 林祝敔譯.  台1版.  台北,臺灣商務印書館,民59 [1970] Bi jiao wen zi xue gai lun,Gelaode zhu Lin Zhuyu yi.
P211 宁榘. 拼音字母的字体和书法 /宁榘編著.  第1版. Pin yin zi mu de zi ti he shu fa /Ning Ju bian zhu.
P221 岑麒祥,1903- 語音學槪論岑麒祥編.  上海中華書局民國28 [1939] Yu yin xue gai lunCen Qixiang bian.
P29 语言学名词觧释 /北京大学語言学教硏室编.  第1版.  香港 :嵩華出版事業公司,1978. Yu yan xue ming ci jie shi /Beijing da xue yu yan xue jiao yan shi bian.
P291 變換律語法理論 /杭士基原著   王士元, 陸孝棟編譯.  初版. Bian huan lü yu fa li lun /Hangshiji yuan zhu ; Wang Shiyuan, Lu Xiaodong bian yi.
P325 語意學概要 /徐道鄰著. 香港 :友聯出版社,[1960] Yu yi xue gai yao /Xu Daolin zhu.
P327 郑述谱. 词典・词汇・术语 /郑述谱著.  第1版. Ci dian, ci hui, shu yu /Zheng Shupu zhu.
PA8515 エラスムス :宗敎改革の時代 /J・ホイジンガ   宮崎信彥訳. 東京 :筑摩書房,1965. Erasumusu :shūkyō kaikaku no jidai /J. Hoinjinga ; Miyazaki Nobuhiko yaku.
PE1449 藤本, 憲幸. 記憶術の秘密 :奇跡を呼び込む : ウルトラメモリテクニック /藤本憲幸著.  東京 :棋苑図書,1991.6. Kiokujutsu no himitsu :Kiseki o yobikomu : urutora memori tekunikku /Fujimoto Kenko cho.
PE1498 劉光夏,editor,author. 英文漢譯之分析與實例劉光夏編著.  [臺北]臺灣商務印書館民國61 [1972] Ying wen Han yi zhi fen xi yu shi liLiu Guangxia bian zhu.
PE1498.2.C55 英汉互译 :方法与实践 = A course of English-Chinese and Chinese-English translation : methods and practice /华中科技大学外国语学院英语系编   主编王卫平   副主编王舟. Ying Han hu yi :fang fa yu shi jian = A course of English-Chinese and Chinese-English translation : methods and practice /Hua zhong ke ji da xue wai guo yu xue yuan Ying yu xi bian ; zhu bian Wang Weiping ; fu zhu bian Wang Zhou.
PE1498.Y56 英汉互译实践教程 =A practical course of English-Chinese mutual translation /主编: 黄振定   副主编: 毛新耕 [and others]   编著者: 黄振定 [and others]. Ying Han hu yi shi jian jiao cheng =A practical course of English-Chinese mutual translation /zhu bian: Huang Zhending ; fu zhu bian: Mao Xingeng and others] ; bian zhu zhe: Huang Zhending and others].
PG3367 托爾斯泰,1828-1910. 戰爭與和平 /王元鑫譯.  臺北 :新興,民 67 [1978] Zhan zheng yu he ping /Wang Yuanxin yi.
PG3452.Z3 人之一生 /耿濟之譯. 臺北 :臺灣商務印書館,民國57 [1968] 人人文庫 Ren zhi yi sheng /Geng Jizhi yi.
PG3476.S539 刑網 /塔兹Abram Tertz   [先那司機]著   方嗥譯. Xing wang /Tʻa-tzʻu Abram Tertz ; Xiannasiji] zhu ; Fang Hao yi.
PG5038.H67 The midnight patient.Translated from the Czech by Philip H. Smith, Jr.].
PJ21 Studies in East Asian linguistics /edited by Nam-kil Kim & Henry H. Tiee.
PL 1205 方師鐸,1912- 增補國音字彙 /方師鐸輯.  國音字彙 Zeng bu guo yin zi hui /Fang Shiduo ji.
PL 2448 嚴一萍. 鐵雲藏龜新編 /嚴一萍撰.  初版. Tieyun cang gui xin bian /Yan Yiping zhuan.
PL 2467.Z6 王夢鷗. 禮記今註今譯王夢鷗註譯 王雲五主編.  禮記 Li ji jin zhu jin yiWang Meng’ou zhu yi Wang Yunwu zhu bian.
PL 2687.L8 陆游,1125-1210. 陆游诗 /黄逸之选注.  台北 :商务印书馆,民国66 [1977] Lu You shi /Huang Yizhi xuan zhu.
PL1004 國立臺灣大學.文學院.古文字學研究室. 中國文字 /國立臺灣大學文學院古文字學研究室編   國立臺灣大學文學院中國文學系. Zhongguo wen zi /Guo li Taiwan da xue wen xue yuan gu wen zi xue yan jiu shi bian ; Guo li taiwan da xue Wen xue yuan Zhongguo wen xue xi.
PL1021 國際漢語教學討論會(2nd :1987 :Beijing, China) 第二屆國際漢語教學討論會論文選 /第二屆国际汉语教学讨论会组织委员会编. 國際漢語教學討論會論文選 Di 2 jie guo ji Han yu jiao xue tao lun hui lun wen xuan /Di 2 jie guo ji Han yu jiao xue tao lun hui zu zhi wei yuan hui bian.
PL1021 A Symposium on Chinese grammar.
PL1025 倪海曙. 語文雜談 /倪海曙著.  文學作品的朗誦 Yu wen za tan /Ni Haishu zhu.
PL1025 Wennti papers.
PL1027 張以仁. 中國語文學論集 /張以仁著.  初版. Zhongguo yu wen xue lun ji /Zhang Yiren zhu.
PL1031 Encyclopaedia Sinica /publ. by the Department for compilation of Encyclopaedia Sinica, Ministry of education.
PL1051 章太炎,1868-1936. 中國語文學研究 /章炳麟等著.  第 2 版. Zhongguo yu wen xue yan jiu /Zhang Binglin deng zhu.
PL1051 湖北省中小學敎學敎材研究室. 语文基础知识 /湖北省中小学教学教材研究室编.  第2版. Yu wen ji chu zhi shi /Hubei sheng zhong xiao xue jiao xue jiao cai yan jiu shi bian.
PL1051 葉北巖. 學生國學問答,葉北巖編.  臺1版. Xue sheng guo xue wen da,Yan Beiyan bian.
PL1051 周法高. 中國語文論叢 /周法高編著.  臺3版. Zhongguo yu wen lun cong /Zhou Fagao bian zhu.
PL1063 中國現代語言学家 /《中國语言学家》編写組.  第 1 版.  石家庄 :河北教育出版社 :河北省新华书店发行,1986. Zhongguo xian dai yu yan xue jia /”Zhongguo yu yan xue jia” bian xie zu.
PL1063 中囯现代语言学家[Texte imprimé] /《中囯现代语言学家》编写组. 石家莊 :河北敎育出版社,1986. 《中囯语言学家》编写组,Auteur. Zhongguo xian dai yu yan xue jiaTexte imprimé] /”Zhongguo xian dai yu yan xue jia” bian xie zu.
PL1065 新世纪的中国 :第二届”汉语桥”世界大学生中文比赛问答题集 = Chinese Proficiency Competition for Foreign College Students /中国国家对外汉语教学领导小组办公室编写. 第二届”汉语桥”世界大学生中文比赛问答题集  [北京市] :[publisher not identified],[2003] Xin shi ji de Zhongguo :di er jie “Han yu qiao” shi jie da xue sheng Zhong wen bi sai wen da ti ji = Chinese Proficiency Competition for Foreign College Students /Zhongguo guo jia dui wai Han yu jiao xue ling dao xiao zu ban gong shi bian xie.
PL1065 張振鏞. 國學常識答問,張振鏞編.  [臺北],[臺灣]務印書館[1972] Guo xue chang shi da wen,Zhang Zhenyong bian.
PL1065 邵祖平,1900- 國學導讀,邵祖平著.  [臺北]臺灣商務印書館[1967] Guo xue dao du,Shao Zuping zhu.
PL1065 文化灿烂的中国 :第三届”汉语桥”世界大学生中文比赛问答题集 /中国国家对外汉语教学领导小组办公室编   主编 严美华   副主编 张国庆, 关立勋, 王鲁新 Wen hua can lan de Zhongguo :di san jie “Han yu qiao” shi jie da xue sheng Zhong wen bi sai wen da ti ji /Zhongguo guo jia dui wai Han yu jiao xue ling dao xiao zu ban gong shi bian ; zhu bian Yan Meihua ; fu zhu bian Zhang Guoqing, Guan Lixun, Wang
PL1065 黎錦熙,1890- 中國語法敎材 /黎錦熙, 劉世儒著.  北京 :五十年代出版社,1954. Zhongguo yu fa jiao cai /Li Jinxi, Liu Shiru zhu.
PL1065 第一届”汉语桥”世界大学生中文比赛 =Chinese Proficiency Competition for Foreign College Students /中国中央电视台录制, 中国国家对外汉语教学领导小组主办. “汉语桥”第一届世界大学生中文比赛  北京市 :北京市青少年音像出版社,2002. Di yi jie “Han yu qiao”shi jie da xue sheng Zhong wen bi sai =Chinese Proficiency Competition for Foreign College Students /Zhongguo zhong yang dian shi tai lu zhi, Zhongguo guo jia dui wai Han yu jiao xue ling dao xiao zu zhu ban.
PL1065 程發軔. 國學槪論 /國立編譯館大學用書編審委員會主編   程發軔著. Guo xue gai lun /Guo li bian yi guan da xue yong shu bian shen wei yuan hui zhu bian ; Cheng Faren zhu.
PL1065 张亚军. 对外汉语教法学 =The approach of teaching Chinese as a foreign language /张亚军著.  第1版. Dui wai Han yu jiao fa xue =The approach of teaching Chinese as a foreign language /Zhang Yajun zhu.
PL1065 張舜徽. 淸代揚州学記 /張舜徽著.  第1版. Qing dai Yangzhou xue ji /Zhang Shunhui zhu.
PL1065 張振鏞. 國學常識答問續編 /張振鏞編.  臺1版. Guo xue chang shi da wen xu bian /Zhang Zhenyong bian.
PL1065 張秘樞. 國文分析教學法實例之硏究 /張秘樞著.  臺初版. Guo wen fen xi jiao xue fa shi li zhi yan jiu /Zhang Mishu zhu.
PL1065 程端禮,1271-1345. 程氏家塾讀書分年日程 /程端禮撰. 學規類編 / 張伯行撰.  讀書分年日程 Cheng shi jia shu Du shu fen nian ri cheng /Zheng Duanli zhuan. Xue gui lei bian / Zhang Boxing zhuan.
PL1065 史南育. 怎様學國語 /史南育編.  香港 :香港宏業書局,1964. Zen yang xue guo yu /Shi Nanyu bian.
PL1065 语言教学与研究 =Yuyan jiaoxue yu yanjiu. [Peking] :北京语言学院 [Peking] :北京语言学院 Yu yan jiao xue yu yan jiu =Yuyan jiaoxue yu yanjiu.
PL1065 汉语世界 =The world of Chinese. 北京 :汉语世界杂志社,2007- 2007年第1期- Han yu shi jie =The world of Chinese.
PL1065 第一屆世界華文教學研討會論文集 /世界華文教育協進會編印 = Proceedings of the First International Conference on the Teaching of Chinese as a Second Language / World Chinese Language Association. 中華民國台北市 :世界華文出版社,民國74 [1985] 世界華文教學研討會論文 Di 1 jie shi jie Hua wen jiao xue yan tao hui lun wen ji /Shi jie Hua wen jiao yu xie jin hui bian yin = Proceedings of the First International Conference on the Teaching of Chinese as a Second Language / World Chinese Language Association.
PL1065 丁迪蒙. 做游戏, 学汉语 :附详细教学方案 /丁迪蒙, 李白坚比编著. 做游戏学汉语 Zuo you xi, xue Han yu :fu xiang xi jiao xue fang an /Ding Dimeng, Li Baijian bian zhu.
PL1065 章太炎,1868-1936. 國學槪論 章氏國學槪論 /章太炎主講 Zhang shi guo xue gai lun /Zhang Taiyan zhu jiang ; Cao Juren ji shu.
PL1065 中學語文敎學法 /武漢師院等十二院校中文系編. 北京 :人民敎育出版社,1980. Zhong xue yu wen jiao xue fa /Wuhan shi yuan deng shi er yuan xiao Zhong wen xi bian.
PL1065 Chinese proficiency competition for foreign college students.
PL1065 Chinese-Mandarin, level 1-3.By] Kai-yu Hsu and others].
PL1065 The teacher’s handbook Chinese-Mandarin, levels 1-4.
PL1065.C482 張振鏞. 國學常識答問續編.  香港 :商務印書館,1958. Guo xue chang shi da wen xu bian.
PL1065.C545 陳英鳴. 語文敎學手册 /陳英鳴編著.  香港 :藝美圖書公司,1961. Yu wen jiao xue shou ce /Chen Yingming bian zhu.
PL1068.J3 倉石武四郎,1897-1975. 支那語敎育の理論と實際 /倉石武四郎著.  [東京] :岩波書店,[昭和16 i.e. 1941] Shinago kyōiku no riron to jissai /Kuraishi Takeshirō cho.
PL1068.J3 六角恒広,1919- 近代日本の中国語敎育 /六角恒広著.  東京 :播磨書房 :発売 淡路書房,1961. Kindai Nihon no Chūgokugo kyōiku /Rokkaku Tsunehiro cho.
PL1068.J3 馬導源,ed. and tr. 日本漢學硏究論文集,馬導源譯述. 臺北,中華叢書編審委員會,民國49 [1960] Riben Han xue yan jiu lun wen ji,Ma Daoyuan yi shu.
PL1068.T3 中日中國語言教學研討會(1981 :Guo li Taiwan Shi fan da xue) 中日中國語言教學研討會論文集 /[著者黃錦鋐等].  初版. Zhong Ri Zhongguo yu yan jiao xue yan tao hui lun wen ji /zhu zhe Huang Jinhong deng].
PL1068.U5 Chinese for the English-speaking student:an approach through English grammar.
PL1071 杜子勁. 一九五〇年中國語文問題論文輯要 /杜子勁編.  1950年中國語文問題論文輯要 Yi jiu wu ling nian Zhongguo yu wen wen ti lun wen ji yao /Du Zijin bian.
PL1071 論漢語 /[康拉德著]   彭楚南譯   中國語文雜誌社編. Lun Han yu /Kanglade zhu] ; Peng Chu’nan yi ; Zhongguo yu wen za zhi she bian.
PL1071 趙元任,1892-1982. 語言問題 /趙元任著.  初版. Yu yan wen ti /Chao Yuen Ren chu.
PL1071 戴增元. 文字學初步.  台北 :中華書局,1963. Wen zi xue chu bu.
PL1071 趙元任,1892-1982. 語言問題 /趙元任.  台北 :國立臺灣大學文學院,民國48 [1959] Yu yan wen ti /Zhao Yuanren.
PL1071 王力,1900-1986. 漢語講話 /王力著.  新1版本. Han yu jiang hua /Wang Li chu.
PL1071 语海新探 /山东省语言学会编.  第1版.  济南 :山东教育出版社 :山东省新华书店发行,1984-<1988> Yu hai xin tan /Shandong sheng yu yan xue hui bian.
PL1071 王力,1900-1986. 中國語文講話 /王力著.  第1版. Zhongguo yu wen jiang hua /Wang Li chu.
PL1071 王力,1900-1986. 漢語史論文集 /王力著.  第1版. Han yu shi lun wen ji /Wang Li zhu.
PL1071 唐蘭,1900- 中國文字學 /唐蘭著.  香港 :太平書局,1963. Zhongguo wen zi hsueh /Tang Lan zhu.
PL1071 國語文改進意見彙編 /國立敎育資料館編印. 台北市 :該館,民國69 [1980] 敎育專題硏究 Guo yu wen gai jin yi jian hui bian /Guo li jiao yu zi liao guan bian yin.
PL1071 謝雲飛. 中國文字學通論,謝雲飛著. 初版. Zhongguo wen zi xue tong lun,Xie Yunfei zhu.
PL1071 高登河. 中國語文淺說 /高登河著. 初版. Zhongguo yu wen qian shuo /Gao Denghe zhu.
PL1071 A glimpse of the Chinese language;Peking’s language reforms and the teaching of Chinese in the United Statesby] Francis Shieh.
PL1074 A study of Europeanized grammar in modern written Chinese /Cornelius C. Kubler = [白話文歐化語法之研究 / 顧百里著]. 白話文歐化語法之研究  初版. A study of Europeanized grammar in modern written Chinese /Cornelius C. Kubler = Bai hua wen Ou hua yu fa zhi yan jiu / Gu Baili zhu].
PL1074.7 语文 出版社 语言文字规范手册 =Yuyan wenzi guifan shouce /本社编.  增订本, 第1版. Yu yan wen zi gui fan shou ce =Yuyan wenzi guifan shouce /ben she bian.
PL1074.8 旅游汉语 =Chinese for tourism /幺书君编著   潘华翻译   张弛, 张超插图. Lü you Han yu =Chinese for tourism /Yao shujun bian zhu ; Pan Hua fan yi ; Zhang Chi, Zhang Chao cha tu.
PL1074.8 岳建玲. 体验汉语100句 :生活类 = Experiencing Chinese : living in China /编者岳建玲 [and others].  生活类 Ti yan Han yu 100 ju :sheng huo lei = Experiencing Chinese : living in China /bian zhe Yue Jianling and others].
PL1075 周法高. 論中國語言學的過去現在和未來. 英文書名:Past, present and future of Chinese linguistics Lun Zhongguo yu yan xue de guo qu xian zai he wei lai.
PL1075.W35 王力,1900-1986. 漢語史稿 /王力著.  修訂本. Han yu shi gao /Wang Li chu.
PL1077 A dictionary of early Zhou Chinese /Axel Schuessler.
PL1087 楊欣安. 現代漢語 /楊欣安編著. 第1版. Xian dai Han yu /Yang Xin’an bian zhu.
PL1091 蔣伯潛. 文字學纂要 /蔣伯潛編著.  初版. Wen zi xue zuan yao /Jiang Boqian bian zhu.
PL1095 中国語学研究会 (Japan) 中国語学事典 =Zhungguoyhye shidian /中国語学研究会編.  東京 :江南書院,1958. Chūgokugogaku jiten =Zhungguoyhye shidian /Chūgoku Gogaku Kenkyūkai hen.
PL1095 傅炳民. 说写辨赏学语文 /傅炳民, 汪欣著.  第1版. Shuo xie bian shang xue yu wen /Fu Bingmin, Wang Xin zhu.
PL1101 鄭奠,etymologist. 古漢語語法學資料彙編 /鄭奠, 麥梅翹編.  第1版. Gu Han yu yu fa xue zi liao hui bian /Zheng Dian, Mai Meiqiao bian.
PL1101 .C4 鄭奠,etymologist. 古漢語語法學資料彙編 /鄭奠, 麥梅翹編.  [北京] :中華書局,[1965] Gu Han yu yu fa xue zi liao hui bian /Zheng Dian, Mai Meiqiao bian.
PL1103 呂叔湘. 中国文法要略 /呂叔湘著.  5版. Zhongguo wen fa yao lue /Lü Shuxiang zhu.
PL1103 黄潔如. 文法與作文 /黄潔如編.  At head of title:初級中學學生適用 Wen fa yu zuo wen /Huang Jieru bian.
PL1103 林裕文. 詞汇, 語法, 修辞 /林裕文著.  上海 :新知識 出版社,1957. Ci xi, yu fa, xiu ci /Lin Yuwen zhu.
PL1103 陳望道,1891-1977. 中國文法革新論叢 /陳望道等著   中國語文杂誌社编. Zhongguo wen fa ge xin lun cong /Chen Wangdao deng zhu ; Zhongguo yu wen za zhi she bian.
PL1103 许世瑛. 中國文法講話 /许世瑛著.  修訂9版. Zhongguo wen fa jiang hua /Xu Shiying zhu.
PL1103 黎錦熙,1890- 怎様敎學中國語法 /黎錦熙, 劉世儒編著.  修訂本. Zen yang jiao xue Zhongguo yu fa /Li Jinxi, Liu Shiru bian zhu.
PL1103 馬建忠,1844-1900. 馬氏文通 /(清)馬建忠著.  再版. Ma shi wen tong /(Qing) Ma Jianzhong zhu.
PL1103 周法高. 中國古代語法 =A historical grammar of ancient Chinese /周法高著.  初版. Zhongguo gu dai yu fa =A historical grammar of ancient Chinese /Zhou Fagao zhu.
PL1103 王力,1900-1986. 中國現代語法 /王力著.  初版. Zhongguo xian dai yu fa /Wang Li chu.
PL1103 楊樹達,1885-1956. 高等國文法 /楊樹達著.  初版. Gao deng guo wen fa /Yang Shuda zhu.
PL1103 楊伯峻,1909- 文言文法 /楊伯峻著.  北京 :中華書局,1964. Wen yan wen fa /Yang Bojun zhu.
PL1103 语法与修辞 /全国外语院系语法与修辞编写组.  修订本(第2版).  南宁市 :广西人民出版社 :广西新華書店发行,1982. Yu fa yu xiu ci /Quan guo wai yu yuan xi Yu fa yu xiu ci bian xie zu.
PL1103 郎峻章. 漢語語法 /郎峻章著   東北師范大学函授教育处編. Han yu yu fa /Lang Junzhang zhu ; Dongbei shi fan da xue han shou jiao yu chu bian.
PL1103 馬建忠,1844-1900,author. 馬氏文通校注 :[10卷] /馬建忠著   章錫琛校注. Ma shi wen tong jiao zhu :10 juan] /Ma Jianzhong zhu ; Zhang Xichen jiao zhu.
PL1103 周遲明. 國文比較文法 /周遲明著.  臺2版. Guo wen bi jiao wen fa /Zhou Chiming zhu.
PL1103 鄒熾昌. 國語文法槪要 /鄒熾昌編.  臺2版. Guo yu wen fa gai yao /Zou Chichang bian.
PL1103 胡適,1891-1962. 國語文法概論,胡適著.  臺北,遠東圖書公司,民國43 [1954] Guo yu wen fa gai lun,Hu Shi zhu.
PL1103 李池. 常用詞使用法 /李池編.  香港 :上海書局,1956. Chang yong ci shi yong fa /Li Chi bian.
PL1103 王力,1900-1986. 中國語法綱要 /王了一著.  香港 :建文書局,1969. Zhongguo yu fa gang yao /Wang Liaoyi zhu.
PL1103 漢語的詞類問題. 北京 :中華書局,1956. 中國語文叢書 Han yu de ci lei wen ti.
PL1103 俞樾,1821-1907. 古書嶷義舉例等七種 /俞樾等撰. 初版. Gu shu yi yi ju li deng qi zhong /Yu Yue deng zhuan.
PL1103 古典中国語文法 =Descriptive grammar of classical Chinese /太田辰夫著. [天理市] :太田辰夫  東京 :大安,昭和39 [1964] Koten Chūgokugo bunpō =Descriptive grammar of classical Chinese /Ōta Tatsuo cho.
PL1103 楊伯峻,1909- 文言文法 /楊伯峻著. 港1版. Wen yan wen fa /Yang Bojun zhu.
PL1103 Early archaic Chinese,a descriptive grammar.
PL1103 Hsien tai Han yü yü fa hsüeh fang fa /Lü Hsiang-yün chu ; Chi Yung-yu chiao ting.
PL1103 Late Archaic Chinese,a grammatical study.
PL1103.C55 中國語文. 漢語的詞兒和拼寫法,中國語文雜誌社編, 林漢達等作.  北京,中華書局,1955- Han yu de ci er he ping xie fa,Zhongguo yu wen za zhi she bian.
PL1103.C55 中國語文雜誌社. 汉语的主语宾语问題中國語文雜誌社編呂冀平等作.  北京中華書局1956. Han yu de zhu yu bin yu wen tiZhongguo yu wen za zhi she bian Lü Jiping deng zuo.
PL1103.C55 中國語文. 漢語的詞類問題中國語文雜誌社編 賀重等作. 第1版. Han yu de ci lei wen tiZhongguo yu wen za zhi she bian He Zhong deng zuo.
PL1103.L5 黎錦熙,1890- 國語文法 /黎錦熙編纂.  [訂正本]. Guo yu wen fa /Li Jinxi bian zuan.
PL1103.L5 黎錦熙,1890- 新著國語文法 /黎錦熙編.  國語文法 Xin zhu guo yu wen fa /Li Jinxi bian.
PL1103.L8 呂叔湘. 語法學習 /呂叔湘著.  第1版. Yu fa xue xi /Lü Shuxiang zhu.
PL1105.L5 黎錦熙,1890- 國語文法,黎[錦]熙編.  訂正本. Guo yu wen fa,Li Jin]-xi bian.
PL1107 趙元任,1892-1982. 中國話的文法 /趙元任著   丁邦新譯. Zhongguo hua de wen fa /Zhao Yuanren zhu ; Ding Bangxin yi.
PL1107 The structuralistic approach to Chinese grammar and vocabulary;two essays.
PL1109 呂叔湘. 中国文法要略 /呂叔湘著.  4版. Zhongguo wen fa yao lue /Lü Shuxiang zhu.
PL1109 許菱祥,1911 or 1912- 中文文法 /許菱祥.  初版. Zhong wen wen fa /Xu, Lingxiang.
PL1109 香坂順一,1915- 現代中国語文法 /香坂順一著.  東京 :光生館,昭和37 [1962] Gendai Chūgokugo bunpō /Kōsaka Jun’ichi cho.
PL1109 大塚恒雄,1911- 中國語文法入門.  東京 :邦光書房,1962. Chūgokugo bunpō nyūmon.
PL1109 華語課本. 新竹 :天主敎華語學院,1966. Text in 注音符號 and English. Hua yu ke ben.
PL1109 中国語基礎読本 :汉语 /北京语言学院編   香坂順一改編. 東京 :光生館,昭和 56 [1981] Chūgokugo kiso tokuhon :kango /Pei-ching yü yen hsüeh yüan hen ; Kōsaka Jun’ichi kaihen.
PL1109 王力,1900-1986,editor. 古代漢語王力主編. 第1版. Gu dai Han yuWang Li zhu bian.
PL1109 Han yu yu fa fen xi chu tan =Modern Chinese analytic syntax /Christoph Harbsmeier.
PL1111 College Chinese =大學中文 /Richard F.S. Yang. 大學中文 bk. 1. Basic dialogues = 基本對話 — bk. 2. Simple stories = 簡單故事 — bk. 3. China, a brief introduction = 中国, 一个簡單的介紹. College Chinese =Da xue Zhong wen /Richard F.S. Yang.
PL1111 官話類編 Cover title: 官話類編. Cover title: 官話類編. A course of Mandarin lessons;based on idiom.
PL1111 华语说话课本 :We learn Chinese step one : we learn to speak (secondary level). Vol. 2 : 汉字对照教材. Vol. 2 : 汉字对照教材. Hua yu shuo hua ke ben :We learn Chinese step one : we learn to speak (secondary level).
PL1111 Beginning Chinese =初級漢語課本 /by John DeFrancis   with the assistance of Yung Teng Chia-yee. 初級漢語課本 Beginning Chinese /by John DeFrancis, with the assistance of Yung Teng Chia-yee.
PL1111 话说中国 :中级汉语口语 = About China : speaking Chinese /编者中国杜荣 [and others], 美国 Helen T. Lin [and others]. 第1版. 杜荣. About China :speaking Chinese /Du Rong], Helen T. Lin and others].
PL1111 初級漢語課本漢字本 /John DeFrancis   Yale University Press. Chu ji Han yu ke ben Han zi ben /John DeFrancis ; Yale University Press.
PL1111 Chinese title: 初級漢語課本 : 漢字本. Chinese title: 初級漢語課本 : 漢字本. Character text for Beginning Chinese,by John DeFrancis.
PL1111 基础汉语 =Elementary Chinese. 北京 :商务印书馆,1972. Chi chu han yü =Elementary Chinese.
PL1111 華文初階 =Chinese language lessons. Hua wen chu Jie =Chinese language lessons.
PL1111 Advanced Chinese Character text,by John DeFrancis.
PL1111 Advanced Chinese,by John DeFrancis with the assistance of Teng Chia-yee and Yung Chih-sheng.
PL1111 Beginning Chinese,by John De Francis, edited by Henry C. Fenn and] George A. Kennedy.
PL1111 Beginning, intermediate, and advanced texts in spoken and written Chinese.Index volume /by John DeFrancis.
PL1111 Chinese /by J. Percy Bruce … E. Dora Edwards … and] C.C. Shu … ; spoken by C.C. Shu … ; with phonetic transcription in the alphabet of the International Phonetic Association.
PL1111 Elementary Chinese companion /by John C. Jamieson and Li-lin Shih.
PL1111 Intermediate Chinese,by John DeFrancis, with the assistance of Teng Chia-yee.
PL1111 Introduction to literary Chinese /by J. Brandt.
PL1111 Literary Chinese by the inductive method.Prepared by Herrlee Glessner Creel, editor Chang Tsung-Chʼien and] Richard C. Rudolph.
PL1111 Loh’s introduction to Chinese :exercises for word mastery and reader /by Benjamin Paai Loh.
PL1111 Twenty lectures on Chinese culture :an intermediary Chinese textbook.Exercise book /by Parker Bofei Huang and others].
PL1113 楊樹逹,1885-1956. 詞詮 /楊樹逹著. 中華書局用商務印書館原版重印本. Ci quan /Yang Shuda zhu.
PL1113 Chinese-Mandarin;eighteen months’ course.Reading selections.
PL1113 Golden mountain reading series writing workbook /by Robert Sung.
PL1115 三字經故事. 三字經 /華一書局編   [陳照旗主編]. San zi jing /Hua yi shu ju bian ; Chen Zhaoqi zhu bian].
PL1115 360 個朋友 /[馬景賢主編]. 三六〇個朋友  Title on cover p. [4]:三百六十個朋友 360 ge peng you /Ma Jingxian zhu bian].
PL1115 刘珣. 实用汉语课本 :初级 = Practical Chinese reader : elementary course /北京语言学院   刘珣, 邓恩明, 刘社会编著. Shi yong Han yu ke ben :chu ji = Practical Chinese reader : elementary course /Beijing yu yan xue yuan ; Liu Xun, Deng Enming, Liu Shehui bian zhu.
PL1115 人民教育出版社. 語文 /人民教育出版社編.  北京 :[人民教育出版社],1958- Yu wen /Ren min jiao yu chu ban she bian.
PL1115 成语故事选 :《基础汉语课本》阅读材料 = Annotated Chinese proverbs : supplementary readings for Elementary Chinese readers /北京语言学院编.  第1版.  北京 :外文出版社 :中国国际书店发行,1982. Cheng yu gu shi xuan :”Ji chu Han yu ke ben” yue du cai liao = Annotated Chinese proverbs : supplementary readings for Elementary Chinese readers /Beijing yu yan xue yuan bian.
PL1115 劉興漢. 幼童華語讀本 =Children’s Chinese reader /[撰寫劉興漢, 蘇愛秋].  台初版. You tong hua yu du ben =Children’s Chinese reader /zhuan xie : Liu Xinghan, Su Aiqiu].
PL1115 三字經・百家姓 /[主編楊允文, 彭素芳]. 百家姓  台北市 :人類文化事業有限公司,[民國74 [1985]?] San zi jing . bai jia xing /Chu pien Yang Yun-wen, Pʻeng Su-fang].
PL1115 幼學故事瓊林. 幼學瓊林 /[編著者華一書局編輯委員會].  第1版. You xue qiong lin /bian zhu zhe Hua yi shu ju bian ji wei yuan hui].
PL1115 三百字故事 /王玉川主編.  第1版.  臺北市 :國語日報社,民國56 [1967](民國62 [1973] printing) San bai zi gu shi /Wang Yuchuan zhu bian.
PL1115 程允升. 幼學故事瓊林 /[程允升原本   鄒聖脈增補]. You xue gu shi qiong lin /Cheng Yunsheng yuan ben ; Zou Shengmo zeng bu].
PL1115 千字文 /華一書局編   [陳照旗主編   陳士侯等插圖]. Ch’ien tzu wen /chu pien ; Ch’en Chao-ch’i].
PL1115 中國兒童的千家詩 /華一書局編   [主編 陳照旗]. 千家詩 Zhongguo er tong de qian jia shi /Hua yi shu ju bian ; zhu bian Chen Zhaoqi].
PL1115 林良. 七百字故事 /林良編寫. 第四十六版. Ji bai zi gu shi /Lin Liang bian xie.
PL1115 千字文 =Chʻien zi wen = The thousand character classic : a Chinese primer /edited by Francis W. Paar   calligraphy in five scripts by Fong-chih Lui (Lü Feng-chʻi) 吕鳳岐. Chʻien tzu wen the thousand character classic;a Chinese primer.
PL1115 商用會話 =Busines talks. Shang yong hui hua =Business talks.
PL1115 Beginning Chinese reader /by John DeFrancis, with the assistance of Yung Teng Chia-yee and Yung Chih-sheng.
PL1115 Chinese language arts /Asian American Bilingual Cnter.
PL1115 Contemporary Chinese writings.
PL1115 Erh tung wen hsueh ming chu.
PL1115 Han sheng ching hsuan shih chieh tsui chia erh tung tu hua shu :hsin li cheng chang lei.
PL1115 Han sheng ching hsuan shih chieh tsui chia erh tung tu hua shu :Ko hsueh chiao yu lei.
PL1115 K’an t’u shuo hua /Lin Liang.
PL1115 Kuai le er tong /Jiang Anhua zhu.
PL1115 Read Chinese, book one :a beginning text in the Chinese character = Hua wen tu pen /Fangyu Wang ; edited by Pao-chʻen Lee.
PL1115 Readings of Chinese culture.
PL1115 San tzu ching =San zi jing = Elementary Chinese /Wang Ying-lin] ; translated and annotated by Herbert A. Giles.
PL1115 Shi yong Han yu ke ben =Practical Chinese reader /Beijing yu yan xue yuan, Liu She, Deng Enming, Liu Shehui bian zhu.
PL1115 The lady in the painting.
PL1115 Wo ti shu /Lin Liang.
PL1115.W355 Read Chinese, book III =Hua wen du ben, di 3 ce /by Fang-yü Wang and Richard F. Chang.
PL1117 何 景賢. 中國 語文 :中級本  2版. Intermediate Chinese /edited by He Jingxian.
PL1117 孟柱億. 現代中國語敎本 /孟柱億編著.  서울 :高麗苑,1988. Hyŏndae Chunggugŏ kyogon /Maeng Chu-ŏk p’yŏnjŏ.
PL1117 高明,1909- (中學標準敎科書)初中國文高明原編 孫雲遐改編 中學標準敎科書國文科編輯委員會編輯.  初中國文 (Zhong xue biao zhun jiao ke shu) Chu zhong guo wenGao Ming yuan bian Sun Yunxia gai bian Zhong xue biao zhun jiao ke shu guo wen ke bian ji wei yuan hui bian ji.
PL1117 北京 语言 学院 (北京) 基础汉语课本 =Elementary Chinese readers /北京语言学院编  北京 :北京语言学院,1978. Jichu Hanyu keben =Elementary Chinese readers /Beijing yuyan xueyuan bian.
PL1117 中国当代小说选读 =selected readings of contemporary Chinese short stories /主编(中) 刘镰力, (美) Adele Austin Rickett [and others].  第1版.  北京 :华语敎学出版社,1992. Zhongguo dang dai xiao shuo xuan du =selected readings of contemporary Chinese short stories /chu pien (Chung) Liu Lien-li, (Mei) Adele Austin Rickett and others].
PL1117 文言读本 =Classical Chinese reader /北京语言学院编.  第1版.  北京 :商务印书馆 :新华书店北京发行所发行,1980-1987. Wen yan du ben =Classical Chinese reader /Beijing yu yan xue yuan bian.
PL1117 基础汉语课本.续编 =Elementary Chinese readers. Supplement /北京语言学院编.  第1版.  北京 :外文出版社 :中国国际书店发行,1982. Ji chu Han yu ke ben.Xu bian =Elementary Chinese readers. Supplement /Beijing yu yan xue yuan bian.
PL1117 基础汉语课本 =Elementary Chinese readers /北京语言学院编.  第1版.  北京 :外文出版社,1980. Ji chu Han yu ke ben =Elementary Chinese readers /Beijing yu yan xue yuan bian.
PL1117 吳奚真. 中國語文補充讀物 =Supplementary Chinese reader bo /編著者吳奚真, 郭立誠, 葉德明   國立編譯館主編 Zhongguo yu wen bu chong du wu =Supplementary Chinese reader book /bian zhu zhe Wu Xizhen, Guo Licheng, Ye Deming ; Guo li bian yi guan zhu bian ; bian shen wei yuan hui Zhongguo yu wen jiao cai bu chong du wu bian ji wei yuan hui ; hui tu zhe Cao
PL1117 注音現代中國語讀本 /[中國科學院語言硏究所編]. 現代中國語讀本  普通話朗讀材料 Zhu yin xian dai Zhongguo yu du ben /Zhongguo ke xue yuan yu yan yan jiu suo bian].
PL1117 现代汉语进修教程.口语篇 =A “brush up” course in modern Chinese.Conversation /张孝忠, 田士琪等编. 口语篇  第1版. Xian dai Han yu jin xiu jiao cheng.Kou yu pian =A “brush up” course in modern Chinese.Conversation /Zhang Xiaozhong, Tian Shiqi deng bian.
PL1117 注音詳解古今文選 /齊鐵恨, 鍾露昇, 方祖燊編輯. 古今文選  精裝本, 第1版. Chu yin hsiang chieh ku chin wen hs”uan /Qi Tiehen, Zhong Lusheng, Fang Zushen bian ji.
PL1117 中國語文 =Mandarin Chinese for Americans /國立編譯館主編   [編輯者何景賢   繪圖者王愷]. Zhongguo yu wen =Mandarin Chinese for Americans /Guo li bian yi guan zhu bian ; bian ji zhe He Jingxian ; hui tu zhe Wang Kai].
PL1117 中國語文, 敎學指引 =Mandarin Chinese for Americans, teachers’ guide /國立編譯館主編   [編輯者何景賢].  臺初版, 改編本. Zhongguo yu wen, jiao xue zhi yin =Mandarin Chinese for Americans, teachers’ guide /Guo li bian yi guan zhu bian ; bian ji zhe He Jingxian].
PL1117 郅玉汝. A primer of newspaper Chinese /Yu-ju Chih = 讀報入門 / 郅玉汝編著.  讀報入門 A primer of newspaper Chinese /Yu-ju Chih = Du bao ru men / Zhi Yuru bian zhu.
PL1117 何景賢. 臺灣臺北市 :Zheng Zhong Book Co.,民國62 [1973] Title on p. [1] of cover and in colophon: 中國語文教學指引. Teacher’s manual for advanced Chinese /edited by He JingXian.
PL1117 Conversational reader in topical Chinese :專題會話叢書 /edited by Richard T. Thompson. 專題會話叢書 1. 經濟學–2. 政治學–3. 農業槪論–4. 文化・思想. Conversational reader in topical Chinese :Zhuan ti hui hua cong shu /edited by Richard T. Thompson.
PL1117 注音中国語中級上級読本 /藤堂明保編. 東京 :大安,1967. 中国語発音. Chūon chūgokugo chūkyū jōkyū dokuhon.
PL1117 毛澤東,1893-1976. 論人民民主專政 李田意,1915- The dictatorship of the people’s democracy;edited by Tien-yi Li.
PL1117 中國共產黨文獻選讀 =Selected readings in Chinese communist literature /compiled and annotated by Tien-Yi Li. 中國共產黨Party work. 李田意,1915- Zhongguo gong chan dang wen xian xuan du =Selected readings in Chinese communist literature /compiled and annotated by Tien-Yi Li.
PL1117 中國話的讀物 =Readings in sayable Chinese /趙元任 [編譯] Parallel title in Chinese: 中國話的讀物. 中國話的讀物. Readings in sayable Chinese /Yuen Ren Chao.
PL1117 國文 /中學標準教科書國文科編輯委員會編   高明主編. 初中國文 Guo wen /Zhong xue biao zhun jiao ke shu guo wen ke bian ji wei yuan hui bian ; Gao Ming zhu bian.
PL1117 國文 /中學標準教科書國文科編輯委員會編   高明主編. 初中國文 Guo wen /Zhong xue biao zhun jiao ke shu guo wen ke bian ji wei yuan hui bian ; Gao Ming zhu bian.
PL1117 A first course in literary Chinese /by Harold Shadick   with the collaboration of Ch’iao Chien = 文言文入门 / 謝迪克, 喬健編著. 文言文入门 A first course in literary Chinese /by Harold Shadick ; with the collaboration of Ch’iao Chien = Wen yan wen ru men / Xiedike, Qiao Jian bian zhu.
PL1117 宗教会话 =Religious conversation. [台北] :台北语文学院,[196-] Zong jiao hui hua =Religious conversation.
PL1117 中級漢語課本 漢字本 Added title on spine: 中級漢語課本漢字本 Character text for Intermediate Chinese /by John DeFrancis.
PL1117 Selected readings in Chinese communist literature =中國共產黨文獻選讀. 中國共産黨文獻選讀 Selected readings in Chinese communist literature.
PL1117 Readings in Chinese geography =中國地理讀本 /Jack Williams and Yung Teng Chia-yee. 中國地理讀本. Readings in Chinese geography /by Jack Williams and Yung Teng Chia-yee.
PL1117 王方宇,1913- 文言入門 /王方宇撰. Wen yan ru men /Wang Fangyu zhuan.
PL1117 An adaptation of 梁山伯與祝英台. 梁山伯與祝英台. The student lovers /Kristina Lindell.
PL1117 Intermediate reader in modern Chinese.現代華語讀本,by Harriet C. Mills, with P.S. Ni. 現代華語讀本 Intermediate reader in modern Chinese.Xian dai Hua yu du ben,by Harriet C. Mills, with P.S. Ni.
PL1117 The white-haired girl =白毛女 /Zhiyou He. 白毛女. The white-haired girl /Zhiyou He.
PL1117 The red detachment of women =紅色娘子軍 /Zhiyou He. 紅色娘子軍 The red detachment of women /Zhiyou He.
PL1117 中國文化讀本 =Reading on Chinese culture. Zhongguo wen hua du ben =Reading on Chinese culture.
PL1117 人民日報. Readings from the People’s daily /selected and annotated by Vivian Ling Hsu.
PL1117 漫譚中國 =Read about China /Pao-chʻen Lee. Man tan Zhongguo =Read about China /Pao-chʻen Lee.
PL1117 A primer of newspaper Chinese :supplement /Youru Zhi.
PL1117 Advanced Chinese newspaper readings /Yu-Ju Chih.
PL1117 Advanced Chinese reader,by John DeFrancis with the assistance of Teng Chia-yee and Yung Chih-sheng.
PL1117 An intermediate Chinese reader :book one /by Kwangwei Liu.
PL1117 An introduction to classical Chinese /by Raymond Dawson.
PL1117 Beginning Chinese for intermediate schools /by Juliet Choi and John DeFrancis.
PL1117 Bible stories of Old Testament =Chiu yüeh Shing ching ku shih.
PL1117 Campus talk =Fuji qianli.
PL1117 Chinese intermediate reader /Institute of Far Eastern Languages, Yale University.
PL1117 Chinese language arts :developed by Asian Bilingual Curriculum Development Center /Seton Hall University, South 0range, New Jersey.
PL1117 Chinese national language (Gwoyeu) reader and guide to conversation,by W. Simon and C.H. Lu.
PL1117 Chinese-Mandarin :newspaper Chinese.
PL1117 Current Chinese readings.
PL1117 Elementary Chinese.Edited by He Jingxian.
PL1117 Episodes from Dream of the red chamber =Hung lou mêng /Hsin-lin Wang.
PL1117 Intermediate Chinese reader. Pt. 1 /J. De Francis.
PL1117 Intermediate Chinese texts, Harvard /selected by James R. Ware].
PL1117 Intermediate reader for modern Chinese /sel. and pres.] with notes, illustrative sentences and exercises by Isabelle Ping-I Mao.
PL1117 Jūnggwo lìshr̆ gāngyàu =A sketch of Chinese history /by Henry C. Fenn.
PL1117 Modern Chinese poetry :an annotated reader /compiled by Richard F. Chang and William L. MacDonald.
PL1117 Modern Chinese reader =Hanyu jiaokeshu /compiled by the Chinese language special course for foreign students in Peking University.
PL1117 My mother’s betrothal;edited by Mary Rouse.
PL1117 Newspaper Chinese by the inductive method /edited by Herrlee Glessner Creel and] Têng Ssŭ-yü.
PL1117 Reading Chinese, step by stepSynopsis of written Japanese in seven lessons, with exercises. A supplement …
PL1117 Readings in Chinese Communist documents :a manual for students of the chinese language /by Wenshun ji.
PL1117 Readings in Chinese Communist ideology;a manual for students of the Chinese language.
PL1117 Readings in modern Chinese history and social sciences /compiled by Youru Zhi.
PL1117 Readings in the Chinese Communist Cultural Revolution /a manual for students of the Chinese language.
PL1117 Readings in traditional Chinese,edited by Chi-chen Wang.
PL1117 Scientific and technical Chinese /Kung-yi Kao and others].
PL1117 Selected Chinese texts in the classical and colloquial styles.
PL1117 Selected readings in Taiwanese Hokkien /Taipei Language Institute.
PL1117 Supplementary reading series for Intermediate Chinese readerVol. 4Sun Yat-sened. by John DeFrancis
PL1117 Synopsis of written Japanese in seven lessons with exercises :a supplement to “Reading Chinese step by step.” /by F.E. Sommer.
PL1117 Twenty lectures on Chinese culture :Exercise book /by Parker Po-fei Huang and others].
PL1117 Wu Song kills a tiger =Wu Sung ta hu /Yung Teng Chia-yee.
PL1117.5.H57 中國歷史故事.春秋時代 /撰寫江金太, 廖風德   插圖蕭今津, 王寶純   封面題字劉平衡 Zhongguo li shi gu shi.Chunqiu shi dai /zhuan xie Jiang Jintai, Liao fengde ; cha tu Xiao Jinjin, Wang Baochun ; fen mian ti zi Liu Pingheng, she ji Li Lisha ; jiao ding Hai hua wen ku bian shen wei yuan hui =Stories from Chinese history.The Spring
PL1117.C49 碧血黄花 :an annotation of a Chinese motion picture script /transcribed and annotated by Eugene Ching. Title also in Chinese on cover: 碧血黄花. 碧血黄花 (Moving-picture) Bi xue huang hua :an annotation of a Chinese motion picture script /transcribed and annotated by Eugene Ching.
PL1117.C49 吳鳳 :an annotation of a Chinese motion picture script /transcribed and annotated by Eugene Ching. On cover: 吳鳳. On cover: 吳鳳. Wú Fèng :an annotation of a Chinese motion picture script /transcribed and annotated by Eugene Ching.
PL1117.R8 北京 大学.外国 留学生 中国 語文 專修班. 汉語敎科書 /北京大学外国留学生中国語文專修班編 = Modern Chinese reader / compiled by the Chinese Language Special Class For Foreign Students in Peking University. 北京 :時代出版社,1958. Han yu jiao ke shu /Beijing da xue wai guo liu xue sheng Zhongguo yu wen zhuan xiu ban bian = Modern Chinese reader / compiled by the Chinese Language Special Class for Foreign Students in Peking University.
PL1119 朴容镐. 新HSK模拟试题集 /朴容镐总主编   李媚乐主编.1, 2 级. Xin HSK mo ni shi ti ji /Pu rong gao zong zhu bian ; li mei le zhu bian.3 ji.
PL1119 許常安. 初級中国語ドリル =Chuji zhongguoyu lianxibu /許常安編著.  東京 :中国語文教学硏究会,1967. Shokyū Chūgokugo doriru =Chuji zhongguoyu lianxibu /Kyo Jōan hencho.
PL1119 新HSK模拟试题集,五级 /杨颖编著. 北京 :华语教学出版社,2010. 230页 Xin HSK mo ni shi ti ji.Wu ji /Yang ying.
PL1119 汉语水平等级标准和等级大纲 [试行] /中国对外汉语教学学会汉语水平等级标准研究小组编. 北京 :北京语言学院出版社,1988. 中国对外汉语教学学会汉语水平等级标准研究小组. Han yu shui ping deng ji biao zhun he deng ji da gang shi xing] /Zhongguo dui wai han yu jiao xue xue hui han yu shui ping deng ji biao zhun yan jiu xiao zu.
PL1119 Simulated Test Papers Chinese Proficiency Test,Level 4Texte imprimé] /Liu Yun.
PL1119 Success with new HSK (Level 3) /Hrsg. Zhengzhou Jiang.
PL1120.S6 A text of Chinese military termsby] Pao-King Li.
PL1120.S6 A text of military terms :(jyūnyǔ jyàuběn) /Pao-King Li ; characters written by Paul Lo.
PL1121 蔣克秋. 漢字寫法 /[蔣克秋編].  Singapore :勤奮書局,[196-?] Han zi xie fa /Jiang Keqiu bian].
PL1121 楊凱. 基本國語三千字,楊凱編.  香港,日新書店,1959. Ji ben guo yu san qian zi,Yang Kai bian.
PL1121 趙元任,1892- 北京口語語法 /李榮編譯. 初版. Beijing kou yu yu fa /Li Rong bian yi.
PL1121 華語對話 =Character text for Chinese dialogues /Fred Fang-yü Wang   edited by Henry C. Fenn & Pao-chʻen Lee. 華語對話 Hua yu dui hua =Character text for Chinese dialogues /Fred Fang-yü Wang ; edited by Henry C. Fenn & Pao-chʻen Lee.
PL1121 故事會話 =Conversational stories. [臺北] :臺灣語文學院,1970. Gu shi hui hua =Conversational stories.
PL1121 故事會話.Gùshr hwèihwà. Conversational stories. [臺北]臺灣語文學院,[196-?] Gu shi hui hua.Gùshr hwèihwà. Conversational stories.
PL1121 日用會話集 =Daily dialogues /edited by Lyman P. Van Slyke. Ri yong hui hua ji =Daily dialogues /edited by Lyman P. Van Slyke.
PL1121 Chinese dialogues.Hsinchu Hua Yü Hsüeh Yüan.
PL1121 Hua yu dui hua /Fangyu Wang].
PL1121 Mandarin made easy :learning Mandarin through self-taught word-for-word method, with characters, pronunciation, tones, radicals, combinations, and detailed explanations of the structural constructions of Chinese characters /by Chiang Ker Chiu i.e. Chiang
PL1121 Topical conversation /Daisy H. Kwoh.
PL1121.C5 焦辉郢. 旅游会话 /焦辉郢编著.  第1版. Lü you hui hua /Jiao Huiying bian zhu.
PL1121.J3 水世嫦. 生活與會話 :趣味と生活の中國語會話學習書 /水世嫦, 中山時子編著.  東京 :書籍文物流通會,昭和31 [1956] Seikatsu to kaiwa :shumi to seikatsu no Chūgokugo kaiwa gakushūsho /Sui Sekō, Nakayama Tokiko hencho.
PL1121.J3 現代中国語会話 /周浩如原編   大安編集部編 東京 :大安,1965. Gendai chūgokugo kaiwa /Shū Kōjo.
PL1125 敎育部國語統一籌備委員會(China) 國音常用字彙 =Gwoin charngyong tzyhhuey /敎育部國語統一籌備委員會編.  上海 :商務印書館,民國21 [1932] Guo yin chang yong zi hui =Gwoin charngyong tzyhhuey /Jiao yu bu guo yu tong yi chou bei wei yuan hui bian.
PL1125 臺北語文學院. 圖畫故事 /臺北語文學院編印.  台北,1968- Tu hua gu shi /Taibei yu wen xue yuan bian yin.
PL1125 .E6 Spoken Chinese :basic course.
PL1125.E3 体验汉语.留学篇 :日語版 = Experiencing Chinese.Studying in China /顾问刘珣   总策划刘援   编者陳作宏, 田艳. Ti yan Han yu.Liu xue pian :Ri yu ban = Experiencing Chinese.Studying in China /gu wen Liu Xun ; zong ce hua Liu Yuan ; bian zhe Chen Zuohong, Tian Yan.
PL1125.E6 何景賢. 中國語文教學指引  中國語文 Elementary Chinese–Teacher’s manual for elementary Chinese.
PL1125.E6 新30天汉语通 :短期汉语口语课本.初级本 /陈如, 刘立新, 刘虹编著   英文翻译, Eric Tung (美)   日语翻译, 河原麗奈 Xin 30 tian Han yu tong :duan qi Han yu kou yu ke ben.Chu ji ben /Chen Ru, Liu Lixin, Liu Hong bian zhu ; Ying wen fan yi, Eric Tung (Mei) ; Ri yu fan yi, Heyuan Linai ; Han wen fan yi, Chin Yŏ-ok, Hwang Ran-a ; cha tu hui zhi, Gou Sixiang.
PL1125.E6 外贸洽谈五百句 =Business Chinese 500 /北京語言学院, 北京对外贸昜学院编. 外贸洽谈500句  第1版. Wai mao qia tan wu bai ju =Business Chinese 500 /Beijing yu yan xue yuan, Beijing dui wai mao yi xue yuan bian.
PL1125.E6 陳如. 汉语情景会话 =Chinese situational dialogues /陈如, 王天慧.  第1版. Han yu qing jing hui huaelectronic resource] =Chinese situational dialogues /Chen Ru, Wang Tianhui.
PL1125.E6 王小宁. 体验汉语100句.惯用表达类 =Experiencing Chinese 100.Popular Chinese idioms /编者王小宁   译者杨玉功. Ti yan Han yu 100 ju.Guan yong biao da lei =Experiencing Chinese 100.Popular Chinese idioms /bian zhe Wang Xiaoning ; yi zhe Yang Yugong.
PL1125.E6 Advanced Chinese conversation,by John B. Tsu and] Aileen Wei.
PL1125.E6 Basic Chinese in 100 hours /Taipei Language Institute.
PL1125.E6 Brandt’s English-Chinese vocabulary.
PL1125.E6 Campus talk;a series of dialogues introducing the vocabulary and usage of Chinese students on a college campus, for use as a third level text in Spoken Mandarin.
PL1125.E6 Chinese conversation in the national language.
PL1125.E6 Chinese dialogues /Fred Fangyu Wang ; edited by Henry C. Fenn & Pao-cheʻn Lee.
PL1125.E6 Chinese dialogues :Taiwan edition /Taipei Language Institute.
PL1125.E6 Conversational Chinese for beginners.Formerly titled: Chinese in your pocket.
PL1125.E6 Conversational Chinese, with grammatical notes /prepared by Teng Ssŭ-yü ; assisted by Chao Ching-hui and others].
PL1125.E6 Guide’s manual for Spoken Chinese,by Charles F. Hockett and Chaoying Fang.
PL1125.E6 Introduction to spoken Chinese /by J.J. Brandt.
PL1125.E6 Mandarin Chinese :units 1-6 /Nicholas C. Bodman, Hugh M. Stimson.
PL1125.E6 Mandarin Chinese for English speakers /by Charles C. Fries and Yao Shen.Vol. 1.
PL1125.E6 Mandarin survival course /Martin Symonds, David Seiboth.
PL1125.E6 Speak Chinese /M. Gardner Tewksbury ; ed. by Henry C. Fenn.
PL1125.E6 Speak Chinese.
PL1125.E6 Spoken Chinese, basic course.Units 1-30.
PL1125.E6 Spoken standard Chinese /by Parker Po-fei Huang, Hugh M. Stimson.
PL1125.E6 Spoken standard Chinese.Volume 2 /by Parker Po-fei Huang, Hugh M. Stimson.
PL1125.U53 汉语综合教程.上,知人论世[Texte imprimé] /冯胜利主编. 北京 :高等教育出版社,2007. 冯胜利,(1955- ).,Auteur. Han yu zong he jiao cheng =Comprehensive chinese.Advanced Chinese I.shang,Zhi ren lun shi Texte imprimé] /Feng sheng li.
PL1125.W34 When in China … speak like a Chinese :a look into the pronunciation of vowels among L2 students of Mandarin from different linguistic backgrounds /Rik Wichers.
PL1125.W75 Comprehensive Chinese :Writing and truth.Advanced writing = Han yu zong he jiao cheng /Feng Shengli bian zhu.
PL1128 乘风汉语教师用书 =Chengo Chinese Teacher’s Book /[国家汉办编著]. 北京 :高等教育出版社,2005- 国家对外汉语教学领导小组 (China) Cheng feng Han yu jiao shi yong shu =Chengo Chinese teacher’s book /Guo jia han ban bian zhu].
PL1128 乘风汉语学生用书 =Chengo Chinese student’s book /[国家汉办编著]. 北京 :高等教育出版社,2005- 国家汉办. Cheng feng Han yu xue sheng yong shu =Chengo Chinese student’s book /Guo jia han ban bian zhu].
PL1129 Méthode d’initiation à la langue et à l’écriture chinoises.Tome 1 /Joël Bellassen … ; avec la collaboration de Zhang Pengpeng …
PL1129.E5 实用汉语会话系列教材 /杨庆蕙主编, 董明副主编.  第1版.  北京 :北京师范大学出版社,1993(1997 printing) Shi yong Han yu hui hua xi lie jiao cai /Yang Qinghui zhu bian, Dong Ming fu zhu bian.
PL1129.E5 初版汉语课本[Texte imprimé] /北京语言学院来华留学生三系编.  第2版.  北京 :北京语言学院出版社 :华语教学出版社,1997. Chu ji Han yu ke benTexte imprimé] /Beijing yu yan xue yuan lai Hua liu xue sheng san xi bian.
PL1129.E5 中国现代作品选编, 1919-1949 :英, 法文注释 = Readings from Chinese writers = Texts choisis d’écrivains chinois.  第1版.  北京 :外文出版社 :中国国际书店发行,1982. Zhongguo xian dai zuo pin xuan bian, 1919-1949 :Ying, Fa wen zhu shi = Readings from Chinese writers = Texts choisis d’écrivains chinois.
PL1129.E5 体验汉语.商务篇 =Experience Chinese.business communication in China /张红, 岳薇编. 商务篇  第1版. Ti yan Han yu.Shang wu pian =Experience Chinese.business communication in China hours /Zhang Hong, Yue Wei bian.
PL1129.E5 体验汉语.旅游篇 =Experience Chinese.traveling in China /编者张如梅, 艾辛. 旅游篇  第1版. Ti yan Han yu.Lü you pian =Experience Chinese.traveling in China /bian zhe Zhang Rumei, Ai Xin.
PL1129.E5 Experiencing Chinese :experiencing culture in China, 68-80 hours.
PL1129.J3 大塚恒雄,1911- 新らしい基本型 :中國語總覽.  中國語總覽 Atarashii kihonkei :Chūgokugo sōran.
PL1133 Wenli particles,by J.J. Brandt, with a foreword by Hardy Jowett.
PL1135 Notes on the Chinese documentary style.
PL117 蔣勵材. 歷代論文讀本 :精選詳注 /蔣勵材選注. 初版. Li dai lun wen du ben :jing xuan xiang zhu /Jiang Licai xuan zhu.
PL1171 王壯為. 書法研究,王壯為著.  [臺北]臺灣商務印書館[1967] Shu fa yan jiuWang Zhuangwei zhu.
PL1171 弓英德. 中國書學集成 /弓英德編著.  2版. Zhongguo shu xue ji cheng /Gong Yingde bian zhu.
PL1171 王壯為. 書法研究 /王壯為著.  7版. Shu fa yan jiu /Wang Zhuangwei zhu.
PL1171 漢字基礎 Fundamentals of Chinese characters /John Jing-hua Yin   illustrations by Zhao Xin = #xE944 Fundamentals of Chinese characters /John Jing-hua Yin ; illustrations by Zhao Xin =Han zi ji chu / Yin Jinghua].
PL1171 劉延濤,1908-1998. 草書通論 /劉延濤著.  再版. Cao shu tong lun /Liu Yantao zhu.
PL1171 顧雄藻. 字辨 /顧雄藻編輯.  增訂5版. Zi bian /Gu Xiongzao bian ji.
PL1171 商承祚,1902- 石刻篆文編 /[商承祚撰]   栔齋主人編. Shi ke zhuan wen bian /Shang Chengzu zhuan] ; Qizhaizhuren bian.
PL1171 箫启宏. 中国汉字经 /箫启宏著.  第1版. Zhongguo Han zi jing /Xiao Qihong zhu.
PL1171 黄綺. 部首講解 /黄绮著.  第1版. Bu shou jiang jie /Huang Qi zhu.
PL1171 顧雄藻. 字辨 /顧雄藻编輯.  臺1版. Zi bian /Gu Xiongzao bian ji.
PL1171 罕用字體表 /[編者敎育部].  臺初版.  臺北市 :正中書局 Han yong zi ti biao /bian zhe Jiao yu bu].
PL1171 文以戰. 漢字的筆畫和筆順.  香港 :劭華文化服務社,[1970] Han zi de bi hua he bi shun.
PL1171 唐蘭,1900- 中國文字學 /唐蘭著.  香港 :太平書局,1965. Zhongguo wen zi hsueh /Tang Lan zhu.
PL1171 劉仲,editorauthor. 應用文講話 /劉仲編著. 星洲 :世界書局 ,1957. Ying yong wen jiang hua /Liu Zhong bian zhu.
PL1171 阿辻哲次,1951- 図說漢字の歴史.Chinese 图说汉字的历史 /阿辻哲次著 Tu shuo Han zi de li shi /Eshi Zheci zhu ; Gao Wenhan yi.
PL1171 Japanese title on p. 4 of cover:肝要漢字 Japanese title: 肝要漢字 Essential Kanji, 2,000 basic Japanese characters systematically arranged for learning and reference /P.G. O’Neill.
PL1171 康熙部首現代部首 The radicals of the Chinese script :traditional and new : a teaching aid /compiled by Olov Bertil Anderson.
PL1171 现代汉语汉字检字 =Xiandai Hanyu Hanzi jianzi. Character indexes of modern Chinese =Xiandai hanyu hanzi jianzi /N.H. Leon.
PL1171 省字 Abbreviated Chinese characters :and alternate forms having identical sounds and meanings arranged by radical /comp. and published by W.M. Hawley.
PL1171 Cao qian zi wen /Zhou Xingsi.
PL1171 Character text for Beginning Chinese.
PL1171 China’s language reforms /Daodai Xia.
PL1171 Chinese characters for the use of students of the Japanese language.
PL1171 Chinese seal characters :the 540 radicals of the Shuo Wen dictionary and their modern forms arranged in the order of the Kang Hsi dictionary.
PL1171 Easy lessons in Chinese writing.
PL1171 Evolution of Chinese writing.
PL1171 Fanciful seal characters /comp. by W.M. Hawley.
PL1171 How to study and write Chinese characters:Chinese radicals and phonetics; with an analysis of the 1200 Chinese basic charactersby W. Simon.
PL1171 Key to the ancient Chinese characters :the 540 radicals of the shuo Wen dictionary and their modern forms arranged in groups according to the structure of the top strokes of the character /comp. and published by W.M. Hawley.
PL1171 Most commonly used Chinese characters and how to find them in dictionaries without using radicals /Grace Wan, Tao-dai Xia.
PL1171 Pictorial Chinese-Japanese characters :a new and fascinating method to learn ideographs /by Oreste Vaccari and Enko Elisa Vaccari.
PL1171 Symbolic representation of the Chinese written language (Part I)by] Kendall L. Su.
PL1175 中國文字改革問題 /中國語文雜誌社編   作者鄭林曦 [and others].  修訂2版. Zhongguo wen zi gai ge wen ti /Zhongguo yu wen za zhi she bian ; zuo zhe Zheng Linxi and others].
PL1175 简化字总表检字 :从拼音查汉字, 从简体查繁体, 从繁体查简体 = Jianhuazi zongbiao jianzi /[本社編].  初版.  北京 :文字改革出版社 :新华书店北京发行所发行,1964(1965 printing) Jian hua zi zong biao jian zi :cong pin yin cha Han zi, cong jian ti cha fan ti, cong fan ti cha jian ti = Jianhuazi zongbiao jianzi /ben she bian].
PL1175 中國文字改革問題 /鄭林曦 [and others].  初版.  北京 :新建設雜誌社,1952. Zhongguo wen zi gai ge wen ti /Zheng Linxi and others].
PL1175 文字改革出版社. 拼音文字写法資料選輯 /文字改革出版社編.  拼音教学讲话 Pin yin wen zi xie fa zi liao xuan ji /Wen zi gai ge chu ban she bian.
PL1175 莫天隨. 中華語文改革 /著作者莫天隨   校訂者譚哲民. Zhonghua yu wen gai ge /zhu zuo zhe Mo Tiansui ; jiao ding zhe Tan Zhemin.
PL1175 周有光. Hanzi gaige gailun.漢字改革槪論,周有光著.  漢字改革槪論 Hanzi gaige gailun.Han zi gai ge gai lun,Zhou Youguang zhu.
PL1175 中国文字改革委员会. 简化字总表 /中国文字改革委员会编.  第2版. Jian hua zi zong biao /Zhongguo wen zi gai ge wei yuan hui bian.
PL1175 汉字的整理和简化 =Hanzi de zhengli he jianhua /[文字改革出版社编]. 第1版. 北京 :文字改革出版社,1974. Han zi de zheng li he jian hua =Hanzi de zhengli he jianhua /Wen zi gai ge chu ban she bian].
PL1175 鲁迅,1881-1936. 门外文谈 /鲁迅. 第1版. Men wai wen tan /Lu Xun.
PL1175 Cover title in complex and simplified Chinese characters:汉字简体繁体对照表 Complex and simplified forms of Chinese characters, with conversion tables /by John Montanaro.
PL1175 漢字簡化第一表 :漢字簡化第二表 漢字偏旁簡化表. Han zi jian hua di yi biao :Han tzu chien hua ti er piao Han tzu pʻien pʻang chien hua biao.
PL1175 A short dictionary of simplified Chinese characters,by E.W. Jameson, Jr.
PL1175 Table of simplified Chinese characters.
PL1175.C55 中國語文雜誌社. 簡化漢字問題 /中國語文雜誌社編   吳玉章 [and others]著. Jian hua Han zi wen ti /Zhongguo yu wen za zhi she bian ; Wu Yuzhang and others] zhu.
PL1175.C57 漢字的整理和簡化 /丁西林等作   中國語文雜誌社編.  初版. Han zi de zheng li he jian hua /Ding Xilin deng zuo ; Zhongguo yu wen za zhi she bian.
PL1179 Chinese-Mandarin Chinese character exercise book /Defense Language Institute.
PL1185 文字改革出版社. 汉語拼音課本 /文字改革出版社編.  北京 :[文字改革出版社],[1959] Han yu pin yin ke ben /Wen zi gai ge chu ban she bian.
PL1185 拼音文字和汉字的比较 /陳越 … 等作   中國語文雜誌社編.  第1版. Pin yin wen zi he Han zi de bi jiao /Chen Yue … deng zuo ; Zhongguo yu wen za zhi she bian.
PL1185 Cover title also in Chinese : 漢語拼音表. Cover title also in Chinese : 漢語拼音表. 漢語拼音表. A Guide to the new Latin spelling of Chinese /by H.C. Tien, Ronald Hsia, Peter Penn.
PL1185 Guide to the romanization of Chinese /David Jordan.
PL1191 羅常培,1899-1958. 臨川音系 /羅常培著.  北京 :科學出版社,1958. Linchuan yin xi /Luo Changpei zhu.
PL1201 國音中古音對照表 /廣文編譯所編.  初版.  [台北] :廣文書局,民國55 [1966] Guo yin zhong gu yin dui zhao biao /Guang wen bian yi suo bian.
PL1201 龍宇純. 韻鏡校注 /龍宇純著   [張麟之序]. Yun jing jiao zhu /Long Yuchun zhu ; Zhang Linzhi xu].
PL1201 錢玄同,1887-1939. 文字學音篇文字學形義篇 /錢玄同, 朱宗萊著.  3版. Wen zi xue yin pian wen zi xue xing yi pian /Qian Xuantong, Zhu Zonglai zhu.
PL1201 董同龢,1911-1963. 漢語音韻學 /董同龢著.  4 版. Han yu yin yun xue /Dong Tonghe zhu.
PL1201 唐作藩. 汉語音韵学常识 /唐作藩編著.  上海 :上海教育出版社,1963. Han yu yin yun xue chang shi /Tang Zuofan bian zhu.
PL1201 林尹,1909 or 1910- 中國聲韻學通論 /林尹著.  上海 :中華書局,民國26 [1937] Zhongguo sheng yun xue tong lun /Lin Yin zhu.
PL1201 羅常培,1899-1958. 漢語音韻學導論 /羅常培著.  中國音韻導論 Han yu yin yun xue dao lun /Luo Changpei zhu.
PL1201 張世祿,1902- 中國音韻學史 /張世祿著   主編者王雲五. 傅緯平. Zhongguo yin yun xue shi /Zhang Shi lu zhu ; zhu bian zhe: Wang Yunwu, Fu Weiping.
PL1201 周祖謨. 廣韻校勘記 /[周祖謨著].  再版. Guang yun jiao kan ji /Zhou Zumo zhu].
PL1201 廣韻. 廣韻校本 :5卷 校例1卷 廣韻收字與唐本韻書歸韻異同表1卷 廣韻校勘記補遺1卷 刊誤表1卷陳彭年等修.  再版. Guang yun jiao ben :5 juan Jiao li 1 juan, Guang yun shou zi yu Tang ben yun shu gui yun yi tong biao 1 juan Guang yun jiao kan ji bu yi 1 juan kan wu biao 1 juanChen Pengnian deng xiu.
PL1201 戈載,1786- 詞林正韻 /戈載撰. 詞調辭典.  再版. Ci lin zheng yun /Ge Zai zhuan. Ci diao ci dian.
PL1201 周德清,active 1314-1324. 中原音韻 /周德清輯.  初版. Zhong yuan yin yun /Zhou Deqing ji.
PL1201 唐作藩. 漢語音韻學常識 /唐作藩編著.  初版. Han yu yin yun xue chang shi /Tang Zuofan bian zhu.
PL1201 王力,1901-1986. 漢語音韵學 /王力著.  北京 :中華書局,1956. Han yu yin yun xue /Wang Li chu.
PL1201 車萬育,jin shi 1664. 聲律啟蒙 :[3卷] /車萬育著   夏大觀删補 Sheng lü qi meng :3 juan] /Che Wanyu zhu ; Xia Daguan shan bu ; Wang Zhigan jian shi.
PL1201 黎錦熙,1890- 字母与注音論叢 /黎錦熙著 = Zimu yu zhuyin luncong /Li Jinxi zhu.  字母与注音論叢 Zi mu yu zhu yin lun cong /Li Jinxi zhu = Zimu yu zhuyin luncong / Li Jinxi zhu.
PL1201 廣韻. 校正宋本廣韻 :附索引 /陳彭年等重修.  宋本廣韻 Jiao zheng Song ben guang yun :fu suo yin /Chen Pengnian deng chong xiu.
PL1201 陸志韋,1894-1970. 古音說略 /[陸志韋著].  景印初版. Gu yin shuo lüe /Lu Zhiwei zhu].
PL1201 丁聲樹. 古今字音對照手冊 /丁聲樹編錄   李榮參訂. Gu jin zi yin dui zhao shou ce /Ding Shengshu bian lu ; Li Rong can ding.
PL1201 劉秉南. 詞性標註破音字集解 /劉秉南著.  破音字集解 Ci xing biao zhu po yin zi ji jie /Liu Bingnan zhu.
PL1201 倪海曙. 北方音・江南音・廣州音對照字彙 /倪海曙編.  第1版. Bei fang yin, Jiang nan yin, Guangzhou yin dui zhao zi hui /Ni Haishu bian.
PL1201 王力,1900-1986. 汉語音韵 /王力著.  第1版. Han yu yin yun /Wang Li zhu.
PL1201 羅常培,1899-1958. 漢語音韻學導論 /羅常培著.  第1版. Han yu yin yun xue dao lun /Luo Changpei zhu.
PL1201 陈振寰. 音韻學 /陈振寰编著.  第1版. Yin yun xue /Chen Zhenhuan bian zhu.
PL1201 莫友芝,1811-1871. 韻學源流 /莫友芝著   羅常培校點. Yun xue yuan liu /Mo Youzhi zhu ; Luo Changpei jiao dian.
PL1201 黄永鎮. 古韻學源流 /黄永鎮著.  臺1版. Gu yun xue yuan liu /Huang Yongzhen zhu.
PL1201 葉光球. 聲韻學大綱 /葉光球著.  臺北 :正中書局,民國59 [1970] Sheng yun xue da gang /Ye Guangqiu zhu.
PL1201 張世祿,1902- 中國聲韻學槪要 /張世祿著.  臺北 :臺灣商務印書館,[1969] Zhongguo sheng yun xue gai yao /Zhang Shilu zhu.
PL1201 王忠林. 中國文學之聲律研究 /王忠林著.  臺北 :臺灣省立師範大學,民國52 [1963] Zhongguo wen xue zhi sheng lü yan jiu /Wang Zhonglin zhu.
PL1201 教育部國語推行委員會 (China) 中華 新韻 /敎育部 國語 推行 委員會 編.  臺北市 :國語日報附設出版社,民國62 [1973] Chung-hua hsin yun /Jiao yu bu guo yu tui xing wei yuan hui bian.
PL1201 董同龢,1911-1963. 漢語音韻學 /董同龢著.  臺北市 :廣文書局,民國59 [1970] Han yu yin yun xue /Dong Tonghe zhu.
PL1201 校正宋本廣韻 :附索引 /宋陳彭年等重修.  校正五版.  臺北市 :藝文印書館,民國70 [1981] Jiao zheng Song ben guang yun :Fu suo yin /Song Chen Pengnian deng zhong xiu.
PL1201 周德清. 音注中原音韻 /周德清原著   許世英校訂 Yin zhu zhong yuan yin yun /Zhou Deqing yuan zhu ; Xu Shiying jiao ding ; Liu Dezhi zhu yin.
PL1201 余照,active 1800. 增廣詩韻集成 /余照[春亭]輯.  詩韻集成 Zeng guang shi yun ji cheng /Yu Zhao Chunting] ji.
PL1201 曹伯韓. 語言和文字 /曹伯韓, 張世祿, 呂叔湘合著.  香港 :上海書局,1959. Yu yan he wen zi /Cao Bohan, Zhang Shilu, Lü Shuxiang he zhu.
PL1201 王力,1900-1986. 漢語音韵學 /王力著.  香港 :中華書局香港分局,1972. Han yu yin yun xue /Wang Li chu.
PL1201 廣韻. 廣韻 :[5卷 /陳彭年等重修]. [上海] :[商務印書館],[1936?] Guang yun :5 juan /Chen Pengnian deng chong xiu].
PL1201 王文濤. 實用聲韻學,王文濤著. [初版]. Shi yong sheng yun xue,Wang Wentao zhu.
PL1201 詩詞曲韻總檢 /盧元駿輯校. 臺北市 :正中書局,民國58 [1969] 詩韻集成. 附詞林典腋 — 詞林正韻 — 中原音韻 — 中州音韻. Shi ci qu yun zong jian.
PL1201 國音學 /國立臺灣師范大學國音敎材編輯委員會編纂. 臺北市 :正中書局  New York, N.Y. :美國總經銷 華強圖書公司,民國71 [1982] Guo yin xue /Guo li Taiwan shi fan da xue guo yin jiao cai bian ji wei yuan hui bian zuan.
PL1201 徐敬修. 音韻常識 中國音韻學 /徐敬修著. Zhongguo yin yun xue /Xu Jingxiu zhu.
PL1201 趙蔭棠,1893- 中原音韻研究 /著作者趙蔭棠. 再版本. Zhong yuan yin yun yan jiu /zhu zuo zhe Zhao Yintang.
PL1201 戴淮清. 漢語音轉學 /戴淮清著. 初版. Han yu yin zhuan xue /Dai Huaiqing zhu.
PL1201 董少文. 語音常識 漢語語音學 /董少文 編. Han yu yu yin xue /Dong Shaowen bian.
PL1201 張世祿,1902- 廣韻硏究,張世祿著. 臺3版. Guang yun yan jiu,Zhang Shilu zhu.
PL1201 中國音韻學研究 /高本漢著   趙元任, 羅常培, 李方桂合譯. 臺北 :商務印書館,民國37 [1948] Zhongguo yin yun xue yan jiu /Gao Benhan zhu ; Zhao Yuanren, Luo Changpei, Li Fanggui he yi.
PL1201 周德凊,1314-1324.中原音韻. The Jongyuan in Yunn;a guide to old Mandarin pronunciation,by Hugh M. Stimson.
PL1201 Grammata serica recensa /Bernhard Karlgren.
PL1205 臺灣省.國語推行委員會. 國音標準彙編 /臺灣省國語推行委員會編輯.  25版. Guo yin biao zhun hui bian /Taiwan sheng Guo yu tui xing wei yuan hui bian ji.
PL1205 蔡佳君. 國語發音和語法 /蔡佳君著.  初版. Guo yu fa yin he yu fa /Cai Jiajun zhu.
PL1205 湯展雲,1882-1960. 綴標文字語音學述要 /湯展雲述.  初版. Zhui biao wen zi yu yin xue shu yao /Tang Zhanyun shu.
PL1205 方毅. 國音沿革 /方毅編纂.  臺1版. Guo yin yan ge /Fang Yi bian zuan.
PL1205 黎錦熙,1890- 注音漢字 注音國字 /臺灣商務印書館編審部編. Zhu yin guo zi /Taiwan shang wu yin shu guan bian shen bu bian.
PL1205 漢語拼音新文字 /黎羣裕著 =New Chinese phonetic script / Lai Kuen Yee. Singapore :智力印刷出版公司 = Intellectual Print. & Pub. Co.,[1973] Han yu pin yin xin wen zi /Li Qunyu zhu =New Chinese phonetic script / Lai Kuen Yee.
PL1205 Chinese phonetic elements :the 1040 elements which in combination with the radicals from 75% of the language /comp. and published by W.M. Hawley.
PL1205 Compendium of phonetics in ancient Chinese and archaic Chinese /Bernhard Karlgren.
PL1205.C55 張洵如. 北京話轻声词汇 /[張洵如編著   陈剛校訂] Beijing hua qing sheng ci hui /Zhang Xunru bian zhu ; Chen Gang jiao ding] ; Zhongguo yu wen za zhi she bian.
PL1209 林天明. 國語注音符號發音練習 =Chinese pronunciation drills林天明 李桂娩编著 齐铁恨發音.  [台北]橋梁,[1966] Guo yu zhu yin fu hao fa yin lian xi =Chinese pronunciation drillsLin Tianming Li Guiwan bian zhu Qi Tiehen fa yin.
PL1209 高名凱,1912- 福州人怎樣學習普通話高名凱 林燾著.  北京文化教育出版社1956. Fuzhou ren zen yang xue xi pu tong huaGao Mingkai Lin Tao zhu.
PL1209 王力,1901- 江浙人怎样学習普通話 /王力著.  第1版. Jiang Zhe ren zen yang xue xi pu tong hua /Wang Li chu.
PL1209 張孝裕. A guide to Mandarin pronunciation =中國語發音課本 /張孝裕, 葉德明, 黃家定編著   魏伯特翻譯. A guide to Mandarin pronunciation =Zhongguo yu fa yin ke ben /Zhang Xiaoyu, Ye Deming, Huang Jiading bian zhu ; Wei Bote fan yi.
PL1209 A comparison of Kuo2-yü3 and Pǔtōng-huà /Olov Bertil Anderson.
PL1209 Putonghua zhengyin zi-biao.
PL121 語言学概論 /高名凯, 石安石主編.  第1版.  北京 :中華書局 :新 华书店北京发行所发行,1963(1983 printing) Yu yan xue gai lun /Gao Mingkai, Shi Anshi zhu bian.
PL1213 陳家康. 四声究竟是什么东西,陳家康著. 第1版. Si sheng jiu jing shi shen me dong xi,Chen Jiakang zhu.
PL1225 黎錦熙,1890- 中國文字与語言 /黎錦熙著.  北京 :北京師範大學,1951. Zhongguo wen zi yu yu yan /Li Jinxi zhu.
PL1225 汉語拼音詞汇 :(增订稿) /中國文字改革委員会詞汇小組编.  初版.  北京 :文字改革出版社,1963. Han yu pin yin ci hui :(zeng ding gao) /Zhongguo wen zi gai ge wei yuan hui ci hui xiao zu bian.
PL1225 閔齊伋,1580- 六書通 /[閔齊伋編著. 訂正六書通摭遺 / (清)畢星海輯].  香港 :廣智書局,[1960?] Liu shu tong /Min Qiji bian zhu. Ding zheng Liu shu tong zhi yi / (Qing) Bi Xinghai ji].
PL1225 任以奇. 北方話新文字基礎讀本 /任以奇編. Subtitle:拼音, 寫法, 讀物, 練習 Bei fang hua xin wen zi ji chu du ben /Ren Yiqi bian.
PL1225 閔齊伋,1580- 六書通 訂正六書通. Ding zheng Liu shu tong.
PL1225.C55 中國語文雜誌社. 中國文字拼音化問題 /中國語文雜誌社編.  上海 :中華書局,1954. Zhongguo wen zi ping yin hua wen ti /Zhongguo yu wen za zhi she bian.
PL1225.C8 周有光. 中國拼音文字硏究 /周有光著.  上海 :東方書店 :通聨書店發行,1953. Zhongguo pin yin wen zi yan jiu /Zhou Youguang zhu.
PL1232 A lexical analysis of verb-noun compounds in Mandarin Chinese =[漢語動詞與名詞之構詞法] /by Telee R. Chi. 漢語動詞與名詞之構詞法 Chinese title: 漢語動詞與名詞之構詞法. A lexical analysis of verb-noun compounds in Mandarin Chinese =Han yü tung tzʻu yü ming tzʻu chih kou tzʻu fa] /by Telee R. Chi.
PL1235 馬盛靜恆. 漢語進行時貌的硏究 =A study of the Mandarin Chinese verb suffix zhe /Jing-heng Sheng Ma.  初版. Han yu jin xing shi mao de yan jiu =A study of the Mandarin Chinese verb suffix zhe /Jing-heng Sheng Ma.
PL1235 田中慶太郎,1880- 支那語動字用法 /田中慶太郎著.  東京 :文求堂,昭和22 [1947] Shinago dōji yōhō /Tanaka, Keitarō cho.
PL1235 Co-verbs in spoken Chinese =國語動介詞 /by Roland Chiang-jen. Co-verbs in spoken Chinese /by Roland Chiang-jen Chang.
PL1237 呂叔湘. 文言虛字 /呂叔湘著.  六月版. Wen yan xu zi /Lü Shuxiang zhu.
PL1237 許世瑛. 常用虛字用法淺釋 /許世瑛編著.  再版. Chang yong xu zi yong fa qian shi /Xu Shiying bian zhu.
PL1237 现代汉语虛词例释 /北京大学中文系1955, 1957级语言班编.  第1版.  北京 :商务印书馆 :新华书店北京发行所发行,1982. Xian dai Han yu xu ci li shi /Beijing da xue Zhong wen xi 1955, 1957 ji yu yan ban bian.
PL1237 劉淇,active 1711. 助字辨略 /劉淇撰   楊紹和等五人合校. Zhu zi bian lüe /Liu Qi zhuan ; Yang Shaohe deng wu ren he jiao.
PL1237 呂叔湘. 文言虛字 /呂叔湘著.  香港 :大光出版社,1958. Wen yan xu zi /Lü Shuxiang zhu.
PL1237 呂叔湘. 文言虛字 /呂叔湘著. 新1版. Wen yan xu zi /Lü Shuxiang zhu.
PL1241 现代汉语语法知识 /华中师范学院中文系现代汉语教研组编.  第1版.  [武汉] :湖北人民出版社,1972(1973 printing) Xian dai Han yu yu fa zhi shi /Hua zhong shi fan xue yuan Zhongwen xi xian dai Han yu jiao yan zu bian.
PL1241 郭中平. 簡略句, 无主句, 独词句 /郭中平著.  上海 :新知識出版社,1957. Jian lue ju, wu zhu ju, du ci ju /Guo, Zhongping zhu.
PL1241 王力,1900-1986. 中國語法理論 /王力著.  上海初版. Zhongguo yu fa li lun /Wang Li chu.
PL1241 黄永武. 字句鍛錬法 /黄永武著.  初版. Zi ju duan lian fa /Huang Yongwu zhu.
PL1241 高名凱,1912- 漢語語法論 /高名凱著.  初版. Han yu yu fa lun /Gao Mingkai zhu.
PL1241 黃宣範. 漢語語法論文集 =Papers in Chinese syntax /黃宣範著.  初版. Han yu yu fa lun wen ji =Papers in Chinese syntax /Huang Xuanfan zhu.
PL1241 方師鐸,1912- 國語詞彙學 :構詞篇 /方師鐸著.  台北 :益智書局,民國59 [1970] Guo yu ci hui xue :gou ci pian /Fang Shiduo zhu.
PL1241 刘月华,author. 实用现代汉语语法 /刘月华, 潘文娱, 故韡著.  增订本, 第1版. Shi yong xian dai Han yu yu fa /Liu Yuehua, Pan Wenyu, Gu Wei zhu.
PL1241 Pattern sentences for elementary Chinese :2 volumen in 1.
PL1265 毛澤東著作言語研究. 名古屋市 :采華書林,1967- 第 1号 (1967.1 [Jan. 1967])- Mō Takutō chosaku gengo kenkyū.
PL1271 國立編譯館 (China) 國民學校國語課本高級第1-4冊國立編譯館編.  [台北]臺灣省政府敎育廳,民國53 [1964] Guo min xue xiao guo yu ke bengao ji di 1-4 ceGuo li bian yi guan bian.
PL1271 唯健,pseud. 語文雜談 :歐化問題十講 /唯健著.  3版. You wen za tan :Ou hua wen ti shi jiang /Weijian zhu.
PL1271 蔣祖怡. 文章學纂要蔣祖怡編著.  修訂本臺4版. Wen zhang xue zuan yaoJiang Zuyi bian zhu.
PL1271 蔡信發. 辭典部首淺說 /蔡信發著.  初版. Ci dian bu shou qian shuo /Cai Xinfa zhu.
PL1271 蔣伯潜. 文體論纂要 /蔣伯潜編著.  台北 :正中書局,民國38 [1949] Wen ti lun zuan yao /Jiang Boqian bian zhu.
PL1271 鄭發明. 作文引導 /鄭發明, 顔炳耀, 陳正治合編   張希文校訂 Zuo wen yin dao /Zheng Faming, Yan Bingyao, Chen Zhengzhi he bian ; Zhang Xiwen jiao ding ; Guo yu ri bao yu wen zhong shin zhu bian.
PL1271 鄭發明. 怎樣寫議論文 /鄭發明著   張希文校訂 Zen yang xie yi lun wen /Zheng Faming zhu ; Zhang Xiwen jiao ding ; Guo yu ri bao yu wen zhong xin zhu bian.
PL1271 彭先初. 王老师講標點符號 /彭先初編著.  武漢 :湖北人民出版社,1956. Wang lao shi jiang biao dian fu hao /Peng Xianchu bian zhu.
PL1271 彭先初. 王老師講修辭 /彭先初編著.  武漢 :湖北人民出版社,1959. Wang lao shi jiang xiu ci /Peng Xianchu bian zhu.
PL1271 体验汉语.写作教程 =Experiencing Chinese /主编陈作宏等 [and others]. 写作教程  第1版. Ti yan Han yu.Xie zuo jiao cheng =Experiencing Chinese /zhu bian Chen Zuohong deng and others].
PL1271 潘忆影. 错别字自测手册 /潘忆影编.  第1版. Cuo bie zi zi ce shou ce /Pan Yiying bian.
PL1271 劉潔. 字斟句酌 /著者劉潔.  臺初版. Zi zhen ju zhuo /zhu zhe Liu Jie.
PL1271 張文治,active 1930- 古書修辭例.  臺北 :臺灣中華書局,民國60 [1971] Gu shu xiu ci li.
PL1271 楊樹達,1885-1956. 古書句讀釋例,楊[樹]達著.  臺北,臺灣商務印書館[1968] Gu shu ju du shi li,Yang Shu]-ta chu.
PL1271 吳正之. 文章病句剖析 /吳正之編.  香港 :上海書局,1958. Wen zhang bing ju pou xi /Wu Zhengzhi bian.
PL1271 陳望道,1891-1977. 修辭學發凡 /陳望道著.  香港 :大光出版社,1965. Xiu ci xue fa fan /Chen Wangdao zhu.
PL1271 張屛. 語法修辭實例剖析,張屛改編.  香港,上海書局,1956. Yu fa xiu ci shi li pou xi,Zhang Ping gai bian.
PL1271 朱藻光. 修辭講話,朱藻光改編.  香港,上海書局[1974] Xiu ci jiang hua,Zhu Zaoguang gai bian.
PL1271 李植泉. 别字辨正 /李植泉編著. 臺2版. Bie zi bian zheng /Li Zhiquan bian zhu.
PL1271 梁宜生. 最新青年寫作指導 青年寫作指導 /梁宜生著. Qing nian xie zuo zhi dao /Liang Yisheng zhu.
PL1271 華語入門 /沙志培編. 沙志培. Hua yu ru men /Sha Zhipei bian.
PL1271 Simple Chinese stories.
PL1271 Speak Chinese (rev.);lessons 1-6.
PL1271 Speak Chinese :selections for memorization /Linda Ong and Yen-chan Wang.
PL1271.Q55 任京生. 轻轻松松教中文 :海外中文教学手册 = The simple and easy way to teach Chinese : a guide for overseas Chinese teachers /任京生著.  海外中文教学手册 Qing qing song song jiao Zhong wen :hai wai Zhong wen jiao xue shou ce = The simple and easy way to teach Chinese : a guide for overseas Chinese teachers /Ren Jingsheng zhu.
PL1271.T5 体验汉语.基础教程 =Experiencing Chinese.Basic compendium /主编姜丽萍   编者魏新红, 董政   译者高晨. Ti yan han yu.Xi lie jiao cai =Experiencing Chinese.Basic compendium /zhu bian Jiang Liping ; bian zhe Wei Xinhong, Dong Zheng ; yi zhe Gao Chen.
PL1272 Biao dian fu hao yong fa /Liu Yuchen zhu.
PL1273 兒童成語故事 /華一書局編   [陳照旗主編   吳萬來插圖]. Er tong cheng yu gu shi /Hua yi shu ju bian ; Chen Zhaoqi zhu bian ; Wu Wanlai cha tu].
PL1273 林藜,1918- 每日一辭 /華視教學部製播   林藜編著 Mei ri yi ci /Hua shi jiao xue bu zhi bo ; Lin Li bian zhu ; zhu bo Li Yanqiu, Li Huifang, Shen Jingjia ; cha tu Huang Menghou].
PL1273 张拱贵. 成语辨正 /张拱贵.  第1版. Cheng yu bian zheng /Zhang Gonggui.
PL1273 魏廉. 趣味的成語 :成語的含義, 來源和用法 /魏廉, 魏訥合著.  第1版. Qu wei di cheng yu :cheng yu di han yi, lai yuan he yong fa /Wei Lian, Wei Ne he zhu.
PL1273 成語故事. 台北市 :東方出版社,1987. 古典的智慧成語故事. Chʻeng yü ku shih.
PL1275 Practical Chinese letter writing /Dian Wen K. Chinn.
PL1277 陸殿楊. 英漢翻譯理論與技巧 /陸殿楊著.  上海 :時代出版社,1956?-1959. Ying Han fan yi li lun yu ji qiao /Lu Dianyang zhu.
PL1277 張振玉,1916 or 1917- 譯學槪論,張振玉著.  台北,張振玉,民國55 [1966] I hsueh kai lun,Zhang Zhenyou zhu.
PL1277 陆殿揚. 英漢翻譯理論與技巧.  香港 :[publisher not identified],1970? Ying Han fan yi li lun yu ji qiao.
PL1277 老乞大諺解 /<京城帝国大学 法文学部>. [京城] :京城帝国大学法文学部,1944. 奎章閣叢書 Rōkitsudai genkai /Keijō Teikoku Daigakuhōbungakubu.
PL1279 龍榆生,1902-1966. 唐宋詞定律 /龍榆生編撰.  臺北 :華正書局,民國68 [1979] Tang Song ci ding lu /Long Yusheng bian zhuan.
PL1279 詩韻合璧. 增廣詩韻全璧 /[湯文璐輯].  詩韻全璧 Zeng guang Shi yun quan bi /Tang Wenlu ji].
PL1279 王凱. 詩韻大辭典 /王凱編輯.  香港 :廣智書局,[1965] Shi yun da ci dian /Wang Kai bian ji.
PL1281 段玉裁,1735-1815. 說文解字注.  [Kowloon, Hong Kong] :[實用書局],[1963] Shuo wen jie zi zhu.
PL1281 杜學知. 文字學綱目,杜學知撰述.  [臺北]臺灣商務印書館[民國61 i.e. 1972] Wen zi xue gang mu,Du Xuezhi zhuan shu.
PL1281 王筠,1784-1854. 文字蒙求 /王筠撰.  3版. Wen zi meng qiu /Wang Yun zhuan.
PL1281 高鴻縉,1892-1963. 中國字例, 一名, 中國文字學大全 /[著作者高鴻縉].  中國文字學大全 Zhongguo zi li, Yi ming, Zhongguo wen zi xue da quan /zhu zuo zhe Gao Hongjin].
PL1281 梁東漢. 中國文字學,梁東漢著.  九龍,卲華文化服務社[1969?] Zhongguo wen zi xue,Liang Donghan zhu.
PL1281 田倩君. 中國文字叢釋 /田倩君著.  初版. Zhongguo wen zi cong shi /Tian Qianjun zhu.
PL1281 楊生. 古書難字釋例 /楊生編著.  初版. Gu shu nan zi shi li /Yang Sheng bian zhu.
PL1281 章炳麟,1868-1936. 文始 /章太炎著.  初版. Wen shi /Zhang Taiyan zhu.
PL1281 段玉裁,1735-1815. 說文解字注 /段玉裁撰.  初版. Shuo wen jie zi zhu /Duan Yucai zhuan.
PL1281 王筠,1784-1854. 說文釋例 /王筠撰.  初版. Shuo wen shi li /Wang Yun zhuan.
PL1281 許慎,-120? 說文解字 :[30卷] : 附校勘記30卷.  台北 :世界書局,民國59 [1970] Shuo wen jie zi :30 juan] : fu jiao kan ji 30 juan.
PL1281 簡野道明,1865-1938. 増補字源 /簡野道明著.  字源 Zōho Jigen /Kanno Dōmei cho.
PL1281 許愼,-120? 說文解字 :附檢字 /許愼撰   徐鉉校定. Shuo wen jie zi :fu jian zi /Xu Shen zhuan ; Xu Xuan jiao ding.
PL1281 朱駿聲,1788-1858. 說文通訓定聲 /朱駿聲撰   朱鏡蓉參訂. Shuo wen tong xun ding sheng /Zhu Junsheng zhuan ; Zhu Jingyong can ding.
PL1281 林藜,1918- 每日一字 /華視教學部主編   林藜編著 Mei ri yi zi /Hua shi jiao xue bu zhu bian ; Lin Li bian zhu ; He Rong jiao ding.
PL1281 王有宗. 今字解剖,王有宗著.  臺1版. Jin zi jie pou,Wang Youzong zhu.
PL1281 汪國鎭. 文字學槪論 /汪國鎭 編著.  臺2版. Wen zi xue gai lun /Wang Guozhen bian zhu.
PL1281 鄧和. 中國文字結構選解 /鄧和著.  臺再版. Zhongguo wen zi jie gou xuan jie /Deng He zhu.
PL1281 林尹,1909 or 1910- 文字學槪說 /林尹編著.  臺初版. Wen zi xue gai shuo /Lin Yin bian zhu.
PL1281 史宗周. 中國文字論叢 /史宗周著.  臺北市 :國立編譯館中華叢書編審委員會,民國67 [1978] Zhongguo wen zi lun cong /Shi Zongzhou zhu.
PL1281 文字學概論 /汪國鎮編  臺一版  臺北市 :臺灣商務,民55 Wen zi xue gai lun /Wang guo zhen bian.
PL1281 王筠,1784-1854. 說文釋例 /王筠撰.  香港 :學林書店,1966. Shuo wen shi li /Wang Yun zhuan.
PL1281 蔣周. 漢字淺說 /[蔣周著   馬安義校訂]. Han zi qian shuo /Jiang Zhou zhu ; Ma Anyi jiao ding].
PL1281 杜學知. 文字學論叢,杜學知編著. [臺初版]. Wen zi xue lun cong,Du Xuezhi bian zhu.
PL1281 弓英徳,author. 六書辨正 /弓英德著. [臺北] :臺灣商務印書館,民國61 [1972] Liu shu bian zheng /Gong Yingde zhu.
PL1281 段玉裁,1735-1815. 六書音韻表 六書音均表 /段玉裁撰. 說文部目分韻/陳奐撰. 說文段注撰要/馬壽齡撰. Liu shu yin jun biao /Duan Yucai zhuan. Shuo wen bu mu fen yun / Chen Huan zhuan. Shuo wen Duan zhu zhuan yao / Ma Shouling zhuan.
PL1281 唐蘭,1900- 中國文字學 /唐蘭著. 再版. Zhongguo wen zi xue,Lan Tang.
PL1281 呂思勉,1884-1957. 字例略說 /呂思勉著. 臺2版. Zi li lüe shuo /Lü Simian zhu.
PL1281 鄧和. 中國文字結構選解 /鄧和著. 臺初版. Chung-kuo wen tzu chieh kou hsüan chieh /Teng Ho chu.
PL1281 Loan characters in pre-Han texts.
PL1281.H83 朱駿聲,1788-1858. 說文通訓定聲 :18卷, 柬韻 1卷 : 附說雅 19篇, 古今韻準 1卷 : [附索引 /著作者朱駿聲].  3版. Shuo wen tong xun ding sheng :18 juan, jian yun 1 juan : fu Shuo ya 19 pian, Gu jin yun zhun 1 juan : fu suo yin /zhu zuo zhe Zhu Junsheng].
PL1281.H83 馬宗霍,1897-1976. 說文解字引羣書攷 :[2卷] /馬宗霍著.  北京 :科學出版社,1959. Shuo wen jie zi yin qun shu kao :2 juan] /Ma Zonghuo zhu.
PL1281.H83 呂景先. 說文段註指例 /呂景先編著.  台3版. Shuo wen Duan zhu zhi li /Lü Jingxian bian zhu.
PL1281.H83 馬叙倫,1884-1970. 說文解字硏究法 /馬叙倫著.  香港 :太平書局,1964. Shuo wen jie zi yan jiu fa /Ma Xulun zhu.
PL1281.H83 段玉裁,1735-1815. 說文解字注 句讀套印本說文解字注 /許慎撰 Ju du tao yin ben Shuo wen jie zi zhu /Xu Shen zhuan ; Duan Yucai zhu ; Wang Jinxiang ju du ; Wang Xiuyun yin zhu.
PL1281.H83 魯實先,1913-1977. 說文正補 說文正補 Shuo wen zheng bu ; Zhuan zhu shi yi /zuo zhe Lu Shixian].
PL1291 杜學知. 訓詁學綱目 /杜學知撰述.  [臺北] :臺灣商務印書館,民國59 [1970] Xun gu xue gang mu /Du Xuezhi zhuan shu.
PL1291 咬文嚼字合订本2001 /[编者《咬文嚼字》编辑部].  第1版.  上海 :上海文化出版社,2002. Yao wen jiao zi he ding ben 2001 /bian zhe “Yao wen jiao zi” bian ji bu].
PL1291 齊佩瑢. 訓詁學槪論 /佚名[齊佩瑢]著.  再版. Xun gu xue gai lun /Yi ming Qi Peirong] zhu.
PL1291 黎錦熙,1890- 漢語釋詞論文集 /黎錦熙著.  第1版. Han yu shi ci lun wen ji /Li Jinxi zhu.
PL1291 何仲英. 訓詁學引論 /何仲英著.  臺2版. Xun gu xue yin lun /He Zhongying zhu.
PL1291 王引之,1766-1834. 經傳釋詞 :[10卷] /王引之撰.  臺3版. Jing zhuan shi ci :10 chuan] /Wang Yinzhi zhuan.
PL1291 林尹,1909 or 1910- 訓詁學槪要 /林尹編著.  臺初版. Xun gu xue gai yao /Lin Yin bian zhu.
PL1291 徐善同. 訓詁學 /徐善同著.  臺北市 :臺灣商務印書館,民國59 [1970] Xun gu xue /Xun Shantong zhu.
PL1301 徐明. 多義詞反義詞偏義詞 /徐明編.  3版. Duo yi ci fan yi ci pian yi ci /Xu Ming bian.
PL1301 林玉山. 同義反義成語詞典 /林玉山, 林英英編著.  第1版. Tong yi fan yi cheng yu ci dian /Lin Yushan, Lin, Yinyin bian zhu.
PL1311 徐明,active 1973- 同音詞同形詞同義詞 /徐明編[著].  再版. Tong yin ci tong xing ci tong yi ci /Xu Ming bian zhu].
PL1313 Shih yung pʻo yin tzu tien.
PL1361 陸志韋,1894-1970. 汉語的构詞法 /陸志韋 [and others]著.  修訂本. Han yu de gou ci fa /Lu Zhiwei and others] zhu.
PL1411 王雲五,1888- 四角號碼檢字法,附檢字表,王雲五著.  [臺北]臺灣商務印書館[1972] Si jiao hao ma jian zi fa,fu jian zi biao,Wang Yunwu zhu.
PL1411 劉葉秋. 中國古代的字典 /劉葉秋著.  初版. Zhongguo gu dai de zi dian /Liu Yeqiu zhu.
PL1420 重編國語辭典 /教育部重編國語辭典編輯委員會編. 國語辭典  6版. Chong bian guo yu ci dian /Jiao yu bu chong bian guo yu ci dian bian ji wei yuan hui bian.
PL1420 國語辭典 /敎育部國語推行委員會中國大辭典編纂處編.  初版.  上海 :商務印書館,民國26- [1937-] Guo yu ci dian /Jiao yu bu guo yu tui xing wei yuan hui Zhongguo da ci dian bian zuan chu bian.
PL1420 中文大辭典 /中文大辭典編纂委員會編纂   [監修張其昀   主纂林尹, 高明]. Zhong wen da ci dian /Zhong wen da ci dian bian zuan wei yuan hui bian zuan ; jian xiu Zhang Qiyun ; zhu zuan Lin Yin, Gao Ming].
PL1420 漢語詞典 :簡本. 漢語詞典  再版. Han yu ci dian :jian ben.
PL1420 鄭詩. 古今正俗字詁 /鄭詩輯.  初版. Gu jin zheng su zi gu /Zheng Shi ji.
PL1420 符定一. 聯綿字典 /符定一编輯.  台2版. Lian mian zi dian /Fu Dingyi, bian ji.
PL1420 康熙字典 :[42卷附篆字譜1卷] /康熙55年官撰. 康熙字典考證 : [36卷] / 望王引之等撰.  初版.  台北 :世界書局,民國51 [1962] Kangxi zi dian :42 juan fu zhuan zi pu 1 juan] /Kangxi 55 nian guan zhuan. Kangxi zi dian kao zheng : 36 juan] / Wang Yinzhu deng zhuan.
PL1420 艾伯提(Alberti, Robert E.)原著 做個有主張的人 /Robert E. Alberti原著  張春花譯 Zuo ge you zhu zhang de ren /Robert E. Alberti yuan zhu ; zhang chun hua yi.
PL1420 熊光義. 中國成語大辭典 /編輯熊光義   校訂張敬. Zhongguo cheng yu da ci dian /Bian ji Xiong Guangyi ; jiao ding Zhang Jing.
PL1420 熊光義. 中國成語大辭典 /編輯熊光義   校訂張敬. Zhongguo cheng yu da ci dian /bian ji Xiong Guangyi ; jiao ding Zhang Jing.
PL1420 康熙字典. 殿版康熙字典.  殿刻銅版康熙字典 Dian ban Kangxi zi dian.
PL1420 縮本中華大字典 /編輯者臺灣中華書局編輯部. 中華大字典  臺3版. Suo ben Zhong hua da zi dian /Bian ji zhe Taiwan Zhong hua shu zhu bian ji bu.
PL1420 辭海[本局編輯部編輯.  大字修訂本臺18版.  臺北臺灣中華書局1978] Ci haiben ju bian ji bu bian ji.
PL1420 新编汉语词典 /李国炎 [and others] 编著.  第1版.  長沙市 :湖南人民出版社 :湖南省新华书店经销,1988. Xin bian Han yu ci dian /Li Guoyan and others] bian zhu.
PL1420 國語日報字典 /何容主編. 臺北市 :國語日報社,民國70 [1981](1987 printing) 何容,1903- Guo you ri bao zi dian /He rong zhu bian.
PL1420 学習新漢和辞典 東京 :言海社,1959. 山田統,青木東一監修 Gakushū shin kanwa jiten.
PL1420 Biao zhun guo zi xiao xue sheng ci dian /jian xiu Huang Deshi ; jiao zheng Ke Xuntian ; bian ji wei yuan Xie Maoxuan and others].
PL1420 Cheng chung hsing yin i tsung ho ta tzu tien /pien tsuan che Kao Shu-fan].
PL1420 Kuo min tzu tien.
PL1420.G35 坂上肇著 改變一生的思考法 /坂上肇著   田大明編譯. Gai bian yi sheng de si kao fa /ban shang zhao zhu ; tian da ming bian yi.
PL1420.K34 王引之,1766-1834. 字典攷證,王引之撰. 初版. Zi dian kao zheng,Wang Yinzhi zhuan.
PL1420.K853 A guide to Gwoyeu tsyrdean,by Grace Wan.
PL1420.Y67 悠然自得過一生 /National Enquirer 著   姬玉華編譯 臺北市 :華視出版 :華視世界總經銷,民76 You ran zi de guo yi sheng /National Enquirer zhu ; ji yu hua bian yi.
PL1425 諸橋轍次,1883-1982. 大漢和辭典 /諸橋轍次著.  東京 :大修館書店,昭和 30-35 [1955-60] Dai Kan-Wa jiten /Morohashi Tetsuji cho.
PL1455 萬用英文手册 /吳承達主編.  19版.  台北 :中美出版中心,[197-?] Wan yong Ying wen shou ce /Wu Chengda zhu bian.
PL1455 趙元任,1892-1982. Concise dictionary of spoken Chinese =國語字典 /趙元任, 楊聯陞合編.  國語字典 Concise dictionary of spoken Chinese =Guo yu zi dian /by Yuanren Zhao and Liansheng Yang.
PL1455 Concise dictionary of spoken Chinese =國語字典 /趙元任, 楊聯陞合編. 國語字典 Offset printing by [臺北] : 虹橋書店, 1952. Concise dictionary of spoken Chinese =Guo yu zi dian /Zhao Yuanren, Yang Liansheng he bian.
PL1455 Title in Chinese: 簡軆字彙. Title in Chinese: 簡軆字彙. 簡軆字彙. Dictionary of simplified Chinese,comp. by Ronald Hsia and] Peter Penn.
PL1455 初级中英國語字典.Chujyi Jong-ing gwoyeu tzyhdean.A beginners’ Chinese-English dictionary of the national language (Gwoyeu). Chʻu chi Chung Ying kuo yü tzu tien.Chujyi Jong-Ing gwoyeu tzyhdean.A beginners’ Chinese-English dictionary of the national language (Gwoyeu).
PL1455 An English-Chinese dictionary of Peking colloquial /by Sir Walter Hillier.
PL1455 Chinese new new terms :with English translations, classifications, introduction and indexes /Evan Morgan.
PL1455 Chinese-Mandarin consolidated vocabulary and index notes.
PL1455 Dictionary of spoken Chinese :Chinese-English, English-Chinese /War Department.
PL1455 IFEL vocabulary of spoken Chinese;ed. by Po-fei-Huang.
PL1455 Mandarin Chinese dictionary :Chinese-English /by Fred Fangyu Wang.
PL1455 Mandarin Chinese dictionary;English-Chinese,by Fred Fangyu Wang.
PL1469 顧藹吉. 隸辨[8卷]顧藹吉撰.  [台北]世界書局,民國50 [1961] Li bian8 juan]Gu Aiji zhuan.
PL1469 石粱,active 18th century. 草字彙,石粱編集.  [臺北]臺灣商務印書館[民國59 i.e. 1970] Cao zi hui,Shi Liang bian ji.
PL1469 石梁,active 18th century. 草字彙 /石梁編.  初版. Cao zi hui /Shi Liang bian.
PL1469 圓道祐之. 原字速解草書大字典 /圓道祐之編.  草書大字典 Genji sokkai sōsho daijiten /Endō Sukeyuki hen.
PL1469 臧真白. 中華草書篆書大字典 /臧南喬[真白]編著. 初版. Zhonghua cao shu zhuan shu da zi dian /Zang Nanqiao Zhenbai] bian zhu.
PL1469 草書大字典. 再版. 台北 :藝文印書館,民國60 [1971] Cao shu da zi dian.
PL1481.W3 One thousand Chinese characters with literary glosses /Hugh M. Stimson.
PL1489 新編對相四言 =Fifteenth century illustrated Chinese primer. 對相四言  [Hong Kong] :香港大學出版社,1967. Xin bian dui xiang si yan =Fifteenth century illustrated Chinese primer.
PL1489 國立編譯館,臺北. 國民學校常用字彙研究 /國立編譯館主編.  [臺北] :[臺灣中華書局],[1967] Guo min xue jiao chang yong zi hui yan jiu /Guo li bian yi guan zhu bin.
PL1489 楊樹達,1885-1956. 詞詮.  臺2版. Ci quan.
PL1489 高正. 錯別字手册 /高正編.  香港 :上海書局,1962. Cuo bie zi shou ce /Gao Zheng bian.
PL1489 早稲田大学.語学教育研究室. 汉語三千常用詞表 /早稲田大学語学教育研究室編. 初版. Kango sanzen jōyōshihyō /Waseda Daigaku Gogaku Kyōiku Kenkyūshitsu hen.
PL1489 A Two thousand character glossary of Chinese.
PL1489 Book of Romans :vocabulary and sentence structure /Taipei Language Institute.
PL1489 Chinese characters easily confused /edited by Henry C. Fenn.
PL1489 Minimum vocabularies of written Chinese /edited by George A. Kennedy.
PL1489 Notes to selections from Chinese documents.
PL1489 Out of the blue :Wade-Giles romanization.
PL1489 Studies in Chinese Communist terminology.(Nos 3-15).
PL1489 .C55 中国文字改革委員会.研究推广处. 普通話三千常用詞表(初稿)中国文字改革委員会研究推广处編.  北京文字改革出版社1962. Pu tong hua san qian chang yong ci biao(chu gao)Zhongguo wen zi gai ge wei yuan hui yan jiu tui guang chu bian.
PL1495 劉光義. 詩語詞集釋 /劉光義著.  2版. Shi yu ci ji shi /Liu Guangyi zhu.
PL1495 何靄人. 普通話詞义,何靄人著.  上海,新知識出版社,1957. Pu tong hua ci yi,He Airen zhu.
PL1495 國語日報外來語詞典 /主編國語日報出版部編譯組.  第2版.  臺北市 :國語日報社 :發行所國語日報附設出版部,民國75 [1986] Guo yu ri bao wai lai yu ci dian /zhu bian Guo yu ri bao chu ban bu bian yi zu.
PL1497 曲守約. 中古辭語考釋 /曲守約著.  初版. Zhong gu ci yu kao shi /Qu Shouyue zhu.
PL1497 曲守約. 中古辭語考釋續編 /曲守約著.  初版. Zhong gu ci yu kao shi xu bian /Qu Shouyue zhu.
PL1497 李行健. 怎样使用词语 :汉语词汇学习 /李行健, 刘叔新.  第1版. Zeng yang shi yong ci yu :Han yu ci hui xue xi /Li Xingjian, Liu Shuxin.
PL1497 傅朝陽. 方言詞例釋 /傅朝陽編.  第1版. Fang yan ci li shi /Fu Chaoyang bian.
PL1497 彭明輝. 成語故事 =Stories from classical allusion.第1集 /彭明輝撰集   譚行健設計 Cheng yu gu shi =Stories from classical allusions.Di 1 ji /Peng Minghui zhuan xie ; Tan Xingjian she ji ; Yang Ensheng cha tu.
PL1497 明清俗語辞書集成 /長澤規矩也編. 上海 :上海古籍出版社 :新华书店上海發行所發行,1989. 長澤規矩也,1902- Min Jing su yu ci shu ji cheng /Changze Guijuye bian.
PL1497 普通話日常用詞練习 /普通話語音硏究班編. 上海 :上海教育出版社,1959. 普通話語音硏究班. Pu tong hua ri chang yong ci lian xi =Putonghua richang yongci lianxi /Pu tong hua yu yin yan jiu ban bian.
PL1497 漢英兩千中國俗語選 /吳志鋼, 吳黄綮琇[編] = Chinese-English 2000 selected Chinese common sayings (Yale romanization) / [by] C.K. & K.S. Wu. [Place of publication not identified] :中國語文硏究學會 = Chinese Language Research Association,1968. Han Ying liang qian Zhongguo su yu xuan /Wu Zhigang, Wu Huang Qixiu bian] = Chinese-English 2000 selected Chinese common sayings (Yale romanization) / by] C.K. & K.S. Wu.
PL1497 Common hospital and medical terms in Mandarin and Taiwanese Hokkien /Taipei Language Institute.
PL1498 现代汉语频率词典 =Xiandai Hanyu pinlü cidian /北京语言学院语言教学研究所编.  第1版.  北京 :北京语言学院出版社 :新华书店北京发行所发行,1986. Xian dai Han yu pin lü ci dian =Xiandai Hanyu pinlü cidian /Beijing yu yan xue yuan yu yan jiao xue yan jiu suo bian.
PL1498 常用國字標準字體表 :(訂正本) /敎育部編.  臺2版.  臺北市 :正中書局,民國68 [1979] Chang yong guo zi biao zhun zi ti biao :(ding zheng ben) /Jiao yu bu bian.
PL1498.U5 Provisional glossary of terms concerning international relations.
PL1510 汉語方言詞汇 =Hanyu fangyan cihui /北京大学中国語言文学系語言学教硏室編.  第1版.  北京 :文字改革出版社,1964. Han yu fang yan ci hui =Hanyu fangyan cihui /Beijing da xue Zhongguo yu yan wen xue xi yu yan xue jiao yan shi bian.
PL1510 李荣. 漢語方言調查手册 /李荣.  第1版. Han yu fang yan diao cha shou ce /Li Rong.
PL1510 方言校箋 /中法漢學研究所[編]. 方言校箋附通檢  臺北 :成文出版社,民國57 [1968] Fang yan jiao jian /Zhong Fa Han xue yan jiu suo bian].
PL1510 方言与普通話集刊 :Fangyan yu putonghua jikan /文字改革出版社編. 北京 :文字改革出版社,1958- 第1版. Fang yan yu pu tong hua ji kan :Fangyan yu putonghua jikan /Wen zi gai ge chu ban she bian.
PL1510.Y33 馬光宇. 方言校釋 /馬光宇著.  方言 Fang yan jiao shi /Ma Guangyu zhu.
PL1601 湖君. (常用)北方口語簡釋 /湖君編.  北方口語簡釋 (Chang yong) Bei fang kou yu jian shi /Hujun bian.
PL1611 The Lungtu dialect :a descriptive and historical study of a south Chinese idiom /by Søren Egerod.
PL1703 蔣克秋. 廈語易解 Title also in Chinese on p. [4] of cover: 廈語易解. Hokkien (Amoy) for beginners :Learning Hokkien (Amoy) through self-taught word-for-word method, with characters, pronunciation, tone and combinations /by Jiang Ker Jiu.
PL1705 台北語文學院. 臺語発音 =Pronunciation drills for Taiwanese Hokkien. Tai yu fa yin =Pronunciation drills for Taiwanese Hokkien.
PL1731 馮思禹. 廣州音字彙 :附部首檢字表. 部身檢字表 /馮思禹編.  初版. Guangzhou yin zi hui :fu bu shou jian zi biao, bu shen jian zi biao /Feng Siyu bian.
PL1733 Added Chinese title: 粤語易解. Added Chinese title: 粤語易解. 粤語易解. Cantonese for beginnersby Chiang Ker Chiu.
PL1733 Character text for Speak Cantonese /Parker Huang, Gerard P. Kok.
PL1733 Character writing charts for “Speak Cantonese” :book 1.
PL1733 Clinical dialogue in Cantonese.
PL1733 Dialogues for nurses in Cantonese /Parker Bofei Huang.
PL1733 Intermediate Cantonese :a grammar and workbook /Virginia Yip and Stephen Matthews.
PL1733 Speak Cantonese. Exercise book.
PL1733 Speak Cantonese.Book III /Parker Po-fei Huang.
PL1733 Speak Cantoneseby] Parker Huang and] Gerard P. Kok.
PL1736 A practical English-Cantonese dictionary.
PL1822 陳麗英 (謝) 漢字讀本 /陳謝麗英編.  臺北 :臺北語文學院,[1963] Han zi du ben /Chen Xie Liying bian.
PL1826 陳立鷗. 閩英辭彙 :[初稿] /陳立鷗, 羅杰瑞合編.  加州 :舊金山州立大學,1965. Min Ying ci hui :chu gao] /Chen Li’ou, Luo Jierui he bian.
PL1831 董同龢,1911-1963,author. Title on page [4] of cover:鄒語研究 中央研究院歷史語言研究所專刊 A descriptive study of the Tsou language, Formosa /by Tung Tʻung-ho ; with the assistance of S.H. Wang, T.K. Kuan, T.F. Cheng & Margaret M. Yan.
PL1839 連橫,1878-1936. 臺灣語典,連橫著.  臺北,中華叢書委員會,民國46 [1957] Taiwan yu dian,Lian Heng zhu.
PL1853 Hakka for beginners :(word for word method) /compiled by Peter Chong.
PL1859 橋本萬太郎 Joseph,1932. 客家語基礎語彙索引 /[橋本萬太郎著].  東京 :東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所,[1973] Hakkago kiso goishū sakuin /Hashimoto Mantarō cho].
PL1859 橋本萬太郎. 客家語基礎語彙集 /橋本萬太郎著.  東京 :東京外国語大学アジアアフリカ言語文化研究所,1972. Hakkago kiso goishū /Hashimoto Mantarō cho.
PL2121 李永明. 潮州方言 /李永明著.  第1版. Chaozhou fang yan /Li Yongming zhu.
PL2203 任卓宣,1896- 文學和語文 /任卓宣著.  初版. Wen xue he yu wen /Ren Zhuoxuan zhu.
PL2245 馮書耕. 古文通論 /[著作者馮書耕, 金仞千].  台北 :中華叢書編審委員會,民國55 [1966] Gu wen tong lun /zhu zuo zhe Feng Shugeng, Jin Renqian].
PL2245 丁邦新. 魏晉音韻研究 =Chinese phonology of the Wei Jin period : Reconstruction of the finals as reflected in poetry /丁邦新著.  魏晉音韻研究 Wei Jin yin yun yan jiu =Chinese phonology of the Wei Jin period : Reconstruction of the finals as reflected in poetry /Ding Bangxin zhu.
PL2250 學文. 學文月刊  [台北 :雕龍出版社],1976. Xue wen.
PL2250 新月 (Shanghai, China) 新月.  新月月刊 Xin yue.
PL2257 黄麗貞,1939- 金元北曲語彙之研究 /黄麗貞著.  2版. Jin Yuan bei qu yu hui zhi yan jiu /Huang Lizhen zhu.
PL2257 張相,1877-1945. 詩詞曲語辭滙釋 /張相撰.  初版. Shi ci qu yu ci hui shi /Zhang Xiang zhuan.
PL2257 張相,1877-1945. 詩詞曲語辭匯釋 /張相著.  臺3版. Shi ci qu yu ci hui shi /Zhang Xiang zhu.
PL2257 小說詞語匯釋 /[編者本局編輯部].  臺2版.  臺北市 :臺灣中華書局,民國57 [1968] Xiao shuo ci yu hui shi /bian zhe ben ju bian ji bu].
PL2258 梅曾亮,1786-1856. 古文詞略 /梅曾亮編.  初版. Gu wen ci lüe /Mei Zengliang bian.
PL2258 陳安仁,1890- 文學研究之原理 /著作者陳安仁.  初版. Wen xue yan jiu zhi yuan li /zhu zuo zhe Chen Anren.
PL2258 陳中凡,1888-1982. 古書讀校法 /陳鐘 [i.e. 中]凡編述.  台北 :商務印書館,民國54 [1965] Gu shu du jiao fa /Chen Zhong i.e. Zhong]-fan bian shu.
PL2258 孫德謙,1869-1935. 古書讀法略例 /孫德謙著. 臺1版. Gu shu du fa lüe li /Sun Deqian zhu.
PL2261 康有為,1858-1927. 新學偽經考 :[14卷].  再版. Xin xue wei jing kao :14 juan].
PL2261 姚際恆,1647- 古今偽書考 /姚際恆著.  台1版. Gu jin wei shu kao /Yao Jiheng zhu.
PL2261 梁啓超,1873-1929. 古書真偽及其年代 /梁啓超著.  台4版. Gu shu zhen wei ji qi nian dai /Liang Qizhao zhu.
PL2261 陳澧,1810-1882. 東塾讀書記 :[21卷] /陳澧撰.  臺1版. Dong shu du shu ji :21 juan] /Chen Li zhuan.
PL2261 康有為,1858-1927. 偽經考 /康有為著.  臺北 :臺灣商務印書館,民國58 [1969] Wei jing kao /Kang Youwei zhu.
PL2261 姚際恒,1647- 古今偽書考 /姚際恒撰.  臺北 :華聯出版社,民國57年 [1968] Gu jin wei shu kao /Yao Jiheng zhuan.
PL2261 偽書考五種. 清代禁書知見錄 /[孫耀卿撰].  再版.  臺北市 :世界書局,民國54 [1965] Wei shu kao wu zhong. Qing dai jin shu zhi jian lu /Sun Yaoqing zhuan].
PL2261 宋濂,1310-1381. 諸子辯 /宋濂著   顧頡剛標點. Zhu zi bian /Song Lian zhu ; Gu Jiegang biao dian.
PL2261.L483 王金凌. 文心雕龍文論術語析論 /[著作者王金凌]. 初版. Wen xin diao long wen lun shu yu xi lun /zhu zuo zhe Wang Jinling].
PL2262 羅根澤,1903- 中國文学批評史,羅根澤著.  [Place of publication not identified]典文出版社,[1961序] Zhongguo wen xue pi ping shi,Luo Genze zhu.
PL2262 周紹賢. 文言與白話 /周紹賢著.  3版. Wen yan yu bai hua /Zhou Shaoxian zhu.
PL2262 羅根澤,1903-1960. 隋唐文學批評史 /羅根澤編著.  中國文學批評史 Sui Tang wen xue pi ping shi /Luo Genze bian zhu.
PL2262 張心澂. 偽書通考 /張心澂編著.  再版. Wei shu tong kao /Zhang Xincheng bian zhu.
PL2262 何宗周. 訓詁學導論 /何宗周著.  初版. Xun gu xue dao lun /He Zongzhou zhu.
PL2262 張心澂. 偽書通考 /張心澂編著.  台1版. Wei shu tong kao /Zhang Xincheng bian zhu.
PL2262 胡樸安,1878- 中國訓詁學史 /胡樸安著.  台北 :商務印書館,民國59 [1970] Zhongguo xun gu xue shi /Hu Puan zhu.
PL2262 王煥鑣. 中國文學批評論文集 /葉楚傖主編   王煥鑣編註. Zhongguo wen xue pi ping lun wen ji /Ye Chucang zhu bian ; Wang Huanbiao bian zhu.
PL2262 胡樸安,1878-1947. 校讎學 /胡樸安, 胡道靜著.  臺1版. Jiao chou xue /Hu Pu’an, Hu Daojing zhu.
PL2262 蔣元卿. 校讎學史 /蔣元卿著.  臺2版. Jiao chou xue shi /Jiang Yuanqing zhu.
PL2262 羅根澤,1903- 魏晉六朝文學批評史 /羅根澤編著.  臺4版. Wei Jin liu chao wen xue pi ping shi /Luo Genze bian zhu.
PL2262 羅根澤,1903-1960. 周秦兩漢文學批評史 /羅根澤編著.  臺北 :臺灣商務印書館,民國55 [1966] Zhou Qin liang Han wen xue pi ping shi /Luo Genze bian zhu.
PL2262 中國文學批評家與文學批評 /朱東潤等[著].  初版.  臺北 :臺灣學生書局,民國60 [1971] Zhongguo wen xue pi ping jia yu wen xue pi ping /Zhu Dongrun deng zhu].
PL2262 秦選之. 匡謬正俗校注 /秦選之撰.  雅雨堂本顏師古匡謬正俗校注 Kuang miu zheng su jiao zhu /Qin Xuanzhi zhuan.
PL2262 馮明之,1919-1982. 中國文學的流派 /馮明之著.  香港 :上海書局,1976. Zhongguo wen xue de liu pai /Feng Mingzhi zhu.
PL2262 朱東潤. 中國文學批評論集 /朱東潤著.  香港 :太平書局,1962. Zhongguo wen xue pi ping lun ji /Zhu Dongrun zhu.
PL2263 劉勰,approximately 465-approximately 522. 文心雕龍校注,劉勰撰, 黃叔琳注, 李詳補注, 楊明照校注拾遺.  [台北]世界書局[民國51 i.e. 1962] Wen xin diao long jiao ju,Liu Xie zhuan, Huang Shulin zhu, Li Xiang bu zhu, Yang Mingzhao jiao zhu shi yi.
PL2263 劉勰,approximately 465-approximately 522. 文心雕龍[10卷]劉勰撰, 黃叔琳註.  [台北]台灣商務印書館[1967] Wen xin diao long10 juan]Liu Xie zhuan, Huang Shulin zhu.
PL2263 張溥,1602-1641. 漢魏六朝百三家集題辭注 /張溥撰.  初版. Han Wei Liu chao bai san jia ji ti ci zhu /Zhang Pu zhuan.
PL2263 王利器. 文心雕龍新書附通檢.  文心雕龍新書 Wen xin diao long xin shu fu tong jian.
PL2263 劉勰,approximately 465-approximately 522. 文心雕龍注 :[10卷] /梁劉勰著   清黄叔琳注 Wen xin diao long zhu :10 juan] /Liang Liu Xie zhu ; Qing Huang Shulin zhu ; Ji Yun ping.
PL2263 吳曾祺,1852- 涵芬樓文談,吳曾祺著.  臺北,臺灣商務印書館[1966] Han fen lou wen tan,Wu Zengqi zhu.
PL2263 林青. 中國文學史綱要 /林青編著. 初版. Zhongguo wen xue shi gang yao /Lin Qing bian zhu.
PL2263.L54 張嚴,1912- 文心雕龍通識 /張嚴撰.  3版. Wen xin diao long tong shi /Zhang Yan zhuan.
PL2263.L54 張立齋. 文心雕龍註訂 /[劉勰撰]   張立齋編著. Wen xin diao long zhu ding /Liu Xie zhuan] ; Zhang Lizhai bian zhu.
PL2263.L54 張立齋. 文心雕龍註訂 /張立齋編著.  臺3版. Wen xin diao long zhu ding /Zhang Lizhai bian zhu.
PL2263.L54 劉永濟. 文心雕龍校釋 /劉永濟編著.  臺4版. Wen xin diao long jiao shi /Liu, Yongji bian zhu.
PL2263.L54 文心雕龍論文集 /木鐸編輯室編輯. 臺北 :木鐸出版社,民國65 [1976] 國學論文薈編. 第1輯. 集部 Wen xin diao long lun wen ji /Mu duo bian ji shi bian ji.
PL2263.L54 文心雕龍硏究論文集本社編輯部[編. 香港]滙文閣書店[1968-    ] 劉勰,ca. 465-ca. 522.文心雕龍. Wen xin diao long yan jiu lun wen jiben she bian ji bu bian.
PL2264 鄭振鐸,1897-1958. 中國文學論集 /鄭振鐸著.  [Place of publication not identified] :開明書店,[1979?] Zhong guo wen xue lun ji /Zheng Zhenduo zhu.
PL2264 劉大杰,1904- 中國文學發展史 /劉大杰著.  [再版. Zhongguo wen xue fa zhan shi /Liu Dajie zhu.
PL2264 鄭振鐸,1898-1958. 中國文學論集 /西諦著.  [台北] :[明倫出版社],[197-?] Zhongguo wen xue lun ji /Xidi zhu.
PL2264 鄭振鐸,1897-1958. 插圖本中國文學史 /鄭振鐸著.  [香港] :商務印書館,[1965](1973 printing) Cha tu ben Zhongguo wen xue shi /Zheng Zhenduo zhu.
PL2264 周越然,1885-1962. 版本與書籍 /周越然著.  [香港],[1972?] Ban ben yu shu ji /Zhou Yueran zhu.
PL2264 楊晦,1899- 論文藝運動與社會運動,楊晦著.  [香港]滙文閣書店[1972] Lun wen yi yun dong yu she hui yun dong,Yang Hui zhu.
PL2264 褚柏思. 中國文學史類編 /褚柏思編著.  2版. Zhongguo wen xue shi lei bian /Chu Bosi bian zhu.
PL2264 鄭振鐸,1898-1958. 插圖本中國文學史 /鄭振鐸著.  中國文學史 Cha tu ben Zhongguo wen xue shi /Zheng Zhenduo zhu.
PL2264 北京大学.中国語言文学系. 中国文学史,北京大学中[国語言]文[学]系文学专門化1955級集体編著.  修改本. Zhongguo wen xue shi,Beijing da xue Zhong-guo yu yan] wen xue] xi wen xue zhuan men hua 1955 ji ji ti bian zhu.
PL2264 張其昀. 中國文學史論集 /張其昀等著.  初版. Zhongguo wen xue shi lun ji /Zhang Qiyun deng zhu.
PL2264 張其昀. 中國文學史論集 /張其昀等著.  初版. Zhongguo wen xue shi lun ji /Zhang Qiyun deng zhu.
PL2264 張仁靑,1939- 中國駢文發展史 /張仁靑著.  初版. Zhongguo pian wen fa zhan shi /Zhang Renqing zhu.
PL2264 香港 中文 大学 中国 古典 文学 翻译 委员会 英美學人論中國古典文學 /香港中文大學中國古典文學翻譯委員會編譯.  初版. Ying Mei xue ren lun Zhongguo gu dian wen xue /Xianggang Zhong wen da xue Zhongguo gu dian wen xue fan yi wei yuan hui bian yi.
PL2264 中国文学史 /中国社会科学院文学研究所, 中国文学史编写组.  北京第1版.  北京 :人民文学出版社 :新华书店北京发行所发行,1962(1989 printing) Zhongguo wen xue shi /Zhongguo she hui ke xue yuan wen xue yan jiu suo, Zhongguo wen xue shi bian xie zu.
PL2264 北京大学.中國語言文學系. 中国文学发展簡史 /北京大学中[國語言]文[學]系一九五七級文学专門化編著.  北京第1版. Zhongguo wen xue fa zhan jian shi /Beijing da xue Zhongguo yu yan] wen xue] xi yi jiu wu qi ji wen xue zhuan men hua bian zhu.
PL2264 劉中和. 中國文學新論 /劉中和著.  台北 :世界文物出版社,民國68 [1979] Zhongguo wen xue xin lun /Liu Zhonghe zhu.
PL2264 胡適,1891-1962. 中國文學史選例 /胡適著.  台北 :台灣商務印書館,[1971] Zhongguo wen xue shi xuan li /Hu Shi zhu.
PL2264 程兆熊. 中國文話文論與詩學 /程兆熊著.  台北 :台灣學生書局,民國68 [1979] Zhongguo wen hua wen lun yu shi xue /Cheng Zhaoxiong zhu.
PL2264 胡懷琛,1886- 古書今讀法.  台北 :啟明書局,1959. Gu shu jin du fa.
PL2264 李曰剛. 中國文學史李曰剛著.  台北,白雲書屋,民國61 [1972] Zhongguo wen xue shiLi Yuegang zhu.
PL2264 錢基博,1887- 現代中國文學史 :附: 錢基博自傳 /錢基博著.  增訂本. Xian dai Zhongguo wen xue shi :fu: Qian Jibo zi zhuan /Qian Jibo zhu.
PL2264 葉慶炳. 中國文學史 /葉慶炳著.  新1版. Zhongguo wen xue shi /Ye Qingbing zhu.
PL2264 羊達之. 中國文學史提要 /羊達之編著.  臺10版. Zhongguo wen xue shi ti yao /Yang Dazhi bian zhu.
PL2264 金德建. 古籍叢考 /金德建著.  臺1版. Gu ji cong kao /Jin Dejian zhu.
PL2264 謝无量. 中國大文學史 /著者謝无量.  臺3版. Zhongguo da wen xue shi /zhu zhe Xie Wuliang.
PL2264 彭國棟. 藝文掌故續談彭國棟著.  臺3版. Yi wen zhang gu xu tanPeng Guodong zhu.
PL2264 張長弓. 中國文學史新編 /張長弓著.  臺4版. Zhongguo wen xue shi xin bian /Zhang Changgong zhu.
PL2264 唐鉞,1891-1987,author. 國故新探 /唐鉞著.  臺二版. Guo gu xin tan /Tang Yue zhu.
PL2264 中國文學發達史 /[編者本局編輯部].  臺6版.  臺北市 :臺灣中華書局,民國63 [1974] Zhongguo wen xue fa da shi /bian zhe ben ju bian ji bu].
PL2264 朱東潤. 中國文學批評史大綱[朱東潤著] 臺灣開明書店著.  臺北民國62 [1973] Zhongguo wen xue pi ping shi da gangZhu Dongrun zhu] Taiwan kai ming shu dian zhu.
PL2264 中國文學研究 /鄭振鐸編.  港1版.  香港 :中國文學研究社,1963. Zhongguo wen xue yan jiu /Zheng Zhenduo bian.
PL2264 蔡正華,1894-1952. 中國文藝思潮 /蔡正華著.  香港 :南國出版社,1973. Zhongguo wen yi si chao /Cai Zhenghua zhu.
PL2264 楊鴻烈,1901?- 中國文學雜論 /楊鴻烈著.  香港 :波文書局,1972. Zhongguo wen xue za lun /Yang Honglie zhu.
PL2264 中國新文學大系導論選集 /鄭振鐸等著.  初版.  香港 :香港益羣出版社,1961. Zhongguo xin wen xue da xi dao lun xuan ji /Zheng Zhenduo deng zhu.
PL2264 柳存仁. 中國文學史,柳存仁著.  香港,大公書局,民國46 [1957] Zhongguo wen xue shi,Liu Cunren zhu.
PL2264 李曰剛,author. 中國文學流變史 /李曰剛著. 台北 :聯貫出版社出版,民國61- [1972]- Zhongguo wen xue liu bian shi /Li Yuegang zhu.
PL2264 華仲麐. 中國文學史論 /華仲麐編著. 2版. Zhongguo wen xue shi lun /Hua Zhonglin bian zhu.
PL2264 中国古典文学参考資料 /江西省教師函授學校編. 香港 :一新書店,[1972?] 江西省教師函授學校. Zhongguo gu dian wen xue can kao zi liao /Jiangxi Sheng jiao shi han shou xue xiao bian.
PL2264 秦淮碧. 中國文學史簡話 /秦淮碧編著. 初版. Zhongguo wen xue shi jian hua /Qin Huaibi bian zhu.
PL2264 傅庚生. 中國文學欣賞舉隅 /傅庚生著. 初版. Zhongguo wen xue xin shang ju yu /Fu Gengsheng zhu.
PL2264 吳闓生,1877-1949,editor. 桐城吳氏古文法,吳闓生, 李剛己選評. 臺1版. Tongcheng Wu shi gu wen fa,Wu Kaisheng, Li Gangji hsüen ping.
PL2264 胡懷琛,1886- 中國文學史槪要. 臺3版. Zhongguo wen xue shi gai yao.
PL2265 Literary debates in modern China, 1918-1937.
PL2268 鹽谷温,1878-1962. 中國文學槪論 /鹽谷温著   孙俍工譯. Zhongguo wen xue gai lun /Yangu Wen zhu ; Sun Lianggong yi.
PL2268 兒島獻吉郎,1866-1931. 中國文學通論 /兒島獻吉郎著   孫俍工譯. Zhongguo wen xue tong lun /Erdao Xianjilang zhu ; Sun Lianggong yi.
PL2268 兒島獻吉郎,1866-1931. 支那文學史綱 /兒島獻吉郎著.  支那文學史綱 Shina bungakushi kō /Kojima Kenkichirō cho.
PL2268 中国の名著 :倉石博士還暦記念 /東京大学中国文学研究室編. 東京 :勁草書房,1961. 內容:詩経(目加田誠一)ほか 倉石武四郎博士略歴:p417-421. Chūgoku no meicho :kuraishi hakushi kanreki kinen /Tōkyō Daigakuchūgoku Bungaku Kenkyūshitsu hen.
PL2268 青木正兒,1887-1964. 支那文學概說.Chinese 中國文學概說 /青木正兒著 Zhongguo wen xue gai shuo /Qingmu Zhenger zhu ; Sui Shusen yi.
PL2268.M19 前野直彬,1920- 中國文學槪論 /前野直彬等著   洪順隆譯. Zhongguo wen xue gai lun /Qianye Zhibin deng zhu ; Hong Shunlong yi.
PL2272 谷世榮. 中國文學簡述,谷世榮著. 3版. Zhongguo wen xue jian shu,Gu Shirong zhu.
PL2272.5 中國古典文學論文精選叢刋.戲劇類 /曾永義主編   陳芳英助編.  再版. Zhongguo gu dian wen xue lun wen jing xuan cong kan.Xi ju lei /Zeng Yongyi zhu bian, Chen Fangying zhu bian.
PL2272.5 柯慶明. 一些文學觀點及其考察 /柯慶明著.  初版. Yi xie wen xue guan dian ji qi kao cha /Ke Qingming zhu.
PL2272.5 張健,1939- 中國文學與思想散論 /張健著.  初版. Zhongguo wen xue yu si xiang san lun /Zhang Jian zhu.
PL2272.5 郭立誠. 中國藝文與民俗 /郭立誠著.  初版. Zhongguo yi wen yu min su /Guo Licheng zhu.
PL2272.5 曾昭旭. 文學的哲思 /曾昭旭著.  台北市 :漢光文化事業股份有限公司,民國74[1985] Wen hsüeh ti che ssu /Tseng Chao-hsü chu.
PL2272.5 中國歷代文論選 /主編 郭紹虞   副主編 王文生.  第1版. Zhongguo li dai wen lun xuan /zhu bian Guo Shaoyu ; fu zhu bian Wang Wensheng.
PL2272.5 中國古典文學論文精選叢刊.文學批評   散文與賦類 /張健主編   簡錦 松助編. Zhongguo gu dian wen xue lun wen jing xuan cong kan.Wen xue pi ping ; San wen yu fu lei /Zhang Jian zhu bian ; Jian Jinsong zhu bian.
PL2272.5 中國古典文學批評論集 /葉慶炳, 吳宏一等著.  初版.  臺北市 :幼獅文化事業公司,民國74 [1985] Zhongguo gu dian wen xue pi ping lun ji /Ye Qingbing, Wu Hongyi deng zhu.
PL2272.5 黄兆顯. 中國古典文藝論叢 /黄兆顯著. 中国古典文藝論叢 (Essays on the classical Chinese literature and art) Zhongguo gu dian wen yi lun cong /Huang Zhaoxian zhu.
PL2272.5 漢學論文集 /黄錦鋐等著   淡江文理學院中文研究室主編. 臺北 :驚聲文物供應公司,民國 59 [1970] Han xue lun wen ji /Huang Jinhong deng zhu ; Danjiang wen li xue yuan zhong wen yan jiu shi zhu bian.
PL2277 中國文學家大辭典 /譚嘉定編.  3版.  Taipei :世界書局,民國60 [1971] Zhongguo wen xue jia da ci dian /Tan Jiading bian.
PL2277 作家論 /茅盾 [and others] 作.  第1版.  上海 :文學出版社 :上海生活書局,民國25 [1936] Tso chia lun /Mao Tun and others] tso.
PL2277 姚乃麟. 現代作家論,姚乃麟編.  上海,萬象書室[1937] Xian dai zuo jia lun,Yao Nailin bian.
PL2277 王世昭. 中國文人新論 =From Confucius to Hu Shih,王世昭著.  九龍,自聯出版社,民國48 [1959] Zhongguo wen ren xin lun =From Confucius to Hu Shi,Wang Shizhao zhu.
PL2277 季灝,author. 兩宋詞人小傳 /季灝編著.  再版(臺). Liang Song ci ren xiao zhuan /Ji Hao bian zhu.
PL2277 王世昭. 中國詩人新論 /王世昭著.  再版. Zhongguo shi ren xin lun /Wang Shizhao zhu.
PL2277 龔鵬程. 歷史中的一盞燈 /龔鵬程著.  初版. Li shi zhong de yi zhan deng /Gong Pengcheng zhu.
PL2277 錢謙益,1582-1664. 列朝詩集小傳 /錢謙益著.  台北 :世界書局,©1965. Lie chao shi ji xiao zhuan /Qian Qianyi zhu.
PL2277 胡震亨,1569-1645. 唐音癸籤 :[33卷].  台北 :世界書局,民國53 [1964] Tang yin gui qian :33 juan].
PL2277 淸學案小識 /唐鑑撰輯.  臺1版.  台北市 :臺灣商務印書館,民國54 [1965] Qing xue an xiao shi /Tang Jian zhuan ji.
PL2277 忆旧 /胡适, 季羡林等著   雁华编选.  第1版. Yi jiu /Hu Shi, Ji xianlin deng zhu ; Yan Hua bian xuan.
PL2277 孫楷第,1902- 元曲家攷畧 /孫楷第著.  第1版. Yuan qu jia kao lue /Sun Kaidi zhu.
PL2277 章江. 魏晉南北朝文學家[章江著.  臺北,大江出版社,民國60 i.e. 1971] Wei Jin Nan Bei chao wen xue jiaZhang Jiang zhu.
PL2277 孔另境,1904- 现代中囯作家书信 /孔另境编.  香港 :一新书店,1980? Xian dai Zhongguo zuo jia shu xin /Kong Lingjing bian.
PL2277 余思牧. 中國大文學家 /余思牧著.  香港 :南海出版社,[195-] Zhongguo da wen xue jia /Yu Simu zhu.
PL2277 楊蔭深,1898- 中國學術家列傳.  香港 :香港文淵書店,[1974?] Zhongguo xue shu jia lie zhuan.
PL2277 楊蔭深,1898- 中國文學家列傳,楊蔭深編著.  香港,光華書店,1962. Zhongguo wen xue jia lie zhuan,Yang Yinshen bian zhu.
PL2277 黃如卉. 中國歷代九詩人,黃如卉編著. 再版. Zhongguo li dai jiu shi ren,Huang Ruhui bian zhu.
PL2277 黄俊東,1934- 現代中國作家剪影 /黄俊東著. 初版. Xian dai Zhongguo zuo jia jian ying /Huang Jundong zhu.
PL2278 中國女作家書簡 /艾玫編. 台北 :平原出版社,民國54 [1965] 金邊文學叢書 Zhongguo nü zuo jia shu jian /Ai Mei bian.
PL2281 皮錫瑞,1850-1908. 經學歷史 /皮錫瑞撰.  臺1版. Jing xue li shi /Pi Xirui zhuan.
PL2281 游國恩,1899- 先秦文學 /游國恩著.  臺2版. Xian Qin wen xue /You Guoen zhu.
PL2283 劉師培,1884-1919. 漢魏六朝專家文硏究 /劉師培講述.  臺3版. Han Wei Liu chao zhuan jia wen yan jiu /Liu Shipei jiang shu.
PL2283 陳鐘凡,1888- 漢魏六朝文學 /陳鐘凡著. [臺1版. Han Wei Liu chao wen xue /Chen Zhongfan zhu.
PL2283 劉師培,1884-1919. 中國中古文學史 /劉師培著. 第1版. Zhongguo zhong gu wen xue shi /Liu Shipei zhu.
PL2284 柳存仁. 上古秦漢文學史 /柳存仁著.  臺2版. Shang gu Qin Han wen xue shi /Liu Cunren zhu.
PL2284 先秦文學史參考資料,北京大學[中國語言文學系]中國文學史敎研室選注.  第1版.  香港 :香港敎育書店,1961. Xian Qin wen xue shi can kao zi liao,Beijing da xue Zhongguo yu yan wen xue xi] Zhongguo wen xue shi jiao yan shi xuan zhu.
PL2284 两漢文學史參考資料 /北京大學中國文學史教硏室選注. 香港 :宏智書店,[1962?] 香港 :宏智書店,[1962] Liang Han wen xue shi can kao zi liao /Beijing da xue Zhongguo wen xue shi jiao yan shi xuan zhu.
PL2285 葉楚傖,1883-1946. 三國晋南北朝文選 /葉楚傖主編   陸維釗編. San’guo Jin Nan Bei chao wen xuan.
PL2286 北京大學.中國語言文學系.中國文學史敎硏室. 魏晉南北朝文學史參考資料 /北京大學[中國語言文學系]中國文學史敎硏究室選注.  香港 :宏智書局,[1973?] Wei Jin Nan Bei chao wen xue shi can kao zi liao /Beijing da xue Zhongguo yu yan wen xue xi] Zhongguo wen xue shi jiao yan jiu shi xuan zhu.
PL2293 蘇雪林,1897- 遼金元文學 /蘇雪林著.  臺1版. Liao Jin yuan wen xue /Su Xuelin zhu.
PL2297 張宗祥. 淸代文學張宗祥著.  [香港]商務印書館[1972] Qing dai wen xueZhang Zongxiang zhu.
PL2297 林明波. 清代許學考 /林明波著.  初版. Qing dai Xu xue kao /Lin Mingbo zhu.
PL2297 劉聲木. 桐城文學淵源考   桐城文學撰述考 /劉聲木撰. Tong cheng wen xue yuan yuan gao ; Tong cheng wen xue zhuan shu kao /Liu Shengmu zhuan.
PL2297 青木正兒,1887-1964. 清代文學評論史.Chinese 清代文學評論史 /青木正兒著 Qing dai wen xue ping lun shi /Qingmu Zheng’er zhu ; Chen Shunü yi.
PL2302 現代中國文學評論選集 /劉紹銘編.  初版.  九龍 :友聯出版社,[1970] Xian dai Zhongguo wen xue ping lun xuan ji /Liu Shaoming bian.
PL2302 刘绶松,-1969. 中国新文学史初稿 /刘绶松著.  北京新1版. Zhongguo xin wen xue shi chu gao /Liu Shousong zhu.
PL2302 刘绶松. 中国新文学史初稿 /刘绶松著.  北京第1版. Zhongguo xin wen xue shi chu gao /Liu Shousong zhu.
PL2302 顧一樵,1902- 中國的文藝復興 /毓琇[顧一樵]著.  台1版. Zhongguo de wen yi fu xing /You Xiu Gu Yiqiao] zhu.
PL2302 陳紀瀅,1908- 文藝新史程 /陳紀瀅著.  台北 :改造出版社,民國45 [1956] Wen yi xin shi cheng /Chen Jiying zhu.
PL2302 蔡儀. 中國新文學史講話 /蔡儀著.  第1版. Zhongguo xin wen xue shi jiang hua /Cai Yi zhu.
PL2302 劉心皇. 現代中國文學史話 /劉心皇 著.  臺初版. Xian dai Zhongguo wen xue shi hua /Liu Xinhuang zhu.
PL2302 A short history of modern Chinese literatureby] Ting Yi. Translated from Chinese by Zhang Xinglian and others].
PL2303 王章陵. 中共的文藝整風 /王章陵著.  [台北] :國際關係硏究所,[1967] Zhong gong de wen yi zheng feng /Wang Zhangling zhu.
PL2303 張子樟. 人性與「抗議文學」 /張子樟著.  再版. Ren xing yu “kang yi wen xue” /Zhang Zizhang zhu.
PL2303 夏志清,1921- 新文學的傳統 /夏志清著.  初版三刷. Xin wen xue de chuan tong /Xia Zhiqing zhu.
PL2303 中国当代文学作品选讲 /十六所高等院校编.  第1版.  南宁 :广西人民出版社 :广西新華書店发行,1980. Zhongguo dang dai wen xue zuo pin xuan jiang /Shi liu suo gao deng yuan xiao bian.
PL2303 中国现代文学史 /中南七院校编著.  第1版.  武汉 :长江文艺出版社,1979. Zhongguo xian dai wen xue shi /Zhong nan qi yuan xiao pian zhu.
PL2303 張子樟. 人性與「抗議文學」 /張子樟著.  臺北市 :幼獅文化事業公司,民國73 [1984] Ren xing yu “kang yi wen xue” /Zhang Zizhang zhu.
PL2303 文学运动史料选 /北京大学 [and others]主编.  第1版. 上海 :上海敎育出版社 :新华书店上海发行所发行,1979- Wen xue yun dong shi liao xuan /Beijing da xue … et al.] zhu bian.
PL2303 Modernity with a cold war face :reimagining the nation in Chinese literature across the 1949 divide /Xiaojue Wang.
PL2306 吳景旭,active 1633. 歷代詩話 :[80卷] /吳景旭撰.  [台北] :世界書局,民國55 [1966] Li dai shi hua :80 juan] /Wu Jingxu zhuan.
PL2306 魏慶之,active 1240-1244. 詩人玉屑 /(宋) 魏慶之撰.  台北 :世界書局,民國49 [1960] Shi ren yu xie /(Song) Wei Qingzhi zhuan.
PL2306 何文煥,1732-1809. 歷代詩話 /何文煥編訂.  台北市 :藝文印書館,民國60 [1971] Li dai shi hua /He Wenhuan bian ding.
PL2306 魏慶之,active 1240-1244. 詩人玉屑 :[21卷] /魏慶之撰.  臺北 :臺灣商務印書館,民國61 [1972] Shi ren you xie :21 juan] /Wei Qingzhi zhuan.
PL2306 陳延傑. 詩品注 /鍾嶸著   陳延傑注. Shi pin zhu /Zhong Rong zhu ; Chen Yanjiu zhu.
PL2306 范况. 中國詩學通論 /范况著. 臺1版. Zhongguo shi xue tong lun /Fan Kuang zhu.
PL2307 郭紹虞,1893- 詩品集解 /司空圖著   [郭紹虞集解].續詩品注 / 袁枚著 Shi pin ji jie /Sikong Tu zhu ; Guo Shaoyu ji jie]. Xu shi pin zhu / Yuan Mei zhu ; Guo Shaoyu ji zhu].
PL2307 李廣田,1906-1968. 詩的藝術 /李廣田著.  Subtitle on cover:中國新詩評論集 Shi de yi shu /Li Guangtian zhu.
PL2307 郭紹虞1893- 中國詩的神韻格調及性靈說 /郭紹虞撰.  中國詩的神韻 Zhongguo shi de shen yun ge diao ji xing ling shuo /Guo Shaoyu zhuan.
PL2307 高越天. 五朝詩評 /高越天撰.  初版. Wu chao shi ping /Gao Yuetian zhuan.
PL2307 葉慶炳. 晚鳴軒愛讀詩 /葉慶炳著.  初版. Wan ming xuan ai du shi /Ye Qingbing zhu.
PL2307 艾青,1910- 詩論 =On poetry /艾青   劉健芝譯. Shi lun =On poetry /Ai Qing ; translated by Lau Kin-chi.
PL2307 王雲五編 古今詩談 /王雲五編  台北市 :商務 Gu jin shi tan /wang yun wu bian.
PL2307 葛賢寧,1907- 中國詩史 /葛賢寧著.  臺北 :中華文化出版事業委員會,民國45 [1956] Chung-kuo shih shih /Ko Hsien-ning chu.
PL2307 清詩話 /丁仲祜編訂  再版  臺北縣板橋市 :藝文,民66- Qing shi hua /Ding zhong hu bian ding.
PL2307 黃國彬. 中國三大詩人新論 /黃國彬著   詩風社編輯. Zhongguo san da shi ren xin lun /Huang Guobin zhu ; Shi feng she bian ji.
PL2307 王瑤. 中國詩歌發展講話.  香港 :富壤書房,1972. Zhongguo shi ge fa zhan jiang hua.
PL2307 嵇哲. 中國詩詞演進史 /嵇哲著.  香港 :開源書店,民國45 [1956] Zhongguo shi ci yan ji shi /Chi Che chu.
PL2307 佘雪曼. 中國文學欣賞 /佘雪曼著.  香港 :雪曼藝文院,[195-] Zhongguo wen xue xin shang /She Xueman zhu.
PL2307 清詩話 /王夫之等撰   [丁福保編]. [Place of publication not identified] :明倫出版社,[19–] Qing shi hua /Wang Fuzhi deng zhuan ; Ding Fubao bian].
PL2307 禚夢庵,1912- 楊柳詩話,禚夢庵著. [初版. Yang liu shi hua,Zhuo Meng’an zhu.
PL2307 泽田总清. 支那韻文史.Chinse 中国韵文史 /泽田总清原著. Zhongguo yun wen shi /Zetian Zongqing yuan zhu.
PL2307 鈴木虎雄,1878-1963. 支那詩論史.Chinese 中國詩論史 /鈴木虎雄著 Zhongguo shi lun shi /Lingmu Huxiong zhu ; Hong Shunlong yi.
PL2307 朱任生. 詩論分類纂要,朱任生編著. 初版. Shi lun fen lei zuan yao,Zhu Rensheng bian zhu.
PL2307 中国詩史.上 /吉川幸次郎著   高橋和巳編. 東京 :筑摩書房,1967. Chūgoku shishi.Jō /Yoshikawa Kōjirō cho ; Takahashi Kazumi hen.
PL2307 梁啓勳,1879- 中國韻文概論 /梁啓勳著. 臺1版. Zhongguo yun wen gai lun /Liang Qixun zhu.
PL2308 李瑞騰. 詩心與國魂 /李瑞騰著.  初版. Shi xin yu guo hun /Li Ruiteng zhu.
PL2308 彭邦楨,1919- 詩的鑑賞 /彭邦楨著.  初版. Shi de jian shang /Peng Bangzhen zhu.
PL2308 張夢機. 鷗波詩話 /張夢機著.  初版. Oubo shi hua /Zhang Mengji zhu.
PL2308 楊鴻烈,1901?- 中國詩學大綱 /楊鴻烈著.  臺1版. Zhongguo shi xue da gang /Yang Honglie zhu.
PL2308 中國古典詩歌論集 /鄭騫, 方瑜等著.  初版.  臺北市 :幼獅文化事業公司,民國74 [1985] Zhongguo gu dian shi ge lun ji /Zheng Qian, Fang Yu deng zhu.
PL2308 Ku tien shih wen lun tsʻung /Yen Kun-yang chu.
PL2309.F8 梁章鉅,1775-1849. 楹聯叢話,12卷 續話4卷 三話2卷 序目1卷,梁章鉅撰.  臺北,世界書局,民國53 [1964] Ying lian cong hua,12 juan xu hua 4 juan san hua 2 juan xu mu 1 juan,Liang Zhangju zhuan.
PL2309.F9 張惠言,1761-1802. 七十家賦鈔 :6卷 /張惠言撰.  台北 :世界書局,民國53 [1964] Qi shi jia fu chao :6 juan /Zhang Huiyan zhuan.
PL2311 朱自清,1898-1948. 詩言志辨,朱自清著.  [臺北]臺灣開明書店,1964. Shi yan zhi bian,Zhu Ziqing zhu.
PL2313 李純勝. 漢魏南北朝樂府 /李純勝著.  臺北 :臺灣商務印書館,民國55 [1966] Han Wei Nan Bei chao yue fu /Li Chunsheng zhu.
PL2314 方祖燊. 漢詩研究 /方祖燊著.  臺2版. Han shi yan jiu /Fang Zushen zhu.
PL2319.Y8 黃節,1874-1935. 漢魏樂府風箋 /[箋釋者黃節].  2版. Han Wei yue fu feng jian /jian shi zhe Huang Jie].
PL2321 張敬文,1918- 唐宋詩詞研究 /張敬文著.  [台北] :臺灣商務印書館,民國57 [1968] Tang Song shi ci yan jiu /Zhang Jingwen zhu.
PL2321 蘇雪林,1897- 唐詩槪論 /蘇雪林著.  [臺北] :臺灣商務印書館,民國59 [1970](民國64 i.e. 1975 printing) Tang shi gai lun /Su Xuelin zhu.
PL2321 刘开揚. 唐詩論文集 /刘开揚著.  [香港] :[文昌書局],[1971] Tang shi lun wen ji /Liu Kaiyang zhu.
PL2321 唐詩的滋味 /[丹青編輯部編].  初版.  台北市 :丹青圖書公司,民國71 [1982] Tang shi di zi wei /Dan qing bian ji bu bian].
PL2321 唐詩 /華一書局編   [陳照旗主編   張朝凱插圖]. Tang shi /Hua yi shu ju bian ; Chen Zhaoqi zhu bian ; Zhang Zhaokai cha tu].
PL2321 蘇雪林,1897- 唐詩槪論 /蘇雪林著.  臺2版. Tang shi gai lun /Su Xuelin zhu.
PL2321 胡雲翼. 唐詩研究,胡雲翼著.  臺北市 :臺灣商務印書館,[1972] Tang shi yan jiu,Hu Yunyi zhu.
PL2321 胡雲翼. 唐詩研究 /胡雲翼著.  香港 :商務印書館,1959. Tang shi yan jiu /Hu Yunyi zhu.
PL2321 楊啟高. 唐代詩學[楊啟高著], 正中書局編審委員會編著. 初版. Tang dai shi xueYang Qigao zhu], Zheng zhong shu ju bian shen wei yuan hui bian zhu.
PL2323 胡雲翼. 宋詩研究 /胡雲翼著.  [香港]:商務印書館,[1973] Song shi yan jiu /Hu Yunyi zhu.
PL2323 宋詩紀事 /厲鶚輯.  臺1版.  臺北市 :臺灣中華書局,民國60 [1971] Song shi ji shi /Li E ji.
PL2323 胡雲翼. 宋詩研究 /胡雲翼著.  香港 :商務印書館,1959. Song shi yan jiu /Hu Yunyi zhu.
PL2324 吉川幸次郎,1904-1980. 元明詩槪說.Chinese 元明詩槪說 /吉川幸次郎著 Yuan Ming shi gai shuo /Jichuan Xingcilang zhu ; Zheng Qingmao yi ; Guo li bian yi guan zhu bian].
PL2329.H94 洪亮吉,1746-1809. 洪北江詩文集 /洪高吉撰.  臺北市 :世界書局,民國53 [1964] Hong Beijiang shi wen ji /Hong Liangji zhuan.
PL2332 葛賢寧,1907- 五十年來的中國詩歌 /葛賢寧, 上官予编著.  臺初版. Wu shi nian lai de Zhongguo shi ge /Ge Xianning, Shangguan Yu bian zhu.
PL2333 張默,1932- 現代詩的投影 /張默著.  3版. Xian dai shi de tou ying /Zhang Mo zhu.
PL2333 何其芳,1911-1977. 詩歌欣賞 /何其芳.  北京第1版. Shi ge xin shang /He Qifang.
PL2333 罗洛,1927- 诗的随想录 /罗洛.  第1版. Shi de sui xiang lu /Luo Luo.
PL2336 吳梅,1883-1939. 詞學通論 /吳梅著.  [臺北] :臺灣商務印書館,民國54 [1965] Ci xue tong lun /Wu Mei zhu.
PL2336 王易,1889- 詞曲史,王易著, 周岸登校.  上海,神州國光社,民國21 [1932] Ci qu shi,Wang Yi zhu, Zhou Andeng jiao.
PL2336 黄秋芳. 鏡頭中的詞境 /黄秋芳編撰   傅金福攝影. Jing tou zhong de ci jing /Huang Qiufang bian zhuan ; Fu Jinfu she ying.
PL2336 姜尚賢. 詞曲欣賞 /姜尚賢著.  初版. Ci qu xin shang /Jiang Shangxian zhu.
PL2336 徐調孚,1898- 校注人間詞話 /王國維著   徐調孚校注. Jiao zhu Ren jian ci hua /Wang Guowei zhu ; Xu Diaofu jiao zhu.
PL2336 徐調孚,1898- 校注人間詞話 /王維國著   徐調孚校注. Jiao zhu Ren jian ci hua /Wang Weiguo zhu ; Xu Tiaofu jiao zhu.
PL2336 嚴賓杜. 詞範 /嚴賓杜著.  臺北 :中華叢書編審委員會,民國48 [1959] Ci fan /Yan Bindu zhu.
PL2336 詞選 /鄭騫編 [= Cheng Ch’ien.].  新 1 版.  臺北 :華崗出版部,[1967], 民國56. Ci xuan /Zheng Qian bian = Cheng Ch’ien.].
PL2336 蔡德安. 詞學新論蔡德安編著.  臺北正中書局民國59 [1970] Ci xue xin lunCai Dean bian zhu.
PL2336 詞筌 /余毅恆編著. 台北 :正中書局,民國55 [1966] 詞. Ci quan /Yu Yiheng bian zhu.
PL2336 詞曲通義. 香港商務印書館1965. 任訥,1894- Ci qu tong yi.
PL2336 王易,1889- 詞曲史 中國詞曲史 /王易著. Zhongguo ci qu shi /Wang Yi zhu.
PL2336 中國歷代大詞家 /劉載福編. 初版. 台南 :綜合出版社,民國65 [1976] Zhongguo li dai da ci jia /Liu Zaifu bian.
PL2336 夏敬觀,1875-1953. 詞調溯源 /夏敬觀著. 臺2版. Ci diao su yuan /Xia Jingguan zhu.
PL2336 詞曲硏究,廬冀野编. 臺2版. 臺北市:[中華書局],民國59 [1970] Ci qu yan jiu /Lu Jiye bian.
PL2336 況周頤,1859-1926. 蕙風詞 /況周頤撰. 蕙風詞話 Huifeng ci /Kuang Zhouyi zhuan.
PL2336 韓穗軒. 瀛寰紀事詩 /韓穗軒. Ying huan ji shi shi /Han Suixuan.
PL2338 鄭謇. 從詩到曲 /鄭謇.  臺北市 :順先,民65[1976]. Cong shi dao qu /zheng jian.
PL2342 李璟,916-961. 南唐二主詞, 陽春集.  3版. Nan Tang er zhu ci, Yang chun ji.
PL2343 李文鈺. 宋詞中的神話特質與運用 /李文鈺.  初版. Song ci zhong de shen hua te zhi yu yun yong /Li Wenyu.
PL2343 劉逸生,active 1963- 宋詞蒙太奇 /著者劉逸生等.  初版. Song ci meng tai qi /zhu zhe Liu Yisheng deng.
PL2343 宋詞 /華一書局編   [鄭昆主編   陳士侯 … et al. 插圖]. Song ci /Hua yi shu ju bian ; Zheng Kun zhu bian ; Chen Shihou … et al. cha tu].
PL2347 賀光中. 論淸詞 /賀光中著.  初版. Lun Qing ci /He Guangzhong zhu.
PL2354.6 青木正兒,1887-1964. 南北曲源流考 南北戲曲源流考 /青木正兒 著 Nan bei xi qu yuan liu kao /Qingmu Zhenger zhu ; Jiang Xiaan yi.
PL2355 童斐. 元曲 /選註者童斐.  臺1版. Yuan qu /xuan zhu zhe Tong Fei.
PL2355 元明清曲選 /錢南揚編註  臺十一版  臺北市 :正中,民67 Yuan ming qing qu xuan /qian nan yang bian zhu.
PL2356 青木正兒,1887-1964. 支那近世戲曲史.Chinese 中國近世戲曲史 /青木正兒著 Zhongguo jin shi xi qu shi /Qingmu Zheng’er zhu ; Wang Jilu yi.
PL2357 王季烈. 螾廬曲談[4卷]王季烈著.  [臺北]臺灣商務印書館[民國60 i.e. 1971] Yinlu qu tan4 juan]Wang Jilie zhu.
PL2357 趙聰. 中國大陸的戲曲改革, 一九四二-一九六七 /趙聰著.  初版. Zhongguo da lu di xi qu gai ge, yi jiu si eryi jiu liu qi /Zhao Cong zhu.
PL2357 周貽白. 中國戲曲論集 /周貽白著.  北京 :中國戲劇出版社,1960. Zhongguo xi ju lun ji /Zhou Yibai zhu.
PL2357 劉永濟. 宋歌舞劇曲考 /劉宏度撰. 元雜劇考 6卷 / 傅大興撰.  台北 :世界書局,[1960] Song ge wu ju qu kao /Liu Hongdu zhuan. Yuan za ju kao 6 juan / Fu Daxing zhuan.
PL2357 田士林. 中國戲劇發展史略 /田士林著.  大漢兒女 Zhongguo xi ju fa zhan shi lüe /Tian Shilin zhu.
PL2357 王國維,1877-1927. 宋元戲曲史 /王國維著.  臺北 :商務印書館,民國53 [1964] Song Yuan xi ju shi /Wang Guowei zhu.
PL2357 吳梅,1883-1939. 顧曲麈談 /著作者吳梅.  顧曲塵 [sic] 談 Gu qu zhu tan /zhu zuo zhe Wu Mei.
PL2357 華連圃. 戲曲叢譚 /華連圃著. 臺1版. Xi qu cong tan /Hua Lianpu zhu.
PL2357.W3 王國維,1877-1927. 宋元戲曲考 /王國維著   [范以祿校]. Song Yuan xi qu kao /Wang Guowei zhu ; Fan Yilu jiao].
PL2358 曽永義. 中國古典戯劇論集 /曽永義著.  初版. Zhongguo gu dian xi ju lun ji /Zeng Yongyi zhu.
PL2358 曾永義. 說戯曲 /曾永義著.  初版. Shuo xi qu /Zeng Yongyi zhu.
PL2358 俞大綱,1908-1977. 戲劇縱横談 /俞大綱著.  台北 :傳記文學社,1969. Xi ju zong heng tan /Yu Dagang zhu.
PL2358 王國維,1877-1927. 論曲五種 /王國維撰.  唐宋大曲考 Lun qu wu zhong /Wang Guowei zhuan.
PL2358 歐陽予倩,1889-1962. 中國戲曲硏究資料初輯 /歐陽予倩編. 第1版. Zhongguo xi qu yan jiu zi liao chu ji /Ouyang Yuqian bian.
PL2362 汪經昌. 南北曲小令譜 /汪經昌著.  初版. Nan bei qu xiao ling pu /Wang Jingchang zhu.
PL2384 朱居易. 元劇俗語方言例釋 /朱居易著.  第1版. Yuan ju su yu fang yan li shi /Zhu Juyi zhu.
PL2384 賀昌羣,1905- 元曲槪論 /賀應羣著.  臺2版. Yuan qu gai lun /He Yingqun zhu.
PL2384 楊家駱. 全元雜劇二編 /楊家駱編.  臺北 :世界書局,[1968-1969] Quan Yuan za ju er bian /Yang Jialuo bian.
PL2384 全元雜劇三編 /楊家駱編.  初版.  臺北市 :世界書局,民國52 [1963] Quan Yuan za ju san bian /Yang Jialuo bian.
PL2384 全元雜劇外編 /楊家駱編.  第1版.  臺北市 :世界書局,民國52 [1963] Quan Yuan za ju wai bian /Yang Jialuo bian.
PL2384 全元雜劇初編. 臺北 :世界書局,民國57 [1968] 中國學術名著 Quan Yuan za ju chu bian.
PL2384 吉川幸次郎,1904-1980. 元雜劇研究.Chinese 元雜劇研究 /吉川幸次郎著 Yuan za ju yan jiu /Jichuan Xincilang zhu ; Zheng Qingmao yi.
PL2386 盧冀野,1905- 明清戲曲史,盧前[盧冀野]著.  [臺1版. Ming Qing xi qu shi,Lu Qian Lu Jiye] zhu.
PL2386 盧冀野,1905- 明清戲曲史 /盧前.  重版. Ming Qing xi qu shi /Lu Qian.
PL2395 陳柱,1889-1944. 中國散文史 /陳柱著   主編者王雲五, 傅緯平. Zhongguo san wen shi /Chen Zhu zhu ; zhu bian zhe Wang Yunwu, Fu Weiping.
PL2395 陳柱,1889- 中國散文史 /陳柱著.  散文史 Zhongguo san wen shi /Chen Zhu zhu.
PL2395 薛鳳昌. 文體論 /薛鳳昌著.  臺2版. Wen ti lun /Xue Fengchang zhu.
PL2395 陳柱,1889-1944. 中國散文史 /陳柱著. 重印版. Zhongguo san wen shi /Chen Zhu zhu.
PL2398.D5 王家鴻. 外交詩話 /王家鴻著.  初版. Wai jiao shi hua /Wang Jiahong zhu.
PL2398.H5 劉麟生,1894- 中國駢文史 /劉麟生著.  香港 :商務印書館,1962. Zhongguo pian wen shi /Liu Linsheng zhu.
PL2402 金秬香. 駢文槪論 /金秬香著.  臺2版. Pian wen gai lun /Jin Juxiang zhu.
PL2405 盧冀野,1905- 八股文小史 /盧前 (盧冀野)著.  初版. Ba gu wen xiao shi /Lu Qian (Lu Jiye) zhu.
PL2410 焦氏筆乘正續 /焦竑輯. 焦氏筆乘  台1版. Jiao shi bi sheng zheng xu /Jiao Hong ji.
PL2412 现代散文鉴赏辞典 /王彬主编.  第1版.  北京 :农村读物出版社 :新华书店北京发行所发行,1988. Xian dai san wen jian shang ci dian /Wang Bin zhu bian.
PL2415 馬幼垣,1940- 中國小說史集稿 /馬幼垣[Ma Y.W.]著.  初版. Zhongguo xiao shuo shi ji gao /Ma Youyuan Ma Y.W.] zhu.
PL2415 鄭明[li],1950- 珊瑚撑月 :古典小說新向量 /鄭明[li]著.  初版. Shan hu cheng yue :gu dian xiao shuo xin xiang liang /Zheng Mingli zhu.
PL2415 趙景深,1902- 銀字集 :雜文集 /趙景深著.  初版. Yin zi ji :za wen ji /Zhao Jingshen zhu.
PL2415 譚正璧. 中國小說發達史 /[譚嘉定(正璧)著.  台1版. Zhongguo xiao shuo fa da shi /Tan Jiading (Zhengbi) zhu.
PL2415 孔令境,1904- 中國小說史料 /孔令境.  台北 :中華書局,1965. Zhongguo xiao shuo shi liao /Kong Lingjing.
PL2415 孔另境,1904- 中國小說史料 /孔另境輯錄.  第1版. Zhongguo xiao shuo shi liao /Kong Lingjing ji lu.
PL2415 魯迅,1881-1936. 中國小說史略 /魯迅.  第1版. Zhongguo xiao shuo shi lue /Lu Xun.
PL2415 中野美代子. 中国人の思考様式.Chinese 從中國小說看中國人的思考方式 /中野美代子著 Cong Zhongguo xiao shuo kan Zhongguo ren de si kao fang shi /Zhongye Meidaizi zhu ; Liu Heshan yi.
PL2415 A brief history of Chinese fiction Chung-kuo hsiao shuo shih lüeh, engl.] Von] Lu Hsun.
PL2416 王止峻. 中國小說述評,王止峻編輯.  [臺北]臺灣商務印書館[民國61 i.e. 1972] Zhongguo xiao shuo shu ping,Wang Zhijun bian ji.
PL2416 葉慶炳. 古典小說論評 /葉慶炳著.  初版. Gu dian xiao shuo lun ping /Ye Qingbing zhu.
PL2416 中國古典文學論文精選叢刊.小說類 /樂蘅軍, 康來新助編. 臺北 :幼獅文化事業公司,民國69 [1980] 民國38年到52年. Zhongguo gu dian wen xue lun wen jing xuan cong kan.Xiao shuo lei /Yue Hengjun, Kang Laixin zhu bian.
PL2417 阿英,1900-1977. 小說二談 /阿英著.  上海 :古典文學出版社,1958. Xiao shuo er tan /Aying zhu.
PL2417 明清小說硏究論文集續編 /中國語言文學社編. [香港?] :[中國語文學社],[1970] A collection of articles selected chiefly from 文學遺產選集. Ming Qing xiao shuo yan jiu lun wen ji xu bian /Zhongguo yu wen xue she bian.
PL2417 小說舊聞鈔 /夲書廊輯. 台北市 :萬年青書廊 :總代理環宇出版社,[193-?] 萬年青書廊. Xiao shuo jiu wen chao /Pen shu lang chi.
PL2417 劉葉秋. 古典小說論叢 /劉葉秋著. 第1版. Gu dian xiao shuo lun cong /Liu Yeqiu zhu.
PL2443 新时期小说百篇评析 /主编滕云   副主编张学正   编委张学正 [and others]. Xin shi qi xiao shuo bai pian ping xi /zhu bian Teng Yun ; fu zhu bian Zhang Xuezheng ; bian wei Zhang Xuezheng and others].
PL2445 鄭振鐸,1898-1958. 中國俗文學史 /西諦原著.  再版. Zhongguo su wen xue shi /Xidi yuan zhu.
PL2445 乐府詩研究論文集 /作家出版社編輯部編.  北京第1版.  北京 :作家出版社 :新华書店發行,1957. Yue fu shi yan jiu lun wen ji /Zuo jia chu ban she bian ji bu bian.
PL2445 鄭振鐸,1898-1958. 中國俗文學史 /鄭篤[鄭振鐸]著.  台4版. Zhongguo su wen xue shi /Zheng Du Zheng Zhenduo] zhu.
PL2445 李本燿. 宋元明話本研究李本燿著.  宋元明平話研究 Song Yuan Ming hua ben yan jiuLi Benyao zhu.
PL2445 趙景深,1902- 彈詞考證 /趙景深著.  臺 2 版. Tan ci kao zheng /Zhao Jingshen zhu.
PL2445 鄭振鐸,1898-1958. 中國俗文學史 /鄭振鐸著.  長沙 :商務印書館,民國27 [1938] Zhongguo su wen xue shi /Zheng Zhenduo zhu.
PL2445 馮明之. 中國民間文學講話 /馮明之著.  香港 :上海書局,1973. Zhongguo min jian wen xue jiang hua /Feng Mingzhi zhu.
PL2445 張敬,writer on drama. 明淸傳奇導論 /張敬著. 明清傳奇研究 Ming Qing zhuan qi dao lun /Zhang Jing zhu.
PL2445 陸侃如,1903- 樂府古辭考 /陸侃如編. 臺1版. Yue fu gu ci kao /Lu Kan ru bian.
PL2445.Z4 曾永義. 說俗文學 /曾永義著.  初版. Shuo su wen xue /Zeng Yongyi zhu.
PL2446 朱 自淸,1898-1948. 中國歌謠 /朱自清撰.  再版. Zhongguo ge yao /Zhu Ziqing zhuan.
PL2446 伍稼青,1901- 武進民間故事 /伍稼青編著.  初版. Wujin min jian gu shi /Wu Jiaqing bian zhu.
PL2446 周紹良,1903- 敦煌變文彙錄 /周紹良編.  增訂本. Dunhuang bian wen hui lu /Zhou Shaoliang bian.
PL2446 任訥,1894- 敦煌曲校錄 /任二北校.  第1版. Dunhuang qu jiao lu /Ren Erbei jiao.
PL2446 宋元平話四種.  再版.  臺北市 :世界書局,[1965] Song Yuan ping hua si zhong.
PL2446 敦煌變文 /[楊家駱主編].  初版.  臺北市 :世界書局,民國50 [1961] Dunhuang bian wen /Yang Jialuo zhu bian].
PL2446 盧前,1905-1951. 樂府羣珠 :[4卷] : 序目. 再版. Yue fu qun zhu :4 juan] : xu mu.
PL2446 朝野新聲太平樂府 /楊朝英編   盧前校. 太平樂府 Chao ye xin sheng tai ping yue fu /Yang Chaoying bian ; Lu Qian jiao.
PL2446 Asian folklore and social life Monographs.
PL2446.T833 邱鎭京. 敦煌變文述論 /邱鎭京著.  初版. Dunhuang bian wen shu lun /Qiu Zhenjing zhu.
PL2447 葉昌熾,1847?-1917. 語石[10卷]葉昌熾撰.  [臺北]臺灣商務印書館[民國59 i.e. 1970] Yu shi10 juan]Ye Changchi zhuan.
PL2447 馬衡,1881-1955. 中國金石學槪要 /馬无咎[馬衡]著.  初版. Zhongguo jin shi xue gai yao /Ma Wujiu Ma Heng] Zhu.
PL2447 皮錫瑞,1850-1908. 經學歴史 /皮錫瑞著   周予同注釋. Jing xue li shi /Pi Xirui zhu ; Zhou Yutong zhu shi.
PL2447 皮錫瑞,1850-1908. 經学歷史 :附註釋 /皮錫瑞著.  增註經學歷史 Jing xue li shi :fu zhu shi /Pi Xirui zhu.
PL2448 郭沫若,1892-1978. 出土文物二三事,郭沫若[著.  北京]人民出版社[1972] Chu tu wen wu er san shiGuo Moruo zhu.
PL2448 羅振玉,1866-1940. 殷虛書契前編 :[8卷] /羅振玉撰.  台北 :藝文印書舘,[1963?] Yin xu shu qi qian bian :8 juan] /Luo Zhenyu zhuan.
PL2448 羅振玉,1866-1940. 殷虛書契 /[羅振玉類次].  殷虛書契前編 Yinxu shu qi /Luo Zhenyu lei ci].
PL2448 宋人題跋 :[18種 78卷] /主編者楊家駱.  再版.  臺北 :世界書局,民國56 [1967] Song ren ti ba :18 zhong 78 juan] /zhu bian zhe Yang Jialuo.
PL2448 商承祚,1902- 福氏所藏甲骨文字,商承祚編.  香港,香港書店,1973. Fu shi suo cang jia gu wen zi,Shang Chengzuo bian.
PL2448 明清人題跋 :37種63卷 /董其昌 [and others] 撰. 臺北市 :世界書局,民國57 [1968] 中國學術名著. 第5輯 Ming Qing ren ti ba :37 zhong 63 juan /Dong Qichang and others] zhuan.
PL2448 魯實先,1913-1977. 殷契類選 /魯實先選編. Yin qi lei xuan /Lu Shixian xuan bian.
PL2448 Chung-hua wu chʻien nien wen wu chi kʻan.Po shu pʻien /tsung pien chi Wu Che-fu ; chu pien Wu Che-fu, Wu Chʻang-lien ; mei shu pien chi Liu Yü-fen].
PL2449 Xiao Niudun wen ku /zong bian ji Liu Junzu ; zhu bian Wang Cunli.
PL2450 俞正燮,1775-1840. 癸巳存稿 /俞正燮撰.  台1版. Gui si cun gao /Yu Zhengxie zhuan.
PL2450.H73 李Xi. 昭明文選通叚文字考,李Xi.  臺北,嘉新水泥公司基金會[1964] Zhao Ming wen xuan dong jia wen zi kao,Li, Xi.
PL2451 姚椿,1777-1853,compiler. 清朝文錄簡編 :[6卷] /姚椿編   [張相, 莊啟傳選評]. Qing chao wen lu jian bian :6 juan] /Yao Chun bian ; Zhang Xiang, Zhuang Qichuan xuan ping].
PL2451 嚴可均,1762-1843. 全上古三代秦漢三國六朝文 /嚴可均編.  台北 :世界書局,1969. Quan shang gu san dai Qin Han San guo Liu chao wen /Yan Kejun bian.
PL2451.G833 [大字本]評註古文辭類纂 /姚鼐撰   華正書局編輯部編撰. 台北市 :華正書局,1978[民67] da zi ben]ping zhu gu wen ci lei zuan /yao nai zhuan ; hua zheng shu ju bian ji bu bian zhuan.
PL2452 中国古代文学作品选 /十三所高等院校古代文学教材协作会议. 古代文学作品选  [第1版]. Zhongguo gu dai wen xue zuo pin xuan /Shi san suo gao deng yuan xiao gu dai wen xue jiao cai xie zuo hui yi.”
PL2452 四部叢刊初編縮本. 縮本四部叢刊  上海 :商務印書館,[1937?] Si bu cong kan chu bian suo ben.
PL2452 建安七子集 /楊德周輯, [陳朝輔增訂]. 臺北 :臺灣中華書局,民國60 [1971]  中華國學叢書 Jian’an qi zi ji /Yang Dezhou ji, Chen Chaofu zeng ding].
PL2452 蘇天爵,1294-1352. 元文類 /蘇天爵編.  再版. Yuan wen lei /Su Tianjue bian.
PL2452 周易 :十卷 /[王弼注]. 尚書: 十三卷/ [陸德明釋文   孔 氏傳]. 毛詩 : 十卷 / [陸德明釋文   鄭氏箋]. 周禮: 十二卷 /[鄭氏注]. Zhou yi :shi juan /Wang Bi zhu]. Shang shu : shi san juan / Lu Deming shi wen ; Kong shi zhuan]. Mao shi : shi juan / Lu Deming shi wen ; Zheng shi jian]. Zhou li : shi er juan / Zheng shi zhu].
PL2452 中國新文學大系續編 /[香港文學硏究社主編]. 香港 :香港文學硏究社,[1968?] “中國新文學運動第2個10年(1928-1938)”–Preface. Zhongguo xin wen xue da xi xu bian /Xianggang wen xue yan jiu she zhu bian].
PL2452 中國新文學大系. 香港 :香港文學硏究社,[1972?] Originally published: 上海 : 良友圖書公社, 1939. Zhongguo xin wen xue da xi.
PL2452 中國文學選讀 =Selected works of Chinese literature /edited by Pei-yi Wu. Vol. 2 edited by:周道濟. Vol. 2 edited by:周道濟. Selected works of Chinese literature.
PL2452 明文彙 /總編纂高明   編纂袁奐若. 中華文彙明文彙 Ming wen hui /zong bian zuan Gao Ming ; bian zuan Yuan Huanruo.
PL2452 四明叢書.第1集 /[張壽鏞輯   續修四庫全書編纂处編纂]. 陽明山 :中國文化學院出版部,民國53 [1964] Siming cong shu.di 1 ji /Zhang Shouyong ji ; Xu xiu Si ku quan shu bian zuan chu bian zuan].
PL2452 爾雅叢書. 臺北市 :爾雅出版社,民國64- [1975]- Er ya cong shu.
PL2455 文選 /蕭統選   李善注.  1版. Wen xuan /Xiao Tong xuan ; Li Shan zhu.
PL2455 古文品外錄 /陳繼儒校輯.  初版.  上海 :貝葉山房,1936. Gu wen pin wai lu /(Ming) Chen Jiru jiao ji.
PL2455 蕭統,501-531,editor. 文選[60卷蕭統撰 李善註] 附攷異 [10卷 胡克家撰].  上海世界書局民國24 [1935] Wen xuan60 juanXiao Tong zhuan Li Shan zhu] Fu kao yi 10 juan Hu Kejia zhuan].
PL2455 沈啓无. 近代散文抄 /沈啓无編選.  初版. Jin dai san wen chao /Shen Qiwu bian xuan.
PL2455 增補六臣註文選 /(梁)蕭統撰   (唐)李善等註  影印本 Zeng bu liu chen zhu wen xuan /(liang)xiao tong zhuan ; (tang)li shan deng zhu.
PL2455 羅 根澤,1900-1960. 先秦散文選註 /羅根澤編   戚法仁註. Xian qin san wen xuan zhu /Luo Genze bian ; Qi Faren zhu.
PL2455 李善,-689. 文選注 /蕭統編   李善注. Wen xuan zhu /Xiao Tong bian ; Li Shan zhu.
PL2455 江畬經,editor. 唐代小說筆記選 /江畬經編.  歷代小說筆記選 Tang dai xiao shuo bi ji xuan /Jiang Yujing bian.
PL2455 江畬經. 漢魏六朝小說筆記選 /江畬經編.  歷代小說筆記選 Han Wei Liu chao xiao shuo bi ji xuan /Jiang Yujing bian.
PL2455 古今文選. 注音古今文選註 /梁容若 … [等] 編輯.  白話詳解古今文選 Zhu yin Gu jin wen xuan zhu /Liang Rongruo … deng] bian ji.
PL2455 先秦文學選 /蔣伯潛編著   胡倫淸校訂.  臺1版. Xian Qin wen xue xuan /Jiang Boqian bian zhu ; Hu Lunqing jiao ding.
PL2455 婁子匡,1916- 五十年來的中國俗文學 /婁子匡, 朱介凡編著.  臺3版. Wu shi nian lai de Zhongguo su wen xue /Lou Zikuang, Zhu Jiefan bian zhu.
PL2455 臧勵龢. 漢魏六朝文 /臧勵龢選註.  臺3版. Han Wei Liu chao wen /Zang Lihe xuan zhu.
PL2455 中國文學史參考資料 ,兩漢之部  初版  臺北市 :里仁 ,民70 Zhong guo wen xue shi can kao zi liao ,liang han zhi bu.
PL2455 古文觀止. 詳註語譯古文觀止新編 /[吳乘權, 吳大職選   趙聰編校註譯]. Xiang zhu yu yi Gu wen guan zhi xin bian /Wu Chengquan, Wu Dazhi xuan ; Zhao Cong bian jiao zhu yi].
PL2455 元明清文學作品選讀.  初版.  香港 :進修出版社,1962. Yuan Ming Qing wen xue zuo pin xuan du.
PL2455 續古文辭類纂. 黎氏續古文辭類纂 /黎庶昌編.  黎庶昌續古文辭類纂 Li shi xu gu wen ci lei zuan /Li Shuchang bian.
PL2455.F6 鳳凰村的戰鼓 /[仁愛計劃全國文藝界訪問團]   臺灣省政府新聞處編. [臺北] :臺灣省新聞處,民國55[1966] Fenghuang cun de zhan gu /Ren ai ji hua quan guo wen yi jie fang wen tuan] ; Taiwen sheng zheng fu xin wen chu bian.
PL2456 嚴一萍. 甲骨古文字硏究 /嚴一萍撰.  初版. Jia gu gu wen zi yan jiu /Yan Yiping zhuan.
PL2456 朱芳圃. 甲骨學 /朱芳圃編著.  台3版. Jia gu xue /Zhu Fangpu bian zhu.
PL2456 胡厚宣. 五十年甲骨文發現的總結 /胡厚宣著. 50年甲骨文發現的總結 Wu shi nian jia gu wen fa xian di zong jie /Hu Houxuan zhu.
PL2456 嚴一萍. 美國納爾森美術舘藏甲骨卜辭考釋 /嚴一萍撰. 初版. Meiguo Naersen mei shu guan cang jia gu bu ci kao shi /Yan Yiping zhuan.
PL2457 .Y5 甲骨集成 /嚴一萍編撰. [台北] :藝文印書館,[1975?- Inscriptions, ChineseChina安陽縣. Jia gu ji cheng /Yan Yiping bian zhuan.
PL2457.Y5 嚴一萍. 甲骨綴合新編 /[編撰者 嚴一萍].  臺北縣板橋 :藝文印書館,民國64 [1975] Jia gu zhui he xin bian /bian zhuan zhe Yan Yiping].
PL2457.Y5 方法歛摹甲骨卜辭三種. 臺北 :藝文印書館,1966. Fang Falian mu jia gu bu ci san zhong.
PL2461 十三经注疏分段標點 /國立編譯館主編   邱燮友等分段標點.  初版. Shi san jing zhu shu fen duan biao dian /Guo li bian yi guan zhu bian ; Qiu Xieyou deng fen duan biao dian.
PL2461 十三經. 十三經註疏補正 /楊家駱主編.  台北 :世屆書局,1963-68. Shi san jing zhu shu bu zheng /Yang Jialuo zhu bian.
PL2461 經籍簒詁 /阮元等撰.  再版.  台北 :宏業書局,民國66 [1977] Jing ji zuan gu /Ruan Yuan deng zhuan.
PL2461 阮元,1764-1849. 經籍簒詁[阮元撰集.  増訂再版. Jing ji zuan guRuan Yuan zhuan ji.
PL2461 葉聖陶,1894-1988. 十三經索引 /[葉紹鈞編].  臺北 :臺灣開明書店,民國44 [1955] Shi san jing suo yin /Ye Shaojun bian].
PL2461 斷句十三經經文.  臺1版.  臺北 :臺灣開明書店,民國44[1955] Duan ju shi san jing jing wen.
PL2461 唐石十三經.  再版.  臺北市 :世界書局,民國57 [1968] Tang shi Shi san jing.
PL2461 呂思勉,1884-1957. 經子解題 /呂思勉著.  香港 :太平書局,1963. Jing zi jie ti /Lü Simian zhu.
PL2461. Z6 阮元審定,淸,著. 十三經注疎 :附校勘記 /(淸)阮元審定   盧宣旬校. Shi san jing zhu shu :fu jiao kan ji /(qing)ruan yuan shen ding ; lu xuan xun xiao.
PL2461.Z5 十三經引得 /編輯者本社編輯部.  第2版.  台北市 :南嶽出版社,民國67 [1978] Shi san jing yin de /bian ji zhe ben she bian ji bu.
PL2461.Z6 喬一凡. 小三經孝經通義・大學通義・中庸通義喬一凡撰.  再版. Xiao san jingXiao jing tong yi, Da shüeh tong yi, Zhong yong tong yiJiao Yifan zhuan.
PL2461.Z6 周大同. 羣經槪論 /周大同著.  台1版. Qun jing gai lun /Zhou Datong zhu.
PL2461.Z6 先秦文學選注 /蕭繼宗選注.  台初版.  台北市 :正中書局,民國57 [1968] Xian Qin wen xue xuan zhu /Xiao Jizong xuan zhu.
PL2461.Z6 穆濟波. 學術思想論文集 /穆濟波編註   胡倫清校訂. Xue shu si xiang lun wen ji /Mu Jibo bian zhu ; Hu Lunqing jiao ding.
PL2461.Z6 陸貫逵. 十三經 十三經古注. Shi san jing gu zhu.
PL2461.Z6 The Chinese classics :with a translation, critical and exegetical notes, prolegomena, and copious indexes /by James Legge.1Confucian analects, the great learning, the doctrine of the mean.
PL2461.Z7 汤志钧. 近代经学与政治 /汤志钧著.  第1版. Jin dai jing xue yu zheng zhi /Tang Zhijun zhu.
PL2461.Z7 呂思勉,1884-1957. 經子解題 /呂思勉著.  臺1版. Jing zi jie ti /Lü Simian zhu.
PL2461.Z7 蒙文通,1893- 經學抉原 /蒙文通著.  臺1版. Jing xue jue yuan /Meng Wentong zhu.
PL2461.Z7 蔣伯濳. 經學纂要,蔣伯濳編著.  臺初版. Jing xue zuan yao,Jiang Boqian bian zhu.
PL2461.Z7 馬宗霍,1897-1976. 中國經學史 /馬宗霍著.  臺四版. Zhongguo jing xue shi /Ma Zonghuo zhu.
PL2461.Z7 程兆熊. 經子講義 /程兆熊著.  香港 :鵝湖出版社,民國49-53 [1960-1964] Jing zi jiang yi /Cheng Zhaoxiong zhu.
PL2461.Z7 中國歷代經籍典 /中華書局編輯部輯. 臺1版. 台北 :中華書局,民國59 [1970] Zhongguo li dai jing ji dian /Zhonghua shu ju bian ji bu ji.
PL2462 王德勝. 經學通論 /王德勝著.  [台北?] :[publisher not identified],民國55 [1966] Jing xue tong lun /Wang Desheng zhu.
PL2462 皮錫瑞,1850-1908. 經學通論,皮錫瑞著.  [臺北]臺灣商務印書館[民國58 i.e. 1969] Jing xue tong lun,Pi Xirui zhu.
PL2462.1.Z6 張元夫. 六經述聞.尚書 /張元夫著. 尚書 Liu jing shu wen.Shang shu /Zhang Yuanfu zhu.
PL2463.Z6 金體乾. 四書通義 /金體乾著.  臺1版. Si shu tong yi /Jin Tiqian zhu.
PL2463.Z6 四書. 四書集註 /朱熹集註.  香港 :太平書局,1964. Si shu ji zhu /Zhu Xi ji zhu.
PL2464 易經. 覆元至正本易程傳 /程頤.  周易傳 Fu Yuan Zhizheng ben Yi Cheng zhuan /Cheng Yi.
PL2464 程頤,1033-1107. 易傳 易程傳 /程頤撰. 易本義 / 朱熹撰. Yi Cheng zhuan /Cheng Yi zhuan. Yi ben yi / Zhu Xi zhuan.
PL2464.Y5 易经之道 /许文胜著. 2版. 北京 :东方出版社,2008. Yi jing zhi dao /Xu wen sheng.
PL2464.Z6 鄭曼靑,1902-1975. 易全 /鄭曼髯[曼靑]疏譔   [編者 姚夢谷]. Yi quan /Zheng Manran Manqing] shu zhuan ; bian zhe Yao Menggu].
PL2464.Z6 于省吾,1896- 雙劍誃易經新證 /[于省吾撰].  易經新證 Shuang jian chi yi jing xin zheng /Yu Xingwu zhuan].
PL2464.Z6 吳康,1895-1976. 邵子易學 /吳康著.  臺1版. Shao zi yi xue /Wu Kang zhu.
PL2464.Z6 曹昇. 周易新解 /曹昇著.  臺北 :中華文化出版事業委員會,民國45 [1956] Zhou yi xin jie /Cao Sheng zhu.
PL2464.Z6 吳康,1895 or 1896- 周易大綱 /吳康著.  臺北 :臺灣商務,民國53 [1964] Zhou yi da gang /Wu Kang zhu.
PL2464.Z6 周鼎珩. 易經講話 :附易經之綜合硏究,周鼎珩著述.  臺北[Place of publication not identified]民國52 [1963] Yi jing jiang hua :fu Yi jing zhi zong he yan jiu,Zhou Dingheng zhu shu.
PL2464.Z7 嚴靈峯,1904- 易學新論 /嚴靈峯著.  臺北市 :正中書局,民國58 [1969](1984 printing) Yi xue xin lun /Yan Lingfeng zhu.
PL2464.Z7 高懷民. 兩漢易學史 /高懷民著. 初版. Liang Han yi xue shi /Gao Huaimin zhu.
PL2464.Z7 吳康,1895-1976. 周易大綱,吳康著. 臺2版. Zhou yi da gang,Wu Kang zhu.
PL2465.Z6 孫星衍,1753-1818. 尚書今古文注疏,孫星衍著.  [台北]臺灣商務印書館[民國59 i.e. 1970] Shang shu jin gu wen zhu shu,Sun Xingyan zhu.
PL2465.Z6 吳康,1895-1976. 尚書大綱,吳康著.  [臺北]臺灣商務印書館[民國59 i.e. 1970] Shang shu ta kang,Wu Kang zhu.
PL2465.Z6 曾運乾. 尚書正讀 /曾運乾著.  初版. Shang shu zheng du /Zeng yun qian zhu.
PL2465.Z6 屈萬里. 尚書今註今譯 /屈萬里註譯   王雲五主編. Shang shu jin zhu jin yi /Qu Wanli zhu yi ; Wang Yunwu zhu bian.
PL2465.Z6 孫星衍,1753-1818. 尚書今古文注疏 /孫星衍著. [臺1版. Shang shu jin gu wen zhu shu /Sun Xingyan zhu.
PL2465.Z6 吳闓生,1877-1949. 尚書大義 /吳闓生纂. 定本尚書大義 Shang shu da yi /Wu Kaisheng zuan.
PL2465.Z7 吳康,1895-1976. 尚書大綱 /吳康著.  修訂臺2版. Shang shu da gang /Wu Kang zhu.
PL2465.Z7 蔡沈,1167-1230. 書經集傳 /蔡沈撰. 書蔡傳附釋/丁晏撰. 詩經集傳/朱熹撰.  書蔡傳附釋 Shu jing ji zhuan /Cai Shen zhuan. Shu Cai zhuan fu shi / Ding Yan zhuan. Shi jing ji zhuan / Zhu Xi zhuan.
PL2465.Z9 朱廷獻. 尚書虛字集釋 /朱廷獻著.  初版. Shang shu xu zi ji shi /Zhu Tingxian zhu.
PL2466 吳闓生,1877-1949. 詩義會通 /吳闓生評 注.  臺1版. Shi yi hui tong /Wu Kai sheng ping zhu.
PL2466 朱熹,1130-1200. 詩集傳 /朱熹集註.  香港第1版. Shi ji zhuan /Zhu Xi ji zhu.
PL2466 詩集傳[20卷]朱熹集註. [九龍]中華書局[1973] In colophon: 出版者中華書局香港分局. Shi ji zhuan20 juan]Zhu Xi ji zhu.
PL2466 .T353 周次吉. 太平廣記人名書名索引 /周次吉編. 初版. Taiping guang ji ren ming shu ming suo yin /Zhou Ciji bian.
PL2466.Z5 诗经鉴赏辞典 /[任自斌, 和近健主编].  第1版.  [南京市] :河海大学出版社 Shi jing jian shang ci dian /Ren Zibin, He Jinjian zhu bian].
PL2466.Z6 竹添光鴻,1841 or 1842-1917. 毛詩會箋 /竹添光鴻撰.  初版. Mao shi hui jian /Zhutian Guanghong zhuan.
PL2466.Z6 詩經. 詩三百篇今譯 /李一之譯著.  初版. Shi san bai pian jin yi /Li Yizhi yi zhu.
PL2466.Z6 馬持盈. 詩經今註今譯 /馬持盈註譯   王雲五主編. Shi jing jin zhu jin yi /Ma Chiying zhu yi ; Wang Yunwu zhu bian.
PL2466.Z6 胡樸安,1878-1947. 詩經學 /胡樸安著.  臺1版. Shi jing xue /Hu Pu’an zhu.
PL2466.Z6 林義光. 詩經通解.  臺北 :臺灣中華書局,民國60 [1971] Shi jing tong jie.
PL2466.Z6 張允中,1908- 白話註解詩經 /張允中註.  臺北市 :臺灣商務印書館,民國60 [1971] Bai hua zhu jie shi jing /Zhang Yunzhong zhu.
PL2466.Z6 謝无量,1884-1964. 詩經研究 /謝无量著.  香港 :商務印書館,1959. Shi jing yan jiu /Xie Wuliang zhu.
PL2466.Z6 詩經集註 /朱熹 臺北市 :華正,民69 248 面 Shi jing ji zhu /zhu xi.
PL2466.Z7 何定生. 詩經今論 /何定生著.  2版. Shi jing jin lun /He Dingsheng zhu.
PL2466.Z7 賴炎元. 韓詩外傳今註今譯 :[10卷] /賴炎元註譯   中華文化復興運動推行委員會, 國立編譯館中華叢書編審委員會主編. Han shi wai zhuan jin zhu jin yi :10 juan] /Lai Yanyuan zhu yi ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui, Guo li bian yi guan Zhonghua cong shu bian shen wei yuan hui zhu bian.
PL2466.Z7 蔣善國,1898- 三百篇演論 /蔣善國著.  臺1版. San bai pian yan lun /Jiang Shanguo zhu.
PL2466.Z7 蔣善國,1898- 三百篇演論 /蔣善國著. 第1版. San bai pian yan lun /Jiang Shan’guo zhu.
PL2467 王夢鷗,compiler. 大小戴記選注,王夢鷗選注.  [臺北]正中書局[1971] Da xiao Dai ji xuan zhu,Wang Meng’ou xuan zhu.
PL2467 禮記.Selections. 禮記選注 /葉衡選注.  臺北 :臺灣商務印書館,民國57 [1968] Li ji xuan zhu /Ye Heng xuan zhu.
PL2467.Z6 江永,1681-1762. 禮書綱目 :[85卷] /江永撰.  台北 :台聯國風出版社 :中文出版社,民國63 [1974] Li shu gang mu :85 juan] /Jiang Yong zhuan].
PL2467.Z6 戴德. 大戴禮記解詁   夏小正經傳集解 /[戴德撰] Da Dai Li ji jie gu ; Xia xiao zheng jing zhuan ji jie /Dai De zhuan] ; Wang Pinzhen jie gu ; Gu Fengzao ji jie.
PL2467.Z6 王夢鷗. 禮記選注 /王夢鷗選注.  臺初版. Li ji xuan zhu /Wang Meng’ou xuan zhu.
PL2467.Z6 禮記. 禮記集說陳澔撰.  臺北世界書局民國58 [1969] Li ji ji shuoChen Hao zhuan.
PL2467.Z6 王夢鷗. 鄭注引述别本禮記考釋,王夢鷗著. 臺1版. Zheng zhu yin shu bie ben Li ji kao shi,Wang Meng’ou zhu.
PL2468 周禮. 周禮,黄公渚選註.  [臺北]臺灣商務印書館[民國59 i.e. 1970] Zhou li,Huang Gongzhu xuan zhu.
PL2468 孫詒讓,1848-1908. 周禮正義 /孫詒讓著.  臺北市 :臺灣商務印書館,民國 56 [1967] Zhou li zheng yi /Sun Yirang zhu.
PL2468 The early history of the Chou li and Tso chuan texts.
PL2468.Z6 周禮今註今譯 /林尹註譯   [王雲五主編].  初版. Zhou li jin zhu jin yi /Lin Yin zhu yi ; Wang Yunwu zhu bian].
PL2468.Z6 周禮 /黄公渚選註   王雲五, 朱經農主編.  臺1版. Zhou li /Huang Gongzhu xuan zhu ; Wang yunwu, Zhu Jingnong zhu bian.
PL2468.Z6 鄭玄,127-200. 周禮鄭氏注 :附札記 /鄭玄注.  臺1版. Zhou li Zheng shi zhu :fu Cha chi /Zheng Xuan zhu.
PL2468.Z6 周官新義 :[16卷 : 附考工記] /王安石撰. 考工記  臺北 :臺灣商務印書館,民國58 [1969] Zhou guan xin yi :16 juan : fu Kao gong ji] /Wang Anshi zhuan.
PL2470 吳闓生,1877-1949. 左傳微 /吳闓生評註.  臺1版. Zuo zhuan wei /Wu, Kaisheng ping zhu.
PL2470 左丘明. 左傳 春秋左傳讀本 /王伯祥選注. Chun qiu Zuo zhuan du ben /Wang Boxiang xuan zhu.
PL2470 La chronique de la principauté de Lòu.Ch’un ch’iu tso chuan. Tch’ouen ts’iou et Tso tchouan.Par Séraphin Couvreur.
PL2470.R8 戴君仁,1901- 春秋辨例 /[著者戴君仁].  臺北 :中華叢書編審委員會 :國內經銷臺灣書店,民國53 [1964] Chun qiu bian li /zhu zhe Dai Junren].
PL2470.Z6 劉正浩. 周秦諸子述左傳考,劉正浩著.  [台北]臺灣商務印書館[1968] Zhou Qin zhu zi shu Zuo zhuan kao,Liu Zhenghao zhu.
PL2470.Z6 李宗侗,1895-1974. 春秋公羊傳今註今譯 /李宗侗註譯   中華文化復興運動推行委員會, 國立編譯館中華叢書編審委員會主編. Chun qiu Gongyang zhuan jin zhu jin yi /Li Zongtong zhu yi ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui, Guo li bian yi guan Zhonghua cong shu bian shen wei yuan hui zhu bian.
PL2470.Z6 春秋. 春秋三傳.  初版. Chun qiu san zhuan.
PL2470.Z6 陳柱,1889-1944. 公羊家哲學 /陳柱著.  臺1版. Gong yang jia zhe xue /Chen Zhu zhu.
PL2470.Z6 杜預,222-284. 春秋釋例 /杜預撰.  臺1版. Chun qiu shi li /Du Yu zhuan.
PL2470.Z6 中法漢學硏究所. 春秋繁露通檢 /中法漢學硏 究所編輯.  臺北 :成文出版社,1968. Chun qiu fan lu tong jian /Zhong Fa Han xue yan jiu suo bian ji.
PL2470.Z6 李宗侗,1895-1974. 春秋左傳今註今譯,李宗侗註譯, 王雲五主編.  臺北,臺灣商務印書館[民國60 i.e. 1971] Chun qiu Zuo zhuan jin zhu jin yi,Li Zongtong zhu yi, Wang Yunwu zhu bian.
PL2470.Z6 洪順隆. 左傳論評選析新編 /洪順隆編著.  臺北市 :中國文化大學出版部 :門市部華岡書城,民國71 [1982] Zuo zhuan lun ping xuan xi xin bian /Hong Shunlong bian zhu.
PL2470.Z6 劉正浩. 兩漢諸子述左傳考,劉正浩著. [初版. Liang Han zhu zi shu Zuo zhuan kao,Liu Zhenghao zhu.
PL2470.Z6 左丘明. 左� 文白对照全译左传 /张燕瑾主编. Wen bai dui zhao quan yi Zuo zhuan /Zhang Yanjin zhu bian.
PL2470.Z6 方孝岳,1895- 左傳通論 /方孝岳著. 臺2版. Zuo zhuan tong lun /Fang Xiaoyue zhu.
PL2470.Z9 左 松超. 左傳 虛字 集釋.  台北 :台灣 商務 印書館,[1967] Zuo zhuan xu zi ji shi.
PL2471 論語 /賈豐臻選註.  臺1版.  [臺北] :臺灣商務印書館,民國58 [1969] Lun yu /Jia Fengzhen xuan ju.
PL2471 論語 /華一書局編   [陳照旗主編   插圖 陳士侯 and others]. Lun yu /Hua yi zhu ju bian ; Chen Zhaoqi zhu bian ; cha tu Chen Shihou and others].
PL2471 论语精华版 =A selected collection of the analects /编注蔡希勤   英译赖波, 夏玉和.  第1版. Lun yu jing hua ban =A selected collection of the analects /bian zhu Cai Xiqin ; ying yi Lai Bo, Xia Yuhe.
PL2471 庄子说 =Zhuang zi says /蔡希勤编注   责任编辑韩晖   翻译王琴, 姜防震 Zhuangzi shuo =Zhuang zi says /Cai Xiqin bian zhu ; ze ren bian ji Han Hui ; fan yi Wang Qin, Jiang Fangzhen ; hui tu Li Shiji.
PL2471 劉寶楠. 論語正義 /劉寶楠著.  臺北市 :世界書局,民72[1983]. Lun yu zheng yi /liu bao nan zhu.
PL2471 論語話解 /陳濬著. 臺北市 :商務印書館,[1965] 陳濬,-1871 or 1872. Lun yu hua jie /Chen Jun zhu.
PL2471 陳濬. 論語話解[10卷]陳濬著. 臺1版. Lun yu hua jie10 juan]Chen Jun zhu.
PL2471.R5 劉寶楠,1791-1855. 論語正義 :24卷.  香港 :中華,1963. Lun yu zheng yi :24 juan.
PL2471.R5 論語 論語正義 /劉寶楠. 臺北市 :中華叢書委員會,民國 47 [1958] Lun yu zheng yi /Liu Baonan.
PL2471.Z6 弓英德. 論語疑義輯注 /著者弓英德.  [臺北] :臺灣商務印書館,民國59 [1970] Lun yu yi yi ji zhu /zhu zhe Gong Yingde.
PL2471.Z6 陳大齊,1886- 論語臆解 /陳大齊著.  3版. Lun yu yi jie /Chen Daqi zhu.
PL2471.Z6 徐澄宇,1902-1980. 論語會箋 /徐英 [澄宇] 編著.  修訂初版. Lun yu hui jian /Xu Ying Chengyu] bian zhu.
PL2471.Z6 許世瑛. 論語二十篇句法研究 /許世瑛著.  初版. Lun yu er shi pian ju fa yan jiu /Xu Shiying zhu.
PL2471.Z6 陳舜政,1937- 論語異文集釋 /陳舜政著.  初版. Lun yu yi wen ji shi /Chen Shunzheng zhu.
PL2471.Z6 王書林,1902- 論語硏討與索引 /王書林著.  初版. Lun you yan tao you suo yin /Wang Shulin zhu.
PL2471.Z6 柯樹屛. 論語孟子選注 /柯樹屛, 萬驪選注.  臺1版. Lun yu Mengzi xuan zhu /Ke Shuping, Wan Li xuan zhu.
PL2471.Z6 論語集注訓詁考 /潘衍桐撰.  初版.  臺北 :世界書局,民國51 [1962] Lun yu ji zhu xun gu kao /Pan Yantong zhuan.
PL2471.Z6 論語類輯 /許同萊編寫.  臺初版.  臺北 :正中書局,民國43 [1954] Lun yu lei ji /Xu Tonglai bian xie.
PL2471.Z6 趙龍文. 論語今釋 /趙龍文講述   錢仲鳴筆記. Lun yu jin shi /Zhao Longwen jiang shu ; Qian Zhongming bi ji.
PL2471.Z6 程兆熊. 經子講義 /程兆熊著.  香港 :著者自刊,民 48-53 [1959-1964] Jing zi jiang yi /Cheng Zhaoxiong zhu.
PL2471.Z6 錢穆,1895- 論語要略 /錢穆著. [台1版]. Lun yu yao lüe /Qian Mu zhu.
PL2471.Z6 羅聯絡,1915- 孔孟學說之啓示,羅聯絡著. 2版. Kong Meng xue shuo zhi qi shi,Luo Lianluo zhu.
PL2471.Z6 閻振瀛. 理雅各氏英譯論語之硏究 /閻振瀛撰著. 初版. Liyage shi Ying yi Lun yu zhi yan jiu /Yan Zhenying zhuan zhu.
PL2471.Z7 黃绳,1914- 论语 :散文艺术的萌芽 /黃绳.  第1版. Lun yu :san wen yi shu de meng ya /Huang Sheng.
PL2472.Z6 賴強. 大學新論,賴強著.  [臺北]臺灣商務印書館[民國59 i.e. 1970] Da xue xin lun,Lai Qiang zhu.
PL2472.Z6 陳槃. 大學中庸今釋 /國立編譯館大學用書編審委員會主編   陳槃譔述. Da xue Zhong yong jin shi /Guo li bian yi guan da xue yong shu bian shen wei yuan hui zhu bian ; Chen Pan zhuan shu.
PL2472.Z6 萬心權. 大學精注 大學中庸精注 /萬心權, 蔡愛仁注. Da xue Zhong yong jing zhu /Wan Xinquan, Cai Airen zhu.
PL2473.Z6 中庸. 中庸注 /康有為著.  臺北 :臺灣商務印書館,民國55 [1966] Zhong yong zhu /Kang Youwei zhu.
PL2474 孟子. 香港 :廣智書局,1963. 廣智書局, Hongkong. Mengzi.
PL2476.R3 趙孟頫,1254-1322. 孝經圖卷 /趙孟頫繪.  台北 :中華叢書委員會,民國45 [1956] Xiao jing tu juan /Zhao Mengfu hui.
PL2476.Z6 黃得時. 孝經今註今譯 /黃得時註譯   中華文化復興運動推行委員會, 國立編譯館中華叢書編審委員會主編. Xiao jing jin zhu jin yi /Huang Deshi zhu yi ; Zhonghua wen hua fu xing yun dong tui xing wei yuan hui, Guo li bian yi guan Zhonghua cong shu bian shen wei yuan hui zhu bian.
PL2476.Z6 簡朝亮,1851-1933. 孝經集注述疏 /簡朝亮撰. 清代孝經學考 : 附讀書堂答問 / 楊家駱撰. 曾子家語 / 王定安輯.  初版. Xiao jing ji zhu shu su /Jian Chaoliang zhuan. Qing dai xiao jing xue kao : fu du shu tang da wen / Yang Jialuo zhuan. Zengzi jia yu / Wang Ding’an ji.
PL2476.Z6 陳柱,1889-1944. 孝經要義 /陳柱著.  臺1版. Xiao jing yao yi /Chen Zhu zhu.
PL2476.Z6 史次耘,1908- 孝經述義,史次耘注釋. [初版. Xiao jing shu yi,Shi Ciyun zhu shi.
PL2488 論語.Japanese & Chinese 論語 /[孔子著]   武內義雄譯註. Rongo /Kōshi cho] ; Takeuchi Yoshio yakuchū.
PL2488.L1 論語人物考. 東京 :春陽堂書店,1937. 論語講座. 研究篇 Rongo jinbutsu kō.
PL2490 文選 :[60卷] /蕭統編選輯   李善注釋. 文選考異 Wen xuan :60 juan] /Xiao Tong xuan ji ; Li Shan zhu shi.
PL2492 中國文學史參考資料.先秦之部. 台北市 :里仁書局,民國70 [1981] Zhongguo wen xue shi can kao zi liao.Xian Qin zhi bu.
PL2494 王謨,jin shi 1778,editor. 漢魏遺書鈔,(清)王謨輯.  [臺北]藝文印書館[1970?] Han Wei yi shu chao,(Qing) Wang Mo ji.
PL2494 游國恩,1899- 先秦文學 /游國恩著.  香港 :商務印書館,1964. Xian Qin wen xue /You Guoen zhu.
PL2501 全唐文紀事 :122卷 /陳鴻墀撰 [i.e. 編].  再版.  臺北市 :世界書局,民國56 [1967] Quan Tang wen ji shi :122 juan /Chen Hongchi zhuan i.e. bian].
PL2501 唐文粹 /[宋]姚鉉編   四庫全書館考證. 文粹 Tang wen cui /Song] Yao Xuan bian ; si ku quan shu guan kao zheng.
PL2501 胡樸安,1878-1947. 唐代文學 /胡樸安, 胡懷琛著. 重印版. Tang dai wen xue /Hu Puan, Hu Huaichen zhu.
PL2502 楊蔭深,1898- 五代文學 /楊蔭深著.  香港 :商務印書館,1964. Wu dai wen xue /Yang Yinshen zhu.
PL2503 宋文鑑 /呂祖謙編. 皇朝文鑑  初版. Song wen jian /Lü Zuqian bian.
PL2503 呂思勉,1884-1957. 宋代文學 /呂思勉著.  香港 :商務印書館,1964(1973 printing) Song dai wen xue /Lü Simian zhu.
PL2506 錢基博,1887- 明代文學 /錢基博著.  重印版. Ming dai wen xue /Qian Jibo zhu.
PL2506 曾氏家學續編 :附家訓家乘 /克耑纂. 香港 :[publisher not identified],1962. 曾克耑. Zeng shi jia xue xu bian :fu Jia xun jia cheng /Keduan zuan.
PL2507 王文濡. 淸文匯 /王文濡.  再版. Qing wen hui /Wang Wenru.
PL2507 梁啓超,1873-1929. 清代學術槪論,梁啓超著. 臺1版. Qing dai xue shu gai lun,Liang Qichao zhu.
PL2512 柳無忌,1907- Readings in contemporary Chinese literature /edited by Wuji Liu and Tianyi Li = 現代中國文學讀本 / 柳無忌, 李田意合編.  現代中國文學讀本 Readings in contemporary Chinese literature /edited by Wuji Liu and Tianyi Li = Xian dai Zhongguo wen xue du ben / Liu Wuji, Li Tianyi he bian.
PL2512 譚丕模,1902- 中國文学史綱 /譚丕模著. 北京第1版. Zhongguo wen xue shi gang /Tan Pimo zhu.
PL2515 當代女作家小說選集 /姚宜瑛. [臺北?] :[大地出版社],[1970]- 姚宜瑛,compiler. Dang dai nü zuo jia xiao shuo xuan ji /Yao Yiying bian.
PL2516.F3 曾克耑. 近代海內兩大詩世家 /[曾]克耑[纂.  頌橘廬叢藁續編外篇卷第二 Jin dai hai nei liang da shi shi jia /Zeng] Keduan zuan.
PL2517 蔣祖怡. 詩歌文學纂要蔣祖怡編著.  [臺3版. Shi ge wen xue zuan yaoJiang Zuyi bian zhu.
PL2517 宋本樂府詩集 :100卷 /郭茂倩編.  再版.  臺北 :世界書局,民國56 [1967] Song ben yue fu shi ji :100 juan /Guo Maoqian bian.
PL2517 沈德濳,1673-1769,compiler. 古詩源,沈德濳選輯. 台1版. Gu shi yuan,Shen Deqian xuan ji.
PL2517 大唐三藏取經詩話 :[3卷]. 1版. 台北 :世界書局,民國47 [1958] Da Tang Sanzang qu jing shi hua :3 juan].
PL2518 台灣.新聞處. 寶島頌 /台灣省政府新聞處編印.  [台北] :[台灣省政府新聞處],[1968] Ba dao song /Taiwan sheng zheng fu xin wen chu bian yin.
PL2518 徐珂,1869-1928,compiler. 歷代白話詩選 /徐珂選輯.  3版. Li dai bai hua shi xuan /Xu Ke xuan ji.
PL2518 飮虹簃所刻曲 :六十一種   八十八卷 /盧前輯校.  再版. Yinhong yi suo ke qu :61 zhong ; 88 juan /Lu Qian ji jiao.
PL2518 楊仲佐,compiler. 歷朝詩選 /楊仲佐選輯   張少安校訂. Li zhao shi xuan /Yang Zhongzuo xuan ji ; Zhang Shao’an jiao ding.
PL2518 魏晉五家詩注.  初版.  臺北市 :世界書局,民國51 [1962] Wei Jin wu jia shi zhu.
PL2518 詩選注 /劉太希選注  臺初版  臺北市 :正中,民58 Shi xuan zhu /Liu tai xi xuan zhu.
PL2518 詩曆 /伍稼青編.  2版.  臺北市 :臺灣商務印書館,民國61 [1972] Shi li /Wu Jiaqing bian.
PL2518 汪中,active 1964- 詩品注 /汪中選注.  詩品 Shi pin zhu /Wang Zhong xuan zhu.
PL2518 中國歷代詩選 /丁嬰編選.  3版.  香港 :上海書局,1968. Zhongguo li dai shi xuan /Ding Ying bian xuan.
PL2518 徐聲越. 唐詩宋詞選 /徐聲越編註. 2 版. Tang shi Song ci xuan /Xu Shengyue bian zhu.
PL2518 丁福保,1874-1952. 全漢三國晉南北朝詩 /丁福保編. 3版. Quan Han San guo Jin Nan Bei chao shi /Ding Fubao bian.
PL2518 葵曄集 :歷代詞曲選集 = Sunflower splendor : three thousand years of Chinese poetry /柳無忌, 羅郁正合編. 柳無忌,1907- 羅郁正,1922- Kui ye ji :Li dai ci qu xuan ji = Sunflower splendor : three thousand years of Chinese poetry /Liu Wuji, Luo Yuzheng he bian.
PL2518 丁福保,1874-1952. 全漢三國晉南北朝詩 /丁福保編. 再版. Quan Han San’guo Jin Nan Bei chao shi /Ding Fubao bian.
PL2518 曽國藩,1811-1872,compiler. 十八家詩鈔 /曽國藩. 再版. Shi ba jia shi chao /Zeng Guofan.
PL2518 劉履,1317-1379. 古詩十九首集釋 /明劉履等撰. 古詩十九首集釋 Gu shi shi jiu shou ji shi /Ming Liu Lü teng chuan.
PL2518 鏡頭中的詩境 /[總編輯林茂典]. 初版. 台北市 :漢光文化事業股份有限公司,民國72 [1983] Jing tou zhong de shi jing /Zong bian ji Lin Maodian].
PL2518 楊鍾義,1865-1940. 歷代五言詩評選 /楊鍾羲編. 臺北 :世界書局,民國51 [1962] Li dai wu yan shi ping xuan /Yang Zhongxi bian.
PL2518.8.M5 楊德輝,譯. 迷你日語文法手冊 /楊德輝譯.  初版. Mi ni ri yu wen fa shou ce /yang de hui yi.
PL2518.C49 簡琴齋,1890- 甲骨集古詩聯 /簡琴齋撰.  臺2版. Jia gu ji gu shi lian /Jian Qinzhai zhuan.
PL2519.C7 罗维扬,1942- 非常语文 /罗维扬编著.  第1版. Fei chang yu wen /Luo Weiyang bian zhu.
PL2519.F6 招子庸,ju ren 1816. 粤謳 /招子庸撰. 民間歌謡四集 / 朱雨尊編.  民間歌謡集 Yue ou /Zhao Ziyong zhuan. Min jian ge yao si ji / Zhu Yuzun bian.
PL2519.Y8 鄭文焯,1856-1918. 樵風樂府 /[鄭文焯撰]. 彊村語業/ [朱孝臧撰].  彊村語業 Qiao feng yue fu /Zheng Wenzhuo zhuan]. Qiangcun yu ye / Zhu Xiaozang zhuan].
PL2519.Y8 新校樂府新聲 :三卷 /元人編. 梨園按試樂府新聲  樂府新聲 Xin jiao yue fu xin sheng :san juan /Yuan ren bian.
PL2521 楚辭. 楚辭注八種.  台北 :世界書局,[1965] Chu ci zhu ba zhong.
PL2521 朱熹,1130-1200. 楚辭集注 :[8卷, 辯證 2卷, 後語 6卷] /朱熹撰.  香港九龍 :中華書局,1972. Chu ci ji zhu :8 juan, bian zheng 2 juan, hou yu 6 juan] /Zhu Xi zhuan.
PL2521 楚辭斠補 /不著撰人. 台北市 :華正書局,1977[民66] 2, 128 面 :冠圖 Chu ci jiao bu /bu zhao zhuan ren.
PL2521.C54 張書文. 由文學觀點談楚辭到漢賦的發展與流變 /張書文著.  初版. You wen xue guan dian tan Chu ci dao Han fu di fa zhan yu liu bian /Zhang Shuwen zhu.
PL2521.C54 游天恩. 楚辭概論 /游天恩著.  臺2版. Chu ci gai lun /You Tian’en zhu.
PL2521.C54 吳天任. 楚辭文學的特質,吳天任著. [初版. Chu ci wen xue de te zhi,Wu Tianren zhu.
PL2523 賴炎元. 韓詩外傳考徵 /賴炎元著.  初版. Han shi wai zhuan kao zheng /Lai Yanyuan zhu.
PL2529 遼金元詩選 /章荑荪選註.  港第1版.  香港 :商務印書館,1958. Liao Jin Yuan shi xuan /Zhang Yisun zhuan zhu.
PL2531 柳無忌,1907- 全唐詩精華,柳無忌編選.  [台北]世界書局[民國61 i.e. 1972] Quan Tang shi jing hua,Liu Wuji bian xuan.
PL2531 高步瀛,1873-1940. 唐宋詩舉要 /高步瀛學.  再版. Tang Song shi ju yao /Gao Buying xue.
PL2531 劉大澄. 唐詩三百首欣賞 /劉大澄述注.  再版. Tang shi san bai shou xin shang /Liu Dacheng shu zhu.
PL2531 唐人萬首絶句選 /洪邁元本   王士禎選.  初版. Tang ren wan shou jue ju xuan /Hong Mai yuan ben ; Wang Shizhen xuan.
PL2531 高适岑参詩选 /孙钦善 [and others] 选注.  北京第1版.  北京 :人民文学出版社 :新华书店北京发行所发行,1985. Gao Shi Cen Shen shi xuan /Sun Qinshan and others] xuan zhu.
PL2531 唐詩三百首詳析 /編著者 本局編輯部.  台2版.  台北市 :中華書局,民國46 [1957] Tang shi san bai shou xiang xi /bian zhu zhe ben ju bian ji bu.
PL2531 王安石,1021-1086. 唐百家詩選 /王安石編   四庫全書館考證. Tang bai jia shi xuan /Wang Anshi bian ; Si ku quan shu guan kao zheng.
PL2531 高步瀛,1873-1940. 唐宋詩舉要 :[8卷, 目錄2卷] /高步瀛編注.  新校唐宋詩舉要 Tang Song shi ju yao :8 juan, mu lu 2 juan] /Gao Buying bian zhu.
PL2531 李樊龍,1514-1570. 唐詩選評釋 /李樊龍選   森大來釋 Tang shi xuan ping shi /Li Panlong xuan ; Sen Dalai shi ; Jiang Xia’an yi shu.
PL2531 唐詩三百首 /陳婉俊補註. 唐詩300首  第1版. Tang shi san bai shou /Chen Wanjun bu zhu.
PL2531 金聖嘆,1608-1661. 聖歎選批唐才子詩 /[金聖嘆輯].  臺初版. Shengtan xuan pi Tang cai zi shi /Jin Shengtan ji].
PL2531 謝枋得,1226-1289,compiler. 千家詩 韻對千家詩 :附笠翁韻對, 話品註註. Yun dui Qian jia shi :fu li weng yun dui hua pin zhu zhu.
PL2533 呂留良. 宋詩鈔 :[宋詩鈔補] /呂留良, 吳之振, 吳爾堯編.  [台北] :世界書局,[1969] Song shi chao :Song shi chao bu] /Lü Liuliang, Wu Zhizhen, Wu Eryao bian.
PL2533 嚴長明,1731-1787,compiler. 千首宋人絶句 :10卷 : 附歷朝七絶正宗 /嚴長明錄.  宋人絶句 Qian shou Song ren jue ju :10 juan : fu li chao qi jue zheng zong /Yan Changming lu.
PL2533 宋詩别裁 :[8卷] /張景星等選.  重印版.  香港 :商務印書館,1962. Song shi bie cai :8 juan] /Zhang Jingxing deng xuan.
PL2534 元詩選 /顧嗣立編. 台北 :世界,民國56 [1967]  中國學術名著. 第3輯. 歷代詩文總集 Yuan shi xuan /Gu Sili bian.
PL2536 明詩紀事 /陳田輯.  臺1版.  臺北市 :臺灣中華書局,民國60 [1971] Ming shi ji shi /Chen Tian ji.
PL2536 明詩綜 /朱彝尊編. 臺北 :世界書局,民國51 [1962] 初版. Ming shi zong /Zhu Yizun bian.
PL2537 吳遁生. 清詩選 /選註者 吳遁生.  [臺2版. Qing shi xuan /xuan zhu zhe Wu Dunsheng.
PL2537 清詩匯 :[200卷] /徐世昌輯. 晚清簃詩匯  2版. Qing shi hui :200 juan] /Xu shichang ji.
PL2537 鄧文成. 清詩紀事初編 /鄧文成撰.  臺1版. Qing shi ji shi chu bian /Deng Wen cheng zhuan.
PL2540 晚清四十家詩鈔 /吳闓生評選. 晚清40家詩鈔  臺1版. Wan Qing si shi jia shi chao /Wu Kaisheng ping xuan.
PL2542 現代詩選 /趙景深編. 上海 :北新書局,民國23 [1934] 趙景深,1902- Xian dai shi xuan /Zhao Jingshen bian.
PL2542 張曼儀. 現代中國詩選 :1917-1949 /張曼儀等合編. 香港 :香港大學出版社 :香港中文大學出版部,©1974. Xian dai Zhongguo shi xuan :1917-1949 /Zhang Manyi deng he bian.
PL2543 新诗选 /北京大学中文系中国现代文学教研室, 北京师范大学中文系中国现代文学教研室, 北京师范学院中文系中国现代文学教研室主编.  第1版.  上海 :上海教育出版社 :新華書店上海发行所发行,1979. Xin shi xuan /Beijing dai xue Zhong wen xi Zhongguo xian dai wen xue jiao yan shi, Beijing shi fan da xue Zhong wen xi Zhongguo xian dai wen xue jiao yan shi, Beijing shi fan xue yuan Zhong wen xi Zhongguo xian dai wen xue jiao yan shi zhu bian.
PL2543 鏡頭中的新詩 /[主編梁居正, 沈花末].  初版.  台北市 :漢光文化事業股份有限公司,民國76 [1987] Jing tou zhong de xin shi /zhu bian Liang juzheng, Shen Huamo].
PL2543 現代詩論 /曹葆華選譯.  臺1版.  臺北市 :臺灣商務印書館,民國57 [1968] Xian dai shi lun /Cao Baohua xuan yi.
PL2543 一個幽靈在中國大地上遊蕩 :中國大陸詩歌選 /孫静軒等著. 臺北市 :幼獅文化事業公司,民國72 [1983] 臺北市 :幼獅文化事業公司,民國72 [1983] Yi ge you ling zai Zhongguo da di shang you dang :Zhongguo da lu shi ge xuan /Sun Jingxuan deng zhu.
PL2543 中國當代十大詩人選集 /[作者紀弦 … et al.   編輯張默 and others]. 台北 :源成文化圖書供應社,民國66 [1977] Zhongguo dang dai shi da shi ren xuan ji /zuo zhe Ji Xian … et al. ; bian ji Zhang Mo and others].
PL2548 趙景深,1902- 民族詞選註,趙景深選註.  [臺北]臺灣商務印書館[民國58 i.e. 1969] Min zu ci xuan zhu,Zhao Jingshen xuan zhu.
PL2548 方乃斌. 千家詞 /方乃斌編著.  初版. Qian jia ci /Fang Naibin bian zhu.
PL2548 張惠言,1761-1802. 茗柯文 /[張惠言撰].  初版. Ming ke wen /Zhang Huiyan zhuan].
PL2548 聞汝賢,compiler. 詞牌彙釋 /聞汝賢纂.  臺1版. Ci pai hui shi /Wen Ruxian zuan.
PL2548 胡適,1891-1962. 詞選 /胡適選著.  臺6版. Ci xuan /Hu Shi xuan zhu.
PL2548 盧元駿. 詞選註 /盧元駿選註.  臺初版. Ci xuan zhu /Lu Yuanjun xuan zhu.
PL2548 近代詞選三種.  再版.  臺比市 :世界書局,民國55 [1966] Jin dai ci xuan san zhong.
PL2548 舒 夢蘭,fl. 1796-1820. 白香詞譜箋 /舒夢蘭輯   謝朝徵箋. Baixiang ci pu jian /Shu Menglan ji ; Xie Chaozheng jian.
PL2548 花間集等三種. 台北,世界書局[1966] 增訂中國學術名著第1輯 Hua jian ji deng san zhong.
PL2548 萬樹,active 17th century. 詞律 /萬樹編著. 4版. Ci lü /Wan Shu bian zhu.
PL2548 詞綜 :18卷 /朱彝尊編   王昶續補. 臺北 :世界書局,民國57 [1968] Ci zong :18 juan /Zhu Yizun bian ; Wang Chang xu bu.
PL2548.Y8 詞譜. 御製詞譜[王奕清等纂修]. 詞譜 Yu zhi ci puWang Yiqing deng zuan xiu].
PL2551 姜尚賢. 唐宋名家詞新選 /姜尚賢編著.  再版. Tang Song ming jia ci xin xuan /Jiang Shangxian bian zhu.
PL2551 花間集. 花間集校 /趙崇祚輯   李一氓校. Hua jian ji jiao /Zhao Chongzuo ji ; Li Yimang jiao.
PL2551 花間集. 花間集校 /[趙崇祚集   李一氓校]. Hua jian ji jiao /Zhao Chongzuo ji ; Li Yimang jiao].
PL2551 成肇麐. 唐五代詞選 /成肇麐選輯.  臺1版. Tang Wu dai ci xuan /Cheng Zhaolin xuan ji.
PL2551 全唐五代詞彙編.  再版.  臺北市 :世界書局,民國56 [1967] Quan Tang Wu dai ci hui bian.
PL2551 唐五代詞 /林大椿輯. 香港 :商務印書館,1963. 詞(Chinese poetry) Tang Wu dai ci /Lin Dachun ji.
PL2553 宋六十名家詞 /毛晉編.  臺初版.  [Taipei] :臺灣商務印書館,民國45 [1956] Song liu shi ming jia ci /Mao Jin bian.
PL2553 唐圭璋. 宋詞三百首箋注 /上疆村民重編   唐圭璋箋注. Song ci san bai shou jian zhu /Shangjiangcunmin chong bian ; Tang Guizhang jian zhu.
PL2553 蘇辛詞 /葉鈞選註.  臺1版.  臺北市 :臺灣商務印書館,民國57 [1968] Su Xin ci /Ye Jun xuan zhu.
PL2553. 全宋詞 /唐圭璋編.  初版.  台北市 :明倫出版社,民國 59 [1970] Quan Song ci /Tang Guizhang bian.
PL2566 黄麗貞,1939- 南劇六十種曲情節俗典諺語方言研究 /黄麗貞著. 初版. Nan ju liu shi zhong qu qing jie su dian yan yu fang yan yan jiu /Huang Lizhen zhu.
PL2566 毛晉,1599-1659 六十種曲. 臺北市 :臺灣開明書店,民國 59 [1970] Liu shi zhong qu.
PL2567 王季烈,compiler. 孤本元明雜劇提要,王季烈撰.  [臺1版. Gu ben Yuan Ming za ju ti yao,Wang Jilie zhuan.
PL2567 錢南揚. 元明淸曲選 /錢南揚編注.  初版. Yuan Ming Qing ju xuan /Qian Nanyang bian zhu.
PL2567 中華戲曲選 /臺灣中華書局編輯部編.  臺4版.  臺北 :臺灣中華書局,民國61 [1972] Zhonghua xi qu xuan /Taiwan Zhonghua shu ju bian ji bu bian.
PL2567 修訂平劇選 /[修訂者國立編譯館].  臺1版.  臺北市 :正中書局,民國47-48 [1958-59] Xiu ding Ping ju xuan /Xiu ding zhe Guo li bian yi guan].
PL2567 中國歷代戲曲選 /傅傲編選.  再版.  香港 :上海書局,1970. Zhongguo li dai xi qu xuan /Fu Ao bian xuan.
PL2567 金色年華. [臺中] :臺灣省政府新聞處,民國55 [1966] 省政文藝叢書 Jin se nian hua.
PL2567 顧一樵,1902- 西施及昭君 /顧一樵, 顧青海著. 昭君 Xishi ji Zhaojun /Gu Yiqiao, Gu Qinghai zhu.
PL2567 Chung-kuo hsi chü ku shih hsüan chi /Yang Fu-sen shu.
PL2568 綴白裘 /[玩花主人輯]   校輯者 汪恊如.  臺1版. Zhui bai qiu /Wanhuazhuren ji] ; Jiao ji zhe Wang Xieru.
PL2569 全元散曲 /[中華書局編輯部編輯].  臺2版.  臺北市 :臺灣中華書局,民國60 [1971] Quan Yuan san qu /Zhonghua shu ju bian ji bu bian ji].
PL2570 新生 /臺灣省政府新聞處編. [臺中] :臺灣省政府新聞處,[1966] 省政文藝叢書 Xin sheng /Taiwan sheng zheng fu xin wen chu bian.